Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.80

VERORDENING (EU) 2017/171 VAN DE COMMISSIE

van 30 januari 2017

tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor aminopyralide, azoxystrobin, cyantraniliprole, cyflufenamid, cyproconazool, diethofencarb, dithiocarbamaten, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, isofetamid, metalaxyl, prohexadion, propaquizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride stam SC1 en zoxamide in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor azoxystrobin, diethofencarb, fluazifop-P, haloxyfop, prohexadion en pyrimethanil zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor dithiocarbamaten, metalaxyl en zoxamide zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij die verordening. Voor aminopyralide, cyantraniliprole, cyflufenamid, cyproconazool, fluopyram en propaquizafop zijn MRL's vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. Voor isofetamid en Trichoderma atroviride stam SC1 zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en die stoffen zijn evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof aminopyralide bevat, op mais is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van het bestaande MRL ingediend.

(3)

Wat azoxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor rabarber, lijnzaad, saffloerzaad en bernagiezaad. Wat cyantraniliprole betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor tafeldruiven, aardbeien, bonen (zonder peul), erwten (zonder peul), artisjokken, kruidenthee van wortels en als specerij gebruikte wortels en wortelstokken. Wat cyflufenamid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor steenvruchten en artisjokken. Wat cyproconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor peulvruchten, gerst en haver. Wat dithiocarbamaten betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor persimoenen met betrekking tot het gebruik van mancozeb op dat product. Wat fluazifop-P betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor pompoenzaad. Wat fluopyram betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor abrikozen, paprika's, spinazie en dergelijke bladgroente, witlof (witloof), kruiden en eetbare bloemen, erwten (met peul), linzen, andere peulgroenten van code 0260990, sesamzaad, zonnebloemzaad, pompoenzaad, saffloerzaad, bernagiezaad, hennepzaad, wonderbonen, gerst, boekweit, haver en suikerbieten. Wat metalaxyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor grapefruits (pompelmoezen), sinaasappelen, aardbeien, spruitjes en spinazie en dergelijke bladgroente. Wat prohexadion betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardbeien. Wat propaquizafop betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor knolselderij, pastinaken, wortelpeterselie, radijzen, bloemkolen, sluitkolen, slasoorten, papaverzaad (maanzaad), sojabonen en mosterdzaad. Wat pyrimethanil betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor prei. Wat zoxamide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor slasoorten, spinazie en dergelijke bladgroente en kruiden en eetbare bloemen.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor het gebruik van diethofencarb op bananen en het gebruik van haloxyfop-P op sojabonen. De aanvragers voeren aan dat het toegestane gebruik van die stoffen op dergelijke gewassen in Zuid- en Midden-Amerika leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden, en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten die aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen naar de Commissie gezonden.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's (2) uitgebracht. Zij heeft die adviezen naar de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(7)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat, wat het gebruik van azoxystrobin op rabarber, het gebruik van fluopyram op suikerbieten en het gebruik van propaquizafop op slasoorten betreft, de ingediende gegevens niet toereikend waren om nieuwe MRL's vast te stellen. De bestaande MRL's moeten daarom behouden blijven.

(8)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(9)

Wat fluazifop-P betreft, zijn verschillende MRL's gewijzigd bij Verordening (EU) 2016/1015 van de Commissie (3). In die verordening is het MRL voor pompoenzaad met ingang van 19 januari 2017 verlaagd tot de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens. Ter wille van de rechtszekerheid moet de MRL zoals bepaald in deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn.

(10)

Voor cyantraniliprole en isofetamid heeft de EFSA conclusies over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van die werkzame stoffen als bestrijdingsmiddel ingediend (4). In dat kader heeft zij aanbevolen om MRL's voor de gebruiksdoeleinden vast te stellen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken in de Unie. De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie geraadpleegd over de passende bepaalbaarheidsgrenzen.

(11)

De werkzame stof met een laag risico Trichoderma atroviride stam SC1 is goedgekeurd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/951 van de Commissie (5). De EFSA heeft geconcludeerd (6) dat voor de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding bepaalde informatie ontbrak en verder onderzoek door risicomanagers nodig was. Tijdens zijn vergadering van 19 mei 2016 heeft het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders opgemerkt dat de betrokken stof geen relevante metabolieten produceert van significante toxiciteit of in een gehalte dat tot hogere dan verwaarloosbare blootstelling leidt (7). Daarom moet deze stof worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de conclusies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(13)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is echter van toepassing met ingang van 19 januari 2017 wat betreft het MRL van fluazifop-P in pompoenzaad.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 januari 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for aminopyralid in maize. EFSA Journal 2016;14(6):4497 (16 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in various crops. EFSA Journal 2016;14(5):4459 (17 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyantraniliprole in table grapes. EFSA Journal 2016;14(7):4553 (14 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyantraniliprole in various crops. EFSA Journal 2015;13(10):4263 (25 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyflufenamid in stone fruits and globe artichokes. EFSA Journal 2016;14(6):4519 (14 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for cyproconazole in pulses, barley and oat. EFSA Journal 2016;14(6):4526 (18 blz.).

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for diethofencarb in bananas. EFSA Journal 2016;14(8):4576 (18 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mancozeb (expressed as carbon disulfide) in persimmons. EFSA Journal 2016;14(5):4495 (13 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazifop-P in pumpkin seeds. EFSA Journal 2016;14(5):4486 (14 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops. EFSA Journal 2016;14(6):4520 (27 blz.).

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for haloxyfop-P in soya beans. EFSA Journal 2016;14(7):4551 (15 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metalaxyl in various crops. EFSA Journal 2016;14(7):4521.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione-calcium in strawberries. EFSA Journal 2016;14(7):4528 (13 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propaquizafop in various crops. EFSA Journal 2016;14(2):4402 (31 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in leek. EFSA Journal 2016;14(6):4514 (13 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for zoxamide in various leafy crops. EFSA Journal 2016;14(7):4527 (13 blz.).

(3) Verordening (EU) 2016/1015 van de Commissie van 17 juni 2016 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 1-naftylaceetamide, 1-naftylazijnzuur, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazool, mepiquat en tralkoxydim in of op bepaalde producten (PB L 172 van 29.6.2016, blz. 1).

(4) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyantraniliprole. EFSA Journal 2014;12(9):3814 (249 blz.).

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance isofetamid. EFSA Journal 2015;13(10):4265 (130 blz.).

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/951 van de Commissie van 15 juni 2016 tot goedkeuring van de werkzame stof Trichoderma atroviride stam SC1, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 159 van 16.6.2016, blz. 6).

(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Trichoderma atroviride strain SC1. EFSA Journal 2015;13(4):4092 (33 blz.).

(7) Review report for the active substance Trichoderma atroviride strain SC1 (SANTE/10389/2016 rev. 1).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor azoxystrobin, diethofencarb, fluazifop-P, haloxyfop, metalaxyl, prohexadion, pyrimethanil en zoxamide worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Azoxystrobin

Diethofencarb

Fluazifop-P (som van de samenstellende isomeren van fluazifop en esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als fluazifop)

Haloxyfop (som van haloxyfop en esters, zouten en conjugaten daarvan, uitgedrukt als haloxyfop (som van de R- en S-isomeren in elke verhouding)) (F) (R)

Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))

Prohexadion (prohexadion (zuur) en zouten daarvan, uitgedrukt als prohexadion-calcium)

Pyrimethanil (R)

Zoxamide

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

     

0,01 (*1)

       

0110000

Citrusvruchten

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

8

0,02 (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

       

0,7

     

0110020

Sinaasappelen

       

0,7

     

0110030

Citroenen

       

0,5

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

       

0,5

     

0110050

Mandarijnen

       

0,5

     

0110990

Overige

       

0,5

     

0120000

Noten

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0120010

Amandelen

0,01

         

0,2

 

0120020

Paranoten

0,01

         

0,02 (*1)

 

0120030

Cashewnoten

0,01

         

0,02 (*1)

 

0120040

Kastanjes

0,01

         

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosnoten

0,01

         

0,02 (*1)

 

0120060

Hazelnoten

0,01

         

0,02 (*1)

 

0120070

Macadamianoten

0,01

         

0,02 (*1)

 

0120080

Pecannoten

0,01

         

0,02 (*1)

 

0120090

Pijnboompitten

0,01

         

0,02 (*1)

 

0120100

Pistaches

1

         

0,2

 

0120110

Walnoten

0,01

         

0,02 (*1)

 

0120990

Overige

0,01

         

0,02 (*1)

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1

0,1

15

0,02 (*1)

0130010

Appelen

 

0,01 (*1)

           

0130020

Peren

 

0,8 (+)

           

0130030

Kweeperen

 

0,01 (*1)

           

0130040

Mispels

 

0,01 (*1)

   

(*2)

   

(*2)

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0,01 (*1)

   

(*2)

   

(*2)

0130990

Overige

 

0,01 (*1)

           

0140000

Steenvruchten

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

   

0,02 (*1)

0140010

Abrikozen

         

0,01 (*1)

10

 

0140020

Kersen (zoet)

         

0,4

4

 

0140030

Perziken

         

0,01 (*1)

10

 

0140040

Pruimen

         

0,01 (*1)

2

 

0140990

Overige

         

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

               

0151000

a)

druiven

3

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

5

5

0151010

Tafeldruiven

 

0,01 (*1)

   

2

     

0151020

Wijndruiven

 

0,9 (+)

   

1

     

0152000

b)

aardbeien

10

0,01 (*1)

0,2 (+)

 

0,6

0,15

5

0,02 (*1)

0153000

c)

rubussoorten

5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0153010

Bramen/braambessen

           

10

 

0153020

Dauwbramen

           

0,01 (*1)

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

           

10

 

0153990

Overige

           

0,01 (*1)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0,01 (*1)

0,1

   

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0154010

Blauwe bessen

5

     

0,05 (*1)

 

5

 

0154020

Veenbessen

0,5

     

0,05 (*1)

 

5

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

5

     

0,4

 

5

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

5

     

0,4

 

5

 

0154050

Rozenbottels

5

     

(*2)

 

5

(*2)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

5

     

(*2)

 

5

(*2)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

5

     

(*2)

 

15

(*2)

0154080

Vlierbessen

5

     

(*2)

 

5

(*2)

0154990

Overige

5

     

0,05 (*1)

 

5

 

0160000

Diverse vruchten met

   

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0161000

a)

eetbare schil
 

0,01 (*1)

           

0161010

Dadels

0,01 (*1)

         

0,01 (*1)

 

0161020

Vijgen

0,01 (*1)

         

0,01 (*1)

 

0161030

Tafelolijven

0,01 (*1)

         

0,02 (*1)

 

0161040

Kumquats

0,01 (*1)

         

0,01 (*1)

 

0161050

Carambola's

0,1

     

(*2)

 

0,01 (*1)

(*2)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (*1)

     

(*2)

 

15

(*2)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*1)

     

(*2)

 

0,01 (*1)

(*2)

0161990

Overige

0,01 (*1)

         

0,01 (*1)

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0,01 (*1)

             

0162020

Lychees

0,01 (*1)

             

0162030

Passievruchten/maracuja's

4

             

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0,01 (*1)

     

(*2)

   

(*2)

0162050

Sterappelen

0,01 (*1)

     

(*2)

   

(*2)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,01 (*1)

     

(*2)

   

(*2)

0162990

Overige

0,01 (*1)

             

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
               

0163010

Avocado's

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

 

0163020

Bananen

2

0,09

       

0,1

 

0163030

Mango's

0,7

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

 

0163040

Papaja's

0,3

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

 

0163050

Granaatappels

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

 

0163060

Cherimoya's

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

(*2)

 

0,01 (*1)

(*2)

0163070

Guaves

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

(*2)

 

0,01 (*1)

(*2)

0163080

Ananassen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

 

0163090

Broodvruchten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

(*2)

 

0,01 (*1)

(*2)

0163100

Doerians

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

(*2)

 

0,01 (*1)

(*2)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

(*2)

 

0,01 (*1)

(*2)

0163990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

               

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0211000

a)

aardappelen

7

 

0,15

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

1

   

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0212010

Cassave/maniok

   

0,01 (*1)

         

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

   

0,01 (*1)

         

0212030

Yams

   

0,15

         

0212040

Arrowroot/pijlwortel

   

0,01 (*1)

 

(*2)

   

(*2)

0212990

Overige

   

0,01 (*1)

         

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
               

0213010

Rode bieten

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213020

Wortels

1

 

0,3 (+)

0,09 (+)

0,1

 

1

 

0213030

Knolselderij

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213040

Mierikswortels

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213050

Aardperen/topinamboers

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213060

Pastinaken

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213070

Wortelpeterselie

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213080

Radijzen

1,5

 

0,5

0,01 (*1)

0,1

 

0,01 (*1)

 

0213090

Schorseneren

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213100

Koolrapen

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213110

Rapen

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0213990

Overige

1

 

0,5

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0220000

Bolgewassen

10

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0220010

Knoflook

   

0,3

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

0220020

Uien

   

0,3

0,2 (+)

0,5

 

0,2

 

0220030

Sjalotten

   

0,3

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

3

 

0220990

Overige

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0230000

Vruchtgroenten

     

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0231000

a)

Solanaceae

3

             

0231010

Tomaten

 

0,7 (+)

0,01 (*1)

 

0,2

 

1

0,5

0231020

Paprika's

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5

 

2

0,02 (*1)

0231030

Aubergines

 

0,7 (+)

1

 

0,05 (*1)

 

1

0,02 (*1)

0231040

Okra's, okers

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0231990

Overige

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

1

0,01 (*1)

       

0,7

2

0232010

Komkommers

   

0,03

 

0,5

     

0232020

Augurken

   

0,03

 

0,05 (*1)

     

0232030

Courgettes

   

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

     

0232990

Overige

   

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

     

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

1

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

2

0233010

Meloenen

       

0,2

     

0233020

Pompoenen

       

0,05 (*1)

     

0233030

Watermeloenen

       

0,2

     

0233990

Overige

       

0,05 (*1)

     

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

5

     

0,2

     

0241010

Broccoli

               

0241020

Bloemkolen

               

0241990

Overige

               

0242000

b)

sluitkoolachtigen

5

             

0242010

Spruitjes

       

0,15

     

0242020

Sluitkolen

       

1

     

0242990

Overige

       

0,05 (*1)

     

0243000

c)

bladkoolachtigen

6

             

0243010

Chinese kool/petsai

       

0,05 (*1)

     

0243020

Boerenkolen

       

0,2

     

0243990

Overige

       

0,05 (*1)

     

0244000

d)

koolrabi's

5

     

0,05 (*1)

     

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

               

0251000

a)

slasoorten

15

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

 

30

0251010

Veldsla

(+)

         

0,01 (*1)

 

0251020

Sla

           

20

 

0251030

Andijvie

(+)

         

20

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

(+)

         

0,01 (*1)

 

0251050

Winterkers

(+)

     

(*2)

 

0,01 (*1)

(*2)

0251060

Raketsla/rucola

(+)

         

0,01 (*1)

 

0251070

Rode amsoi

(+)

     

(*2)

 

0,01 (*1)

(*2)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

(+)

         

20

 

0251990

Overige

           

0,01 (*1)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

15

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

30

0252010

Spinazie

               

0252020

Postelein

       

(*2)

   

(*2)

0252030

Snijbiet

               

0252990

Overige

               

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

70

0,02 (*1)

0,02

0,02 (*1)

2

0,02 (*1)

20

30

0256010

Kervel

               

0256020

Bieslook

               

0256030

Bladselderij/snijselder

               

0256040

Peterselie

               

0256050

Salie

       

(*2)

   

(*2)

0256060

Rozemarijn

       

(*2)

   

(*2)

0256070

Tijm

       

(*2)

   

(*2)

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

       

(*2)

   

(*2)

0256090

Laurierblad

       

(*2)

   

(*2)

0256100

Dragon

       

(*2)

   

(*2)

0256990

Overige

               

0260000

Peulgroenten

3

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

   

1,5

     

3

 

0260020

Bonen (zonder peul)

   

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

 

0260030

Erwten (met peul)

   

1,5

     

3

 

0260040

Erwten (zonder peul)

   

1,5

     

0,2

 

0260050

Linzen

   

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

 

0260990

Overige

   

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

 

0270000

Stengelgroenten

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0270010

Asperges

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270020

Kardoenen

15

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270030

Bleekselderij

15

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270040

Knolvenkel

10

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270050

Artisjokken

5

 

0,9

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270060

Preien

10

 

0,01 (*1)

 

0,2

 

4

 

0270070

Rabarber

0,6

 

0,3

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

(*2)

 

0,01 (*1)

(*2)

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

(*2)

 

0,01 (*1)

(*2)

0270990

Overige

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

               

0280020

Wilde paddenstoelen

               

0280990

Mossen en korstmossen

               

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,15

0,01 (*1)

4

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

0,02 (*1)

0300010

Bonen

     

0,15 (+)

   

0,5

 

0300020

Linzen

     

0,01 (*1)

   

0,5

 

0300030

Erwten

     

0,15 (+)

   

0,5

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

     

0,01 (*1)

   

0,5

 

0300990

Overige

     

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (*1)

       

0,02 (*1)

 

0401000

Oliehoudende zaden

       

0,1 (*1)

   

0,05 (*1)

0401010

Lijnzaad

0,4

 

9

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0401020

Pinda's/aardnoten

0,2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,9

   

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,5

 

9

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0401040

Sesamzaad

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0401050

Zonnebloemzaad

0,5

 

0,1

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

   

0401060

Koolzaad

0,5

 

9

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

   

0401070

Sojabonen

0,5

 

15

0,5

 

0,01 (*1)

   

0401080

Mosterdzaad

0,5

 

4

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0401090

Katoenzaad

0,7

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*1)

 

5

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0401110

Saffloerzaad

0,4

 

9

0,01 (*1)

(*2)

0,01 (*1)

 

(*2)

0401120

Bernagiezaad

0,4

 

4

0,01 (*1)

(*2)

0,01 (*1)

 

(*2)

0401130

Huttentutzaad

0,5

 

9

0,01 (*1)

(*2)

0,01 (*1)

 

(*2)

0401140

Hennepzaad

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0401150

Wonderbonen

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

0,01 (*1)

 

(*2)

0401990

Overige

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0402010

Olijven voor oliewinning

       

0,05 (*1)

   

0,02 (*1)

0402020

Palmpitten

       

(*2)

   

(*2)

0402030

Palmvruchten

       

(*2)

   

(*2)

0402040

Kapok

       

(*2)

   

(*2)

0402990

Overige

       

0,1 (*1)

   

0,05 (*1)

0500000

GRANEN

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

   

0,02 (*1)

0500010

Gerst

1,5

       

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*1)

       

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500030

Mais

0,02

       

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1)

       

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0500050

Haver

1,5

       

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500060

Rijst

5

       

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0500070

Rogge

0,5

       

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500080

Sorghum

10

       

0,02 (*1)

0,05 (*1)

 

0500090

Tarwe

0,5

       

0,1

0,05 (*1) (+)

 

0500990

Overige

0,01 (*1)

       

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0610000

Thee

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

     

0,05 (*1)

 

0620000

Koffiebonen

0,03

 

0,05 (*1)

 

(*2)

 

0,05 (*1)

(*2)

0630000

Kruidenthee van

       

(*2)

   

(*2)

0631000

a)

bloemen

60

 

0,04 (*1) (+)

 

(*2)

 

0,05 (*1)

(*2)

0631010

Kamille

       

(*2)

   

(*2)

0631020

Hibiscus/roselle

       

(*2)

   

(*2)

0631030

Roos

       

(*2)

   

(*2)

0631040

Jasmijn

       

(*2)

   

(*2)

0631050

Lindebloesem

       

(*2)

   

(*2)

0631990

Overige

       

(*2)

   

(*2)

0632000

b)

bladeren en kruiden

60

 

0,04 (*1) (+)

 

(*2)

 

0,05 (*1)

(*2)

0632010

Aardbei

       

(*2)

   

(*2)

0632020

Rooibos

       

(*2)

   

(*2)

0632030

Maté

       

(*2)

   

(*2)

0632990

Overige

       

(*2)

   

(*2)

0633000

c)

wortels

0,3

 

4 (+)

 

(*2)

   

(*2)

0633010

Valeriaan

       

(*2)

 

0,05 (*1)

(*2)

0633020

Ginseng

       

(*2)

 

1,5

(*2)

0633990

Overige

       

(*2)

 

0,05 (*1)

(*2)

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

(*2)

 

0,05 (*1)

(*2)

0640000

Cacaobonen

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

(*2)

 

0,05 (*1)

(*2)

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

(*2)

 

0,05 (*1)

(*2)

0700000

HOP

30

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

0,05 (*1)

10

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

       

(*2)

   

(*2)

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,3

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

(*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0810010

Anijs

       

(*2)

   

(*2)

0810020

Zwarte komijn

       

(*2)

   

(*2)

0810030

Selderij

       

(*2)

   

(*2)

0810040

Koriander

       

(*2)

   

(*2)

0810050

Komijn

       

(*2)

   

(*2)

0810060

Dille

       

(*2)

   

(*2)

0810070

Venkel

       

(*2)

   

(*2)

0810080

Fenegriek

       

(*2)

   

(*2)

0810090

Nootmuskaat

       

(*2)

   

(*2)

0810990

Overige

       

(*2)

   

(*2)

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,3

0,05 (*1)

0,03 (*1) (+)

0,05 (*1)

(*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0820010

Piment

       

(*2)

   

(*2)

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

       

(*2)

   

(*2)

0820030

Karwij

       

(*2)

   

(*2)

0820040

Kardemom

       

(*2)

   

(*2)

0820050

Jeneverbes

       

(*2)

   

(*2)

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

       

(*2)

   

(*2)

0820070

Vanille

       

(*2)

   

(*2)

0820080

Tamarinde

       

(*2)

   

(*2)

0820990

Overige

       

(*2)

   

(*2)

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0830010

Kaneel

       

(*2)

   

(*2)

0830990

Overige

       

(*2)

   

(*2)

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

   

(+)

 

(*2)

   

(*2)

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

(*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0840020

Gember

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

(*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

(*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

 

(+)

(*2)

(+)

(+)

(*2)

0840990

Overige

0,05 (*1)

0,05 (*1)

4

0,05 (*1)

(*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0850010

Kruidnagels

       

(*2)

   

(*2)

0850020

Kappertjes

       

(*2)

   

(*2)

0850990

Overige

       

(*2)

   

(*2)

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0860010

Saffraan

       

(*2)

   

(*2)

0860990

Overige

       

(*2)

   

(*2)

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0870010

Foelie

       

(*2)

   

(*2)

0870990

Overige

       

(*2)

   

(*2)

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0,01 (*1)

   

(*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

0900010

Suikerbiet

0,2

 

0,5

0,2 (+)

(*2)

   

(*2)

0900020

Suikerriet

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

   

(*2)

0900030

Wortelcichorei

0,09

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

   

(*2)

0900990

Overige

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

   

(*2)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

       

0,05 (*1)

 

(+)

 

1010000

Weefsels van

 

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1011000

a)

varkens

(+)

         

0,1 (*1)

 

1011010

Spier

0,01 (*1)

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

       

1011020

Vetweefsel

0,05

 

0,04 (+)

0,01 (*1) (+)

       

1011030

Lever

0,07

 

0,03 (+)

0,03 (+)

       

1011040

Nier

0,07

 

0,06 (+)

0,06 (+)

       

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

 

0,06

0,06

       

1011990

Overige

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

1012000

b)

runderen

(+)

             

1012010

Spier

0,01 (*1)

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

   

0,1 (*1)

 

1012020

Vetweefsel

0,05

 

0,04 (+)

0,01 (*1) (+)

   

0,1 (*1)

 

1012030

Lever

0,07

 

0,03 (+)

0,03 (+)

   

0,1 (*1)

 

1012040

Nier

0,07

 

0,07 (+)

0,07 (+)

   

0,2

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

 

0,07

0,07

   

0,1 (*1)

 

1012990

Overige

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,1 (*1)

 

1013000

c)

schapen

(+)

             

1013010

Spier

0,01 (*1)

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

   

0,1 (*1)

 

1013020

Vetweefsel

0,05

 

0,04 (+)

0,01 (*1) (+)

   

0,1 (*1)

 

1013030

Lever

0,07

 

0,03 (+)

0,03 (+)

   

0,1 (*1)

 

1013040

Nier

0,07

 

0,07 (+)

0,07 (+)

   

0,2

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

 

0,07

0,07

   

0,1 (*1)

 

1013990

Overige

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,1 (*1)

 

1014000

d)

geiten

(+)

             

1014010

Spier

0,01 (*1)

 

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

   

0,1 (*1)

 

1014020

Vetweefsel

0,05

 

0,04 (+)

0,01 (*1) (+)

   

0,1 (*1)

 

1014030

Lever

0,07

 

0,03 (+)

0,03 (+)

   

0,1 (*1)

 

1014040

Nier

0,07

 

0,07 (+)

0,07 (+)

   

0,2

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

 

0,07

0,07

   

0,1 (*1)

 

1014990

Overige

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,1 (*1)

 

1015000

e)

paardachtigen
       

(*2)

   

(*2)

1015010

Spier

0,01 (*1)

 

0,02

0,01 (*1)

(*2)

 

0,1 (*1)

(*2)

1015020

Vetweefsel

0,05

 

0,04

0,01 (*1)

(*2)

 

0,1 (*1)

(*2)

1015030

Lever

0,07

 

0,03

0,03

(*2)

 

0,1 (*1)

(*2)

1015040

Nier

0,07

 

0,07

0,07

(*2)

 

0,2

(*2)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

 

0,07

0,07

(*2)

 

0,1 (*1)

(*2)

1015990

Overige

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

 

0,1 (*1)

(*2)

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*1) (+)

         

0,05 (*1)

 

1016010

Spier

   

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

       

1016020

Vetweefsel

   

0,02 (+)

0,015 (+)

       

1016030

Lever

   

0,04 (+)

0,03 (+)

       

1016040

Nier

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

0,04

0,03

       

1016990

Overige

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
       

(*2)

   

(*2)

1017010

Spier

0,01 (*1)

 

0,02

0,01 (*1)

(*2)

 

0,1 (*1)

(*2)

1017020

Vetweefsel

0,05

 

0,04

0,01 (*1)

(*2)

 

0,1 (*1)

(*2)

1017030

Lever

0,07

 

0,03

0,03

(*2)

 

0,1 (*1)

(*2)

1017040

Nier

0,07

 

0,07

0,07

(*2)

 

0,2

(*2)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

 

0,07

0,07

(*2)

 

0,1 (*1)

(*2)

1017990

Overige

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

 

0,1 (*1)

(*2)

1020000

Melk

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,08

0,015

 

0,01 (*1)

0,05

0,01 (*1)

1020010

Runderen

   

(+)

(+)

       

1020020

Schapen

   

(+)

(+)

       

1020030

Geiten

   

(+)

(+)

       

1020040

Paarden

               

1020990

Overige

               

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,02 (+)

0,01 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

               

1030020

Eenden

       

(*2)

   

(*2)

1030030

Ganzen

       

(*2)

   

(*2)

1030040

Kwartels

       

(*2)

   

(*2)

1030990

Overige

       

(*2)

   

(*2)

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(*2)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

(*2)

 

b)

de volgende kolommen voor cyantraniliprole en isofetamid worden toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Cyantraniliprole

Isofetamid

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

   

0110000

Citrusvruchten

0,9

0,01 (*3)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

0110020

Sinaasappelen

   

0110030

Citroenen

   

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

0110050

Mandarijnen

   

0110990

Overige

   

0120000

Noten

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0120010

Amandelen

   

0120020

Paranoten

   

0120030

Cashewnoten

   

0120040

Kastanjes

   

0120050

Kokosnoten

   

0120060

Hazelnoten

   

0120070

Macadamianoten

   

0120080

Pecannoten

   

0120090

Pijnboompitten

   

0120100

Pistaches

   

0120110

Walnoten

   

0120990

Overige

   

0130000

Pitvruchten

0,8

0,01 (*3)

0130010

Appelen

   

0130020

Peren

   

0130030

Kweeperen

   

0130040

Mispels

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

   

0130990

Overige

   

0140000

Steenvruchten

 

0,01 (*3)

0140010

Abrikozen

0,01 (*3)

 

0140020

Kersen (zoet)

6

 

0140030

Perziken

1,5

 

0140040

Pruimen

0,7

 

0140990

Overige

0,01 (*3)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

0151000

a)

druiven

1,5

4

0151010

Tafeldruiven

   

0151020

Wijndruiven

   

0152000

b)

aardbeien

0,5

3

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0153010

Bramen/braambessen

   

0153020

Dauwbramen

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

0153990

Overige

   

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0,01 (*3)

0154010

Blauwe bessen

4

 

0154020

Veenbessen

0,01 (*3)

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

4

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

4

 

0154050

Rozenbottels

4

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,01 (*3)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,8

 

0154080

Vlierbessen

0,01 (*3)

 

0154990

Overige

0,01 (*3)

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (*3)

0161000

a)

eetbare schil
   

0161010

Dadels

0,01 (*3)

 

0161020

Vijgen

0,01 (*3)

 

0161030

Tafelolijven

1,5

 

0161040

Kumquats

0,01 (*3)

 

0161050

Carambola's

0,01 (*3)

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,8

 

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*3)

 

0161990

Overige

0,01 (*3)

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*3)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0162020

Lychees

   

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0162050

Sterappelen

   

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0162990

Overige

   

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

0,01 (*3)

 

0163010

Avocado's

   

0163020

Bananen

   

0163030

Mango's

   

0163040

Papaja's

   

0163050

Granaatappels

   

0163060

Cherimoya's

   

0163070

Guaves

   

0163080

Ananassen

   

0163090

Broodvruchten

   

0163100

Doerians

   

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

   

0163990

Overige

   

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

   

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,05

0,01 (*3)

0211000

a)

aardappelen
   

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
   

0212010

Cassave/maniok

   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

   

0212030

Yams

   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

   

0212990

Overige

   

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
   

0213010

Rode bieten

   

0213020

Wortels

   

0213030

Knolselderij

   

0213040

Mierikswortels

   

0213050

Aardperen/topinamboers

   

0213060

Pastinaken

   

0213070

Wortelpeterselie

   

0213080

Radijzen

   

0213090

Schorseneren

   

0213100

Koolrapen

   

0213110

Rapen

   

0213990

Overige

   

0220000

Bolgewassen

 

0,01 (*3)

0220010

Knoflook

0,05

 

0220020

Uien

0,05

 

0220030

Sjalotten

0,05

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

8

 

0220990

Overige

0,05

 

0230000

Vruchtgroenten

 

0,01 (*3)

0231000

a)

Solanaceae
   

0231010

Tomaten

1

 

0231020

Paprika's

1,5

 

0231030

Aubergines

1

 

0231040

Okra's, okers

1,5

 

0231990

Overige

1,5

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,4

 

0232010

Komkommers

   

0232020

Augurken

   

0232030

Courgettes

   

0232990

Overige

   

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,3

 

0233010

Meloenen

   

0233020

Pompoenen

   

0233030

Watermeloenen

   

0233990

Overige

   

0234000

d)

suikermais

0,01 (*3)

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
   

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,01 (*3)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

2

 

0241010

Broccoli

   

0241020

Bloemkolen

   

0241990

Overige

   

0242000

b)

sluitkoolachtigen

2

 

0242010

Spruitjes

   

0242020

Sluitkolen

   

0242990

Overige

   

0243000

c)

bladkoolachtigen

0,01 (*3)

 

0243010

Chinese kool/petsai

   

0243020

Boerenkolen

   

0243990

Overige

   

0244000

d)

koolrabi's

2

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

   

0251000

a)

slasoorten
   

0251010

Veldsla

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0251020

Sla

5

20

0251030

Andijvie

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0251050

Winterkers

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0251060

Raketsla/rucola

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0251070

Rode amsoi

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0251990

Overige

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*3)

20

0252010

Spinazie

   

0252020

Postelein

   

0252030

Snijbiet

   

0252990

Overige

   

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*3)

20

0256010

Kervel

   

0256020

Bieslook

   

0256030

Bladselderij/snijselder

   

0256040

Peterselie

   

0256050

Salie

   

0256060

Rozemarijn

   

0256070

Tijm

   

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

   

0256090

Laurierblad

   

0256100

Dragon

   

0256990

Overige

   

0260000

Peulgroenten

 

0,01 (*3)

0260010

Bonen (met peul)

0,01 (*3)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

0,04

 

0260030

Erwten (met peul)

0,01 (*3)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

0,15

 

0260050

Linzen

0,01 (*3)

 

0260990

Overige

0,01 (*3)

 

0270000

Stengelgroenten

 

0,01 (*3)

0270010

Asperges

0,01 (*3)

 

0270020

Kardoenen

0,01 (*3)

 

0270030

Bleekselderij

15

 

0270040

Knolvenkel

0,01 (*3)

 

0270050

Artisjokken

0,1

 

0270060

Preien

0,01 (*3)

 

0270070

Rabarber

0,01 (*3)

 

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*3)

 

0270090

Palmharten

0,01 (*3)

 

0270990

Overige

0,01 (*3)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

   

0280020

Wilde paddenstoelen

   

0280990

Mossen en korstmossen

   

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0300010

Bonen

   

0300020

Linzen

   

0300030

Erwten

   

0300040

Lupinen/lupinebonen

   

0300990

Overige

   

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (*3)

0401000

Oliehoudende zaden

0,01 (*3)

 

0401010

Lijnzaad

   

0401020

Pinda's/aardnoten

   

0401030

Papaverzaad/maanzaad

   

0401040

Sesamzaad

   

0401050

Zonnebloemzaad

   

0401060

Koolzaad

   

0401070

Sojabonen

   

0401080

Mosterdzaad

   

0401090

Katoenzaad

   

0401100

Pompoenzaad

   

0401110

Saffloerzaad

   

0401120

Bernagiezaad

   

0401130

Huttentutzaad

   

0401140

Hennepzaad

   

0401150

Wonderbonen

   

0401990

Overige

   

0402000

Oliehoudende vruchten

   

0402010

Olijven voor oliewinning

1,5

 

0402020

Palmpitten

0,01 (*3)

 

0402030

Palmvruchten

0,01 (*3)

 

0402040

Kapok

0,01 (*3)

 

0402990

Overige

0,01 (*3)

 

0500000

GRANEN

0,01 (*3)

0,01 (*3)

0500010

Gerst

   

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

   

0500030

Mais

   

0500040

Gierst/pluimgierst

   

0500050

Haver

   

0500060

Rijst

   

0500070

Rogge

   

0500080

Sorghum

   

0500090

Tarwe

   

0500990

Overige

   

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,05 (*3)

0610000

Thee

0,05 (*3)

 

0620000

Koffiebonen

0,03

 

0630000

Kruidenthee van

   

0631000

a)

bloemen

0,05 (*3)

 

0631010

Kamille

   

0631020

Hibiscus/roselle

   

0631030

Roos

   

0631040

Jasmijn

   

0631050

Lindebloesem

   

0631990

Overige

   

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,05 (*3)

 

0632010

Aardbei

   

0632020

Rooibos

   

0632030

Maté

   

0632990

Overige

   

0633000

c)

wortels

0,2

 

0633010

Valeriaan

   

0633020

Ginseng

   

0633990

Overige

   

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*3)

 

0640000

Cacaobonen

0,05 (*3)

 

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*3)

 

0700000

HOP

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0800000

SPECERIJEN

   

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0810010

Anijs

   

0810020

Zwarte komijn

   

0810030

Selderij

   

0810040

Koriander

   

0810050

Komijn

   

0810060

Dille

   

0810070

Venkel

   

0810080

Fenegriek

   

0810090

Nootmuskaat

   

0810990

Overige

   

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0820010

Piment

   

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

   

0820030

Karwij

   

0820040

Kardemom

   

0820050

Jeneverbes

   

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

   

0820070

Vanille

   

0820080

Tamarinde

   

0820990

Overige

   

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0830010

Kaneel

   

0830990

Overige

   

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

   

0840010

Zoethout

0,2

0,05 (*3)

0840020

Gember

0,2

0,05 (*3)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,2

0,05 (*3)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,2

0,05 (*3)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0850010

Kruidnagels

   

0850020

Kappertjes

   

0850990

Overige

   

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0860010

Saffraan

   

0860990

Overige

   

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0870010

Foelie

   

0870990

Overige

   

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0,01 (*3)

0900010

Suikerbiet

0,05

 

0900020

Suikerriet

0,01 (*3)

 

0900030

Wortelcichorei

0,05

 

0900990

Overige

0,01 (*3)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

   

1010000

Weefsels van

 

0,01 (*3)

1011000

a)

varkens
   

1011010

Spier

0,01

 

1011020

Vetweefsel

0,01

 

1011030

Lever

0,05

 

1011040

Nier

0,05

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

 

1011990

Overige

0,01

 

1012000

b)

runderen
   

1012010

Spier

0,01

 

1012020

Vetweefsel

0,01

 

1012030

Lever

0,05

 

1012040

Nier

0,05

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

 

1012990

Overige

0,01

 

1013000

c)

schapen
   

1013010

Spier

0,01

 

1013020

Vetweefsel

0,01

 

1013030

Lever

0,05

 

1013040

Nier

0,05

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

 

1013990

Overige

0,01

 

1014000

d)

geiten
   

1014010

Spier

0,01

 

1014020

Vetweefsel

0,01

 

1014030

Lever

0,05

 

1014040

Nier

0,05

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

 

1014990

Overige

0,01

 

1015000

e)

paardachtigen
   

1015010

Spier

0,01

 

1015020

Vetweefsel

0,01

 

1015030

Lever

0,05

 

1015040

Nier

0,05

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

 

1015990

Overige

0,01

 

1016000

f)

pluimvee

0,01

 

1016010

Spier

   

1016020

Vetweefsel

   

1016030

Lever

   

1016040

Nier

   

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1016990

Overige

   

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
   

1017010

Spier

0,01

 

1017020

Vetweefsel

0,01

 

1017030

Lever

0,05

 

1017040

Nier

0,05

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

 

1017990

Overige

0,01

 

1020000

Melk

0,02

0,01 (*3)

1020010

Runderen

   

1020020

Schapen

   

1020030

Geiten

   

1020040

Paarden

   

1020990

Overige

   

1030000

Vogeleieren

0,015

0,01 (*3)

1030010

Kippen

   

1030020

Eenden

   

1030030

Ganzen

   

1030040

Kwartels

   

1030990

Overige

   

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01

0,01 (*3)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01

0,01 (*3)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01

0,01 (*3)

 

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A worden de kolommen voor aminopyralide, cyflufenamid, cyproconazool, fluopyram en propaquizafop vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Aminopyralide

Cyflufenamid: som van cyflufenamid (Z-isomeer) en het E-isomeer

Cyproconazool (F)

Fluopyram (R)

Propaquizafop

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (*4)

     

0,05 (*4)

0110000

Citrusvruchten

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,01 (*4)

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

         

0110020

Sinaasappelen

         

0110030

Citroenen

         

0110040

Limoenen/lemmetjes

         

0110050

Mandarijnen

         

0110990

Overige

         

0120000

Noten

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

   

0120010

Amandelen

     

0,05

 

0120020

Paranoten

     

0,05

 

0120030

Cashewnoten

     

0,05

 

0120040

Kastanjes

     

0,05

 

0120050

Kokosnoten

     

0,04

 

0120060

Hazelnoten

     

0,05

 

0120070

Macadamianoten

     

0,05

 

0120080

Pecannoten

     

0,05

 

0120090

Pijnboompitten

     

0,05

 

0120100

Pistaches

     

0,05

 

0120110

Walnoten

     

0,05

 

0120990

Overige

     

0,05

 

0130000

Pitvruchten

 

0,05

0,1

   

0130010

Appelen

     

0,6

 

0130020

Peren

     

0,5

 

0130030

Kweeperen

     

0,5

 

0130040

Mispels

     

0,5

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

     

0,5

 

0130990

Overige

     

0,5

 

0140000

Steenvruchten

         

0140010

Abrikozen

 

0,06

0,1

1,5

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0,1

0,1

1,5

 

0140030

Perziken

 

0,06

0,1

1,5

 

0140040

Pruimen

 

0,06

0,05 (*4)

0,5

 

0140990

Overige

 

0,06

0,05 (*4)

0,01 (*4)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

         

0151000

a)

druiven
 

0,15

0,2

1,5

 

0151010

Tafeldruiven

         

0151020

Wijndruiven

         

0152000

b)

aardbeien
 

0,04

0,05 (*4)

2

 

0153000

c)

rubussoorten
 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

3

 

0153010

Bramen/braambessen

         

0153020

Dauwbramen

         

0153030

Frambozen (geel en rood)

         

0153990

Overige

         

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

3

 

0154010

Blauwe bessen

         

0154020

Veenbessen

         

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

         

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

         

0154050

Rozenbottels

         

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

         

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

         

0154080

Vlierbessen

         

0154990

Overige

         

0160000

Diverse vruchten met

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

   

0161000

a)

eetbare schil
     

0,01 (*4)

 

0161010

Dadels

         

0161020

Vijgen

         

0161030

Tafelolijven

         

0161040

Kumquats

         

0161050

Carambola's

         

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

         

0161070

Jambolans/djamblangs

         

0161990

Overige

         

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
     

0,01 (*4)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

         

0162020

Lychees

         

0162030

Passievruchten/maracuja's

         

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

         

0162050

Sterappelen

         

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

         

0162990

Overige

         

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
         

0163010

Avocado's

     

0,01 (*4)

 

0163020

Bananen

     

0,8

 

0163030

Mango's

     

0,01 (*4)

 

0163040

Papaja's

     

0,01 (*4)

 

0163050

Granaatappels

     

0,01 (*4)

 

0163060

Cherimoya's

     

0,01 (*4)

 

0163070

Guaves

     

0,01 (*4)

 

0163080

Ananassen

     

0,01 (*4)

 

0163090

Broodvruchten

     

0,01 (*4)

 

0163100

Doerians

     

0,01 (*4)

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

     

0,01 (*4)

 

0163990

Overige

     

0,01 (*4)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

0,01 (*4)

       

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

   

0211000

a)

aardappelen
     

0,1

0,1

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
     

0,1

0,1

0212010

Cassave/maniok

         

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

         

0212030

Yams

         

0212040

Arrowroot/pijlwortel

         

0212990

Overige

         

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
         

0213010

Rode bieten

     

0,3

0,05 (*4)

0213020

Wortels

     

0,4

0,1

0213030

Knolselderij

     

0,3

0,15

0213040

Mierikswortels

     

0,3

0,05 (*4)

0213050

Aardperen/topinamboers

     

0,3

0,05 (*4)

0213060

Pastinaken

     

0,3

0,15

0213070

Wortelpeterselie

     

0,3

0,15

0213080

Radijzen

     

0,3

0,15

0213090

Schorseneren

     

0,3

0,05 (*4)

0213100

Koolrapen

     

0,3

0,05 (*4)

0213110

Rapen

     

0,3

0,05 (*4)

0213990

Overige

     

0,3

0,05 (*4)

0220000

Bolgewassen

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

   

0220010

Knoflook

     

0,1

0,05 (*4)

0220020

Uien

     

0,1

0,1

0220030

Sjalotten

     

0,1

0,05 (*4)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

     

2

0,05 (*4)

0220990

Overige

     

0,1

0,05 (*4)

0230000

Vruchtgroenten

   

0,05 (*4)

 

0,05 (*4)

0231000

a)

Solanaceae
         

0231010

Tomaten

 

0,02 (*4)

 

0,9

 

0231020

Paprika's

 

0,04

 

2

 

0231030

Aubergines

 

0,02 (*4)

 

0,9

 

0231040

Okra's, okers

 

0,02 (*4)

 

0,01 (*4)

 

0231990

Overige

 

0,02 (*4)

 

0,1 (+)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
     

0,5

 

0232010

Komkommers

 

0,04

     

0232020

Augurken

 

0,08

     

0232030

Courgettes

 

0,05

     

0232990

Overige

 

0,02 (*4)

     

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0,04

 

0,4

 

0233010

Meloenen

         

0233020

Pompoenen

         

0233030

Watermeloenen

         

0233990

Overige

         

0234000

d)

suikermais
 

0,02 (*4)

 

0,1 (+)

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0,02 (*4)

 

0,1 (+)

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

   

0241000

a)

bloemkoolachtigen
         

0241010

Broccoli

     

0,3

0,2

0241020

Bloemkolen

     

0,2

0,3

0241990

Overige

     

0,2

0,05 (*4)

0242000

b)

sluitkoolachtigen
     

0,3

 

0242010

Spruitjes

       

0,05 (*4)

0242020

Sluitkolen

       

0,3

0242990

Overige

       

0,05 (*4)

0243000

c)

bladkoolachtigen
       

0,05 (*4)

0243010

Chinese kool/petsai

     

0,7

 

0243020

Boerenkolen

     

0,1 (+)

 

0243990

Overige

     

0,1 (+)

 

0244000

d)

koolrabi's
     

0,1 (+)

0,05 (*4)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0,02 (*4)

     

0251000

a)

slasoorten
       

0,1

0251010

Veldsla

   

5

15

 

0251020

Sla

   

0,05 (*4)

15

 

0251030

Andijvie

   

0,05 (*4)

1,5

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

   

0,05 (*4)

15

 

0251050

Winterkers

   

0,05 (*4)

15

 

0251060

Raketsla/rucola

   

0,05 (*4)

15

 

0251070

Rode amsoi

   

0,05 (*4)

15

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

   

0,05 (*4)

15

 

0251990

Overige

   

0,05 (*4)

15

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente
   

0,05 (*4)

0,2

 

0252010

Spinazie

       

0,2

0252020

Postelein

       

0,05 (*4)

0252030

Snijbiet

       

0,05 (*4)

0252990

Overige

       

0,05 (*4)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten
   

0,05 (*4)

0,01 (*4)

0,05 (*4)

0254000

d)

waterkers
   

0,05 (*4)

0,1 (+)

0,05 (*4)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof
   

0,05 (*4)

0,3

0,05 (*4)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen
   

0,05 (*4)

8

0,2

0256010

Kervel

         

0256020

Bieslook

         

0256030

Bladselderij/snijselder

         

0256040

Peterselie

         

0256050

Salie

         

0256060

Rozemarijn

         

0256070

Tijm

         

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

         

0256090

Laurierblad

         

0256100

Dragon

         

0256990

Overige

         

0260000

Peulgroenten

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

   

0260010

Bonen (met peul)

     

0,9

0,05 (*4)

0260020

Bonen (zonder peul)

     

0,15

0,05 (*4)

0260030

Erwten (met peul)

     

1,5

0,2

0260040

Erwten (zonder peul)

     

0,15

0,05 (*4)

0260050

Linzen

     

0,2

0,05 (*4)

0260990

Overige

     

0,9

0,05 (*4)

0270000

Stengelgroenten

         

0270010

Asperges

 

0,02 (*4)

0,1

0,01 (*4)

0,1

0270020

Kardoenen

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,1 (+)

0,05 (*4)

0270030

Bleekselderij

 

0,02 (*4)

0,2

0,1 (+)

0,1

0270040

Knolvenkel

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,1 (+)

0,05 (*4)

0270050

Artisjokken

 

0,03

0,1

0,5

0,1

0270060

Preien

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,7

0,05 (*4)

0270070

Rabarber

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,01 (*4)

0,05 (*4)

0270080

Bamboescheuten

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,01 (*4)

0,05 (*4)

0270090

Palmharten

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,01 (*4)

0,05 (*4)

0270990

Overige

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,1 (+)

0,05 (*4)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,01 (*4)

0,05 (*4)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

         

0280020

Wilde paddenstoelen

         

0280990

Mossen en korstmossen

         

0290000

Algen en prokaryote organismen

 

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,01 (*4)

0,05 (*4)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*4)

0,02 (*4)

0,08

0,4

0,05 (*4)

0300010

Bonen

         

0300020

Linzen

         

0300030

Erwten

         

0300040

Lupinen/lupinebonen

         

0300990

Overige

         

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,02 (*4)

     

0401000

Oliehoudende zaden

         

0401010

Lijnzaad

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,3

0,05 (*4)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,03

0,05 (*4)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01 (*4)

 

0,4

0,3

0,08

0401040

Sesamzaad

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,3

0,05 (*4)

0401050

Zonnebloemzaad

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,3

0,2

0401060

Koolzaad

0,03

 

0,4

1

0,1

0401070

Sojabonen

0,01 (*4)

 

0,07

0,2

0,08

0401080

Mosterdzaad

0,01 (*4)

 

0,4

0,3

0,08

0401090

Katoenzaad

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,1 (+)

0,1

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,3

0,05 (*4)

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,3

0,05 (*4)

0401120

Bernagiezaad

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,3

0,05 (*4)

0401130

Huttentutzaad

0,01 (*4)

 

0,4

0,3

0,05 (*4)

0401140

Hennepzaad

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,3

0,05 (*4)

0401150

Wonderbonen

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,3

0,05 (*4)

0401990

Overige

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,1 (+)

0,05 (*4)

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,01 (*4)

0,05 (*4)

0402010

Olijven voor oliewinning

         

0402020

Palmpitten

         

0402030

Palmvruchten

         

0402040

Kapok

         

0402990

Overige

         

0500000

GRANEN

       

0,05 (*4)

0500010

Gerst

0,1

0,1

0,2

0,2

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*4)

0,02 (*4)

0,1

0,2

 

0500030

Mais

0,05

0,02 (*4)

0,1

0,02

 

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*4)

0,02 (*4)

0,1

0,1 (+)

 

0500050

Haver

0,1

0,1

0,2

0,2

 

0500060

Rijst

0,01 (*4)

0,02 (*4)

0,1

0,01 (*4)

 

0500070

Rogge

0,1

0,05

0,1

0,8

 

0500080

Sorghum

0,01 (*4)

0,02 (*4)

0,1

1,5

 

0500090

Tarwe

0,1

0,05

0,1

0,8

 

0500990

Overige

0,01 (*4)

0,02 (*4)

0,1

0,1 (+)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,02 (*4)

0,05 (*4)

   

0,05 (*4)

0610000

Thee

   

0,05 (*4)

0,05 (*4)

 

0620000

Koffiebonen

   

0,1

0,05 (*4)

 

0630000

Kruidenthee van

   

0,05 (*4)

   

0631000

a)

bloemen
     

0,1 (+)

 

0631010

Kamille

         

0631020

Hibiscus/roselle

         

0631030

Roos

         

0631040

Jasmijn

         

0631050

Lindebloesem

         

0631990

Overige

         

0632000

b)

bladeren en kruiden
     

0,1 (+)

 

0632010

Aardbei

         

0632020

Rooibos

         

0632030

Maté

         

0632990

Overige

         

0633000

c)

wortels
     

2,5

 

0633010

Valeriaan

         

0633020

Ginseng

         

0633990

Overige

         

0639000

d)

alle andere delen van de plant
     

0,1 (+)

 

0640000

Cacaobonen

   

0,05 (*4)

0,05 (*4)

 

0650000

Carob/johannesbrood

   

0,05 (*4)

0,05 (*4)

 

0700000

HOP

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

3

0,05 (*4)

0800000

SPECERIJEN

         

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,1 (+)

0,05 (*4)

0810010

Anijs

         

0810020

Zwarte komijn

         

0810030

Selderij

         

0810040

Koriander

         

0810050

Komijn

         

0810060

Dille

         

0810070

Venkel

         

0810080

Fenegriek

         

0810090

Nootmuskaat

         

0810990

Overige

         

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

 

0,05 (*4)

0820010

Piment

     

0,05 (*4)

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0,05 (*4)

 

0820030

Karwij

     

0,1 (+)

 

0820040

Kardemom

     

0,05 (*4)

 

0820050

Jeneverbes

     

0,05 (*4)

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0,05 (*4)

 

0820070

Vanille

     

0,05 (*4)

 

0820080

Tamarinde

     

0,05 (*4)

 

0820990

Overige

     

0,05 (*4)

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0830010

Kaneel

         

0830990

Overige

         

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

         

0840010

Zoethout

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,3

0,05 (*4)

0840020

Gember

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,3

0,05 (*4)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,3

0,05 (*4)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,3

0,05 (*4)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0850010

Kruidnagels

         

0850020

Kappertjes

         

0850990

Overige

         

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0860010

Saffraan

         

0860990

Overige

         

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,02 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0870010

Foelie

         

0870990

Overige

         

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*4)

0,02 (*4)

     

0900010

Suikerbiet

   

0,1

0,1 (+)

0,1

0900020

Suikerriet

   

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0900030

Wortelcichorei

   

0,05 (*4)

0,1 (+)

0,05 (*4)

0900990

Overige

   

0,05 (*4)

0,1 (+)

0,05 (*4)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

       

0,05 (*4)

1010000

Weefsels van

 

0,03 (*4)

     

1011000

a)

varkens
         

1011010

Spier

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,5

 

1011020

Vetweefsel

0,02

 

0,05 (*4)

0,5

 

1011030

Lever

0,02

 

0,5

3

 

1011040

Nier

0,3

 

0,5

0,7

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*4)

 

0,5

0,7

 

1011990

Overige

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,02 (*4)

 

1012000

b)

runderen
         

1012010

Spier

0,1

 

0,05 (*4)

0,5

 

1012020

Vetweefsel

0,1

 

0,05 (*4)

0,5

 

1012030

Lever

0,05

 

0,5

3

 

1012040

Nier

1

 

0,5

0,7

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

 

0,5

0,7

 

1012990

Overige

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,02 (*4)

 

1013000

c)

schapen
         

1013010

Spier

0,1

 

0,05 (*4)

0,5

 

1013020

Vetweefsel

0,1

 

0,05 (*4)

0,5

 

1013030

Lever

0,05

 

0,5

3

 

1013040

Nier

1

 

0,5

0,7

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

 

0,5

0,7

 

1013990

Overige

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,02 (*4)

 

1014000

d)

geiten
         

1014010

Spier

0,1

 

0,05 (*4)

0,5

 

1014020

Vetweefsel

0,1

 

0,05 (*4)

0,5

 

1014030

Lever

0,05

 

0,5

3

 

1014040

Nier

1

 

0,5

0,7

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

 

0,5

0,7

 

1014990

Overige

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,02 (*4)

 

1015000

e)

paardachtigen
         

1015010

Spier

0,1

 

0,05 (*4)

0,5

 

1015020

Vetweefsel

0,1

 

0,05 (*4)

0,5

 

1015030

Lever

0,05

 

0,5

0,7

 

1015040

Nier

1

 

0,5

0,7

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

 

0,5

0,7

 

1015990

Overige

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,02 (*4)

 

1016000

f)

pluimvee
   

0,05 (*4)

   

1016010

Spier

0,01 (*4)

   

0,2

 

1016020

Vetweefsel

0,02

   

0,2

 

1016030

Lever

0,02

   

0,7

 

1016040

Nier

0,3

   

0,7

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*4)

   

0,7

 

1016990

Overige

0,01 (*4)

   

0,02 (*4)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
         

1017010

Spier

0,1

 

0,05 (*4)

0,5

 

1017020

Vetweefsel

0,1

 

0,05 (*4)

0,5

 

1017030

Lever

0,05

 

0,5

0,7

 

1017040

Nier

1

 

0,5

0,7

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

 

0,5

0,7

 

1017990

Overige

0,01 (*4)

 

0,05 (*4)

0,02 (*4)

 

1020000

Melk

0,02

0,03 (*4)

0,05 (*4)

0,3

 

1020010

Runderen

         

1020020

Schapen

         

1020030

Geiten

         

1020040

Paarden

         

1020990

Overige

         

1030000

Vogeleieren

0,01 (*4)

0,03 (*4)

0,05 (*4)

0,3

 

1030010

Kippen

         

1030020

Eenden

         

1030030

Ganzen

         

1030040

Kwartels

         

1030990

Overige

         

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

0,05 (*4)

 

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*4)

0,03 (*4)

0,05 (*4)

0,02 (*4)

 

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*4)

0,03 (*4)

0,05 (*4)

0,02 (*4)

 

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*4)

0,03 (*4)

0,05 (*4)

0,02 (*4)

 
 

b)

in deel A wordt de kolom voor cyantraniliprole geschrapt;

c)

in deel B worden de kolommen voor dithiocarbamaten, metalaxyl en zoxamide vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram)

Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))

Zoxamide

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0130040

Mispels

5(+)

1

0,02 (*5)

0130050

Loquats/Japanse mispels

5(+)

1

0,02 (*5)

0154050

Rozenbottels

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0154080

Vlierbessen

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0161050

Carambola's

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,2(+)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0162050

Sterappelen

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0163060

Cherimoya's

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0163070

Guaves

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0163090

Broodvruchten

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0163100

Doerians

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0212040

Arrowroot/pijlwortel

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0251050

Winterkers

5(+)

3

30

0251070

Rode amsoi

5(+)

3

30

0252020

Postelein

5(+)

1,5

30

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0256050

Salie

5(+)

2

30

0256060

Rozemarijn

5(+)

2

30

0256070

Tijm

5(+)

2

30

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

5(+)

2

30

0256090

Laurierblad

5(+)

2

30

0256100

Dragon

5(+)

2

30

0270080

Bamboescheuten

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0270090

Palmharten

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,05 (*5)

   

0401110

Saffloerzaad

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0401120

Bernagiezaad

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0401130

Huttentutzaad

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0401150

Wonderbonen

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0402020

Palmpitten

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0402030

Palmvruchten

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0402040

Kapok

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0620000

Koffiebonen

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0630000

Kruidenthee van

 

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0631000

a)

bloemen

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0631010

Kamille

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0631020

Hibiscus/roselle

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0631030

Roos

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0631040

Jasmijn

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0631050

Lindebloesem

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0631990

Overige

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0632010

Aardbei

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0632020

Rooibos

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0632030

Maté

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0632990

Overige

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0633000

c)

wortels
 

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0633010

Valeriaan

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0633020

Ginseng

1,5(+)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0633990

Overige

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0640000

Cacaobonen

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0650000

Carob/johannesbrood

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0800000

SPECERIJEN

     

0810000

Als specerij gebruikte zaden

 

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0810010

Anijs

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0810020

Zwarte komijn

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0810030

Selderij

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0810040

Koriander

0,1(+)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0810050

Komijn

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0810060

Dille

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0810070

Venkel

0,1(+)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0810080

Fenegriek

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0810090

Nootmuskaat

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0810990

Overige

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

 

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0820010

Piment

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0820030

Karwij

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0820040

Kardemom

0,1(+)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0820050

Jeneverbes

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0,1(+)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0820070

Vanille

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0820080

Tamarinde

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0820990

Overige

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0830010

Kaneel

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0830990

Overige

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

     

0840010

Zoethout

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0840020

Gember

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

 

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0850010

Kruidnagels

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0850020

Kappertjes

25

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0850990

Overige

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0860010

Saffraan

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0860990

Overige

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0870010

Foelie

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0870990

Overige

0,1 (*5)

0,1 (*5)

0,05 (*5)

0900000

SUIKERGEWASSEN

   

0,02 (*5)

0900010

Suikerbiet

2

0,1

0,02 (*5)

0900020

Suikerriet

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0900030

Wortelcichorei

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

0900990

Overige

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,02 (*5)

1015000

e)

paardachtigen

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1015010

Spier

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1015020

Vetweefsel

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1015030

Lever

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1015040

Nier

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1015990

Overige

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1017010

Spier

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1017020

Vetweefsel

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1017030

Lever

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1017040

Nier

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1017990

Overige

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1030020

Eenden

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1030030

Ganzen

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1030040

Kwartels

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1030990

Overige

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,05 (*5)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,05 (*5)

0,05 (*5)

0,01 (*5)

 

3)

In bijlage IV worden de volgende gegevens in alfabetische volgorde ingevoegd: „Trichoderma atroviride stam SC1”.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens.

(*2) Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Azoxystrobin

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251010

Veldsla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxiciteit van metabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011000

a)

varkens

1011010

Spier

1011020

Vetweefsel

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990

Overige

1012000

b)

runderen

1012010

Spier

1012020

Vetweefsel

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990

Overige

1013000

c)

schapen

1013010

Spier

1013020

Vetweefsel

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990

Overige

1014000

d)

geiten

1014010

Spier

1014020

Vetweefsel

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990

Overige

1016000

f)

pluimvee

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016990

Overige

1020000

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige

1030000

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

Diethofencarb

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 20 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130020

Peren

0151020

Wijndruiven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 20 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010

Tomaten

0231030

Aubergines

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Fluazifop-P (som van de samenstellende isomeren van fluazifop en esters en conjugaten daarvan, uitgedrukt als fluazifop)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juni 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000

b)

aardbeien

0213020

Wortels

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juni 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631000

a)

bloemen

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

wortels

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

0633990

Overige

0700000

HOP

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

0820990

Overige

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 29 juni 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0840990

Overige

1011010

Spier

1011020

Vetweefsel

1011030

Lever

1011040

Nier

1012010

Spier

1012020

Vetweefsel

1012030

Lever

1012040

Nier

1013010

Spier

1013020

Vetweefsel

1013030

Lever

1013040

Nier

1014010

Spier

1014020

Vetweefsel

1014030

Lever

1014040

Nier

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel

1016030

Lever

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1030000

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

Haloxyfop (som van haloxyfop en esters, zouten en conjugaten daarvan, uitgedrukt als haloxyfop (som van de R- en S-isomeren in elke verhouding)) (F) (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Haloxyfop — code 1000000 met uitzondering van 1040000: som van haloxyfop en zouten en conjugaten daarvan, uitgedrukt als haloxyfop (som van de R- en S-isomeren in elke verhouding)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, de opslagomstandigheden bij de residuproeven, de bij de residuproeven gebruikte analysemethoden en de bij het onderzoek naar de stabiliteit bij opslag gebruikte analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213020

Wortels

0220020

Uien

0300010

Bonen

0300030

Erwten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, de aard van de residuen in verwerkte producten, de opslagomstandigheden bij de residuproeven, de bij de residuproeven gebruikte analysemethoden en de bij het onderzoek naar de stabiliteit bij opslag gebruikte analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401050

Zonnebloemzaad

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, de aard van de residuen in verwerkte producten, de residuproeven, de opslagomstandigheden bij de residuproeven, de bij de residuproeven gebruikte analysemethoden, de bij het onderzoek naar de stabiliteit bij opslag gebruikte analysemethoden en de goede landbouwpraktijken voor de Noord-Europese zone ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401060

Koolzaad

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, de aard van de residuen in verwerkte producten, de residuproeven, de opslagomstandigheden bij de residuproeven, de bij de residuproeven gebruikte analysemethoden en de bij het onderzoek naar de stabiliteit bij opslag gebruikte analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900010

Suikerbiet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011010

Spier

1011020

Vetweefsel

1011030

Lever

1011040

Nier

1012010

Spier

1012020

Vetweefsel

1012030

Lever

1012040

Nier

1013010

Spier

1013020

Vetweefsel

1013030

Lever

1013040

Nier

1014010

Spier

1014020

Vetweefsel

1014030

Lever

1014040

Nier

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel

1016030

Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag, de aard van de residuen in verwerkte producten en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 november 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1030000

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

Prohexadion (prohexadion (zuur) en zouten daarvan, uitgedrukt als prohexadion-calcium)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Pyrimethanil (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Pyrimethanil — code 1020000: som van pyrimethanil en 2-anilino-4,6-dimethylpyrimidine-5-ol, uitgedrukt als pyrimethanil

Pyrimethanil — codes 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: som van pyrimethanil en 2-(4-hydroxyanilino)-4,6-dimethylpyrimidine, uitgedrukt als pyrimethanil

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen bij zaadbehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 5 februari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

0500050

Haver

0500070

Rogge

0500090

Tarwe

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 5 februari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

1010000

Weefsels van

1011000

a)

varkens

1011010

Spier

1011020

Vetweefsel

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990

Overige

1012000

b)

runderen

1012010

Spier

1012020

Vetweefsel

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990

Overige

1013000

c)

schapen

1013010

Spier

1013020

Vetweefsel

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990

Overige

1014000

d)

geiten

1014010

Spier

1014020

Vetweefsel

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990

Overige

1015000

e)

paardachtigen

1015010

Spier

1015020

Vetweefsel

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015990

Overige

1016000

f)

pluimvee

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016990

Overige

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

1017010

Spier

1017020

Vetweefsel

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017990

Overige

1020000

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige

1030000

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

1050000

Amfibieën en reptielen

1060000

Ongewervelde landdieren

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren”

(*3) Bepaalbaarheidsgrens.

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Cyantraniliprole

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Isofetamid

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”

(*4) Bepaalbaarheidsgrens.

(3) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Aminopyralide

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Cyflufenamid: som van cyflufenamid (Z-isomeer) en het E-isomeer

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Cyproconazool (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Fluopyram (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Fluopyram — code 1000000 met uitzondering van 1040000: som van fluopyram en fluopyram-benzamide (M25) uitgedrukt als fluopyram

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 oktober 2015 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231990

Overige

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 oktober 2015 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0234000

d)

suikermais

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 oktober 2015 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0243020

Boerenkolen

0243990

Overige

0244000

d)

koolrabi's

0254000

d)

waterkers

0270020

Kardoenen

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

0270990

Overige

0401090

Katoenzaad

0401990

Overige

0500040

Gierst/pluimgierst

0500990

Overige

0631000

a)

bloemen

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0632990

Overige

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820030

Karwij

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 oktober 2015 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900010

Suikerbiet

0900030

Wortelcichorei

0900990

Overige

Propaquizafop

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”

(*5) Bepaalbaarheidsgrens.

(4) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram)

Tussen haakjes de oorsprong van het residu (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: thiram; z: ziram).

De als CS2 uitgedrukte MRL's kunnen afkomstig zijn van verschillende dithiocarbamaten en komen dus niet overeen met één goede landbouwpraktijk (GLP). Deze MRL's kunnen dus niet worden gebruikt om na te gaan of volgens een GLP is gewerkt.

(+)

(ma, mz, me, pr, t, z)

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

(+)

(mz)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

(+)

(mz, me, t)

0251050

Winterkers

0251070

Rode amsoi

0252020

Postelein

(+)

(mz, me)

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

(+)

(mz)

0633020

Ginseng

0810040

Koriander

0810070

Venkel

0820040

Kardemom

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Zoxamide

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving