Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.79

L_2017030NL.01000101.xml

3.2.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 30/1


VERORDENING (EU) 2017/170 VAN DE COMMISSIE

van 30 januari 2017

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl, fenpropimorf en triflusulfuron in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 18, lid 1, onder b), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor carbetamide en triflusulfuron zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor bifenthrin, cinidon-ethyl en fenpropimorf zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij die verordening.

(2)

Voor bifenthrin heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (2). De EFSA heeft voor het MRL voor Chinese kool een risico voor consumenten vastgesteld. Het is derhalve passend dit MRL te verlagen. De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen en heeft aanbevolen de MRL's te verlagen voor papaja's, spruitjes, sluitkolen, koolzaad, gerst, mais, als specerij gebruikte vruchten, als specerij gebruikte wortels en wortelstokken, spieren van varkens, runderen, schapen en geiten en lever van pluimvee. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor citrusvruchten, kersen, perziken, pruimen, aardbeien, bramen/braambessen, dauwbramen, frambozen en vogeleieren sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat verder onderzoek door risicomanagers nodig was. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden herzien; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor appelen, peren, aalbessen, knoflook, komkommers, courgettes, meloenen, watermeloenen, bonen met peul, bonen zonder peul, erwten met peul en erwten zonder peul geen gegevens beschikbaar waren en dat verder onderzoek door risicomanagers nodig was. De MRL's voor deze producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens. Rekening houdend met de opmerkingen van de Europese belangenverenigingen en handelspartners en aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL's voor kruidenthee in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het huidige gehalte.

(3)

Voor carbetamide heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (3). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen en heeft aanbevolen de MRL's voor zonnebloem- en koolzaad te verlagen. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor appelen, peren, kweeperen, steenvruchten, tafel- en wijndruiven, sla, andijvie, witlof/witloof/Brussels lof, linzen (droog), erwten (droog), wortelcichorei en melk van runderen, schapen en geiten sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat verder onderzoek door risicomanagers nodig was. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden herzien; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor schorseneren, boerenkool, bieslook, bladselderij/snijselder, peterselie, dragon, bonen (droog), saffloer, kruidenthee (gedroogde bloemen), kruidenthee (gedroogde wortels), specerijen (vruchten en bessen), suikerbiet (wortel), en spieren, vetweefsel, lever en nieren van varkens, runderen, schapen en geiten geen gegevens beschikbaar waren en dat verder onderzoek door risicomanagers nodig was. De MRL's voor deze producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(4)

Voor cinidon-ethyl heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (4). De goedkeuring van cinidon-ethyl is overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1134/2011 van de Commissie (5) niet verlengd. Aangezien het gebruik van cinidon-ethyl in de Unie niet langer is toegelaten en er geen toegelaten toepassingen in derde landen zijn aangemeld, wordt niet verwacht dat residuen van cinidon-ethyl voorkomen in plantaardige of dierlijke grondstoffen. Niettemin beschouwt de EFSA het passend om de MRL's van cinidon-ethyl vast te stellen op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of op het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(5)

Voor fenpropimorf heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (6). Zij heeft met betrekking tot de MRL's voor aardbeien, bramen/braambessen en preien een risico voor consumenten vastgesteld. Het is derhalve passend deze MRL's te verlagen. De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen en heeft aanbevolen om de MRL's te verlagen voor bananen, wortelen, mierikswortel, pastinaken, wortelpeterselie, schorseneren, gerst, haver, rogge en tarwe. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor dauwbramen, frambozen, blauwe bessen, veenbessen, aalbessen, kruisbessen en hop sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat verder onderzoek door risicomanagers nodig was. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden herzien; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor suikerbiet (wortel) sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat verder onderzoek door risicomanagers nodig was. De MRL's voor dat product moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(6)

Voor triflusulfuron heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (7). De EFSA heeft voorgesteld om de residudefinitie te wijzigen en heeft aanbevolen om de MRL's voor witlof/witloof/Brussels lof, suikerbiet (wortel) en wortelcichorei te verlagen.

(7)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten, en waarvoor geen invoertoleranties of Codex-grenswaarden (CXL's) bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(8)

De Commissie heeft de referentielaboratoria voor bestrijdingsmiddelenresiduen van de Europese Unie geraadpleegd over de noodzaak een aantal bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat als gevolg van de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(9)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

Via de Wereldhandelsorganisatie zijn de handelspartners van de Unie geraadpleegd over de nieuwe MRL's en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden. Daar bij de huidige MRL's een risico voor consumenten niet kan worden uitgesloten, moet de waarde voor bifenthrin van 0,01 mg/kg voor Chinese kool en de waarde voor fenpropimorf van 0,01 mg/kg voor aardbeien, bramen/braambessen en preien op alle producten van toepassing zijn met ingang van de datum van toepassing van deze verordening.

(13)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wat de werkzame stoffen carbetamide, cinidon-ethyl en triflusulfuron in of op alle producten betreft, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005 in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 23 augustus 2017 zijn geproduceerd.

Wat de werkzame stoffen bifenthrin in of op alle producten behalve Chinese kool en fenpropimorf in of op alle producten behalve aardbeien, bramen/braambessen en prei betreft, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005 in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 23 augustus 2017 zijn geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 23 augustus 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 januari 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenthrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(4):4081.

(3) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for carbetamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(7):4192.

(4) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cinidon-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(7):4166.

(5) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1134/2011 van de Commissie van 9 november 2011 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof cinidon-ethyl overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 292 van 10.11.2011, blz. 1).

(6) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpropimorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(3):4050.

(7) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triflusulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(7):4190.


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor bifenthrin en fenpropimorf worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (a)

Bifenthrin (som van isomeren) (F)

Fenpropimorf (som van isomeren) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0110000

Citrusvruchten

0,05 (+)

0,01 (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0110990

Overige

0120000

Noten

0,05

0,01 (*1)

0120010

Amandelen

0120020

Paranoten

0120030

Cashewnoten

0120040

Kastanjes

0120050

Kokosnoten

0120060

Hazelnoten

0120070

Macadamianoten

0120080

Pecannoten

0120090

Pijnboompitten

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

0120990

Overige

0130000

Pitvruchten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

0130990

Overige

0140000

Steenvruchten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoet)

0140030

Perziken

0140040

Pruimen

0140990

Overige

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0151000

a)

druiven

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

1 (+)

0,01 (*1)

0153000

c)

rubussoorten

1 (+)

0153010

Bramen/braambessen

0,01 (*1)

0153020

Dauwbramen

1,5 (+)

0153030

Frambozen (geel en rood)

1,5 (+)

0153990

Overige

0,01 (*1)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*1)

0154010

Blauwe bessen

0,9 (+)

0154020

Veenbessen

0,9 (+)

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,9 (+)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,9 (+)

0154050

Rozenbottels

0,01 (*1)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,01 (*1)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,01 (*1)

0154080

Vlierbessen

0,01 (*1)

0154990

Overige

0,01 (*1)

0160000

Diverse vruchten met

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Dadels

0161020

Vijgen

0161030

Tafelolijven

0161040

Kumquats

0161050

Carambola's

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0161070

Jambolans/djamblangs

0161990

Overige

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0162020

Lychees

0162030

Passievruchten/maracuja's

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0162050

Sterappelen

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0162990

Overige

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

0163010

Avocado's

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Bananen

0,1

0,6

0163030

Mango's

0,5

0,01 (*1)

0163040

Papaja's

0,4

0,01 (*1)

0163050

Granaatappels

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya's

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Guaves

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananassen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Doerians

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,05

0211000

a)

aardappelen

0,01 (*1)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0212010

Cassave/maniok

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

0212030

Yams

0212040

Arrowroot/pijlwortel

0212990

Overige

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010

Rode bieten

0,01 (*1)

0213020

Wortels

0,04

0213030

Knolselderij

0,01 (*1)

0213040

Mierikswortels

0,04

0213050

Aardperen/topinamboers

0,01 (*1)

0213060

Pastinaken

0,04

0213070

Wortelpeterselie

0,04

0213080

Radijzen

0,01 (*1)

0213090

Schorseneren

0,04

0213100

Koolrapen

0,01 (*1)

0213110

Rapen

0,01 (*1)

0213990

Overige

0,01 (*1)

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0220990

Overige

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanaceae

0231010

Tomaten

0,3

0231020

Paprika's

0,5

0231030

Aubergines

0,3

0231040

Okra's, okers

0,2

0231990

Overige

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,01 (*1)

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0232990

Overige

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (*1)

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,4

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0241990

Overige

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,4

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

0242990

Overige

0243000

c)

bladkoolachtigen

0,01 (*1)

0243010

Chinese kool/petsai

0243020

Boerenkolen

0243990

Overige

0244000

d)

koolrabi's

0,4

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

0,01 (*1)

0251020

Sla

0,01 (*1)

0251030

Andijvie

0,01 (*1)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01 (*1)

0251050

Winterkers

0,01 (*1)

0251060

Raketsla/rucola

0,01 (*1)

0251070

Rode amsoi

0,01 (*1)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

4

0251990

Overige

0,01 (*1)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

0252020

Postelein

0252030

Snijbiet

0252990

Overige

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij/snijselder

0256040

Peterselie

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

0256990

Overige

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

0260020

Bonen (zonder peul)

0260030

Erwten (met peul)

0260040

Erwten (zonder peul)

0260050

Linzen

0260990

Overige

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Asperges

0270020

Kardoenen

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

0270050

Artisjokken

0270060

Preien

0270070

Rabarber

0270080

Bamboescheuten

0270090

Palmharten

0270990

Overige

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

0280020

Wilde paddenstoelen

0280990

Mossen en korstmossen

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,3

0,01 (*1)

0300010

Bonen

0300020

Linzen

0300030

Erwten

0300040

Lupinen/lupinebonen

0300990

Overige

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

0401010

Lijnzaad

0,02 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,02 (*1)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,02 (*1)

0401040

Sesamzaad

0,02 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,02 (*1)

0401060

Koolzaad

0,05

0401070

Sojabonen

0,3

0401080

Mosterdzaad

0,02 (*1)

0401090

Katoenzaad

0,5

0401100

Pompoenzaad

0,02 (*1)

0401110

Saffloerzaad

0,02 (*1)

0401120

Bernagiezaad

0,02 (*1)

0401130

Huttentutzaad

0,02 (*1)

0401140

Hennepzaad

0,02 (*1)

0401150

Wonderbonen

0,02 (*1)

0401990

Overige

0,02 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

0,02 (*1)

0402010

Olijven voor oliewinning

0402020

Palmpitten

0402030

Palmvruchten

0402040

Kapok

0402990

Overige

0500000

GRANEN

0500010

Gerst

0,05 (*1)

0,4

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Mais

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Haver

0,01 (*1)

0,4

0500060

Rijst

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500070

Rogge

0,01 (*1)

0,15

0500080

Sorghum

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Tarwe

0,5

0,15

0500990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0610000

Thee

30

0620000

Koffiebonen

0,05 (*1)

0630000

Kruidenthee van

0,1 (+)

0631000

a)

bloemen

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

wortels

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

0633990

Overige

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0640000

Cacaobonen

0,05 (*1)

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*1)

0700000

HOP

20

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,03

0,05 (*1)

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

0820990

Overige

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

0830990

Overige

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0,05

0,05 (*1)

0840020

Gember

0,05

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

0850020

Kappertjes

0850990

Overige

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

0860990

Overige

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

0870990

Overige

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

0900020

Suikerriet

0900030

Wortelcichorei

0900990

Overige

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

1010000

Weefsels van

1011000

a)

varkens

1011010

Spier

0,2

0,2

1011020

Vetweefsel

3

0,01 (*1)

1011030

Lever

0,2

0,3

1011040

Nier

0,2

0,05

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

3

0,3

1011990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1012000

b)

runderen

1012010

Spier

0,2

0,15

1012020

Vetweefsel

3

0,2

1012030

Lever

0,2

3

1012040

Nier

0,2

0,5

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

3

3

1012990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1013000

c)

schapen

1013010

Spier

0,2

0,15

1013020

Vetweefsel

3

0,2

1013030

Lever

0,2

3

1013040

Nier

0,2

0,5

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

3

3

1013990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1014000

d)

geiten

1014010

Spier

0,2

0,15

1014020

Vetweefsel

3

0,2

1014030

Lever

0,2

3

1014040

Nier

0,2

0,5

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

3

3

1014990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1015000

e)

paardachtigen

1015010

Spier

0,2

0,15

1015020

Vetweefsel

3

0,2

1015030

Lever

0,2

3

1015040

Nier

0,2

0,5

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

3

3

1015990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*1)

1016010

Spier

0,05 (*1)

1016020

Vetweefsel

0,05 (*1)

1016030

Lever

0,01 (*1)

1016040

Nier

0,01 (*1)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,01 (*1)

1016990

Overige

0,01 (*1)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

1017010

Spier

0,2

0,15

1017020

Vetweefsel

3

0,2

1017030

Lever

0,2

3

1017040

Nier

0,2

0,5

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

3

3

1017990

Overige

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020000

Melk

0,2

0,015

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

b)

de volgende kolommen voor carbetamide en triflusulfuron worden toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (a)

Carbetamide (som van carbetamide en de S-isomeer ervan)

Triflusulfuron (6-(2,2,2-trifluorethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (IN-M7222) (A)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0110990

Overige

0120000

Noten

0,02 (*2)

0,02 (*2)

0120010

Amandelen

0120020

Paranoten

0120030

Cashewnoten

0120040

Kastanjes

0120050

Kokosnoten

0120060

Hazelnoten

0120070

Macadamianoten

0120080

Pecannoten

0120090

Pijnboompitten

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

0120990

Overige

0130000

Pitvruchten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0130010

Appelen

(+)

0130020

Peren

(+)

0130030

Kweeperen

(+)

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

0130990

Overige

0140000

Steenvruchten

0,01 (*2) (+)

0,01 (*2)

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoet)

0140030

Perziken

0140040

Pruimen

0140990

Overige

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0151000

a)

druiven

(+)

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

0153000

c)

rubussoorten

0153010

Bramen/braambessen

0153020

Dauwbramen

0153030

Frambozen (geel en rood)

0153990

Overige

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0154010

Blauwe bessen

0154020

Veenbessen

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0154050

Rozenbottels

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0154080

Vlierbessen

0154990

Overige

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0161000

a)

eetbare schil

0161010

Dadels

0161020

Vijgen

0161030

Tafelolijven

0161040

Kumquats

0161050

Carambola's

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0161070

Jambolans/djamblangs

0161990

Overige

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0162020

Lychees

0162030

Passievruchten/maracuja's

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0162050

Sterappelen

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0162990

Overige

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

0163010

Avocado's

0163020

Bananen

0163030

Mango's

0163040

Papaja's

0163050

Granaatappels

0163060

Cherimoya's

0163070

Guaves

0163080

Ananassen

0163090

Broodvruchten

0163100

Doerians

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0163990

Overige

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0211000

a)

aardappelen

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0212010

Cassave/maniok

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

0212030

Yams

0212040

Arrowroot/pijlwortel

0212990

Overige

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortels

0213050

Aardperen/topinamboers

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

0213990

Overige

0220000

Bolgewassen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0220990

Overige

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0231000

a)

Solanaceae

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0231040

Okra's, okers

0231990

Overige

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0232990

Overige

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

0234000

d)

suikermais

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0241990

Overige

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

0242990

Overige

0243000

c)

bladkoolachtigen

0243010

Chinese kool/petsai

0243020

Boerenkolen

0243990

Overige

0244000

d)

koolrabi's

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*2)

0251010

Veldsla

0,01 (*2)

0251020

Sla

0,6 (+)

0251030

Andijvie

0,6 (+)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01 (*2)

0251050

Winterkers

0,01 (*2)

0251060

Raketsla/rucola

0,01 (*2)

0251070

Rode amsoi

0,01 (*2)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,01 (*2)

0251990

Overige

0,01 (*2)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0252010

Spinazie

0252020

Postelein

0252030

Snijbiet

0252990

Overige

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,02 (*2) (+)

0,01 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*2)

0,02 (*2)

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij/snijselder

0256040

Peterselie

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

0256990

Overige

0260000

Peulgroenten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

0260020

Bonen (zonder peul)

0260030

Erwten (met peul)

0260040

Erwten (zonder peul)

0260050

Linzen

0260990

Overige

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0270010

Asperges

0270020

Kardoenen

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

0270050

Artisjokken

0270060

Preien

0270070

Rabarber

0270080

Bamboescheuten

0270090

Palmharten

0270990

Overige

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

0280020

Wilde paddenstoelen

0280990

Mossen en korstmossen

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*2)

0300010

Bonen

0,01 (*2)

0300020

Linzen

0,02 (*2) (+)

0300030

Erwten

0,02 (*2) (+)

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,01 (*2)

0300990

Overige

0,01 (*2)

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (*2)

0,02 (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

0401010

Lijnzaad

0401020

Pinda's/aardnoten

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0401040

Sesamzaad

0401050

Zonnebloemzaad

0401060

Koolzaad

0401070

Sojabonen

0401080

Mosterdzaad

0401090

Katoenzaad

0401100

Pompoenzaad

0401110

Saffloerzaad

0401120

Bernagiezaad

0401130

Huttentutzaad

0401140

Hennepzaad

0401150

Wonderbonen

0401990

Overige

0402000

Oliehoudende vruchten

0402010

Olijven voor oliewinning

0402020

Palmpitten

0402030

Palmvruchten

0402040

Kapok

0402990

Overige

0500000

GRANEN

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0500010

Gerst

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0500030

Mais

0500040

Gierst/pluimgierst

0500050

Haver

0500060

Rijst

0500070

Rogge

0500080

Sorghum

0500090

Tarwe

0500990

Overige

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0610000

Thee

0620000

Koffiebonen

0630000

Kruidenthee van

0631000

a)

bloemen

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0631990

Overige

0632000

b)

bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

wortels

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

0633990

Overige

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0640000

Cacaobonen

0650000

Carob/johannesbrood

0700000

HOP

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0800000

SPECERIJEN

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

0820990

Overige

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0830010

Kaneel

0830990

Overige

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0840020

Gember

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0850010

Kruidnagels

0850020

Kappertjes

0850990

Overige

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0860010

Saffraan

0860990

Overige

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0870010

Foelie

0870990

Overige

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*2)

0900010

Suikerbiet

0,01 (*2)

0900020

Suikerriet

0,01 (*2)

0900030

Wortelcichorei

0,02 (*2) (+)

0900990

Overige

0,01 (*2)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

1010000

Weefsels van

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1011000

a)

varkens

1011010

Spier

1011020

Vetweefsel

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990

Overige

1012000

b)

runderen

1012010

Spier

1012020

Vetweefsel

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990

Overige

1013000

c)

schapen

1013010

Spier

1013020

Vetweefsel

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990

Overige

1014000

d)

geiten

1014010

Spier

1014020

Vetweefsel

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990

Overige

1015000

e)

paardachtigen

1015010

Spier

1015020

Vetweefsel

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015990

Overige

1016000

f)

pluimvee

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016990

Overige

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

1017010

Spier

1017020

Vetweefsel

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017990

Overige

1020000

Melk

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige

1030000

Vogeleieren

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*2)

0,01 (*2)

c)

de kolom voor cinidon-ethyl wordt geschrapt.

2)

In bijlage III worden de kolommen voor bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl, fenpropimorf en triflusulfuron geschrapt.

3)

In bijlage V wordt de volgende kolom voor cinidon-ethyl toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Cinidon-ethyl

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,05*

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0110990

Overige

0120000

Noten

0120010

Amandelen

0120020

Paranoten

0120030

Cashewnoten

0120040

Kastanjes

0120050

Kokosnoten

0120060

Hazelnoten

0120070

Macadamianoten

0120080

Pecannoten

0120090

Pijnboompitten

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

0120990

Overige

0130000

Pitvruchten

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

0130990

Overige

0140000

Steenvruchten

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoet)

0140030

Perziken

0140040

Pruimen

0140990

Overige

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

0153000

c)

rubussoorten

0153010

Bramen/braambessen

0153020

Dauwbramen

0153030

Frambozen (geel en rood)

0153990

Overige

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0154010

Blauwe bessen

0154020

Veenbessen

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0154050

Rozenbottels

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0154080

Vlierbessen

0154990

Overige

0160000

Diverse vruchten met

0161000

a)

eetbare schil

0161010

Dadels

0161020

Vijgen

0161030

Tafelolijven

0161040

Kumquats

0161050

Carambola's

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0161070

Jambolans/djamblangs

0161990

Overige

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0162020

Lychees

0162030

Passievruchten/maracuja's

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0162050

Sterappelen

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0162990

Overige

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

0163010

Avocado's

0163020

Bananen

0163030

Mango's

0163040

Papaja's

0163050

Granaatappels

0163060

Cherimoya's

0163070

Guaves

0163080

Ananassen

0163090

Broodvruchten

0163100

Doerians

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0163990

Overige

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

0,05 (*3)

0210000

Wortel- en knolgewassen

0211000

a)

aardappelen

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0212010

Cassave/maniok

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

0212030

Yams

0212040

Arrowroot/pijlwortel

0212990

Overige

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortels

0213050

Aardperen/topinamboers

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

0213990

Overige

0220000

Bolgewassen

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0220990

Overige

0230000

Vruchtgroenten

0231000

a)

Solanaceae

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0231040

Okra's, okers

0231990

Overige

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0232990

Overige

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0233990

Overige

0234000

d)

suikermais

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0241990

Overige

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

0242990

Overige

0243000

c)

bladkoolachtigen

0243010

Chinese kool/petsai

0243020

Boerenkolen

0243990

Overige

0244000

d)

koolrabi's

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

0251000

a)

slasoorten

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0251990

Overige

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0252010

Spinazie

0252020

Postelein

0252030

Snijbiet

0252990

Overige

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0254000

d)

waterkers

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij/snijselder

0256040

Peterselie

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

0256990

Overige

0260000

Peulgroenten

0260010

Bonen (met peul)

0260020

Bonen (zonder peul)

0260030

Erwten (met peul)

0260040

Erwten (zonder peul)

0260050

Linzen

0260990

Overige

0270000

Stengelgroenten

0270010

Asperges