Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-3.1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 426/2011 VAN DE COMMISSIE

van 2 mei 2011

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 28, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 24 van Verordening (EG) nr. 834/2007 is bepaald dat het logo voor biologische productie van de Europese Unie („biologisch logo van de EU”) een van de verplichte aanduidingen is die moeten worden gebruikt voor voorverpakte levensmiddelen waarop termen voorkomen welke verwijzen naar de biologische productiemethode als bedoeld in artikel 23, lid 1, terwijl het gebruik van het logo facultatief is voor dergelijke producten die zijn ingevoerd uit derde landen. De consument moet de garantie krijgen dat biologische producten zijn geproduceerd overeenkomstig de vereisten van Verordening (EG) nr. 834/2007 en Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (2). De traceerbaarheid van elk product met het biologisch logo van de EU tijdens alle stadia van de productie, bereiding en distributie is in dat verband een belangrijke factor.

(2)

Om de consumenten de mogelijkheid te bieden zich te informeren over de marktdeelnemers en hun producten die onder het controlesysteem voor de biologische landbouw vallen, moeten de lidstaten op passende wijze de ter zake relevante gegevens over de aan dit systeem onderworpen marktdeelnemers beschikbaar stellen, en zulks met inachtneming van de vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens die zijn vastgesteld bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3).

(3)

Verordening (EG) nr. 889/2008 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan hoofdstuk 8 van titel IV van Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt het volgende artikel 92 bis toegevoegd:

„Artikel 92 bis

Publicatie van informatie

De in artikel 28, lid 5, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde regelmatig bijgewerkte lijsten, alsook de in artikel 29, lid 1, van die verordening bedoelde regelmatig bijgewerkte bewijsstukken over iedere marktdeelnemer, worden door de lidstaten op passende wijze, waaronder publicatie op internet, openbaar gemaakt volgens het in bijlage XII bij deze verordening vastgestelde model. De lidstaten leven de bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) vastgestelde vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens nauwkeurig na.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1 is evenwel van toepassing met ingang van 1 januari 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 mei 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1.

(3)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

(4)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving