Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.14

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/2259 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2016

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat een lijst van derde landen waarvan de productiesystemen en de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als gelijkwaardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(2)

De Republiek Korea heeft de Commissie meegedeeld dat haar bevoegde autoriteit de erkenning van één controleorgaan heeft ingetrokken en drie andere controleorganen heeft toegevoegd aan de lijst van erkende controleorganen.

(3)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat een lijst van de controlerende autoriteiten en de controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(4)

De Commissie heeft een verzoek van „A CERT European Organization for Certification SA” tot opname in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „A CERT European Organization for Certification SA” te erkennen voor de productcategorieën A en D voor Albanië, Azerbeidzjan, Bhutan, Belarus, Chili, China, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, Ethiopië, Grenada, Georgië, Indonesië, Iran, Jamaica, Jordanië, Kenia, Kazachstan, Libanon, Marokko, Moldavië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Papoea-Nieuw-Guinea, de Filipijnen, Pakistan, Servië, Rusland, Rwanda, Saudi-Arabië, Thailand, Turkije, Taiwan, Tanzania, Oekraïne, Uganda en Zuid-Afrika.

(5)

De Commissie heeft een verzoek van „Bioagricert S.r.l.” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Indonesië en Senegal, voor de productcategorieën A en D met Albanië en Bangladesh en voor productcategorie E met Albanië en Thailand.

(6)

„Caucacert” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn vermelde handelsnaam niet correct is en moet worden veranderd in „Caucascert”.

(7)

De Commissie heeft een verzoek van „CCPB Srl” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, B, D, E en F uit te breiden met Georgië, Iran, Jordanië en Saudi-Arabië, voor productcategorie B met China, Irak, Mali, de Filipijnen en Syrië, voor productcategorie C met Marokko en Tunesië, voor productcategorie E met Tunesië en voor de productcategorieën E en F met China, Egypte, Irak, Libanon, Marokko, Mali, de Filipijnen, San Marino, Syrië en Turkije.

(8)

De Commissie heeft een verzoek van „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, B en D uit te breiden met Armenië, voor de productcategorieën A en D met Belarus, Malawi, Sierra Leone, Somalië en Tadzjikistan en voor productcategorie B met Guatemala, Honduras, Nicaragua en El Salvador.

(9)

De Commissie heeft een verzoek van „Control Union Certifications” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, B, C, D, E en F uit te breiden met Burundi, Somalië en Zuid-Sudan, voor de productcategorieën B en C met Angola, Belarus, Djibouti, Eritrea, Fiji, Liberia, Niger, Tsjaad en Kosovo en voor de productcategorieën B, C en D met de Democratische Republiek Congo en Madagaskar.

(10)

De Commissie heeft een verzoek van „Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie B uit te breiden met Mozambique en voor productcategorie C met Bangladesh, Chili, Hongkong, Honduras, Peru en Vietnam.

(11)

Ecocert SA heeft de Commissie meegedeeld dat zijn dochteronderneming „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști” haar certificeringsactiviteiten in alle derde landen waarvoor zij was erkend, heeft stopgezet. Bijgevolg mag „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști” niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(12)

De Commissie heeft een verzoek van „Ekoagros” tot opname in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „Ekoagros” te erkennen voor productcategorie A voor Rusland, voor de productcategorieën A en B voor Belarus en Oekraïne, voor de productcategorieën A en D voor Tadzjikistan en voor de productcategorieën A en F voor Kazachstan.

(13)

De Commissie heeft een verzoek van „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Jamaica en Vietnam en voor productcategorie D met Ecuador.

(14)

De Commissie heeft een verzoek van „IMOswiss AG” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met de Verenigde Arabische Emiraten, voor de productcategorieën A en D met Burundi, voor productcategorie B met Mexico en Peru en voor productcategorie C met Brunei, China, Hongkong, Honduras, Madagaskar en de Verenigde Staten. Daarnaast heeft „IMOswiss AG” de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Rusland en Tadzjikistan heeft stopgezet. Bijgevolg mag het voor die landen niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(15)

De Commissie heeft een verzoek van „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Zambia, voor productcategorie B met Laos, Myanmar/Birma en Thailand, voor productcategorie C met Hongkong, Indonesië en Sri Lanka en voor de productcategorieën C en E met Bangladesh.

(16)

De Commissie heeft een verzoek van „Mayacert” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Colombia, de Dominicaanse Republiek en El Salvador, voor de productcategorieën A en D met Belize en Peru en voor productcategorie B met Guatemala, Honduras en Nicaragua.

(17)

De Commissie heeft een verzoek van „OneCert International PVT Ltd” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Bangladesh, China, Ghana, Cambodja, Laos, Myanmar/Birma, Oman, Rusland en Saudi-Arabië.

(18)

De Commissie heeft een verzoek van „Oregon Tilth” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie E uit te breiden met Mexico.

(19)

De Commissie heeft een verzoek van „Organic Certifiers” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Indonesië.

(20)

De Commissie heeft een verzoek van „Organska Kontrola” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie B uit te breiden met alle landen.

(21)

„QC&I GmbH” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in alle derde landen waarvoor het was erkend, heeft stopgezet. Bijgevolg mag het niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(22)

De Commissie heeft een verzoek van „Suolo e Salute srl” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met de Dominicaanse Republiek en Egypte en voor productcategorie D met de Dominicaanse Republiek.

(23)

Elke verwijzing naar Taiwan in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet worden begrepen als een verwijzing naar het afzonderlijk douanegebied Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu.

(24)

De bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(25)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).


BIJLAGE I

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt in de tekst met betrekking tot de Republiek Korea punt 5 als volgt gewijzigd:

1)

De rij betreffende codenummer KR-ORG-003 (Bookang tech) wordt geschrapt.

2)

De volgende rijen worden toegevoegd:

„KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image


BIJLAGE II

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na de tekst met betrekking tot „Abcert AG” wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:

„„A CERT European Organization for Certification SA”

1.

Adres: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Griekenland

2.

Internetadres: www.a-cert.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-171

Albanië

x

x

AZ-BIO-171

Azerbeidzjan

x

x

BT-BIO-171

Bhutan

x

x

BY-BIO-171

Belarus

x

x

CL-BIO-171

Chili

x

x

CN-BIO-171

China

x

x

DO-BIO-171

Dominicaanse Republiek

x

x

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

EG-BIO-171

Egypte

x

x

ET-BIO-171

Ethiopië

x

x

GD-BIO-171

Grenada

x

x

GE-BIO-171

Georgië

x

x

ID-BIO-171

Indonesië

x

x

IR-BIO-171

Iran

x

x

JM-BIO-171

Jamaica

x

x

JO-BIO-171

Jordanië

x

x

KE-BIO-171

Kenia

x

x

KZ-BIO-171

Kazachstan

x

x

LB-BIO-171

Libanon

x

x

MA-BIO-171

Marokko

x

x

MD-BIO-171

Moldavië

x

x

MK-BIO-171

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

PG-BIO-171

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

PH-BIO-171

Filipijnen

x

x

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

RS-BIO-171

Servië

x

x

RU-BIO-171

Rusland

x

x

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

SA-BIO-171

Saudi-Arabië

x

x

TH-BIO-171

Thailand

x

x

TR-BIO-171

Turkije

x

x

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

TZ-BIO-171

Tanzania

x

x

UA-BIO-171

Oekraïne

x

x

UG-BIO-171

Uganda

x

x

ZA-BIO-171

Zuid-Afrika

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”.

2)

In de tekst met betrekking tot„Bioagricert S.r.l” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„AL-BIO-132

Albanië

x

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

ID-BIO-132

Indonesië

x

SN-BIO-132

Senegal

x

—”

b)

in de rij betreffende Thailand wordt een kruisje toegevoegd in kolom E.

3)

In de tekst met betrekking tot „Caucacert Ltd” wordt de titel vervangen door „Caucascert Ltd”.

4)

In de tekst met betrekking tot „CCPB Srl” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„GE-BIO-102

Georgië

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordanië

x

x

x

x

x

SA-BIO-102

Saudi-Arabië

x

x

x

x

x”

b)

in de rijen betreffende China, Irak, Mali, de Filipijnen en Syrië wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

c)

in de rijen betreffende Marokko en Tunesië wordt een kruisje toegevoegd in kolom C;

d)

in de rijen betreffende Tunesië wordt een kruisje toegevoegd in kolom E;

e)

in de rijen betreffende China, Egypte, Irak, Libanon, Marokko, Mali, de Filipijnen, San Marino, Syrië en Turkije wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen E en F.

5)

In de tekst met betrekking tot„CERES Certification of Environmental Standards GmbH” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„AM-BIO-140

Armenië

x

x

x

BY-BIO-140

Belarus

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

SO-BIO-140

Somalië

x

x

TJ-BIO-140

Tadzjikistan

x

x

—”

b)

in de rijen betreffende Guatemala, Honduras, Nicaragua en El Salvador wordt een kruisje toegevoegd in kolom B.

6)

In de tekst met betrekking tot „Control Union Certifications” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„AO-BIO-149

Angola

x

x

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

BY-BIO-149

Belarus

x

x

CD-BIO-149

Democratische Republiek Congo

x

x

x

DJ-BIO-149

Djibouti

x

x

ER-BIO-149

Eritrea

x

x

FJ-BIO-149

Fiji

x

x

LR-BIO-149

Liberia

x

x

MG-BIO-149

Madagaskar

x

x

x

NE-BIO-149

Niger

x

x

SO-BIO-149

Somalië

x

x

x

x

x

x

SS-BIO-149

Zuid-Sudan

x

x

x

x

x

x

TD-BIO-149

Tsjaad

x

x

XK-BIO-149

Kosovo (**)

x

x

7)

In de tekst met betrekking tot „Ecocert SA” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

in de rij betreffende Mozambique wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

b)

in de rijen betreffende Bangladesh, Chili, Hongkong, Honduras, Peru en Vietnam wordt een kruisje toegevoegd in kolom C.

8)

De volledige tekst met betrekking tot „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd Ști” wordt geschrapt.

9)

Na de tekst met betrekking tot „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)” wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:

„„Ekoagros”

1.

Adres: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Litouwen

2.

Internetadres: http://www.ekoagros.lt

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Belarus

x

x

KZ-BIO-170

Kazachstan

x

x

RU-BIO-170

Rusland

x

TJ-BIO-170

Tadzjikistan

x

x

UA-BIO-170

Oekraïne

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”.

10)

In de tekst met betrekking tot „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„JM-BIO-144

Jamaica

x

x

VN-BIO-144

Vietnam

x

x

—”

b)

in de rij betreffende Ecuador wordt een kruisje toegevoegd in kolom D.

11)

In de tekst met betrekking tot „IMOswiss AG” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„BI-BIO-143

Burundi

x

x

BN-BIO-143

Brunei

x

CN-BIO-143

China

x

HK-BIO-143

Hongkong

x

MG-BIO-143

Madagaskar

x

US-BIO-143

Verenigde Staten

x

—”

b)

in de rij betreffende de Verenigde Arabische Emiraten wordt een kruisje toegevoegd in kolom A;

c)

in de rij betreffende Honduras wordt een kruisje toegevoegd in kolom C;

d)

in de rijen betreffende Mexico en Peru wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

e)

de rijen betreffende Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Rusland en Tadzjikistan worden geschrapt.

12)

In de tekst met betrekking tot „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rij wordt ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„ZM-BIO-141

Zambia

x

x

—”

b)

in de rij betreffende Bangladesh wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen C en E;

c)

in de rijen betreffende Hongkong, Indonesië en Sri Lanka wordt een kruisje toegevoegd in kolom C;

d)

in de rijen betreffende Laos, Myanmar/Birma en Thailand wordt een kruisje toegevoegd in kolom B.

13)

In de tekst met betrekking tot „Mayacert” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„BZ-BIO-169

Belize

x

x

PE-BIO-169

Peru

x

x

—”

b)

in de rijen betreffende Colombia, de Dominicaanse Republiek en El Salvador wordt een kruisje toegevoegd in kolom A;

c)

in de rijen betreffende Guatemala, Honduras en Nicaragua wordt een kruisje toegevoegd in kolom B.

14)

In de tekst met betrekking tot „OneCert International PVT Ltd” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„BD-BIO-152

Bangladesh

x

x

CN-BIO-152

China

x

x

GH-BIO-152

Ghana

x

x

KH-BIO-152

Cambodja

x

x

LA-BIO-152

Laos

x

x

MM-BIO-152

Myanmar/Birma

x

x

OM-BIO-152

Oman

x

x

RU-BIO-152

Rusland

x

x

SA-BIO-152

Saudi-Arabië

x

x

—”

15)

In de tekst met betrekking tot„Oregon Tilth” wordt in punt 3 een kruisje toegevoegd in kolom E van de rij die betrekking heeft op Mexico.

16)

In de tekst met betrekking tot „Organic Certifiers” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„ID-BIO-106

Indonesië

x

x

—”

17)

In de tekst met betrekking tot„Organska Kontrola” wordt in punt 3 voor alle rijen een kruisje toegevoegd in kolom B.

18)

De volledige tekst met betrekking tot „QC&I GmbH” wordt geschrapt.

19)

De tekst met betrekking tot „Suolo e Salute srl” wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 3 worden de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

„DO-BIO-150

Dominicaanse Republiek

x

x

EG-BIO-150

Egypte

x

—”

b)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.”.


(**)  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving