Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.78

L_2016298NL.01000101.xml

4.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 298/1


VERORDENING (EU) 2016/1902 VAN DE COMMISSIE

van 27 oktober 2016

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, ametoctradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluorazijnzuur, dimethomorf, fenpyrazamine, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metconazool, proquinazid, prothioconazool, pyriproxyfen, spirodiclofen en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor acetamiprid, azoxystrobin, dimethomorf, flonicamid, fludioxonil, flutriafol, metconazool, prothioconazool en trifloxystrobin zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor cyfluthrin zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij die verordening. Voor ametoctradin, difluorazijnzuur, fenpyrazamine, fluazinam, flupyradifuron, fluxapyroxad, proquinazid, pyriproxyfen en spirodiclofen zijn MRL's vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof acetamiprid bevat op tafelolijven, tomaten, augurken, bonen (met peul), erwten (met peul), peulvruchten (gedroogd), koolzaad, olijven voor oliewinning en tarwe is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat ametoctradin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bosuien. Wat azoxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor tafeldruiven en wijndruiven. Wat cyfluthrin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gerst, haver, rogge en tarwe, met betrekking tot het gebruik van bèta-cyfluthrin op die producten. Wat dimethomorf betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bloemkoolachtigen en spinazie en dergelijke bladgroente. Wat flonicamid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor kruiden en eetbare bloemen. Wat fludioxonil betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor slasoorten, spinazie en dergelijke bladgroente, kruiden en eetbare bloemen en erwten (zonder peul). Wat difluorazijnzuur en flupyradifuron betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardbeien, bramen/braambessen en frambozen, met betrekking tot het gebruik van flupyradifuron op die producten. Wat proquinazid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor appelen en peren. Wat prothioconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor zonnebloemzaad. Wat pyriproxyfen betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bananen. Wat spirodiclofen betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor veenbessen en kruisbessen. Wat trifloxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor knolselderij.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor het gebruik van dimethomorf op papaja's, het gebruik van fenpyrazamine op rubussoorten en blauwe bessen, het gebruik van fluazinam op blauwe bessen, het gebruik van flutriafol op aardbeien, het gebruik van fluxapyroxad op amandelen, paranoten, kastanjes, hazelnoten, macadamianoten, pecannoten, pijnboompitten, walnoten, kersen, druiven, aardbeien, blauwe bessen, mango's, andere wortel- en knolgewassen met codenummer 0213000, cucurbitaceae, broccoli, Chinese kool, sereptamosterd, kardoenen, bleekselderij, knolvenkel, rabarber, rijst en suikerriet en het gebruik van metconazool op blauwe bessen, aardappelen, tropische wortel- en knolgewassen, peulvruchten en zonnebloemzaad. De aanvragers voeren aan dat het toegestane gebruik van die stoffen op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten, Canada en Brazilië leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten die aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen naar de Commissie gezonden.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(7)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede advies geconcludeerd dat, wat het gebruik van fluxapyroxad op andere wortel- en knolgewassen dan radijzen betreft, de ingediende gegevens niet toereikend waren om nieuwe MRL's vast te stellen. De bestaande MRL's moeten daarom behouden blijven.

(8)

Wat het gebruik van proquinazid op schapen (lever en nier) en geiten (lever en nier) betreft, heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen om het beoogde gebruik van die werkzame stof op appelen en peren mogelijk te maken. Aangezien in producten van herkauwers geen residuen van proquinazid zijn gevonden, is het passend om de residudefinitie voor handhaving te beperken tot de relevante metaboliet (IN-MU210).

(9)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(10)

Voor flupyradifuron heeft de EFSA een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van die werkzame stof als bestrijdingsmiddel ingediend (3). Overeenkomstig de desbetreffende goede landbouwpraktijk moet het MRL voor difluorazijnzuur op sla worden vastgesteld op 0,09 mg/kg om voldoende rekening te houden met het gebruik van flupyradifuron op dat product.

(11)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de conclusie van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 oktober 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in various crops. EFSA Journal 2016;14(2):4385 [25 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in spring onions. EFSA Journal 2016;14(4):4448 [19 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in grapes. EFSA Journal 2016;14(2):4415 [17 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for beta-cyfluthrin in various cereals. EFSA Journal 2016;14(3):4417 [23 blz.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for dimethomorph in papaya. EFSA Journal 2016;14(4):4449 [19 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph in various crops. EFSA Journal 2016;14(1):4381 [19 blz.].

 

Reasoned opinion on the setting import tolerances for fenpyrazamine in blueberries and cane fruits. EFSA Journal 2016;14(2):4384 [20 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for flonicamid in herbs and edible flowers. EFSA Journal 2016;14(4):4467 [19 blz.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for fluazinam in blueberries. EFSA Journal 2016;14(4):4460 [20 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4445 [20 blz.].

 

Reasoned opinion on the setting of new maximum residue levels for flupyradifurone in strawberries, blackberries and raspberries. EFSA Journal 2016;14(3):4423 [19 blz.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in strawberries. EFSA Journal 2016;14(3):4427 [20 blz.].

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fluxapyroxad in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4404 [28 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metconazole in various crops. EFSA Journal 2016;14(4):4451 [23 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in apples, pears and animal commodities. EFSA Journal 2016;14(3):4428 [24 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for prothioconazole in sunflower seeds. EFSA Journal 2015;13(12):4371 [24 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyriproxyfen in bananas. EFSA Journal 2016;14(2):4387 [18 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for spirodiclofen in berries. EFSA Journal 2016;14(4):4457 [17 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for trifloxystrobin in celeriacs. EFSA Journal 2016;14(1):4383 [17 blz.].

(3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyradifurone. EFSA Journal 2015;13(2):4020 [101 blz.].


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor acetamiprid, azoxystrobin, cyfluthrin, dimethomorf, flonicamid, fludioxonil, flutriafol, metconazool, prothioconazool en trifloxystrobin vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Acetamiprid (R)

Azoxystrobin

Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F)

Dimethomorf (som van de isomeren)

Flonicamid (som van flonicamid, TFNA en TFNG, uitgedrukt als flonicamid) (R)

Fludioxonil (F) (R)

Flutriafol

Metconazool (som van de isomeren) (F)

Prothioconazool (prothioconazool-dethio (som van de isomeren)) (F)

Trifloxystrobin (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,9

15

0,02 (*)

 

0,15 (+)

10

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,5

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0120000

Noten

0,07

 

0,02 (*)

0,02 (*)

0,06 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,02 (*)

0,02

0120010

Amandelen

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120020

Paranoten

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120070

Macadamianoten

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

1

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0120110

Walnoten

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0120990

Overige

 

0,01

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0130000

Pitvruchten

0,8

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

5

0,4 (+)

0,02 (*)

0,01 (*)

0,7

0130010

Appelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Peren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispels

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

 (**)

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

Steenvruchten

 

2

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,01 (*)

3

0140010

Abrikozen

0,8

 

0,3

 

0,03 (*)

5

0,01 (*)

0,1

 

 

0140020

Kersen (zoet)

1,5

 

0,2

 

0,4 (+)

5

1

0,2

 

 

0140030

Perziken

0,8

 

0,3

 

0,4

10

0,6

0,1

 

 

0140040

Pruimen

0,03

 

0,2

 

0,3 (+)

5

0,4

0,02 (*)

 

 

0140990

Overige

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

0,03 (*)

 

 

 

 

 

0151000

a)

druiven

0,5

3

0,3

3

 

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

3

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

5

0,8

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

4

1,5 (+)

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

0,5

10

0,02 (*)

0,7

 

4 (+)

1,5

0,02 (*)

0,01 (*)

1

0153000

c)

rubussoorten

2

5

0,02 (*)

 

 

5

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

3

0153010

Bramen/braambessen

 

 

 

0,05 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

 

0,05 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Overige

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0154010

Blauwe bessen

2

5

 

 

 

2

 

0,4

0,01 (*)

2

0154020

Veenbessen

2

0,5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,15

0,01 (*)

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

2

5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,01 (*)

1,5 (+)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

2

5

 

 

 

2

 

0,02 (*)

0,01 (*)

1,5 (+)

0154050

Rozenbottels

2

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

2

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,01 (*)

5

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0154080

Vlierbessen

2

5

 (**)

 

 

0,8

 

0,02 (*)

0,01 (*)

2

0154990

Overige

0,01 (*)

5

 

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0160000

Diverse vruchten met

 

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

0161000

a)

eetbare schil

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0161010

Dadels

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161020

Vijgen

0,03

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161030

Tafelolijven

0,9

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0161040

Kumquats

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161050

Carambola's

0,01 (*)

0,1

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0161990

Overige

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0,01 (*)

 

 

 

15

 

 

 

0,01 (*)

0162020

Lychees

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

4

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

4 (+)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162050

Sterappelen

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0162990

Overige

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,4

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163020

Bananen

0,4

2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0,1

 

0,05

0163030

Mango's

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

2

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163040

Papaja's

0,01 (*)

0,3

 

0,7

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,6

0163050

Granaatappels

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

3

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163060

Cherimoya's

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163070

Guaves

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163080

Ananassen

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

7

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163100

Doerians

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0163990

Overige

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

 

0,01 (*)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0211000

a)

aardappelen

 

7

0,04

0,05

0,09

5

0,01 (*)

0,04  (*)

0,02 (*)

0,02

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

1

0,02 (*)

0,01 (*)

0,03 (*)

 

0,01 (*)

0,04  (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 (**)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0,02 (*)

 

0,03 (*)

 

 

0,02 (*)

 

 

0213010

Rode bieten

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,06 (+)

 

0,1 (+)

0,02

0213020

Wortels

 

1

 

0,01 (*)

 

1

0,01 (*)

 

0,1 (+)

0,1

0213030

Knolselderij

 

1

 

0,01 (*)

 

0,2

0,01 (*)

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving