Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.77

L_2016286NL.01000401.xml

21.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 286/4


VERORDENING (EU) 2016/1866 VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 2016

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor dec-3-een-2-on, acibenzolar-S-methyl en hexachloorbenzeen in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 16, lid 1, onder a), artikel 17 en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor acibenzolar-S-methyl zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor hexachloorbenzeen zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij die verordening. Voor dec-3-een-2-on zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en die stof is evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof dec-3-een-2-on bevat op aardappelen is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot opname van die werkzame stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 ingediend.

(3)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de betrokken lidstaat die aanvraag geëvalueerd en is het evaluatieverslag naar de Commissie gezonden.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvraag en het evaluatieverslag beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft een besluit genomen met betrekking tot het voorstel tot opname van de werkzame stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 (2). De EFSA heeft dat besluit naar de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(5)

De EFSA heeft geconcludeerd dat de beschikbare informatie niet toereikend is om vast te stellen dat het gebruik van dec-3-een-2-on als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen geen onmiddellijk of uitgesteld schadelijk effect heeft op de gezondheid van de mens, met inbegrip van kwetsbare groepen, bij inname via de voeding. Daarom is het niet passend om de stof op te nemen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 en moeten de MRL's worden vastgesteld op de relevante bepaalbaarheidsgrens. De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie geraadpleegd over de passende bepaalbaarheidsgrenzen.

(6)

Voor acibenzolar-S-methyl heeft de EFSA een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van die werkzame stof als bestrijdingsmiddel ingediend (3). In dat kader heeft de EFSA aanbevolen voor de groep van pitvruchten het MRL te verhogen tot 0,2 mg/kg. Op basis van de nieuwe toxicologische referentiewaarden heeft zij aanbevolen voor tomaten het bestaande MRL te verlagen tot 0,3 mg/kg.

(7)

Voor hexachloorbenzeen zijn alle bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die die werkzame stof bevatten, ingetrokken. Overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 396/2005, juncto artikel 14, lid 1, onder a), moeten de voor die werkzame stoffen in de bijlagen II en III vastgestelde MRL's dan ook worden geschrapt. Uit recente monitoringgegevens blijkt dat op pompoenzaad nog residuen worden aangetroffen boven de bepaalbaarheidsgrens (4). Residuen van hexachloorbenzeen zijn het gevolg van bodemverontreiniging door het gebruik van die persistente verbinding in het verleden. Het bestaande MRL van 0,05 mg/kg voor pompoenzaad is een passende maatregel ten aanzien van het voorkomen van hexachloorbenzeen in dat product. Het MRL wordt later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen tien jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Voor producten van dierlijke oorsprong blijkt uit de monitoringgegevens dat lagere waarden dan de bepaalbaarheidsgrens moeten worden vastgesteld voor spier en melk van alle soorten.

(8)

Op grond van de conclusies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(9)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(10)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Die verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's werden vervaardigd en waarvoor informatie beschikbaar is waaruit blijkt dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat die op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(12)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 10 mei 2017 zijn geproduceerd, met uitzondering van acibenzolar-S-methyl in tomaten.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 10 mei 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (3E)-3-decen-2-one (applied for as 3-decen-2-one). EFSA Journal 2015;13(1):3932 [43 blz.].

(3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acibenzolar-S-methyl. EFSA Journal 2014;12(8):3691 [74 blz.].

(4)  The 2013 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2015;13(3):4038 [169 blz.]. The 2012 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2014;12(12):3942 [156 blz.]. The 2011 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2014;12(5):3694 [511 blz.]. The 2010 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2013;11(3):3130 [808 blz.]. The 2009 European Union report on pesticide residues in food. EFSA Journal 2011;9(11):2430 [225 blz.].


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1.

In bijlage II worden de kolommen voor acibenzolar-S-methyl en hexachloorbenzeen vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Acibenzolar-S-methyl (som van acibenzolar-S-methyl en acibenzolar (zuur) (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als acibenzolar-S-methyl)

Hexachloorbenzeen (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0,01 (*)

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*)

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

0110030

Citroenen

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

Noten

 

 

0120010

Amandelen

0,01 (*)

 

0120020

Paranoten

0,01 (*)

 

0120030

Cashewnoten

0,01 (*)

 

0120040

Kastanjes

0,01 (*)

 

0120050

Kokosnoten

0,01 (*)

 

0120060

Hazelnoten

0,1

 

0120070

Macadamianoten

0,01 (*)

 

0120080

Pecannoten

0,01 (*)

 

0120090

Pijnboompitten

0,01 (*)

 

0120100

Pistaches

0,01 (*)

 

0120110

Walnoten

0,01 (*)

 

0120990

Overige

0,01 (*)

 

0130000

Pitvruchten

0,2

 

0130010

Appelen

 

 

0130020

Peren

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

0130990

Overige

 

 

0140000

Steenvruchten

 

 

0140010

Abrikozen

0,2

 

0140020

Kersen (zoet)

0,01 (*)

 

0140030

Perziken

0,2

 

0140040

Pruimen

0,01 (*)

 

0140990

Overige

0,01 (*)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (*)

 

0151000

a)

druiven

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

aardbeien

 

 

0153000

c)

rubussoorten

 

 

0153010

Bramen/braambessen

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

0153990

Overige

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0154010

Blauwe bessen

 

 

0154020

Veenbessen

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

 

0154080

Vlierbessen

 

 

0154990

Overige

 

 

0160000

Diverse vruchten met

 

 

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (*)

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats

 

 

0161050

Carambola's

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

0161990

Overige

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

0162020

Lychees

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado's

0,01 (*)

 

0163020

Bananen

0,08

 

0163030

Mango's

0,6 (+)

 

0163040

Papaja's

0,01 (*)

 

0163050

Granaatappels

0,01 (*)

 

0163060

Cherimoya's

0,01 (*)

 

0163070

Guaves

0,01 (*)

 

0163080

Ananassen

0,01 (*)

 

0163090

Broodvruchten

0,01 (*)

 

0163100

Doerians

0,01 (*)

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*)

 

0163990

Overige

0,01 (*)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0,01 (*)

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*)

 

0211000

a)

aardappelen

 

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

0213020

Wortels

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

0213040

Mierikswortels

 

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0213080

Radijzen

 

 

0213090

Schorseneren

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

0213110

Rapen

 

 

0213990

Overige

 

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*)

 

0220010

Knoflook

 

 

0220020

Uien

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

 

0220990

Overige

 

 

0230000

Vruchtgroenten

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0231010

Tomaten

0,3

 

0231020

Paprika's

0,01 (*)

 

0231030

Aubergines

0,01 (*)

 

0231040

Okra's, okers

0,01 (*)

 

0231990

Overige

0,01 (*)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,01 (*)

 

0232010

Komkommers

 

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes

 

 

0232990

Overige

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (*)

 

0233010

Meloenen

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0233990

Overige

 

 

0234000

d)

suikermais

0,01 (*)

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*)

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Bloemkolen

 

 

0241990

Overige

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0242020

Sluitkolen

 

 

0242990

Overige

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

 

0243020

Boerenkolen

 

 

0243990

Overige

 

 

0244000

d)

koolrabi's

 

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

0251000

a)

slasoorten

0,3

 

0251010

Veldsla

 

 

0251020

Sla

 

 

0251030

Andijvie

 

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

 

0251050

Winterkers

 

 

0251060

Raketsla/rucola

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

 

0251990

Overige

 

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

 

 

0252010

Spinazie

0,3

 

0252020

Postelein

0,01 (*)

 

0252030

Snijbiet

0,01 (*)

 

0252990

Overige

0,01 (*)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*)

 

0254000

d)

waterkers

0,01 (*)

 

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*)

 

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,3

 

0256010

Kervel

 

 

0256020

Bieslook

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

 

0256040

Peterselie

 

 

0256050

Salie

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

0256070

Tijm

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

 

0256090

Laurierblad

 

 

0256100

Dragon

 

 

0256990

Overige

 

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*)

 

0260010

Bonen (met peul)

 

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

 

0260030

Erwten (met peul)

 

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

 

0260050

Linzen

 

 

0260990

Overige

 

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*)

 

0270010

Asperges

 

 

0270020

Kardoenen

 

 

0270030

Bleekselderij

 

 

0270040

Knolvenkel

 

 

0270050

Artisjokken

 

 

0270060

Preien

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

0270090

Palmharten

 

 

0270990

Overige

 

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*)

 

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*)

 

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*)

0,01 (*)

0300010

Bonen

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

0300990

Overige

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*)

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

0401010

Lijnzaad

 

0,02  (*)

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0,02  (*)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,02  (*)

0401040

Sesamzaad

 

0,02  (*)

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,02  (*)

0401060

Koolzaad

 

0,02  (*)

0401070

Sojabonen

 

0,02  (*)

0401080

Mosterdzaad

 

0,02  (*)

0401090

Katoenzaad

 

0,02  (*)

0401100

Pompoenzaad

 

0,05 (+)

0401110

Saffloerzaad

 

0,02  (*)

0401120

Bernagiezaad

 

0,02  (*)

0401130

Huttentutzaad

 

0,02  (*)

0401140

Hennepzaad

 

0,02  (*)

0401150

Wonderbonen

 

0,02  (*)

0401990

Overige

 

0,02  (*)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,01 (*)

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0402020

Palmpitten

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Overige

 

 

0500000

GRANEN

 

0,01 (*)

0500010

Gerst

0,05

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*)

 

0500030

Mais

0,01 (*)

 

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*)

 

0500050

Haver

0,01 (*)

 

0500060

Rijst

0,01 (*)

 

0500070

Rogge

0,01 (*)

 

0500080

Sorghum

0,01 (*)

 

0500090

Tarwe

0,05

 

0500990

Overige

0,01 (*)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*)

0,02 (*)

0610000

Thee

 

 

0620000

Koffiebonen

 

 

0630000

Kruidenthee van

 

 

0631000

a)

bloemen

 

 

0631010

Kamille

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

0631030

Roos

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

0631990

Overige

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

0632010

Aardbei

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Overige

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Overige

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

0640000

Cacaobonen

 

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

 

0700000

HOP

0,05 (*)

0,02  (*)

0800000

SPECERIJEN

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*)

0,02  (*)

0810010

Anijs

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

0810030

Selderij

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Komijn

 

 

0810060

Dille

 

 

0810070

Venkel

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

0810990

Overige

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*)

0,02  (*)

0820010

Piment

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

0820030

Karwij

 

 

0820040

Kardemom

 

 

0820050

Jeneverbes

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

0820070

Vanille

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Overige

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*)

0,02  (*)

0830010

Kaneel

 

 

0830990

Overige

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (*)

0,02  (*)

0840020

Gember

0,05 (*)

0,02  (*)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*)

0,02  (*)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (*)

0,02  (*)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*)

0,02  (*)

0850010

Kruidnagels

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

0850990

Overige

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*)

0,02  (*)

0860010

Saffraan

 

 

0860990

Overige

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*)

0,02  (*)

0870010

Foelie

 

 

0870990

Overige

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*)

0,01 (*)

0900010

Suikerbiet

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

0900030

Wortelcichorei