Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.74

VERORDENING (EU) 2016/1726 VAN DE COMMISSIE

van 27 september 2016

tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft carvon, diammoniumfosfaat, Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 en wei

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor carvon, diammoniumfosfaat, Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 en wei zijn geen specifieke maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld. Aangezien deze stoffen niet zijn opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005, is de in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening opgenomen standaardwaarde van 0,01 mg/kg van toepassing.

(2)

Voor carvon heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geconcludeerd (2) dat die stof (met d-/l-carvon-verhouding van minstens 100:1) moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(3)

Diammoniumfosfaat is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (3) goedgekeurd als basisstof. Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2016/548 van de Commissie (4) is de Commissie van oordeel dat deze stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(4)

Voor Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 heeft EFSA geconcludeerd (5) dat die stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(5)

Wei is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd als basisstof. Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2016/560 van de Commissie (6) is de Commissie van oordeel dat deze stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(6)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden de volgende vermeldingen in alfabetische volgorde ingevoegd:

 

„carvon (*)

 

„diammoniumfosfaat”,

 

Saccharomyces cerevisiae stam LAS02” en

 

„wei”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 september 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2016. Assessment of the pesticide active substance carvone (d-/l-carvone at a ratio of at least 100:1) for inclusion in Annex IV of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(2):4405, 14 blz. doi:10.2903/j.efsa.2016.4405.

(3)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/548 van de Commissie van 8 april 2016 tot goedkeuring van de basisstof diammoniumfosfaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 95 van 9.4.2016, blz. 1).

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Saccharomyces cerevisiae LAS02. EFSA Journal 2015;13(12):4322, 29 blz. doi:10.2903/j.efsa.2015.4322.

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/560 van de Commissie van 11 april 2016 tot goedkeuring van de basisstof wei overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 96 van 12.4.2016, blz. 23).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving