Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.6

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1843 VAN DE COMMISSIE

van 18 oktober 2016

houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de accreditatie van officiële laboratoria die officiële Trichinella-tests uitvoeren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 63, lid 1, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 882/2004 voorziet in belangrijke wijzigingen van de voorschriften en procedures voor officiële controles. Zij is van toepassing sinds 1 januari 2006. De onmiddellijke toepassing vanaf die datum van een aantal voorschriften en procedures zou in bepaalde gevallen echter praktische problemen hebben veroorzaakt.

(2)

Verordening (EG) nr. 882/2004 vereist dat laboratoria die bij officiële controles genomen monsters analyseren, geaccrediteerd moeten zijn overeenkomstig bepaalde in die verordening vermelde Europese normen. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 702/2013 van de Commissie (2) voorziet echter in bepaalde overgangsmaatregelen — waaronder een uitzondering op dit vereiste voor laboratoria — om een soepele overgang naar de volledige toepassing van de nieuwe voorschriften en procedures mogelijk te maken. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 702/2013 is tot en met 31 december 2016 van toepassing.

(3)

Het verslag van de Commissie van 28 juli 2009 aan de Raad en het Europees Parlement over de bij de toepassing van de hygiëneverordeningen (EG) nr. 852/2004, (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 opgedane ervaring (3) heeft tot doel „een op feiten gebaseerd overzicht te geven van de ervaring die alle betrokken partijen in 2006, 2007 en 2008 opgedaan hebben bij de uitvoering van het hygiënepakket, met inbegrip van de moeilijkheden die zij ondervonden hebben” („het verslag”).

(4)

Het verslag gaat ook in op de ervaringen met de overgangsmaatregelen, onder meer die waarin Verordening (EG) nr. 882/2004 voorziet. Uit het verslag blijkt dat er zich nog steeds problemen voordoen bij de accreditatie van laboratoria die in slachthuizen gevestigd zijn.

(5)

Op 6 mei 2013 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen (4). Dat voorstel voorziet in de intrekking van Verordening (EG) nr. 882/2004 en in een mogelijke uitzondering op de accreditatie van officiële laboratoria waarvan de enige activiteit de detectie van Trichinella in vlees is.

(6)

Derhalve moet deze verordening in nieuwe overgangsmaatregelen voorzien in afwachting van de vaststelling van die nieuwe verordening door het Europees Parlement en de Raad.

(7)

Daarom moet worden voorzien in een nieuwe overgangsperiode waarin de thans in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 702/2013 vastgestelde overgangsmaatregelen blijven gelden.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij deze verordening worden overgangsmaatregelen vastgesteld voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 gedurende een overgangsperiode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.

Artikel 2

In afwijking van artikel 12, lid 2, van Verordening (EG) nr. 882/2004 kan de bevoegde autoriteit een laboratorium aanwijzen dat officiële Trichinella-tests uitvoert en in een slachthuis of een wildverwerkingsinrichting gevestigd is, mits het laboratorium — hoewel het niet is geaccrediteerd overeenkomstig de in dat lid, onder a), bedoelde Europese norm — de bevoegde autoriteit afdoende garanties biedt dat de kwaliteitsborging voor de analyses van monsters in het kader van officiële controles, operationeel is.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 oktober 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 702/2013 van de Commissie van 22 juli 2013 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de accreditatie van officiële laboratoria die officiële Trichinella-tests uitvoeren en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1162/2009 van de Commissie (PB L 199 van 24.7.2013, blz. 3).

(3)  COM(2009) 403 final.

(4)  COM(2013) 265 final.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving