Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1330 VAN DE COMMISSIE

van 2 augustus 2016

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat de lijst van derde landen die beschikken over productiesystemen en controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten die als gelijkwaardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(2)

Volgens door Australië verstrekte informatie is het internetadres van het controleorgaan „Australian Certified Organic Pty. Ltd” gewijzigd.

(3)

Volgens door Canada verstrekte informatie is de erkenning van één controleorgaan ingetrokken.

(4)

Het controleorgaan „SGS India Pvt. Ltd” was in 2014 uit de tekst met betrekking tot India in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 verwijderd omdat het het toepassingsgebied van de erkenning van India wat betreft de producten die mochten worden ingevoerd, niet in acht had genomen. Op basis van de resultaten van het door India uitgeoefende toezicht kan dit controleorgaan nu opnieuw worden opgenomen in de tekst met betrekking tot India in bijlage III bij die verordening.

(5)

De Commissie heeft informatie ontvangen betreffende het gewijzigde internetadres van het controleorgaan „IMO Control Private Limited” in India.

(6)

Volgens door de Verenigde Staten verstrekte informatie is de erkenning van één controleorgaan ingetrokken en is één controleorgaan toegevoegd aan de lijst van controleorganen die door de Verenigde Staten worden erkend.

(7)

De Commissie heeft informatie ontvangen betreffende het gewijzigde internetadres van het controleorgaan „AsureQuality Limited” in Nieuw-Zeeland.

(8)

Vanwege een administratieve vergissing is „Doalnara Organic Certificated Korea” bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2345 van de Commissie (3) geschrapt in bijlage III. Aangezien het nooit de bedoeling is geweest dit orgaan te schrappen, dient het opnieuw te worden opgenomen in de lijst van controleorganen die door de Republiek Korea zijn gecertificeerd.

(9)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat de lijst van controleorganen en controlerende autoriteiten die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(10)

„Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, „Letis SA”, „Oregon Tilth” en „Organic Standard” hebben de Commissie laten weten dat hun adres gewijzigd is.

(11)

In artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 is bepaald dat de Commissie voor producten die niet worden ingevoerd krachtens artikel 32 van die verordening noch uit een op grond van artikel 33, lid 2, van die verordening erkend derde land, controlerende autoriteiten en controleorganen kan erkennen die bevoegd zijn om de taken uit te voeren die nodig zijn voor de invoer van producten van gegarandeerde gelijkwaardigheid. In artikel 10, lid 2, onder b), en lid 3, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 is dan ook bepaald dat een controlerende autoriteit of een controleorgaan niet kan worden erkend voor een product dat van oorsprong is uit een in bijlage III bij die verordening opgenomen derde land en dat behoort tot een productcategorie waarvoor dat derde land is erkend.

(12)

Aangezien Australië een erkend derde land is in de zin van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 en in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 in de lijst voor productcategorie F is opgenomen, blijkt dat deze bepalingen in het verleden onvoldoende in acht zijn genomen wat betreft de erkenning van „Australian Certified Organic”, dat in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 is erkend voor producten van oorsprong uit Australië die tot productcategorie F behoren. Die erkenning moet bijgevolg worden geschrapt.

(13)

„AsureQuality Limited” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in alle derde landen waarvoor het was erkend, heeft stopgezet; bijgevolg mag „AsureQuality Limited” niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(14)

De Commissie heeft een verzoek van „Bio.inspecta AG” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Ivoorkust.

(15)

De Commissie heeft een verzoek van „CCPB Srl” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie D uit te breiden met wijn.

(16)

De Commissie heeft een verzoek van „Certisys” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Burundi, Kameroen, Rwanda, Tanzania en Uganda.

(17)

Voorts heeft de Commissie van „Certisys” vernomen dat het zijn certificeringsactiviteit in Vietnam heeft stopgezet; bijgevolg mag „Certisys” niet langer voor dat land op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(18)

De Commissie heeft een verzoek van „Control Union Certifications” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën B, C, D, E en F uit te breiden met Bangladesh, voor de productcategorieën A en D met Kaapverdië en voor de productcategorieën A, C en D met de Maldiven.

(19)

De Commissie heeft een verzoek van „Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Liechtenstein, voor de productcategorieën A en D met Albanië, de Bahama's, Belarus, Frans-Polynesië, Gambia, Jordanië, Lesotho, Montenegro, de bezette Palestijnse gebieden en Oman, voor de productcategorieën A, D en E met Bangladesh, voor de productcategorieën A, B en F met Chili, voor productcategorie B met Ethiopië, voor de productcategorieën B en E met Namibië, voor productcategorie D met Botswana en voor productcategorie E met de Verenigde Arabische Emiraten en Zambia.

(20)

„Ecocert SA” heeft de Commissie ook meegedeeld dat het een aantal entiteiten van de IMO-groep heeft verworven, waaronder „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști”. Het heeft er ook op gewezen dat die entiteit en een dochteronderneming van Ecocert SA in Turkije, d.i. „Ecocert Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști”, zijn gefuseerd. De uit de fusie ontstane entiteit, „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști”, zal de activiteiten van „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști” overnemen. Daarom is het passend „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști” uit bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 te schrappen en in plaats daarvan „ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști” in te voegen, met de nodige wijzigingen wat adres en internetadres betreft.

(21)

„IBD Certifications Ltd” heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat het officieel is ingeschreven onder de naam „IBD Certificações Ltda.”.

(22)

De Commissie heeft een verzoek van „IMO Control Latinoamérica Ltda.” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Brazilië, Chili, Cuba, Trinidad en Tobago en Uruguay. Voorts heeft „IMO Control Latinoamérica Ltda.” meegedeeld dat zijn bedrijfsnaam „IMOcert Latinoámerica Ltda.” is geworden en dat zijn internetadres gewijzigd is.

(23)

De Commissie heeft een verzoek van „IMO Control Private Limited” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Laos, de Maldiven en Papoea-Nieuw-Guinea.

(24)

„IMOswiss AG” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteit in Oekraïne heeft stopgezet; bijgevolg mag „IMOswiss AG” niet langer voor dat land op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(25)

„International Certification Services, Inc.” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in alle derde landen waarvoor het was erkend, heeft stopgezet; bijgevolg mag „International Certification Services, Inc.” niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(26)

De Commissie heeft een verzoek van „OneCert International PVT Ltd” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Ethiopië, Mozambique, Tanzania en Sri Lanka en voor productcategorie D met Singapore.

(27)

De Commissie heeft een verzoek van „Organización Internacional Agropecuaria” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie C uit te breiden met Chili.

(28)

„Quality Assurance International” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteit in Paraguay heeft stopgezet; bijgevolg mag „Quality Assurance International” niet langer voor dat land op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(29)

Overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 kan de Commissie, in het licht van de ontvangen informatie of omdat de vereiste informatie niet is verstrekt, te allen tijde de specifieke gegevens wijzigen of de opneming van een controleorgaan in bijlage IV bij die verordening schorsen. Op grond daarvan moeten de specifieke gegevens van de controleorganen waarvoor uit het onderzoek van alle ontvangen informatie blijkt dat niet meer aan de betrokken eisen wordt voldaan, worden gewijzigd.

(30)

„Uganda Organic Certification Ltd”, dat in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 is opgenomen, heeft op 18 maart 2016 zijn jaarverslag ingediend overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder b), van diezelfde verordening. In het jaarverslag heeft het accreditatieorgaan IOAS meegedeeld dat het de accreditatie van „Uganda Organic Certification Ltd” heeft geschorst. Het controleorgaan werd door de Commissie verzocht een geldig accreditatiecertificaat voor te leggen, vergezeld van een positief evaluatierapport overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007, maar heeft niet binnen de gestelde termijn geantwoord. De tekst met betrekking tot „Uganda Organic Certification Ltd” moet bijgevolg uit bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 worden geschorst totdat voldoende informatie zal zijn verstrekt.

(31)

Duidelijkheidshalve, en met name om ervoor te zorgen dat de derde landen waarvoor de controlerende autoriteiten of controleorganen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 zijn opgenomen, in alle taalversies in dezelfde volgorde staan, is het passend de landennamen te herschikken op basis van de codenummers en die bijlage in haar geheel te vervangen.

(32)

De bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(33)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij de onderhavige verordening.

2)

Bijlage IV wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 augustus 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2345 van de Commissie van 15 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 330 van 16.12.2015, blz. 29).


BIJLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

In de tekst met betrekking tot Australië wordt in punt 5 het internetadres van het controleorgaan „Australian Certified Organic Pty. Ltd” vervangen door „www.aco.net.au”;

(2)

In de tekst met betrekking tot Canada wordt in punt 5 de rij betreffende codenummer CA-ORG-001 geschrapt;

(3)

In de tekst met betrekking tot India wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a.

de rij betreffende codenummer IN-ORG-007 wordt vervangen door:

„IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imocontrol.in”,

b.

de volgende rij wordt toegevoegd na de rij voor IN-ORG-012:

„IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in”.

(4)

In de tekst met betrekking tot de Verenigde Staten wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a.

de rij betreffende codenummer US-ORG-032 wordt geschrapt;

b.

de volgende rij wordt toegevoegd:

„US-ORG-061

Basin and Range Organics (BARO)

www.basinandrangeorganics.org”.

(5)

In de tekst met betrekking tot Nieuw-Zeeland wordt in punt 5 het internetadres van het controleorgaan „AsureQuality Limited” vervangen door „http://www.asurequality.com”.

(6)

In de tekst met betrekking tot de Republiek Korea wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a.

de volgende rij wordt toegevoegd:

„KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr”.


BIJLAGE II

„BIJLAGE IV

LIJST VAN DE VOOR GELIJKWAARDIGHEIDSDOELEINDEN ERKENDE CONTROLEORGANEN EN CONTROLERENDE AUTORITEITEN MET DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10

Voor de toepassing van deze bijlage worden de productcategorieën aangeduid met de volgende codes:

A: Onverwerkte plantaardige producten

B: Levende dieren en onverwerkte dierlijke producten

C: Aquacultuurproducten en zeewieren

D: Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel (*)

E: Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als diervoeder (*)

F: Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

Tenzij anders vermeld, wordt bij elk controleorgaan en elke controlerende autoriteit onder punt 2 een internetadres opgegeven waarop de in artikel 10, lid 2, onder e), bedoelde internetsite met de lijst van aan het controlesysteem onderworpen marktdeelnemers te vinden is, alsmede een contactpunt waar gemakkelijk informatie kan worden verkregen over de certificeringsstatus van de marktdeelnemers, de betrokken productcategorieën en de geschorste en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten.

”Abcert AG”

1.

Adres: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Duitsland

2.

Internetadres: http://www.abcert.de

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-137

Albanië

x

x

AM-BIO-137

Armenië

x

x

AZ-BIO-137

Azerbeidzjan

x

x

BA-BIO-137

Bosnië en Herzegovina

x

x

BY-BIO-137

Belarus

x

x

GE-BIO-137

Georgië

x

x

IR-BIO-137

Iran

x

x

KG-BIO-137

Kirgizië

x

x

KZ-BIO-137

Kazachstan

x

MD-BIO-137

Moldavië

x

x

ME-BIO-137

Montenegro

x

x

MK-BIO-137

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

RS-BIO-137

Servië

x

x

RU-BIO-137

Rusland

x

x

x

TJ-BIO-137

Tadzjikistan

x

x

TM-BIO-137

Turkmenistan

x

x

UA-BIO-137

Oekraïne

x

x

UZ-BIO-137

Oezbekistan

x

x

XK-BIO-137

Kosovo (**)

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Agreco R.F. Göderz GmbH”

1.

Adres: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Duitsland

2.

Internetadres: http://agrecogmbh.de

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbeidzjan

x

x

BA-BIO-151

Bosnië en Herzegovina

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

BO-BIO-151

Bolivia

x

x

CM-BIO-151

Kameroen

x

x

CO-BIO-151

Colombia

x

x

CU-BIO-151

Cuba

x

x

CV-BIO-151

Kaapverdië

x

DO-BIO-151

Dominicaanse Republiek

x

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

x

EG-BIO-151

Egypte

x

x

ET-BIO-151

Ethiopië

x

x

FJ-BIO-151

Fiji

x

GE-BIO-151

Georgië

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

ID-BIO-151

Indonesië

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

KE-BIO-151

Kenia

x

x

KG-BIO-151

Kirgizië

x

x

KH-BIO-151

Cambodja

x

KZ-BIO-151

Kazachstan

x

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-151

Marokko

x

x

MD-BIO-151

Moldavië

x

x

ME-BIO-151

Montenegro

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

MK-BIO-151

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

MX-BIO-151

Mexico

x

NG-BIO-151

Nigeria

x

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

PG-BIO-151

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

PH-BIO-151

Filipijnen

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

RS-BIO-151

Servië

x

x

RU-BIO-151

Rusland

x

x

SB-BIO-151

Salomonseilanden

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

SR-BIO-151

Suriname

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

TH-BIO-151

Thailand

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

TZ-BIO-151

Tanzania

x

x

UA-BIO-151

Oekraïne

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

UZ-BIO-151

Oezbekistan

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

ZA-BIO-151

Zuid-Afrika

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Albinspekt”

1.

Adres: Sheshi Hari Trumen, Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albanië

2.

Internetadres: http://www.albinspekt.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albanië

x

x

x

XK-BIO-139

Kosovo (***)

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”ARGENCERT SA”

1.

Adres: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso ‘B’, C1072AAT Buenos Aires, Argentinië

2.

Internetadres: www.argencert.com.ar

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-138

Argentinië

x

CL-BIO-138

Chili

x

x

PY-BIO-138

Paraguay

x

x

UY-BIO-138

Uruguay

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Australian Certified Organic”

1.

Adres: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australië

2.

Internetadres: http://www.aco.net.au

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australië

x

x

CK-BIO-107

Cookeilanden

x

x

CN-BIO-107

China

x

x

x

FJ-BIO-107

Fiji

x

x

FK-BIO-107

Falklandeilanden

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonesië

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Birma

x

x

MY-BIO-107

Maleisië

x

x

PG-BIO-107

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapore

x

x

TH-BIO-107

Thailand

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taiwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Balkan Biocert Skopje”

1.

Adres: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

2.

Internetadres: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Bioagricert S.r.l.”

1.

Adres: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italië

2.

Internetadres: http://www.bioagricert.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BR-BIO-132

Brazilië

x

x

CN-BIO-132

China

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

IN-BIO-132

India

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KH-BIO-132

Cambodja

x

x

KR-BIO-132

Republiek Korea

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

MA-BIO-132

Marokko

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Birma

x

x

MX-BIO-132

Mexico

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

PF-BIO-132

Frans-Polynesië

x

x

RS-BIO-132

Servië

x

x

SM-BIO-132

San Marino

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

TH-BIO-132

Thailand

x

x

x

TR-BIO-132

Turkije

x

x

UA-BIO-132

Oekraïne

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”BioGro New Zealand Limited”

1.

Adres: P.O. Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nieuw- Zeeland

2.

Internetadres: http://www.biogro.co.nz

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fiji

x

x

MY-BIO-130

Maleisië

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Bio.inspecta AG”

1.

Adres: Ackerstrasse, 5070 Frick, Zwitserland

2.

Internetadres: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

AL-BIO-161

Albanië

x

x

AM-BIO-161

Armenië

x

x

AZ-BIO-161

Azerbeidzjan

x

x

BA-BIO-161

Bosnië en Herzegovina

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

BR-BIO-161

Brazilië

x

x

CI-BIO-161

Ivoorkust

x

x

CU-BIO-161

Cuba

x

x

DO-BIO-161

Dominicaanse Republiek

x

x

ET-BIO-161

Ethiopië

x

x

GE-BIO-161

Georgië

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonesië

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

KE-BIO-161

Kenia

x

x

KG-BIO-161

Kirgizië

x

x

KR-BIO-161

Republiek Korea

x

KZ-BIO-161

Kazachstan

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

MA-BIO-161

Marokko

x

x

MD-BIO-161

Moldavië

x

x

PH-BIO-161

Filipijnen

x

x

RU-BIO-161

Rusland

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TJ-BIO-161

Tadzjikistan

x

x

TR-BIO-161

Turkije

x

x

TZ-BIO-161

Tanzania

x

x

UA-BIO-161

Oekraïne

x

x

UZ-BIO-161

Oezbekistan

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (****)

x

x

ZA-BIO-161

Zuid-Afrika

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Bio Latina Certificadora”

1.

Adres: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Internetadres: http://www.biolatina.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivia

x

x

x

CO-BIO-118

Colombia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexico

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Bolicert Ltd”

1.

Adres: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2.

Internetadres: http://www.bolicert.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Bolivia

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Bureau Veritas Certification France SAS”

1.

Adres: Immeuble Le Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense Cedex, Frankrijk

2.

Internetadres: http://www.qualite-france.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MA-BIO-165

Marokko

x

x

MC-BIO-165

Monaco

x

x

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

x

MU-BIO-165

Mauritius

x

x

x

NI-BIO-165

Nicaragua

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Caucacert Ltd”

1.

Adres: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgië

2.

Internetadres: http://www.caucascert.ge

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Georgië

x

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”CCOF Certification Services”

1.

Adres: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://www.ccof.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexico

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”CCPB Srl”

1.

Adres: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italië

2.

Internetadres: http://www.ccpb.it

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-102

China

x

x

EG-BIO-102

Egypte

x

x

x

IQ-BIO-102

Irak

x

x

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

MA-BIO-102

Marokko

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

PH-BIO-102

Filipijnen

x

x

SM-BIO-102

San Marino

x

x

x

SY-BIO-102

Syrië

x

x

TN-BIO-102

Tunesië

x

TR-BIO-102

Turkije

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1.

Adres: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Duitsland

2.

Internetadres: http://www.ceres-cert.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Verenigde Arabische Emiraten

x

AL-BIO-140

Albanië

x

x

x

AZ-BIO-140

Azerbeidzjan

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-140

Brazilië

x

x

x

BT-BIO-140

Bhutan

x

x

CD-BIO-140

Democratische Republiek Congo

x

x

CL-BIO-140

Chili

x

x

x

CM-BIO-140

Kameroen

x

x

x

CN-BIO-140

China

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Colombia

x

x

x

DO-BIO-140

Dominicaanse Republiek

x

x

x

EC-BIO-140

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-140

Egypte

x

x

x

ET-BIO-140

Ethiopië

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

ID-BIO-140

Indonesië

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

JM-BIO-140

Jamaica

x

x

x

KE-BIO-140

Kenia

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgizië

x

x

KH-BIO-140

Cambodja

x

x

KZ-BIO-140

Kazachstan

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Saint Lucia

x

x

x

MA-BIO-140

Marokko

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavië

x

x

x

ME-BIO-140

Montenegro

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Birma

x

x

x

MX-BIO-140

Mexico

x

x

x

MY-BIO-140

Maleisië

x

x

MZ-BIO-140

Mozambique

x

x

NA-BIO-140

Namibië

x

x

NG-BIO-140

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-140

Nicaragua

x

x

NP-BIO-140

Nepal

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

PG-BIO-140

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

x

PH-BIO-140

Filipijnen

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

bezette Palestijnse gebieden

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Servië

x

x

x

x

RU-BIO-140

Rusland

x

x

x

RW-BIO-140

Rwanda

x

x

x

SA-BIO-140

Saudi-Arabië

x

x

x

SG-BIO-140

Singapore

x

x

x

SN-BIO-140

Senegal

x

x

SV-BIO-140

El Salvador

x

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Thailand

x

x

x

TL-BIO-140

Oost-Timor

x

x

TR-BIO-140

Turkije

x

x

x

TW-BIO-140

Taiwan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-140

Oekraïne

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

UY-BIO-140

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-140

Oezbekistan

x

x

x

VE-BIO-140

Venezuela

x

x

VN-BIO-140

Vietnam

x

x

x

WS- BIO-140

Samoa

x

x

ZA-BIO-140

Zuid-Afrika

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabwe

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1.

Adres: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026

2.

Internetadres: http://www.certimexsc.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Colombia

x

x

DO-BIO-104

Dominicaanse Republiek

x

GT-BIO-104

Guatemala

x

MX-BIO-104

Mexico

x

x

x

SV-BIO-104

El Salvador

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Certisys”

1.

Adres: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, België

2.

Internetadres: http://www.certisys.eu

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benin

x

x

CI-BIO-128

Ivoorkust

x

x

CM-BIO-128

Kameroen

x

x

GH-BIO-128

Ghana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Rwanda

x

x

SN-BIO-128

Senegal

x

x

TG-BIO-128

Togo

x

x

TZ-BIO-128

Tanzania

x

x

UG-BIO-128

Uganda

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

Company of Organic Agriculture in Palestine (*)”

1.

Adres: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina (*)

2.

Internetadres: http://coap.org.ps

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

PS-BIO-163

bezette Palestijnse gebieden

x

x

(*)

Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van de staat Palestina en laat de afzonderlijke standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Control Union Certifications”

1.

Adres: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, Nederland

2.

Internetadres: http://certification.controlunion.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-149

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

x

x

x

AF-BIO-149

Afghanistan

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albanië

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Armenië

x

x

x

x

x

x

AZ-BIO-149

Azerbeidzjan

x

x

x

x

x

x

BD-BIO-149

Bangladesh

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina Faso

x

x

x

x

x

x

BJ-BIO-149

Benin

x

x

x

BM-BIO-149

Bermuda

x

x

x

x

x

x

BO-BIO-149

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-149

Brazilië

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Bhutan

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Botswana

x

x

x

CA-BIO-149

Canada

x

CH-BIO-149

Zwitserland

x

CI-BIO-149

Ivoorkust

x

x

x

x

x

x

CL-BIO-149

Chili

x

x

x

CM-BIO-149

Kameroen

x

x

x

CN-BIO-149

China

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Colombia

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Costa Rica

x

x

x

CU-BIO-149

Cuba

x

x

x

CV-BIO-149

Kaapverdië

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

DO-BIO-149

Dominicaanse Republiek

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Algerije

x

x

x

EC-BIO-149

Ecuador

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Egypte

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-149

Ethiopië

x

x

x

x

x

x

GH-BIO-149

Ghana

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambia

x

x

x

GN-BIO-149

Guinee

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-149

Guatemala

x

x

x

HK-BIO-149

Hongkong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haïti

x

x

x

ID-BIO-149

Indonesië

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Israel (*****)

x

x

x

IN-BIO-149

India

x

x

x

x

IQ-BIO-149

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Iran

x

x

x

x

x

x

JP-BIO-149

Japan

x

x

x

KE-BIO-149

Kenia

x

x

x

KG-BIO-149

Kirgizië

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Cambodja

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Republiek Korea

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazachstan

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laos

x

x

x

x

x

x

LK-BIO-149

Sri Lanka

x

x

x

x

x

x

LS-BIO-149

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-149

Marokko

x

x

x

MD-BIO-149

Moldavië

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-149

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Myanmar/Birma

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongolië

x

x

x

MU-BIO-149

Mauritius

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Maldiven

x

x

x

MW-BIO-149

Malawi

x

x

x

MX-BIO-149

Mexico

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Maleisië

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-149

Mozambique

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namibië

x

x

x

NG-BIO-149

Nigeria

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-149

Nepal

x

x

x

x

x

x

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Peru

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-149

Filipijnen

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pakistan

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

bezette Palestijnse gebieden

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paraguay

x

x

x

x

x

x

RS-BIO-149

Servië

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rusland

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Rwanda

x

x

x

x

x

x

SD-BIO-149

Sudan

x

x

x

SG-BIO-149

Singapore

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Senegal

x

x

x

SR-BIO-149

Suriname

x

x

x

SV-BIO-149

El Salvador

x

x

x

SY-BIO-149

Syrië

x

x

x

x

x

x

SZ-BIO-149

Swaziland

x

x

x

TG-BIO-149

Togo

x

x

x

TH-BIO-149

Thailand

x

x

x

x

x

x

TL-BIO-149

Oost-Timor

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turkije

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-149

Taiwan

x

x

x

TZ-BIO-149

Tanzania

x

x

x

x

x

x

UA-BIO-149

Oekraïne

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-149

Uganda

x

x

x

x

x

x

US-BIO-149

Verenigde Staten

x

UY-BIO-149

Uruguay

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-149

Oezbekistan

x

x

x

x

x

x

VN-BIO-149

Vietnam

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-149

Zuid-Afrika

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-149

Zambia

x

x

x

x

x

x

ZW-BIO-149

Zimbabwe

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Ecocert SA”

1.

Adres: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Frankrijk

2.

Internetadres: http://www.ecocert.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AD-BIO-154

Andorra

x

x

AE-BIO-154

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

AF-BIO-154

Afghanistan

x

x

x

AL-BIO-154

Albanië

x

x

AM-BIO-154

Armenië

x

x

AZ-BIO-154

Azerbeidzjan

x

x

BA-BIO-154

Bosnië en Herzegovina

x

x

BD-BIO-154

Bangladesh

x

x

x

BF-BIO-154

Burkina Faso

x

x

x

x

x

BH-BIO-154

Bahrein

x

BI-BIO-154

Burundi

x

x

BJ-BIO-154

Benin

x

x

x

BN-BIO-154

Brunei

x

BR-BIO-154

Brazilië

x

x

x

x

x

BS-BIO-154

Bahama's

x

x

BW-BIO-154

Botswana

x

x

BY-BIO-154

Belarus

x

x

BZ-BIO-154

Belize

x

x

CD-BIO-154

Democratische Republiek Congo

x

x

CF-BIO-154

Centraal-Afrikaanse Republiek

x

x

CG-BIO-154

Congo (Brazzaville)

x

x

CI-BIO-154

Ivoorkust

x

x

x

CL-BIO-154

Chili

x

x

x

x

CM-BIO-154

Kameroen

x

x

x

CN-BIO-154

China

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-154

Colombia

x

x

x

x

x

CU-BIO-154

Cuba

x

x

x

CV-BIO-154

Kaapverdië

x

x

DO-BIO-154

Dominicaanse Republiek

x

x

DZ-BIO-154

Algerije

x

x

EC-BIO-154

Ecuador

x

x

x

x

x

ET-BIO-154

Ethiopië

x

x

x

FJ-BIO-154

Fiji

x

x

GE-BIO-154

Georgië

x

x

GH-BIO-154

Ghana

x

x

GM-BIO-154

Gambia

x

x

GN-BIO-154

Guinee

x

x

GQ-BIO-154

Equatoriaal-Guinea

x

x

GT-BIO-154

Guatemala

x

x

GW-BIO-154

Guinee-Bissau

x

x

GY-BIO-154

Guyana

x

x

HK-BIO-154

Hongkong

x

x

HN-BIO-154

Honduras

x

x

HT-BIO-154

Haïti

x

x

ID-BIO-154

Indonesië

x

x

x

IN-BIO-154

India

x

x

x

IR-BIO-154

Iran

x

x

JO-BIO-154

Jordanië

x

x

JP-BIO-154

Japan

x

x

KE-BIO-154

Kenia

x

x

x

x

KG-BIO-154

Kirgizië

x

x

x

KH-BIO-154

Cambodja

x

x

KM-BIO-154

Comoren

x

x

KR-BIO-154

Republiek Korea

x

x

KW-BIO-154

Koeweit

x

x

KZ-BIO-154

Kazachstan

x

x

x

LA-BIO-154

Laos

x

x

LI-BIO-154

Liechtenstein

x

LK-BIO-154

Sri Lanka

x

x

LR-BIO-154

Liberia

x

x

LS-BIO-154

Lesotho

x

x

MA-BIO-154

Marokko

x

x

x

x

x

x

MC-BIO-154

Monaco

x

x

x

x

MD-BIO-154

Moldavië

x

x

ME-BIO-154

Montenegro

x

x

MG-BIO-154

Madagaskar

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-154

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

x

ML-BIO-154

Mali

x

x

MM-BIO-154

Myanmar/Birma

x

x

MN-BIO-154

Mongolië

x

x

MR-BIO-154

Mauritanië

x

x

MU-BIO-154

Mauritius

x

x

MW-BIO-154

Malawi

x

x

MX-BIO-154

Mexico

x

x

x

x

x

MY-BIO-154

Maleisië

x

x

x

MZ-BIO-154

Mozambique

x

x

x

NA-BIO-154

Namibië

x

x

x

x

NE-BIO-154

Niger

x

x

NG-BIO-154

Nigeria

x

x

NI-BIO-154

Nicaragua

x

x

NP-BIO-154

Nepal

x

x

OM-BIO-154

Oman

x

x

PA-BIO-154

Panama

x

x

PE-BIO-154

Peru

x

x

x

x

x

PF-BIO-154

Frans-Polynesië

x

x

PH-BIO-154

Filipijnen

x

x

x

x

x

PK-BIO-154

Pakistan

x

x

x

PS-BIO-154

bezette Palestijnse gebieden

x

x

PY-BIO-154

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-154

Servië

x

x

x

x

RU-BIO-154

Rusland

x

x

x

RW-BIO-154

Rwanda

x

x

SA-BIO-154

Saudi-Arabië

x

x

x

x

SC-BIO-154

Seychellen

x

x

SD-BIO-154

Sudan

x

x

SG-BIO-154

Singapore

x

x

SL-BIO-154

Sierra Leone

x

x

x

SN-BIO-154

Senegal

x

x

SO-BIO-154

Somalië

x

x

SR-BIO-154

Suriname

x

x

ST-BIO-154

Sao Tomé en Principe

x

x

SV-BIO-154

El Salvador

x

x

SY-BIO-154

Syrië

x

x

x

SZ-BIO-154

Swaziland

x

x

TD-BIO-154

Tsjaad

x

x

TG-BIO-154

Togo

x

x

TH-BIO-154

Thailand

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-154

Tadzjikistan

x

x

TL-BIO-154

Oost-Timor

x

x

TM-BIO-154

Turkmenistan

x

x

x

TN-BIO-154

Tunesië

x

x

x

TR-BIO-154

Turkije

x

x

x

x

x

x

TW-BIO-154

Taiwan

x

x

TZ-BIO-154

Tanzania

x

x

UA-BIO-154

Oekraïne

x

x

x

x

UG-BIO-154

Uganda

x

x

x

x

US-BIO-154

Verenigde Staten

x

UY-BIO-154

Uruguay

x

x

x

x

UZ-BIO-154

Oezbekistan

x

x

x

VE-BIO-154

Venezuela

x

x

VN-BIO-154

Vietnam

x

x

x

VU-BIO-154

Vanuatu

x

x

x

WS-BIO-154

Samoa

x

x

ZA-BIO-154

Zuid-Afrika

x

x

x

x

x

ZM-BIO-154

Zambia

x

x

x

x

ZW-BIO-154

Zimbabwe

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști”

1.

Adres: 2132/2 sk. No:3 D:50 Bayraklı/İZMİR, Turkije

2.

Internetadres: http://www.ecocert.com.tr

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-158

Verenigde Arabische Emiraten

x

AF-BIO-158

Afghanistan

x

x

AZ-BIO-158

Azerbeidzjan

x

x

GE-BIO-158

Georgië

x

KG-BIO-158

Kirgizië

x

x

KZ-BIO-158

Kazachstan

x

x

RU-BIO-158

Rusland

x

x

TJ-BIO-158

Tadzjikistan

x

x

TM-BIO-158

Turkmenistan

x

x

TR-BIO-158

Turkije

x

x

x

x

UA-BIO-158

Oekraïne

x

x

x

UZ-BIO-158

Oezbekistan

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Ecoglobe”

1.

Adres: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, Armenië

2.

Internetadres: http://www.ecoglobe.am

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-112

Afghanistan

x

x

x

AM-BIO-112

Armenië

x

x

x

BY-BIO-112

Belarus

x

x

x

IR-BIO-112

Iran

x

x

x

KG-BIO-112

Kirgizië

x

x

x

KZ-BIO-112

Kazachstan

x

x

x

PK-BIO-112

Pakistan

x

x

x

RU-BIO-112

Rusland

x

x

x

TJ-BIO-112

Tadzjikistan

x

x

x

TM-BIO-112

Turkmenistan

x

x

x

UA-BIO-112

Oekraïne

x

x

x

UZ-BIO-112

Oezbekistan

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)”

1.

Adres: 15 Nady El-Seid Street, Dokki, Cairo, Egypte

2.

Internetadres: http://www.ecoa.com.eg/

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

EG-BIO-164

Egypte

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”

1.

Adres: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604 Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://www.qcsinfo.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BS-BIO-144

Bahama's

x

x

x

CN-BIO-144

China

x

x

x

x

DO-BIO-144

Dominicaanse Republiek

x

x

x

x

EC-BIO-144

Ecuador

x

x

x

x

GT-BIO-144

Guatemala

x

x

HN-BIO-144

Honduras

x

x

x

x

MX-BIO-144

Mexico

x

x

x

MY-BIO-144

Maleisië

x

x

x

NI-BIO-144

Nicaragua

x

x

x

x

PE-BIO-144

Peru

x

x

x

PH-BIO-144

Filipijnen

x

x

x

x

SV-BIO-144

El Salvador

x

x

x

x

TR-BIO-144

Turkije

x

x

x

TW-BIO-144

Taiwan

x

x

x

x

ZA-BIO-144

Zuid-Afrika

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”IBD Certificações Ltda.”

1.

Adres: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brazilië

2.

Internetadres: http://www.ibd.com.br

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BR-BIO-122

Brazilië

x

x

x

x

x

CN-BIO-122

China

x

x

x

MX-BIO-122

Mexico

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”IMOcert Latinoamérica Ltda.”

1.

Adres: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2.

Internetadres: http://www.imocert.bio

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-123

Bolivia

x

x

BR-BIO-123

Brazilië

x

x

BZ-BIO-123

Belize

x

x

CL-BIO-123

Chili

x

x

CO-BIO-123

Colombia

x

x

CU-BIO-123

Cuba

x

x

DO-BIO-123

Dominicaanse Republiek

x

x

EC-BIO-123

Ecuador

x

x

GT-BIO-123

Guatemala

x

x

HT-BIO-123

Haïti

x

x

MX-BIO-123

Mexico

x

x

NI-BIO-123

Nicaragua

x

x

PA-BIO-123

Panama

x

x

PE-BIO-123

Peru

x

x

PY-BIO-123

Paraguay

x

x

SR-BIO-123

Suriname

x

x

SV-BIO-123

El Salvador

x

x

TT-BIO-123

Trinidad en Tobago

x

x

UY-BIO-123

Uruguay

x

x

VE-BIO-123

Venezuela

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”IMO Control Private Limited”

1.

Adres: No 3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th ’G’ Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560008, India

2.

Internetadres: www.imocontrol.in

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-147

Afghanistan

x

x

BD-BIO-147

Bangladesh

x

x

BT-BIO-147

Bhutan

x

x

ID-BIO-147

Indonesië

x

x

IN-BIO-147

India

x

IR-BIO-147

Iran

x

x

LA-BIO-147

Laos

x

x

LK-BIO-147

Sri Lanka

x

x

MV-BIO-147

Maldiven

x

x

MY-BIO-147

Maleisië

x

x

NP-BIO-147

Nepal

x

x

PG-BIO-147

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

PH-BIO-147

Filipijnen

x

x

PK-BIO-147

Pakistan

x

x

TH-BIO-147

Thailand

x

x

VN-BIO-147

Vietnam

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”IMOswiss AG”

1.

Adres: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Zwitserland

2.

Internetadres: http://www.imo.ch

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-143

Verenigde Arabische Emiraten

x

AF-BIO-143

Afghanistan

x

x

x

AL-BIO-143

Albanië

x

x

AM-BIO-143

Armenië

x

x

AZ-BIO -143

Azerbeidzjan

x

x

BA-BIO-143

Bosnië en Herzegovina

x

x

BD-BIO-143

Bangladesh

x

x

x

BF-BIO-143

Burkina Faso

x

BO-BIO-143

Bolivia

x

x

BS-BIO-143

Bahama's

 

x

CD-BIO-143

Democratische Republiek Congo

x

x

CI-BIO-143

Ivoorkust

x

x

CL-BIO-143

Chili

x

x

x

x

x

CM-BIO-143

Kameroen

x

CO-BIO-143

Colombia

x

x

DO-BIO-143

Dominicaanse Republiek

x

x

EC-BIO-143

Ecuador

x

x

ET-BIO-143

Ethiopië

x

x

x

GE-BIO-143

Georgië

x

x

GH-BIO-143

Ghana

x

x

GM-BIO-143

Gambia

x

x

GT-BIO-143

Guatemala

x

x

HN-BIO-143

Honduras

x

HT-BIO-143

Haïti

x

x

ID-BIO-143

Indonesië

x

x

IN-BIO-143

India

x

x

IR-BIO-143

Iran

x

x

JO-BIO-143

Jordanië

x

x

JP-BIO-143

Japan

x

KE-BIO-143

Kenia

x

x

KG-BIO-143

Kirgizië

x

x

KH-BIO-143

Cambodja

x

x

KZ-BIO-143

Kazachstan

x

x

LA-BIO-143

Laos

x

x

LI-BIO-143

Liechtenstein

x

LK-BIO-143

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-143

Marokko

x

x

ML-BIO-143

Mali

x

MM-BIO-143

Myanmar/Birma

x

x

MX-BIO-143

Mexico

x

x

MY-BIO-143

Maleisië

x

x

NA-BIO-143

Namibië

x

x

NE-BIO-143

Niger

x

x

NG-BIO-143

Nigeria

x

x

NI-BIO-143

Nicaragua

x

x

NP-BIO-143

Nepal

x

x

OM-BIO-143

Oman

x

x

PE-BIO-143

Peru

x

x

x

PH-BIO-143

Filipijnen

x

x

PK-BIO-143

Pakistan

x

x

PS-BIO-143

bezette Palestijnse gebieden

x

x

PY-BIO-143

Paraguay

x

x

RU-BIO-143

Rusland

x

x

x

RW-BIO-143

Rwanda

x

x

SA-BIO-143

Saudi-Arabië

x

x

SD-BIO-143

Sudan

x

x

SG-BIO-143

Singapore

x

SL-BIO-143

Sierra Leone

x

x

SR-BIO-143

Suriname

x

x

SV-BIO-143

El Salvador

x

x

SY-BIO-143

Syrië

x

TG-BIO-143

Togo

x

x

TH-BIO-143

Thailand

x

x

TJ-BIO-143

Tadzjikistan

x

x

TW-BIO-143

Taiwan

x

x

TZ-BIO-143

Tanzania

x

x

UG-BIO-143

Uganda

x

x

x

UZ-BIO-143

Oezbekistan

x

x

x

VE-BIO-143

Venezuela

x

x

VN-BIO-143

Vietnam

x

x

x

ZA-BIO-143

Zuid-Afrika

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Indocert”

1.

Adres: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India

2.

Internetadres: http://www.indocert.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-148

India

x

x

KH-BIO-148

Cambodja

x

LK-BIO-148

Sri Lanka

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Istituto Certificsazione Etica e Ambientale”

1.

Adres: Via Giovanni Brugnoli, 15, 40122 Bologna, Italië

2.

Internetadres: http://www.icea.info

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-115

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

AL-BIO-115

Albanië

x

x

AM-BIO-115

Armenië

x

x

CI-BIO-115

Ivoorkust

x

x

EC-BIO-115

Ecuador

x

x

ET-BIO-115

Ethiopië

x

IR-BIO-115

Iran

x

x

JP-BIO-115

Japan

x

KZ-BIO-115

Kazachstan

x

LB-BIO-115

Libanon

x

LK-BIO-115

Sri Lanka

x

x

MD-BIO-115

Moldavië

x

x

MG-BIO-115

Madagaskar

x

x

MX-BIO-115

Mexico

x

x

x

MY-BIO-115

Maleisië

x

RU-BIO-115

Rusland

x

x

x

SM-BIO-115

San Marino

x

SN-BIO-115

Senegal

x

x

SY-BIO-115

Syrië

x

x

TH-BIO-115

Thailand

x

TR-BIO-115

Turkije

x

x

UA-BIO-115

Oekraïne

x

x

UY-BIO-115

Uruguay

x

x

UZ-BIO-115

Oezbekistan

x

x

VN-BIO-115

Vietnam

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Japan Organic and Natural Foods Association”

1.

Adres: Takegashi Bldg. 3rd Fl., 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan

2.

Internetadres: http://jona-japan.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-145

China

x

x

JP-BIO-145

Japan

x

TW-BIO-145

Taiwan

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”

1.

Adres: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Duitsland

2.

Internetadres: http://www.bcs-oeko.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-141

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

x

AL-BIO-141

Albanië

x

x

AM-BIO-141

Armenië

x

x

AO-BIO-141

Angola

x

x

AZ-BIO-141

Azerbeidzjan

x

x

BD-BIO-141

Bangladesh

x

x

x

BJ-BIO-141

Benin

x

x

BO-BIO-141

Bolivia

x

x

BR-BIO-141

Brazilië

x

x

x

x

BT-BIO-141

Bhutan

x

x

x

BW-BIO-141

Botswana

x

x

BY-BIO-141

Belarus

x

x

x

CI-BIO-141

Ivoorkust

x

x

x

CL-BIO-141

Chili

x

x

x

x

x

CN-BIO-141

China

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-141

Colombia

x

x

x

x

CR-BIO-141

Costa Rica

x

CU-BIO-141

Cuba

x

x

x

DO-BIO-141

Dominicaanse Republiek

x

x

DZ-BIO-141

Algerije

x

x

EC-BIO-141

Ecuador

x

x

x

x

x

EG-BIO-141

Egypte

x

x

ET-BIO-141

Ethiopië

x

x

x

x

FJ-BIO-141

Fiji

x

x

x

GE-BIO-141

Georgië

x

x

x

GH-BIO-141

Ghana

x

x

GM-BIO-141

Gambia

x

x

GT-BIO-141

Guatemala

x

x

x

x

GW-BIO-141

Guinee-Bissau

x

x

x

HK-BIO-141

Hongkong

x

x

HN-BIO-141

Honduras

x

x

x

HT-BIO-141

Haïti

x

x

ID-BIO-141

Indonesië

x

x

IN-BIO-141

India

x

IR-BIO-141

Iran

x

x

x

JP-BIO-141

Japan

x

KE-BIO-141

Kenia

x

x

x

x

KG-BIO-141

Kirgizië

x

x

x

x

KH-BIO-141

Cambodja

x

x

KR-BIO-141

Republiek Korea

x

x

x

KZ-BIO-141

Kazachstan

x

x

x

LA-BIO-141

Laos

x

x

LK-BIO-141

Sri Lanka

x

x

LR-BIO-141

Liberia

x

x

LS-BIO-141

Lesotho

x

x

MA-BIO-141

Marokko

x

x

MD-BIO-141

Moldavië

x

x

ME-BIO-141

Montenegro

x

x

MK-BIO-141

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

x

x

MM-BIO-141

Myanmar/Birma

x

x

x

MN-BIO-141

Mongolië

x

x

x

x

MW-BIO-141

Malawi

x

x

MX-BIO-141

Mexico

x

x

x

x

MY-BIO-141

Maleisië

x

x

MZ-BIO-141

Mozambique

x

x

NA-BIO-141

Namibië

x

x

NI-BIO-141

Nicaragua

x

x

x

x

NP-BIO-141

Nepal

x

x

x

OM-BIO-141

Oman

x

x

x

PA-BIO-141

Panama

x

x

PE-BIO-141

Peru

x

x

x

x

PF-BIO-141

Frans-Polynesië

x

x

PG-BIO-141

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

x

PH-BIO-141

Filipijnen

x

x

x

PK-BIO-141

Pakistan

x

x

PY-BIO-141

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-141

Servië

x

x

RU-BIO-141

Rusland

x

x

x

x

SA-BIO-141

Saudi-Arabië

x

x

x

x

SD-BIO-141

Sudan

x

x

SG-BIO-141

Singapore

x

x

x

SN-BIO-141

Senegal

x

x

SV-BIO-141

El Salvador

x

x

x

x

SZ-BIO-141

Swaziland

x

x

TD-BIO-141

Tsjaad

x

x

TH-BIO-141

Thailand

x

x

x

x

TJ-BIO-141

Tadzjikistan

x

x

TM-BIO-141

Turkmenistan

x

x

TR-BIO-141

Turkije

x

x

x

x

TW-BIO-141

Taiwan

x

x

x

TZ-BIO-141

Tanzania

x

x

UA-BIO-141

Oekraïne

x

x

x

UG-BIO-141

Uganda

x

x

UY-BIO-141

Uruguay

x

x

x

x

UZ-BIO-141

Oezbekistan

x

x

VE-BIO-141

Venezuela

x

x

VN-BIO-141

Vietnam

x

x

x

x

XK-BIO-141

Kosovo (******)

x

x

x

ZA-BIO-141

Zuid-Afrika

x

x

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”LACON GmbH”

1.

Adres: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Duitsland

2.

Internetadres: http://www.lacon-institut.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-134

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

AZ-BIO-134

Azerbeidzjan

x

x

BD-BIO-134

Bangladesh

x

x

BF-BIO-134

Burkina Faso

x

x

x

BR-BIO-134

Brazilië

x

x

x

BT-BIO-134

Bhutan

x

x

GH-BIO-134

Ghana

x

x

ID-BIO-134

Indonesië

x

x

IN-BIO-134

India

x

x

KZ-BIO-134

Kazachstan

x

LK-BIO-134

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-134

Marokko

x

x

x

MG-BIO-134

Madagaskar

x

x

x

ML-BIO-134

Mali

x

x

MU-BIO-134

Mauritius

x

x

MX-BIO-134

Mexico

x

x

NA-BIO-134

Namibië

x

x

NG-BIO-134

Nigeria

x

x

NP-BIO-134

Nepal

x

x

RS-BIO-134

Servië

x

x

x

RU-BIO-134

Rusland

x

SN-BIO-134

Senegal

x

x

x

TG-BIO-134

Togo

x

x

TR-BIO-134

Turkije

x

x

TZ-BIO-134

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-134

Oekraïne

x

UG-BIO-134

Uganda

x

x

ZA-BIO-134

Zuid-Afrika

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Letis S.A.”

1.

Adres: San Lorenzo 2261, S2000KPA, Rosario, Santa Fe, Argentinië

2.

Internetadres: http://www.letis.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-135

Argentinië

x

x

BO-BIO-135

Bolivia

x

x

EC-BIO-135

Ecuador

x

x

KY-BIO-135

Kaaimaneilanden

x

x

MX-BIO-135

Mexico

x

PE-BIO-135

Peru

x

x

PY-BIO-135

Paraguay

x

x

UY-BIO-135

Uruguay

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Mayacert”

1.

Adres: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala

2.

Internetadres: http://www.mayacert.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-169

Colombia

x

DO-BIO-169

Dominicaanse Republiek

x

GT-BIO-169

Guatemala

x

x

HN-BIO-169

Honduras

x

x

MX-BIO-169

Mexico

x

x

x

NI-BIO-169

Nicaragua

x

x

SV-BIO-169

El Salvador

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”NASAA Certified Organic Pty Ltd”

1.

Adres: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australië

2.

Internetadres: http://www.nasaa.com.au

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-119

Australië

x

CN-BIO-119

China

x

x

ID-BIO-119

Indonesië

x

x

LK-BIO-119

Sri Lanka

x

x

MY-BIO-119

Maleisië

x

x

NP-BIO-119

Nepal

x

x

PG-BIO-119

Papoea-Nieuw-Guinea

x

x

SB-BIO-119

Salomonseilanden

x

x

SG-BIO-119

Singapore

x

x

TL-BIO-119

Oost-Timor

x

x

TO-BIO-119

Tonga

x

x

WS-BIO-119

Samoa

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”ÖkoP Zertifizierungs GmbH”

1.

Adres: Schlesische Straße 17d, 94315 Straubing, Duitsland

2.

Internetadres: http://www.oekop.de

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

RS-BIO-133

Servië

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”OneCert International PVT Ltd”

1.

Adres: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India

2.

Internetadres: http://www.onecert.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-152

Verenigde Arabische Emiraten

x

ET-BIO-152

Ethiopië

x

x

IN-BIO-152

India

x

LK-BIO-152

Sri Lanka

x

x

MZ-BIO-152

Mozambique

x

x

NP-BIO-152

Nepal

x

x

SG-BIO-152

Singapore

x

TH-BIO-152

Thailand

x

x

TZ-BIO-152

Tanzania

x

x

UG-BIO-152

Uganda

x

x

VN-BIO-152

Vietnam

x

x

WS-BIO-152

Samoa

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Oregon Tilth”

1.

Adres: 2525 SE 3rd Street, Corvallis, OR 97333, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://tilth.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-116

Bolivia

x

CL-BIO-116

Chili

x

x

CN-BIO-116

China

x

HN-BIO-116

Honduras

x

MX-BIO-116

Mexico

x

x

PA-BIO-116

Panama

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Organic agriculture certification Thailand”

1.

Adres: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailand

2.

Internetadres: http://www.actorganic-cert.or.th

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-121

Indonesië

x

x

LA-BIO-121

Laos

x

x

MM-BIO-121

Myanmar/Birma

x

MY-BIO-121

Maleisië

x

NP-BIO-121

Nepal

x

TH-BIO-121

Thailand

x

x

VN-BIO-121

Vietnam

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Organic Certifiers”

1.

Adres: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://www.organiccertifiers.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

KR-BIO-106

Republiek Korea

x

MX-BIO-106

Mexico

x

PH-BIO-106

Filipijnen

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Organic Control System”

1.

Adres: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Servië

2.

Internetadres: www.organica.rs

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

ME-BIO-162

Montenegro

x

x

RS-BIO-162

Servië

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Organic crop improvement association”

1.

Adres: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://www.ocia.org

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

GT-BIO-120

Guatemala

x

x

x

JP-BIO-120

Japan

x

x

MX-BIO-120

Mexico

x

x

x

NI-BIO-120

Nicaragua

x

x

x

PE-BIO-120

Peru

x

x

x

SV-BIO-120

El Salvador

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Organic Standard”

1.

Adres: 38-B Velyka Vasylkivska St, office 20, Kyiv city, 01004 Oekraïne

2.

Internetadres: http://www.organicstandard.com.ua

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AM-BIO-108

Armenië

x

x

AZ-BIO-108

Azerbeidzjan

x

x

BY-BIO-108

Belarus

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-108

Georgië

x

x

x

KG-BIO-108

Kirgizië

x

x

KZ-BIO-108

Kazachstan

x

x

x

MD-BIO-108

Moldavië

x

x

RU-BIO-108

Rusland

x

x

x

TJ-BIO-108

Tadzjikistan

x

x

UA-BIO-108

Oekraïne

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-108

Oezbekistan

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Organización Internacional Agropecuaria”

1.

Adres: Av. Santa Fe 830, B1641ABN, Acassuso, Buenos Aires, Argentinië

2.

Internetadres: http://www.oia.com.ar

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-110

Argentinië

x

x

BO-BIO-110

Bolivia

x

x

BR-BIO-110

Brazilië

x

x

x

CL-BIO-110

Chili

x

x

x

EC-BIO-110

Ecuador

x

x

MX-BIO-110

Mexico

x

x

PA-BIO-110

Panama

x

x

PE-BIO-110

Peru

x

x

PY-BIO-110

Paraguay

x

x

UY-BIO-110

Uruguay

x

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Organska Kontrola”

1.

Adres: Dzemala Bijedića br.2, 71000 Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

2.

Internetadres: http://www.organskakontrola.ba

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BA-BIO-101

Bosnië en Herzegovina

x

x

ME-BIO-101

Montenegro

x

x

RS-BIO-101

Servië

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”ORSER”

1.

Adres: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turkije

2.

Internetadres: http://orser.com.tr

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

TR-BIO-166

Turkije

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd”

1.

Adres: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Japan

2.

Internetadres: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

JP-BIO-167

Japan

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, wijn en onder bijlage III vallende producten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”QC&I GmbH”

1.

Adres: Tiergartenstraße 32, 54595 Prüm, Duitsland

2.

Internetadres: http://www.qci.de

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-153

Azerbeidzjan

x

x

BZ-BIO-153

Belize

x

x

LK-BIO-153

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-153

Marokko

x

x

x

TH-BIO-153

Thailand

x

x

UA-BIO-153

Oekraïne

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Quality Assurance International”

1.

Adres: 9191 Towne Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92122, Verenigde Staten

2.

Internetadres: http://www.qai-inc.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-113

Mexico

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Quality Partner”

1.

Adres: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, België

2.

Internetadres: http://www.quality-partner.be

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-168

Indonesië

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten, algen en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Soil Association Certification Limited”

1.

Adres: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Verenigd Koninkrijk

2.

Internetadres: http://www.soilassociation.org/certification

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BS-BIO-142

Bahama's

x

x

BZ-BIO-142

Belize

x

x

CM-BIO-142

Kameroen

x

x

CO-BIO-142

Colombia

x

DZ-BIO-142

Algerije

x

x

EG-BIO-142

Egypte

x

x

GH-BIO-142

Ghana

x

x

HK-BIO-142

Hongkong

x

x

IR-BIO-142

Iran

x

x

KE-BIO-142

Kenia

x

x

MW-BIO-142

Malawi

x

x

SG-BIO-142

Singapore

x

x

TH-BIO-142

Thailand

x

x

UG-BIO-142

Uganda

x

x

VE-BIO-142

Venezuela

x

VN-BIO-142

Vietnam

x

x

WS-BIO-142

Samoa

x

x

ZA-BIO-142

Zuid-Afrika

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”Suolo e Salute srl”

1.

Adres: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU), Italië

2.

Internetadres: http://www.suoloesalute.it

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

SM-BIO-150

San Marino

x

SN-BIO-150

Senegal

x

UA-BIO-150

Oekraïne

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.

”TÜV Nord Integra”

1.

Adres: Statiestraat 164, 2600 Berchem (Antwerpen), België

2.

Internetadres: http://www.tuv-nord-integra.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-160

Burkina Faso

x

x

CI-BIO-160

Ivoorkust

x

x

CM-BIO-160

Kameroen

x

x

CW-BIO-160

Curaçao

x

x

EG-BIO-160

Egypte

x

x

JO-BIO-160

Jordanië

x

x

MA-BIO-160

Marokko

x

x

MG-BIO-160

Madagaskar

x

x

ML-BIO-160

Mali

x

x

SN-BIO-160

Senegal

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn.

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”


(*)  De ingrediënten moeten worden gecertificeerd door een overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkend controleorgaan of erkende controlerende autoriteit, ofwel worden geproduceerd en gecertificeerd met inachtneming van het toepassingsgebied van een overeenkomstig artikel 33, lid 2, van die verordening erkend derde land, ofwel overeenkomstig die verordening in de Unie worden geproduceerd en gecertificeerd.

(**)  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

(***)  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

(****)  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

(*****)  Producten die afkomstig zijn uit de gebieden die sinds juni 1967 door Israël worden bezet, mogen niet als biologisch worden gecertificeerd.

(******)  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving