Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.73

VERORDENING (EU) 2016/1355 VAN DE COMMISSIE

van 9 augustus 2016

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat thiacloprid betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor thiacloprid zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof thiacloprid bevat op koolzaad is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van het bestaande MRL in honing en andere producten van de bijenteelt ingediend.

(3)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de betrokken lidstaat die aanvraag geëvalueerd en is het evaluatieverslag naar de Commissie gezonden.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvraag en het evaluatieverslag beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en, indien relevant, voor dieren, en zij heeft een met redenen omkleed advies over het voorgestelde MRL (2) uitgebracht. De EFSA heeft dit advies naar de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(5)

De EFSA heeft geconcludeerd dat aan alle vereisten met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvrager gevraagde wijziging van het MRL op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar was. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stof. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stof via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stof kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van het desbetreffende product is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(6)

De EFSA heeft verschillende MRL's voor honing voorgesteld, voor overweging door de risicomanagers, die zijn gebaseerd op respectievelijk de door de aanvrager ingediende veldproeven en monitoringgegevens uit de hele Unie. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moet het MRL voor thiacloprid in honing op basis van de beschikbare residuproeven worden vastgesteld op een niveau van 0,2 mg/kg. De monitoringgegevens leveren een vergelijkbaar resultaat op en bevestigen dat niveau.

(7)

Op grond van het met redenen omklede advies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoet de wijziging van het MRL aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Deze verordening moet zo snel mogelijk in werking treden teneinde mogelijke marktverstoringen als gevolg van de tijdelijke toepassing van het bij Verordening (EU) 2015/1200 van de Commissie (3) op de bepaalbaarheidsgrens vastgestelde MRL voor honing zoveel mogelijk te beperken.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 augustus 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in honey. EFSA Journal 2016; 14(3):4418 [21 blz.].

(3)  Verordening (EU) 2015/1200 van de Commissie van 22 juli 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van amidosulfuron, fenhexamide, kresoxim-methyl, thiacloprid en trifloxystrobin in of op bepaalde producten (PB L 195 van 23.7.2015, blz. 1).


BIJLAGE

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt de kolom voor thiacloprid vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Thiacloprid

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

Noten

0,02 (*)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

 

0130010

Appelen

0,3

0130020

Peren

0,3

0130030

Kweeperen

0,7

0130040

Mispels

0,7

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,7

0130990

Overige

0,01 (*)

0140000

Steenvruchten

0,5

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

0,01 (*)

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

1

0153000

c)

rubussoorten

 

0153010

Bramen/braambessen

1

0153020

Dauwbramen

1

0153030

Frambozen (geel en rood)

6

0153990

Overige

0,01 (*)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

1

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil

 

0161010

Dadels

0,01 (*)

0161020

Vijgen

0,5

0161030

Tafelolijven

4

0161040

Kumquats

0,01 (*)

0161050

Carambola's

0,01 (*)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (*)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01 (*)

0161990

Overige

0,01 (*)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0,2

0162020

Lychees

0,01 (*)

0162030

Passievruchten/maracuja's

0,01 (*)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0,01 (*)

0162050

Sterappelen

0,01 (*)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,01 (*)

0162990

Overige

0,01 (*)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado's

0,01 (*)

0163020

Bananen

0,01 (*)

0163030

Mango's

0,01 (*)

0163040

Papaja's

0,5

0163050

Granaatappels

0,01 (*)

0163060

Cherimoya's

0,01 (*)

0163070

Guaves

0,01 (*)

0163080

Ananassen

0,01 (*)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*)

0163100

Doerians

0,01 (*)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*)

0163990

Overige

0,01 (*)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

aardappelen

0,02

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (*)

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

0,05

0213020

Wortels

0,05

0213030

Knolselderij

0,05

0213040

Mierikswortels

0,05

0213050

Aardperen/topinamboers

0,05

0213060

Pastinaken

0,05

0213070

Wortelpeterselie

0,05

0213080

Radijzen

0,05

0213090

Schorseneren

0,05

0213100

Koolrapen

0,01 (*)

0213110

Rapen

0,01 (*)

0213990

Overige

0,01 (*)

0220000

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

0,01 (*)

0220020

Uien

0,01 (*)

0220030

Sjalotten

0,01 (*)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,15

0220990

Overige

0,01 (*)

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten

0,5

0231020

Paprika's

1

0231030

Aubergines

0,7

0231040

Okra's, okers

0,01 (*)

0231990

Overige

0,01 (*)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,5

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

(+)

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen

0,2

0233020

Pompoenen

0,01 (*)

0233030

Watermeloenen

0,2

0233990

Overige

0,01 (*)

0234000

d)

suikermais

0,01 (*)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,3 (+)

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,3

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool/petsai

1

0243020

Boerenkolen

0,4

0243990

Overige

0,01 (*)

0244000

d)

koolrabi's

0,04

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

 

0251010

Veldsla

8

0251020

Sla

1

0251030

Andijvie

0,15 (+)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01 (*)

0251050

Winterkers

0,7 (+)

0251060

Raketsla/rucola

2 (+)

0251070

Rode amsoi

0,01 (*)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

2 (+)

0251990

Overige

0,01 (*)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

 

0252010

Spinazie

0,15 (+)

0252020

Postelein

0,01 (*)

0252030

Snijbiet

0,15 (+)

0252990

Overige

0,01 (*)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

5

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige

 

0260000

Peulgroenten

 

0260010

Bonen (met peul)

0,4 (+)

0260020

Bonen (zonder peul)

0,01 (*)

0260030

Erwten (met peul)

0,2

0260040

Erwten (zonder peul)

0,2

0260050

Linzen

0,01 (*)

0260990

Overige

0,01 (*)

0270000

Stengelgroenten

 

0270010

Asperges

0,01 (*)

0270020

Kardoenen

0,01 (*)

0270030

Bleekselderij

0,7

0270040

Knolvenkel

0,7

0270050

Artisjokken

0,01 (*)

0270060

Preien

0,1

0270070

Rabarber

0,02

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*)

0270090

Palmharten

0,01 (*)

0270990

Overige

0,01 (*)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*)

0300000

PEULVRUCHTEN

 

0300010

Bonen

0,08 (+)

0300020

Linzen

0,01 (*)

0300030

Erwten

0,08 (+)

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,01 (*)

0300990

Overige

0,01 (*)

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

0,02 (*)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,02 (*)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,3

0401040

Sesamzaad

0,02 (*)

0401050

Zonnebloemzaad

0,02 (*)

0401060

Koolzaad

0,6 (+)

0401070

Sojabonen

0,02 (*)

0401080

Mosterdzaad

0,6 (+)

0401090

Katoenzaad

0,15

0401100

Pompoenzaad

0,02 (*)

0401110

Saffloerzaad

0,02 (*)

0401120

Bernagiezaad

0,02 (*)

0401130

Huttentutzaad

0,02 (*)

0401140

Hennepzaad

0,02 (*)

0401150

Wonderbonen

0,02 (*)

0401990

Overige

0,02 (*)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

4

0402020

Palmpitten

0,02 (*)

0402030

Palmvruchten

0,02 (*)

0402040

Kapok

0,02 (*)

0402990

Overige

0,02 (*)

0500000

GRANEN

 

0500010

Gerst

0,9

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (*)

0500030

Mais

0,01* (+)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*)

0500050

Haver

0,9

0500060

Rijst

0,02

0500070

Rogge

0,06

0500080

Sorghum

0,01 (*)

0500090

Tarwe

0,1

0500990

Overige

0,01 (*)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0610000

Thee

10 (+)

0620000

Koffiebonen

0,05 (*)

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen

0,05 (*)

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

50 (+)

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels

0,02 (+)

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*)

0640000

Cacaobonen

0,05 (*)

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*)

0700000

HOP

0,05 (*)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,08 (+)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (*)

0840020

Gember

0,05 (*)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,05 (*)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0900010

Suikerbiet

0,02

0900020

Suikerriet

0,01 (*)

0900030

Wortelcichorei

0,05

0900990

Overige

0,01 (*)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

 

1011000

a)

varkens

 

1011010

Spier

0,1

1011020

Vetweefsel

0,01 (*)

1011030

Lever

0,5

1011040

Nier

0,5

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,5

1011990

Overige

0,01 (*)

1012000

b)

runderen

 

1012010

Spier

0,1

1012020

Vetweefsel

0,04

1012030

Lever

0,5

1012040

Nier

0,5

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,5

1012990

Overige

0,01 (*)

1013000

c)

schapen

 

1013010

Spier

0,1

1013020

Vetweefsel

0,04

1013030

Lever

0,5

1013040

Nier

0,5

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,5

1013990

Overige

0,01 (*)

1014000

d)

geiten

 

1014010

Spier

0,1

1014020

Vetweefsel

0,04

1014030

Lever

0,5

1014040

Nier

0,5

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,5

1014990

Overige

0,01 (*)

1015000

e)

paardachtigen

 

1015010

Spier

0,1

1015020

Vetweefsel

0,04

1015030

Lever

0,5

1015040

Nier

0,5

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,5

1015990

Overige

0,01 (*)

1016000

f)

pluimvee

 

1016010

Spier

0,02

1016020

Vetweefsel

0,01 (*)

1016030

Lever

0,02

1016040

Nier

0,01 (*)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

1016990

Overige

0,01 (*)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

1017010

Spier

0,1

1017020

Vetweefsel

0,04

1017030

Lever

0,5

1017040

Nier

0,5

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,5

1017990

Overige

0,01 (*)

1020000

Melk

0,05

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

0,02 (*)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,2

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*)

 

(*)  bepaalbaarheidsgrens

(**)

combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt

Thiacloprid

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 23 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232030

Courgettes

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0241990

Overige

0251030

Andijvie

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0252010

Spinazie

0252030

Snijbiet

0260010

Bonen (met peul)

0300010

Bonen

0300030

Erwten

0401060

Koolzaad

0401080

Mosterdzaad

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen bij zaadbehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 23 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500030

Mais

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 23 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0610000

Thee

0632000

b)

bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

wortels

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

0633990

Overige

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”

(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Thiacloprid

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 23 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232030

Courgettes

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0241990

Overige

0251030

Andijvie

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0252010

Spinazie

0252030

Snijbiet

0260010

Bonen (met peul)

0300010

Bonen

0300030

Erwten

0401060

Koolzaad

0401080

Mosterdzaad

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen bij zaadbehandeling ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 23 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500030

Mais

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 23 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0610000

Thee

0632000

b)

bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0632990

Overige

0633000

c)

wortels

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

0633990

Overige

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0810990

Overige

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving