Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-6.2.2

AANBEVELING (EU) 2016/1319 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 2016

tot wijziging van Aanbeveling 2006/576/EG wat betreft deoxynivalenol, zearalenon en ochratoxine A in voeder voor gezelschapsdieren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 292,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aanbeveling 2006/576/EG van de Commissie (1) bevat richtwaarden voor deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxine A, fumonisine B1 en B2 en T-2- en HT-2-toxine in voedermiddelen en mengvoeders.

(2)

Het huidige richtsnoergehalte voor deoxynivalenol in voeder voor honden is 5 mg/kg. Rekening houdend met de onlangs ontvangen informatie over de toxiciteit van deoxynivalenol in voeder voor honden en het advies van de EFSA over deoxynivalenol in diervoeders (2), blijkt dat het huidige richtsnoergehalte de gezondheid van honden niet in voldoende mate waarborgt en het derhalve passend is het richtsnoergehalte van deoxynivalenol in voeder voor honden te verlagen.

(3)

Rekening houdend met de onlangs ontvangen informatie over de toxiciteit van zearalenon in voer voor katten en honden, is het passend om, in afwachting van een geactualiseerde risicobeoordeling door de EFSA over de mogelijke risico's voor de diergezondheid als gevolg van de aanwezigheid van zearalenon in diervoeders, een richtsnoergehalte voor zearalenon in voeder voor katten en honden vast te stellen om zo de gezondheid van katten en honden te waarborgen.

(4)

Rekening houdend met de onlangs ontvangen informatie over de toxiciteit van ochratoxine A in voer voor katten en honden en het advies van de EFSA over ochratoxine A in diervoeders (3), is het passend een richtsnoergehalte voor ochratoxine A in voer voor katten en honden vast te stellen om zo de gezondheid van katten en honden te waarborgen.

(5)

Om de leesbaarheid van de bepalingen in de aanbeveling te bewaren, is het passend de bijlage bij de aanbeveling te vervangen door een nieuwe bijlage.

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

De bijlage bij Aanbeveling 2006/576/EG wordt vervangen door de bijlage bij deze aanbeveling.

Gedaan te Brussel, 29 juli 2016.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  Aanbeveling 2006/576/EG van de Commissie van 17 augustus 2006 betreffende de aanwezigheid van deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxine A, T-2- en HT-2-toxine en fumonisinen in producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren (PB L 229 van 23.8.2006, blz. 7).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to Deoxynivalenol (DON) as undesirable substance in animal feed http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/73

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the Commission related to Deoxynivalenol (DON) as undesirable substance in animal feed http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/101


BIJLAGE

RICHTWAARDEN

Mycotoxine

Producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren

Richtwaarde in mg/kg (ppm) voor een diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Deoxynivalenol

Voedermiddelen (*)

 

granen en graanproducten (**) met uitzondering van maïsbijproducten

8

maïsbijproducten

12

Mengvoeders met uitzondering van:

5

mengvoeder voor varkens

0,9

mengvoeder voor kalveren (< 4 maanden), lammeren, geitenlammeren en honden

2

Zearalenon

Voedermiddelen (*)

 

granen en graanproducten (**) met uitzondering van maïsbijproducten

2

maïsbijproducten

3

Mengvoeders voor:

 

biggen en gelten (jonge zeugen), puppy's, kittens, honden en katten voor reproductiedoeleinden

0,1

volwassen honden en katten voor andere doeleinden dan reproductie

0,2

zeugen en mestvarkens

0,25

kalveren, melkkoeien, schapen (ook lammeren) en geiten (ook geitenlammeren)

0,5

Ochratoxine A

Voedermiddelen (*)

 

granen en graanproducten (**)

0,25

Mengvoeders voor:

 

varkens

0,05

pluimvee

0,1

katten en honden

0,01

Fumonisine B1 en B2

Voedermiddelen (*)

 

maïs en maïsproducten (***)

60

Mengvoeders voor:

 

varkens, paarden (Equidae), konijnen en gezelschapsdieren

5

vissen

10

pluimvee, kalveren (< 4 maanden), lammeren en geitenlammeren

20

volwassen herkauwers (> 4 maanden) en nertsen

50

T-2- en HT-2-toxine

Mengvoeder voor katten

0,05


(*)  Er moet in het bijzonder op worden gelet dat, bij granen en graanproducten die rechtstreeks aan de dieren worden vervoederd, het dagrantsoen niet tot een hogere blootstelling van het dier aan deze mycotoxinen leidt dan de overeenkomstige blootstellingsniveaus wanneer in een dagrantsoen alleen volledige dierenvoeders worden gebruikt.

(**)  De term „granen en graanproducten” omvat niet alleen de voedermiddelen die worden genoemd in rubriek 1 „Granen en daarvan afgeleide producten” van de lijst van voedermiddelen in deel C van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 68/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (PB L 29 van 30.1.2013, blz. 1), maar ook andere van granen afgeleide voedermiddelen, met name voedergewassen en ruwvoedergewassen van granen.

(***)  De term „maïs en maïsproducten” omvat niet alleen de voedermiddelen die worden genoemd in rubriek 1 „Granen en daarvan afgeleide producten” van de lijst van voedermiddelen in deel C van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 68/2013, maar ook andere van maïs afgeleide voedermiddelen, met name voedergewassen en ruwvoedergewassen van maïs.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving