Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.70

L_2016167NL.01004601.xml

24.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/46


VERORDENING (EU) 2016/1003 VAN DE COMMISSIE

van 17 juni 2016

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten van abamectine, acequinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetyl, mepiquat, proquinazid, propamocarb, prohexadion en tebuconazool in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 16, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor abamectine, acetamiprid, bromoxynil, fludioxonil, propamocarb, prohexadion en tebuconazool zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor acequinocyl, fluopicolide, fosetyl, mepiquat en proquinazid zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij die verordening. Voor benzovindiflupyr zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en die stof is evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof abamectine bevat op pitvruchten, cucurbitaceae met eetbare schil, Chinese kool, slasoorten met codenummer 0251000, spinazie, bonen en erwten (met peul) en selderij, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat acequinocyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor kersen en pruimen. Wat acetamiprid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bladkoolachtigen. Wat bromoxynil betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bieslook. Wat fluopicolide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bramen/braambessen, spinazie en postelein. Wat fosetyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bramen/braambessen, bleekselderij en knolvenkel. Wat mepiquat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gekweekte paddenstoelen. Wat propamocarb betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bleekselderij, postelein, snijbiet, bladselderij/snijselder en knolvenkel. Wat proquinazid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aalbessen en kruisbessen. Wat tebuconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor rogge en tarwe.

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor het gebruik van fludioxonil op ananassen en het gebruik van prohexadion op kersen. De aanvrager voert aan dat het toegestane gebruik van die stoffen op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn deze aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(7)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat, wat het gebruik van abamectine op slasoorten en spinazie betreft, de ingediende gegevens niet toereikend waren om nieuwe MRL's vast te stellen. De bestaande MRL's moeten daarom behouden blijven.

(8)

Wat het gebruik van fosetyl op bramen/braambessen betreft, beveelt de EFSA aan een MRL van 100 mg/kg vast te stellen. Overeenkomstig de bestaande richtsnoeren van de EU inzake de extrapolatie van MRL's is het passend om dat MRL ook voor frambozen vast te stellen.

(9)

Wat mepiquat betreft, blijkt uit recente monitoringgegevens dat op gekweekte paddenstoelen nog residuen worden aangetroffen boven de bepaalbaarheidsgrens. Dergelijke residuen kunnen worden veroorzaakt door kruisbesmetting door stro dat op wettige manier is behandeld met mepiquat. De EFSA heeft drie verschillende MRL's voor die producten voorgesteld, voor overweging door de risicomanagers, die zijn gebaseerd op de benaderingen die door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) zijn aanbevolen, voor de vaststelling van respectievelijk MRL's voor specerijen en van EMRL's (Extraneous Residue Limits) (3). Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor deze producten in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het niveau dat overeenkomt met het 99e percentiel van alle resultaten van de steekproef. Dit tijdelijke MRL is geldig tot 31 december 2018. Na deze datum is het MRL 0,02* mg/kg, tenzij het opnieuw wordt gewijzigd bij een verordening in het licht van nieuwe informatie die uiterlijk op 30 april 2018 moet worden ingediend.

(10)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. De EFSA heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(11)

Voor benzovindiflupyr heeft de EFSA een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van die werkzame stof als bestrijdingsmiddel ingediend (4). In dit kader heeft de EFSA aanbevolen de MRL's voor beide representatieve gebruiksdoeleinden vast te stellen overeenkomstig de GLP's in de Unie en de invoertolerantieaanvragen van Brazilië. De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie geraadpleegd over de passende bepaalbaarheidsgrenzen.

(12)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de conclusie van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(13)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 juni 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op http://www.efsa.europa.eu

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamectin in various crops. EFSA Journal 2015;13(7):4189 (27 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums. EFSA Journal 2015;13(10):4259 (19 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas. EFSA Journal 2015;13(9):4229 (20 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives. EFSA Journal 2015;13(11):4311 (18 blz.).

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fludioxonil in pineapples. EFSA Journal 2016;14(1):4372 (19 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in blackberries, spinaches and purslanes. EFSA Journal 2015;13(11):4260 (22 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fosetyl in blackberry, celeriac and Florence fennel. EFSA Journal 2015;13(12):4327 (20 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi. EFSA Journal 2015;13(11):4315 (25 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in currants and gooseberries. EFSA Journal 2015;13(11):4280 (18 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in various crops. EFSA Journal 2015;13(11):4266 (19 blz.).

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for prohexadione in cherries. EFSA Journal 2015;13(12):4326 (16 blz.).

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in rye and wheat. EFSA Journal 2015;13(10):4262 (22 blz.).

(3)  FAO, 2009. Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues. 2e editie. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 blz.

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzovindiflupyr. EFSA Journal 2015;13(3):4043 (88 blz.).


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor abamectine, acetamiprid, bromoxynil, fludioxonil, prohexadion, propamocarb en tebuconazool worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Abamectine (som van avermectine B1a, avermectine B1b en het delta-8,9-isomeer van avermectine B1a, uitgedrukt als avermectine B1a) (F) (R)

Acetamiprid (R)

Bromoxynil en zouten daarvan, uitgedrukt als bromoxynil

Fludioxonil (F) (R)

Prohexadion (prohexadion (zuur) en zouten daarvan, uitgedrukt als prohexadion-calcium)

Propamocarb (som van propamocarb en zouten daarvan, uitgedrukt als propamocarb) (R)

Tebuconazool (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0110000

Citrusvruchten

0,0,5 (+)

0,9

 

10

0,01 (*)

 

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

 

 

 

5

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Citroenen

 

 

 

 

 

 

5

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandarijnen

 

 

 

 

 

 

5

0110990

Overige

 

 

 

 

 

 

5

0120000

Noten

 

0,07

 

 

0,01 (*)

 

0,05

0120010

Amandelen

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120020

Paranoten

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120030

Cashewnoten

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120040

Kastanjes

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120050

Kokosnoten

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120060

Hazelnoten

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120070

Macadamianoten

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120080

Pecannoten

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120100

Pistaches

0,01 (*)

 

 

0,2

 

 

 

0120110

Walnoten

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120990

Overige

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0130000

Pitvruchten

0,03 (+)

0,8

 

5

0,1

 

 

0130010

Appelen

 

 

 

 

 

 

0,3

0130020

Peren

 

 

 

 

 

 

0,3

0130030

Kweeperen

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Mispels

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

Steenvruchten

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Abrikozen

0,02 (+)

0,8

 

5

0,01 (*)

 

0,6

0140020

Kersen (zoet)

0,01 (*)

1,5

 

5

0,4

 

1 (+)

0140030

Perziken

0,02 (+)

0,8

 

10

0,01 (*)

 

0,6

0140040

Pruimen

0,01 (*) (+)

0,03

 

5

0,01 (*)

 

1

0140990

Overige

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0151000

a)

druiven

0,01 (*) (+)

0,5

 

 

 

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

5

 

 

0,5

0151020

Wijndruiven

 

 

 

4

 

 

1 (+)

0152000

b)

aardbeien

0,15 (+)

0,5

 

4 (+)

 

 

0,02 (*)

0153000

c)

rubussoorten

 

2

 

5

 

 

0,5

0153010

Bramen/braambessen

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0153030

Frambozen (geel en rood)

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Overige

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*)

 

 

 

 

 

1,5

0154010

Blauwe bessen

 

2

 

2

 

 

 

0154020

Veenbessen

 

2

 

2

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154050

Rozenbottels

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154080

Vlierbessen

 

2

 

0,8

 (**)

 

 

0154990

Overige

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

0160000

Diverse vruchten met

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0161010

Dadels

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161020

Vijgen

 

0,03

 

 

 

 

0,02 (*)

0161030

Tafelolijven

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,05

0161040

Kumquats

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161050

Carambola's

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161990

Overige

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

 

15

 

 

0,02 (*)

0162020

Lychees

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162050

Sterappelen

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162990

Overige

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,02 (*)

0163020

Bananen

0,01 (*)

0,4

 

0,01 (*)

 

 

0,05

0163030

Mango's

0,01 (*)

0,01 (*)

 

2

 

 

0,1

0163040

Papaja's

0,03 (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

2

0163050

Granaatappels

0,01 (*)

0,01 (*)

 

3

 

 

0,02 (*)

0163060

Cherimoya's

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163070

Guaves

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163080

Ananassen

0,01 (*)

0,01 (*)

 

7

 

 

0,02 (*)

0163090

Broodvruchten

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163100

Doerians

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163990

Overige

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0211000

a)

aardappelen

(+)

 

 

5

 

0,3

0,02 (*)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

10

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

10

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0212990

Overige

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213020

Wortels

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213030

Knolselderij

 

 

 

0,2

 

0,09

0,5

0213040

Mierikswortels

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213050

Aardperen/topinamboers

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213060

Pastinaken

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213080

Radijzen

(+)

 

 

0,3

 

3

0,02 (*)

0213090

Schorseneren

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4 (+)

0213100

Koolrapen

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213110

Rapen

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213990

Overige

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0220000

Bolgewassen

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0220010

Knoflook

(+)

0,02

0,01 (*)

0,02

 

2

0,1

0220020

Uien

(+)

0,02

0,01 (*)

0,5

 

2

0,1

0220030

Sjalotten

(+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

 

2

0,05

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

(+)

0,01 (*)

0,05

5

 

30

0,6

0220990

Overige

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0230000

Vruchtgroenten

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0231010

Tomaten

0,09 (+)

0,2

 

3

 

4

0,9

0231020

Paprika's

0,07 (+)

0,3

 

1

 

3

0,6

0231030

Aubergines

0,09 (+)

0,2

 

0,4

 

4

0,4 (+)

0231040

Okra's, okers

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0231990

Overige

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,04

0,3

0,01 (*)

0,4

 

5

 

0232010

Komkommers

 

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Augurken

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0232030

Courgettes

 

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

 

5

 

0233010

Meloenen

(+)

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Pompoenen

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Watermeloenen

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

suikermais

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,01 (*)

0,4

 

 

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0,7

 

3

0,15

0241020

Bloemkolen

 

 

 

0,01 (*)

 

10 (+)

0,05

0241990

Overige

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0242000

b)

sluitkoolachtigen

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Spruitjes

 

0,05

 

0,01 (*)

 

2

 

0242020

Sluitkolen

 

0,7

 

2

 

0,7

 

0242990

Overige

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

1,5

 

 

 

 

0,02 (*)

0243010

Chinese kool/petsai

0,05

 

 

10

 

20

 

0243020

Boerenkolen

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

20

 

0243990

Overige

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0244000

d)

koolrabi's

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,3

0,02 (*)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,5

0251010

Veldsla

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251020

Sla

0,09 (+)

3

 

40

 

40

 

0251030

Andijvie

0,1 (+)

1,5

 

15

 

20 (+)

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,01 (*)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251050

Winterkers

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251060

Raketsla/rucola

0,0,5 (+)

3

 

15

 

30

 

0251070

Rode amsoi

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251990

Overige

0,01 (*)

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0252010

Spinazie

 

5

 

30

 

40

 

0252020

Postelein

 

3

 

15

 (**)

40

 

0252030

Snijbiet

 

3

 

15

 

30

 

0252990

Overige

 

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

15

0,15

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

3

 

15

0,02 (*)

30 (+)

 

0256010

Kervel

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256020

Bieslook

2 (+)

 

0,08

 

 

 

2

0256030

Bladselderij/snijselder

0,09 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256040

Peterselie

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

2

0256050

Salie

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256060

Rozemarijn

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256070

Tijm

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256090

Laurierblad

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256100

Dragon

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256990

Overige

0,02 (*)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0260000

Peulgroenten

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0260010

Bonen (met peul)

0,03

0,15

 

1

 

0,1

2 (+)

0260020

Bonen (zonder peul)

0,01 (*)

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

2 (+)

0260030

Erwten (met peul)

0,03

0,4

 

1

 

0,01 (*)

2 (+)

0260040

Erwten (zonder peul)

0,01 (*)

0,3

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260050

Linzen

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260990

Overige

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270000

Stengelgroenten

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0270010

Asperges

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270020

Kardoenen

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270030

Bleekselderij

0,05

1,5

 

1,5

 

0,01 (*)

0,5 (+)

0270040

Knolvenkel

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270050

Artisjokken

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0270060

Preien

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

20

0,6

0270070

Rabarber

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270090

Palmharten

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270990

Overige

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0300010

Bonen

 

0,07

 

0,5

 

 

0,3

0300020

Linzen

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300030

Erwten

 

0,07

 

0,4

 

 

0,2

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300990

Overige

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,6

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0,01 (*)

 

 

0,9

 

0,15

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,2

0401040

Sesamzaad

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401060

Koolzaad

 

0,2

 

 

0,01 (*)

 

0,5

0401070

Sojabonen

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,15

0401080

Mosterdzaad

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,3

0401090

Katoenzaad

 

0,7

 

 

0,01 (*)

 

2

0401100

Pompoenzaad

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401110

Saffloerzaad

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401120

Bernagiezaad

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401130

Huttentutzaad

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,3

0401140

Hennepzaad

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401150

Wonderbonen

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401990

Overige

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Palmpitten

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402030

Palmvruchten

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0500000

GRANEN

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500010

Gerst

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500030

Mais

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500050

Haver

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500060

Rijst

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

1 (+)

0500070

Rogge

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

0,3

0500080

Sorghum

 

0,01 (*)

0,05

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500090

Tarwe

 

0,03

0,05

 

0,1

 

0,3

0500990

Overige

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0610000

Thee

 

 

 

0,05 (*)

 

 

0,05 (*)

0620000

Koffiebonen

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,1

0630000

Kruidenthee van

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0631000

a)

bloemen

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631990

Overige

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0632010

Aardbei

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632990

Overige

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

1

 (**)

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

4

 (**)

 

 

0633990

Overige

 

 

 

1

 (**)

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0640000

Cacaobonen

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0650000

Carob/johannesbrood

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0700000

HOP

0,1

0,05 (*)

0,05 (*) (+)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

40 (+)

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

1,5 (+)

0810010

Anijs

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810060

Dille

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810990

Overige

 

 

 

 

 (**)

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

 

0820010

Piment

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820030

Karwij

 

 

 

 

 (**)

 

1,5 (+)

0820040

Kardemom

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820050

Jeneverbes

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820070

Vanille

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820990

Overige

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 (**)

 

 

0830990

Overige

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Gember

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850990

Overige

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860990

Overige

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Foelie

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870990

Overige

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0900010

Suikerbiet

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900990

Overige

 

 

 

 

 (**)

 

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

(+)

 

 

 

 

 

1010000

Weefsels van

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1011000

a)

varkens

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

1011010

Spier

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011020

Vetweefsel

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011030

Lever

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1 (+)

0,2

1011040

Nier

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,02 (+)

0,2

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,02 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1

0,2

1011990

Overige

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1012000

b)

runderen

 

 

 

(+)

 

 

 

1012010

Spier

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012020

Vetweefsel

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012030

Lever

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1012040

Nier

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1012990

Overige

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1013000

c)

schapen

 

 

 

(+)

 

 

 

1013010

Spier

0,02

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013020

Vetweefsel

0,05

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1013030

Lever

0,0,5

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1013040

Nier

0,02

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,05

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1013990

Overige

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1014000

d)

geiten

 

 

 

(+)

 

 

 

1014010

Spier

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014020

Vetweefsel

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1014030

Lever

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1014040

Nier

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 

0,05 (+)

0,2

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 

0,2

0,2

1014990

Overige

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1015000

e)

paardachtigen

 

 

 

 

 (**)

 

 

1015010

Spier

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015020

Vetweefsel

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1015030

Lever

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1015040

Nier

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1015990

Overige

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

 

 

0,1 (*)

1016010

Spier

 

0,02 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (+)

 

1016020

Vetweefsel

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (+)

 

1016030

Lever

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05 (+)

 

1016040

Nier

 

0,1 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,05

 

1016990

Overige

 

0,02 (*)

 

0,05 (*)

 

0,01 (*)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

 

 (**)

 

 

1017010

Spier

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017020

Vetweefsel

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 (**)

0,01

0,1 (*)

1017030

Lever

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 (**)

0,2

0,2

1017040

Nier

0,01 (*)

0,2

0,3

0,2

 (**)

0,05

0,2

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02

0,02 (*)

0,5

0,05 (*)

 (**)

0,2

0,2

1017990

Overige

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1020000

Melk

0,01 (*)

0,05

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (+)

0,02 (*)

1020010

Runderen

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (+)

0,1 (*)

1030010

Kippen

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

 (**)

 

 

1030990

Overige

 

 

 

 

 (**)

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*)

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,1 (*)

b)

de volgende kolom voor benzovindiflupyr wordt toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Benzovindiflupyr

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01  (***)

0110000

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

Noten

 

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

 

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige

 

0140000

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

 

0140020

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving