Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

2.3-2.86-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/842 VAN DE COMMISSIE

van 27 mei 2016

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 167/2008 wat betreft de naam van de vergunninghouder en de handelsnaam van een coccidiostaticum

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

KRKA d.d. heeft overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag tot wijziging van de naam van de vergunninghouder ingediend met betrekking tot Verordening (EG) nr. 167/2008 van de Commissie tot verlening van een vergunning voor een coccidiostaticum (Kokcisan 120G) (2).

(2)

De aanvrager voert aan dat hij met ingang van 5 februari 2016 de rechten voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel Kokcisan 120G heeft overgedragen aan Huvepharma EOOD. Als nieuwe houder van de rechten voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel verzoekt Huvepharma om een wijziging van de handelsnaam van het toevoegingsmiddel. De aanvrager heeft de nodige gegevens ingediend ter onderbouwing van de aanvraag.

(3)

De voorgestelde wijzigingen van de vergunningsvoorwaarden zijn louter administratief en maken geen nieuwe beoordeling van het desbetreffende toevoegingsmiddel noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel onder de naam Huvepharma EOOD en onder de nieuwe handelsnaam moeten de voorwaarden van de vergunning worden gewijzigd.

(5)

Verordening (EG) nr. 167/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing van de bij deze verordening vastgestelde wijzigingen van Verordening (EG) nr. 167/2008 vereisen, moet een overgangsperiode worden vastgesteld waarin de bestaande voorraden van het toevoegingsmiddel en van de voormengsels en mengvoeders die het toevoegingsmiddel bevatten, kunnen worden opgebruikt.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 167/2008 van de Commissie wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tweede kolom worden de woorden „KRKA, d.d. Novo mesto, Slovenië” vervangen door „Huvepharma EOOD, Bulgarije”.

2)

In de derde kolom worden de woorden „Kokcisan 120G” vervangen door „Huvesal 120 G”.

Artikel 2

Bestaande voorraden van het toevoegingsmiddel en van de voormengsels en mengvoeders die het toevoegingsmiddel bevatten die voldoen aan de bepalingen die golden vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening mogen verder in de handel worden gebracht en opgebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  Verordening (EG) nr. 167/2008 van de Commissie van 22 februari 2008 tot verlening van een nieuwe vergunning voor tien jaar voor het gebruik van een coccidiostaticum als toevoegingsmiddel voor diervoeding (PB L 50 van 23.2.2008, blz. 14).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving