Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.7-1.1-1

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 56/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 tot wijziging van de bijlagen I en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

( Publicatieblad van de Europese Unie L 21 van 24 januari 2013 )

Bladzijde 8, bijlage, punt 2, wijziging van hoofdstuk III, deel B, punt 1, inleidende zin, van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001:

in plaats van:

„1.

Mengvoeders die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het voederen van niet-herkauwende landbouwhuisdieren en die de volgende voedermiddelen bevatten, worden geproduceerd in inrichtingen die geen mengvoeders voor herkauwers vervaardigen en die door de bevoegde autoriteit zijn erkend:”,

lezen:

„1.

Mengvoeders die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het voederen van niet-herkauwende landbouwhuisdieren en die de volgende voedermiddelen bevatten, worden geproduceerd in inrichtingen die geen mengvoeders voor herkauwers vervaardigen en die toestemming hebben gekregen van de bevoegde autoriteit:”.

Bladzijde 12, bijlage, punt 2, wijziging van hoofdstuk IV, deel D, onder d), eerste alinea, van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001:

in plaats van:

„d)

mengvoeders die de in dit deel bedoelde verwerkte dierlijke eiwitten bevatten worden geproduceerd in inrichtingen die daartoe door de bevoegde autoriteit zijn erkend en die zich uitsluitend toeleggen op de productie van voeders voor aquacultuurdieren.”,

lezen:

„d)

mengvoeders die de in dit deel bedoelde verwerkte dierlijke eiwitten bevatten, worden geproduceerd in inrichtingen die daarvoor toestemming hebben gekregen van de bevoegde autoriteit en die zich uitsluitend toeleggen op de productie van voeders voor aquacultuurdieren.”.

Bladzijde 13, bijlage, punt 2, wijziging van hoofdstuk IV, deel E, onder c), eerste alinea, van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001:

in plaats van:

„c)

vismeel bevattende melkvervangers die zijn bestemd voor niet-gespeende herkauwende landbouwhuisdieren worden geproduceerd in inrichtingen die geen andere mengvoeders voor herkauwers vervaardigen en die daartoe door de bevoegde autoriteit zijn erkend.”,

lezen:

„c)

vismeel bevattende melkvervangers die zijn bestemd voor niet-gespeende herkauwende landbouwhuisdieren, worden geproduceerd in inrichtingen die geen andere mengvoeders voor herkauwers vervaardigen en die daarvoor toestemming hebben gekregen van de bevoegde autoriteit.”.

Bladzijde 14, bijlage, wijziging van hoofdstuk V, deel A, onder b), van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001:

in plaats van:

„b)

erkende verwerkingsbedrijven die bloedproducten produceren overeenkomstig punt c) van deel C van hoofdstuk IV;”,

lezen:

„b)

verwerkingsbedrijven die met toestemming van de bevoegde autoriteit bloedproducten produceren overeenkomstig hoofdstuk IV, deel C, onder c);”.

Bladzijde 14, bijlage, punt 2, wijziging van hoofdstuk V, deel A, onder d), van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001:

in plaats van:

„d)

erkende verwerkingsbedrijven die van niet-herkauwers afkomstige verwerkte dierlijke eiwitten produceren en die voldoen aan punt c) van deel D van hoofdstuk IV;”,

lezen:

„d)

verwerkingsbedrijven die met toestemming van de bevoegde autoriteit verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers produceren en die voldoen aan hoofdstuk IV, deel D, onder c);”.

Bladzijde 14, bijlage, punt 2, wijziging van hoofdstuk V, deel A, onder e), van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001:

in plaats van:

„e)

erkende inrichtingen als bedoeld in deel B van hoofdstuk III, in punt d) van deel D van hoofdstuk IV en in punt c) van deel E van hoofdstuk IV;”,

lezen:

„e)

inrichtingen die van de bevoegde autoriteit toestemming hebben gekregen als bedoeld in hoofdstuk III, deel B, hoofdstuk IV, deel D, onder d), en hoofdstuk IV, deel E, onder c);”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving