Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.10

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/459 VAN DE COMMISSIE

van 18 maart 2016

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat een lijst van derde landen die beschikken over productiesystemen en controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten die als gelijkwaardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(2)

De erkenning van Canada overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 is momenteel van toepassing op, onder meer, voor gebruik als levensmiddel en voor gebruik als diervoeder bestemde verwerkte landbouwproducten met biologische ingrediënten die zijn geproduceerd in Canada. Canada heeft bij de Commissie een verzoek ingediend om zijn erkenning uit te breiden tot voor gebruik als levensmiddel en voor gebruik als diervoeder bestemde verwerkte producten met biologische ingrediënten die zijn ingevoerd uit derde landen en zijn gecertificeerd overeenkomstig de Canadese wetgeving inzake biologische producten. Zowel bij het onderzoek van de bij dat verzoek ingediende informatie en van de verder door Canada verstrekte toelichtingen, als bij het ter plaatse verrichte onderzoek van de productie- en controlemaatregelen voor verwerkte producten met ingevoerde ingrediënten is gebleken dat de in dat land geldende voorschriften voor de productie en de controle van verwerkte producten met ingevoerde ingrediënten gelijkwaardig zijn aan die welke zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 834/2007 en Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (3). Bijgevolg moet de erkenning van de gelijkwaardigheid van Canada's productiesystemen en controlemaatregelen tevens van toepassing zijn op voor gebruik als levensmiddel en voor gebruik als diervoeder bestemde verwerkte producten met ingevoerde biologische ingrediënten zijn gecertificeerd overeenkomstig de Canadese wetgeving.

(3)

Voorts is biologische wijn uitgesloten van de erkenning van Canada die momenteel van kracht is. Canada heeft bij de Commissie een verzoek ingediend om zijn erkenning uit te breiden tot biologische wijn die is gecertificeerd overeenkomstig de Canadese wetgeving inzake biologische producten. Bij het onderzoek van de bij dat verzoek ingediende informatie en van de verder door Canada verstrekte toelichtingen is gebleken dat de in dat land geldende voorschriften voor de productie en de controle van biologische wijn gelijkwaardig zijn aan die welke zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 834/2007 en Verordening (EG) nr. 889/2008. Bijgevolg moet de erkenning van de gelijkwaardigheid van Canada's productiesystemen en controlemaatregelen tevens van toepassing zijn op biologische wijn die is gecertificeerd overeenkomstig de Canadese wetgeving.

(4)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat een lijst van de controlerende autoriteiten en de controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven. Wanneer de erkenning van Canada wordt uitgebreid tot voor gebruik als levensmiddel en voor gebruik als diervoeder bestemde verwerkte producten met ingevoerde biologische ingrediënten en tot overeenkomstig de Canadese wetgeving gecertificeerde biologische wijn, en wanneer bijlage III bij de genoemde verordening overeenkomstig wordt gewijzigd, moeten in bijlage IV bij die verordening de betrokken controleorganen worden geschrapt die tot dusverre zijn erkend voor de invoer van voor gebruik als levensmiddel bestemde verwerkte producten met ingevoerde biologische ingrediënten, en voor de invoer van biologische wijn (productcategorie D) uit Canada.

(5)

De bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 genoemde controleorganen die voor Canada zijn erkend met betrekking tot voor gebruik als levensmiddel bestemde verwerkte producten met ingevoerde biologische ingrediënten en met betrekking tot biologische wijn, moeten de kans krijgen zich aan te passen aan de in deze verordening vastgestelde wijzigingen, en daarom mag de wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 pas na een redelijke termijn van toepassing worden.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, punt 2, wordt van toepassing met ingang van 7 juli 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 maart 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3)  Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).


BIJLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tekst met betrekking tot Canada wordt voetnoot 1 onder punt 1 „Productcategorieën”, in de rij „Verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel”, geschrapt.

2)

Punt 2 „Oorsprong” wordt vervangen door:

„2.

Oorsprong: producten van de categorieën A, B en F die zijn geproduceerd in Canada en producten van de categorieën D en E die in Canada zijn verwerkt met biologisch geteelde ingrediënten die in Canada zijn geproduceerd of die in Canada zijn ingevoerd overeenkomstig de Canadese wetgeving.”.


BIJLAGE II

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tekst met betrekking tot „CCOF Certification Services” wordt in punt 3 de rij betreffende Canada geschrapt.

2)

In de tekst met betrekking tot „Ecocert SA” wordt in punt 3 de rij betreffende Canada geschrapt.

3)

In de tekst met betrekking tot „IMOswiss AG” wordt in punt 3 de rij betreffende Canada geschrapt.

4)

In de tekst met betrekking tot „International Certification Services, Inc.” wordt in punt 3 de rij betreffende Canada geschrapt.

5)

In de tekst met betrekking tot „Letis SA” wordt in punt 3 de rij betreffende Canada geschrapt.

6)

In de tekst met betrekking tot „Oregon Tilth” wordt in punt 3 de rij betreffende Canada geschrapt.

7)

In de tekst met betrekking tot „Organic crop improvement association” wordt in punt 3 de rij betreffende Canada geschrapt.

8)

In de tekst met betrekking tot „Quality Assurance International” wordt in punt 3 de rij betreffende Canada geschrapt.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving