Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.68

VERORDENING (EU) 2016/567 VAN DE COMMISSIE

van 6 april 2016

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor chlorantraniliprole, cyflumetofen, cyprodinil, dimethomorf, dithiocarbamaten, fenamidon, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenon, myclobutanil, propiconazool, sedaxaan en spirodiclofen in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 juli 2014 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC) Codex-grenswaarden (CXL's) vastgesteld voor cyprodinil en flutolanil (2). Op 11 juli 2015 heeft de CAC CXL's vastgesteld voor aminocyclopyrachlor, benzovindiflupyr, buprofezin, chlorantraniliprole, clothianidin, cyflumetofen, dichlobenil, dimethomorf, dithiocarbamaten, emamectinbenzoaat, fenamidon, fenpropathrin, fluensulfone, flufenoxuron, fluopyram, glufosinaat-ammonium, imazamox, mesotrione, metrafenon, myclobutanil, fosmet, propamocarb, propiconazool, prothioconazool, pyraclostrobine, sedaxaan, spirodiclofen, thiamethoxam, triadimefon, triadimenol en triforine (3).

(2)

Voor die stoffen, met uitzondering van cyflumetofen en sedaxaan, zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in Verordening (EG) nr. 396/2005. Aangezien cyflumetofen en sedaxaan niet zijn opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005, geldt de in artikel 18, lid 1, onder b), vastgestelde standaardwaarde van 0,01 mg/kg.

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad (4) wordt, indien er internationale normen bestaan of op korte termijn tot stand zullen komen, hiermee bij de ontwikkeling en aanpassing van de levensmiddelenwetgeving rekening gehouden, tenzij die normen of de betrokken gedeelten ervan een ondoeltreffend of ongeschikt middel zouden zijn om de legitieme doelstellingen van de levensmiddelenwetgeving te verwezenlijken, er wetenschappelijke gronden zijn om deze buiten beschouwing te laten of bedoelde normen tot een ander beschermingsniveau zouden leiden dan het niveau dat in de Unie passend wordt geacht. Overeenkomstig artikel 13, onder e), van die verordening zal de Unie bovendien de overeenstemming tussen internationale technische normen en levensmiddelenwetgeving bevorderen, waarbij zij erop toeziet dat aan het in de Unie vastgestelde hoge beschermingsniveau geen afbreuk wordt gedaan.

(4)

De Unie heeft bij het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen (CCPR) een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de CXL's die zijn voorgesteld voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddelen en producten: aminocyclopyrachlor (alle producten), benzovindiflupyr (alle producten), buprofezin (koffiebonen), cyprodinil (bessen en ander kleinfruit, bladkoolachtigen, eetbare slachtafvallen van zoogdieren, andere vruchtgroenten dan Cucurbitaceae), dichlobenil (alle producten), dimethomorf (gedopte bonen, andere vruchtgroenten dan Cucurbitaceae), dithiocarbamaten (komijnzaad), fenamidon (bloemkoolachtigen, andere vruchtgroenten dan Cucurbitaceae), fenpropathrin (alle producten), fluensulfone (alle producten), flufenoxuron (alle producten), flutolanil (Brassica-bladgroenten), myclobutanil (perziken, paprika's), propamocarb (preien), prothioconazool (bessen van struiken, Cucurbitaceae), pyraclostrobine (perziken) en triforine (alle producten).

(5)

Daarom moeten de CXL's voor chlorantraniliprole, cyflumetofen, cyprodinil, dimethomorf, dithiocarbamaten, fenamidon, fluopyram, flutolanil, imazamox, metrafenon, myclobutanil, propiconazool, sedaxaan en spirodiclofen, die niet in overweging 4 worden vermeld, als MRL's worden opgenomen in Verordening (EG) nr. 396/2005, behalve wanneer zij bij producten horen die niet zijn opgenomen in bijlage I bij die verordening of wanneer zij op een lager niveau zijn vastgesteld dan de huidige MRL's. Die CXL's zijn veilig voor de consumenten in de Unie (5).

(6)

Wat clothianidin en thiamethoxam betreft, moeten de relevante CXL's afzonderlijk in aanmerking worden genomen door een wijziging aan te brengen in Verordening (EU) 2016/156 van de Commissie (6). Wat mesotrione betreft, moeten de relevante CXL's afzonderlijk in aanmerking worden genomen door een wijziging aan te brengen in Verordening (EU) 2016/53 van de Commissie (7). De MRL's voor deze stoffen worden daarom niet bij deze verordening gewijzigd.

(7)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof chlorantraniliprole bevat op bloemkool en „overige bloemkoolachtigen” met codenummer 0241990, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(8)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor het gebruik van chlorantraniliprole op granaatappels, bonen (met peul), erwten (met peul), artisjokken, pinda's en hop. De aanvrager voert aan dat het toegestane gebruik van die stof op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

(9)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen naar de Commissie gezonden.

(10)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft een met redenen omkleed advies over de voorgestelde MRL's uitgebracht (8). Zij heeft dit advies naar de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(11)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede advies geconcludeerd dat, wat het gebruik van chlorantraniliprole op pinda's en hop betreft, de ingediende gegevens niet toereikend waren om nieuwe MRL's vast te stellen. De bestaande MRL's moeten daarom behouden blijven.

(12)

Wat betreft de andere toepassingen waarop de aanvragen betrekking hebben, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(13)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(14)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 april 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsels II en III. Zevenendertigste zitting. Genève, Zwitserland, 14–18 juli 2014.

(3)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsels III en IV. Achtendertigste zitting. Genève, Zwitserland, 6–11 juli 2015.

(4)  Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(5)  Scientific support for preparing a EU position for the 46th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2014;12(7):3737 (182 blz.).

(6)  Verordening (EU) 2016/156 van de Commissie van 18 januari 2016 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet en tolclofos-methyl in of op bepaalde producten (PB L 31 van 6.2.2016, blz. 1).

(7)  Verordening (EU) 2016/53 van de Commissie van 19 januari 2016 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor diethofencarb, mesotrione, metosulam en pirimifos-methyl in of op bepaalde producten (PB L 13 van 20.1.2016, blz. 12).

(8)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA (online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu):

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlorantraniliprole in various crops. EFSA Journal 2015;13(9):4216 (23 blz.).


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor cyprodinil, dimethomorf, fenamidon, flutolanil, imazamox, metrafenon, myclobutanil en propiconazool vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Cyprodinil (F) (R)

Dimethomorf (som van de isomeren)

Fenamidon

Flutolanil (R)

Imazamox (som van imazamox en zouten daarvan, uitgedrukt als imazamox)

Metrafenon

Myclobutanil (R)

Propiconazool

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

0,01 (*)

0,05 (*)

 

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,02 (*)

 

0,02 (*)

 

 

0,01 (*)

3

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

6

0110020

Sinaasappelen

 

0,8

 

 

 

 

 

9

0110030

Citroenen

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

6

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

6

0110050

Mandarijnen

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

6

0110990

Overige

 

0,01 (*)

 

 

 

 

 

6

0120000

Noten

0,02 (*)

0,02 (*)

0,02 (*)

 

 

0,01 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0120010

Amandelen

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Pitvruchten

2

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0,01 (*)

0,6

 

0130010

Appelen

 

 

 

 

 

 

 

0,15

0130020

Peren

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*)

0130030

Kweeperen

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*)

0130040

Mispels

 

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0130990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*)

0140000

Steenvruchten

2

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0140010

Abrikozen

 

 

 

 

 

 

0,3

0,2

0140020

Kersen (zoet)

 

 

 

 

 

 

3

0,05 (*)

0140030

Perziken

 

 

 

 

 

 

0,5

5

0140040

Pruimen

 

 

 

 

 

 

2

0,05 (*)

0140990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

druiven

3

3

0,6

 

 

7

1

0,3

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

5

0,7

0,04

 

 

0,6

1

0,05 (*)

0153000

c)

rubussoorten

 

 

0,02 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,05 (*)

0153010

Bramen/braambessen

3

0,05 (+)

 

 

 

 

1

 

0153020

Dauwbramen

0,02 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

3

0,05 (+)

 

 

 

 

1

 

0153990

Overige

0,02 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

3

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,05 (*)

0154010

Blauwe bessen

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

 

0154020

Veenbessen

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

 

 

 

 

 

1

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

 

 

 

 

 

1

 

0154050

Rozenbottels

 

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0154080

Vlierbessen

 

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0154990

Overige

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (*)

0,02 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0161000

a)

eetbare schil

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (*)

0161010

Dadels

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,02 (*)

 

0161020

Vijgen

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,02 (*)

 

0161030

Tafelolijven

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,02 (*)

 

0161040

Kumquats

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,02 (*)

 

0161050

Carambola's

0,02 (*)

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

2

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,02 (*)

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0161990

Overige

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,02 (*)

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Lychees

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0162050

Sterappelen

 

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0162990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocado's

1

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0163020

Bananen

0,02 (*)

 

 

 

 

 

2

0,1

0163030

Mango's

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0163040

Papaja's

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0163050

Granaatappels

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0163060

Cherimoya's

0,02 (*)

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0163070

Guaves

0,02 (*)

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0163080

Ananassen

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0163090

Broodvruchten

0,02 (*)

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0163100

Doerians

0,02 (*)

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,02 (*)

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0163990

Overige

0,02 (*)

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

 

 

 

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,05 (*)

0211000

a)

aardappelen

0,02 (*)

0,05

0,02 (*)

0,1

 

 

0,06

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,02 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0,01 (*)

 

 

0,06

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 (**)

 

 

 

 (**)

 (**)

0212990

Overige

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

1,5

0,01 (*)

0,15

 

 

 

<span class 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving