Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.67

VERORDENING (EU) 2016/486 VAN DE COMMISSIE

van 29 maart 2016

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyazofamide, cycloxydim, difluorazijnzuur, fenoxycarb, flumetraline, fluopicolide, flupyradifuron, fluxapyroxad, kresoxim-methyl, mandestrobine, mepanipyrim, metalaxyl-M, pendimethalin en tefluthrin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 16, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor cyazofamide, kresoxim-methyl, mepanipyrim en pendimethalin zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor metalaxyl-M zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij die verordening. Voor cycloxydim, fenoxycarb, fluopicolide, fluxapyroxad en tefluthrin zijn MRL's vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. Voor difluorazijnzuur, flumetraline, flupyradifuron en mandestrobine zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en die stoffen zijn ook niet opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof cyazofamide bevat op bosuien, artisjokken, preien en hop is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat cycloxydim betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor frambozen, aalbessen, rode bieten, knolselderij, mierikswortels, aardperen/topinamboers, pastinaken, schorseneren, koolrapen, aubergines, spruitjes, sluitkolen, Chinese kool, boerenkolen, andijvie, tuinkers, winterkers, rucola, rode amsoi, bladeren en spruiten van Brassica, spinazie, postelein, snijbiet, linzen, lijnzaad, papaverzaad/maanzaad, koolzaad, kruidenthee van wortels en gedroogde mierikswortel. Wat fenoxycarb betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor perziken, tafelolijven en olijven voor oliewinning. Wat fluopicolide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor valeriaan. Wat fluxapyroxad betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor druiven en aardappelen. Wat kresoxim-methyl betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor preien. Wat mepanipyrim betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bramen/braambessen, frambozen en paprika's. Wat metalaxyl-M betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor kruisbessen. Wat pendimethalin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor sla. Wat tefluthrin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor rode bieten, knolselderij, radijzen, koolrapen, rapen, knoflook, uien, sjalotten, kruidenthee van wortels, als specerij gebruikte wortels en wortelstokken, suikerbiet en wortelcichorei.

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen naar de Commissie gezonden.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(6)

De EFSA heeft in haar met redenen omkleed advies geconcludeerd dat, wat het gebruik van cyazofamide op bosuien, artisjokken en preien betreft, een risico voor de consument niet kan worden uitgesloten. Wat het gebruik van cycloxydim op tuinkers, winterkers, rucola, rode amsoi, bladeren en spruiten van Brassica, linzen, lijnzaad, papaverzaad/maanzaad betreft, waren de ingediende gegevens niet toereikend om nieuwe MRL's vast te stellen. De bestaande MRL's moeten daarom behouden blijven.

(7)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(8)

Voor flumetraline, flupyradifuron en mandestrobine heeft de EFSA conclusies over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van die werkzame stoffen als bestrijdingsmiddel ingediend (3). In dat kader heeft zij aanbevolen om MRL's voor de gebruiksdoeleinden vast te stellen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken in de Unie.

(9)

Wat flupyradifuron betreft, beveelt de EFSA aan tijdelijke MRL's vast te stellen voor verschillende producten wegens de persistentie van de werkzame stof in de bodem. Zij concludeerde dat het relevante bestanddeel van de in wisselgewassen en producten van dierlijke oorsprong aangetroffen residuen de metaboliet difluorazijnzuur was. Daarom moeten MRL's worden vastgesteld voor zowel difluorazijnzuur als de moederverbinding flupyradifuron. Voor wisselgewassen en producten van dierlijke oorsprong heeft de EFSA om aanvullend veldonderzoek naar wisselgewassen verzocht. Die MRL's worden herzien; bij die herziening zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie geraadpleegd over de passende bepaalbaarheidsgrenzen.

(10)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA (online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu):

 

Reasoned opinion on the modification of maximum residue levels for cyazofamid in hops, globe artichokes, leeks and spring/green onions and Welsh onions. EFSA Journal 2015;13(8):4204.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cycloxydim in various crops. EFSA Journal 2015;13(9):4219 [30 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fenoxycarb in peaches and olives. EFSA Journal 2015;13(7):4202 [21 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in valerian. EFSA Journal 2015;13(9):4217 [24 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluxapyroxad in grapes and potatoes. EFSA Journal 2015;13(9):4223 [25 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for kresoxim-methyl in leeks. EFSA Journal 2015;13(8):4215 [18 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mepanipyrim in blackberries, raspberries and peppers. EFSA Journal 2015;13(9):4218 [19 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metalaxyl-M in gooseberries. EFSA Journal 2015;13(7):4179 [18 blz.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pendimethalin in lettuce. EFSA Journal 2015;13(9):4249 [18 blz.].

 

Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for tefluthrin in various crops. EFSA Journal 2015;13(7):4196 [24 blz.].

(3)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flumetralin. EFSA Journal 2014;12(12):3912 [62 blz.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyradifurone. EFSA Journal 2015;13(2):4020 [101 blz.].

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mandestrobin. EFSA Journal 2015;13(5):4100 [72 blz.].


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1.

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor cyazofamide, kresoxim-methyl, mepanipyrim, metalaxyl-M en pendimethalin worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

<td class="table" colspan="1" rowspan="1" valign="top 

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Cyazofamide

Kresoxim-methyl (F) (R)

Mepanipyrim

Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren))

Pendimethalin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

 

0,05 (*)

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,5

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0,5

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

0,5

 

 

 

0110030

Citroenen

 

0,01 (*)

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0,01 (*)

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

0,01 (*)

 

 

 

0110990

Overige (2)

 

0,01 (*)

 

 

 

0120000

Noten

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0,05 (*)

 

0120010

Amandelen

 

0,01 (*)

 

 

 

0120020

Paranoten

 

0,01 (*)

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

0,01 (*)

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

0,01 (*)

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

0,01 (*)

 

 

 

0120060

Hazelnoten

 

0,01 (*)

 

 

 

0120070

Macadamianoten

 

0,01 (*)

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

0,05 (*)

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

0,01 (*)

 

 

 

0120100

Pistaches

 

0,01 (*)

 

 

 

0120110

Walnoten

 

0,01 (*)

 

 

 

0120990

Overige (2)

 

0,01 (*)

 

 

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

1

 

0130010

Appelen

 

 

 

 

 

0130020

Peren

 

 

 

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

 

 

 

0130040

Mispels

 

 

 

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

 

 

 

0130990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0140000

Steenvruchten

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

 

0140010

Abrikozen

 

 

 

 

 

0140020

Kersen (zoet)

 

 

 

 

 

0140030

Perziken

 

 

 

 

 

0140040

Pruimen

 

 

 

 

 

0140990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

 

0151000

a)

druiven

2

1

2

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

2

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

1

 

0152000

b)

aardbeien

0,01 (*)

1,5

3

0,5

(+)

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

0153010

Bramen/braambessen

 

 

4

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

0,01 (*)

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

4

 

 

0153990

Overige (2)

 

 

0,01 (*)

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0154010

Blauwe bessen

 

0,9

 

0,05 (*)

 

0154020

Veenbessen

 

0,9

 

0,05 (*)

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0,9

 

0,4

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0,9

 

0,4

 

0154050

Rozenbottels

 

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0,9

 

0,05 (*)

 

0154080

Vlierbessen

 

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

0154990

Overige (2)

 

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,05 (*)

 

0161000

a)

eetbare schil

 

 

 

 

 

0161010

Dadels

 

0,01 (*)

 

 

 

0161020

Vijgen

 

0,01 (*)

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

0,2

 

 

 

0161040

Kumquats

 

0,01 (*)

 

 

 

0161050

Carambola's

 

0,01 (*)

 

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0,01 (*)

 

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0,01 (*)

 

 

 

0161990

Overige (2)

 

0,01 (*)

 

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0,01 (*)

 

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

 

 

 

0162020

Lychees

 

 

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

 

 

0162990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

0,01 (*)

 

 

 

0163010

Avocado's

 

 

 

 

 

0163020

Bananen

 

 

 

 

 

0163030

Mango's

 

 

 

 

 

0163040

Papaja's

 

 

 

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

 

 

 

0163060

Cherimoya's

 

 

 

 

 

0163070

Guaves

 

 

 

 

 

0163080

Ananassen

 

 

 

 

 

0163090

Broodvruchten

 

 

 

 

 

0163100

Doerians

 

 

 

 

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

 

 

 

 

0163990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

 

0,01 (*)

 

 

0211000

a)

aardappelen

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

 

 

0212990

Overige (2)

 

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

0,01 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

0213020

Wortels

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,1

0,7

0213030

Knolselderij

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05 (*)

0,2

0213040

Mierikswortels

0,1

0,01 (*)

 

0,1

0,7

0213050

Aardperen/topinamboers

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

0213060

Pastinaken

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,1

0,7

0213070

Wortelpeterselie

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05 (*)

0,7

0213080

Radijzen

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,1

0,05 (*)

0213090

Schorseneren

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05 (*)

0,7

0213100

Koolrapen

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05 (*)

0,4

0213110

Rapen

0,01 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0,4

0213990

Overige (2)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

0220000

Bolgewassen

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,05 (*)

0220010

Knoflook

 

0,3

 

0,5

(+)

0220020

Uien

 

0,3

 

0,5

(+)

0220030

Sjalotten

 

0,3

 

0,5

(+)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0,01 (*)

 

0,2

 

0220990

Overige (2)

 

0,01 (*)

 

0,05 (*)

 

0230000

Vruchtgroenten

 

 

 

 

0,05 (*)

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

 

 

0231010

Tomaten

0,6 (+)

0,6

1,5

0,2

(+)

0231020

Paprika's

0,01 (*)

0,8

1,5

0,5

(+)

0231030

Aubergines

0,3

0,6

1,5

0,05 (*)

(+)

0231040

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving