Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.66

VERORDENING (EU) 2016/452 VAN DE COMMISSIE

van 29 maart 2016

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor captan, propiconazool en spiroxamine in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor captan, propiconazool en spiroxamine zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor captan heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (2). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie voor plantenproducten te wijzigen. Zij heeft aanbevolen om de bestaande MRL's voor bepaalde producten te verhogen of te handhaven. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor appelen, peren, kweeperen, mispels, loquats, abrikozen, kersen, perziken, pruimen, aardbeien, bramen, frambozen, blauwe bessen, aalbessen, kruisbessen en tomaten sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor amandelen, tafeldruiven, wijndruiven, aardappelen, komkommers, meloenen, andijvie, preien, maïs en sorghum geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor deze producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(3)

Voor propiconazool heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (3). Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor grapefruits, citroenen, lemmetjes, mandarijnen, appelen, abrikozen, tafel- en wijndruiven, bananen, koolzaad, gerst, haver, rijst, rogge, tarwe, suikerbiet, varkens (spier en vetweefsel), runderen (spier en vetweefsel), schapen (spier en vetweefsel), geiten (spier en vetweefsel), pluimvee (spier en vetweefsel), melk van runderen, schapen en geiten en vogeleieren sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor amandelen, kersen, pruimen, aardbeien, aalbessen (rood, wit en zwart), kruisbessen, paprika's, komkommers, artisjokken, pinda's en thee geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor deze producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(4)

Voor spiroxamine heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (4). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen en heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor tafel- en wijndruiven, bananen, gerst, haver, rogge, tarwe, pluimvee (spier, vetweefsel en lever) en vogeleieren sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor deze producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Aangezien het passend is om de residudefinitie voor producten van dierlijke oorsprong vast te stellen als „spiroxaminecarbonzuur metaboliet M06, uitgedrukt als spiroxamine (som van de isomeren)”, is er voldoende informatie beschikbaar om de MRL's voor varkens (spier, vetweefsel, lever en nier), runderen (spier, vetweefsel, lever en nier), schapen (spier, vetweefsel, lever en nier), geiten (spier, vetweefsel, lever en nier) en melk van runderen, schapen en geiten vast te stellen. Aangezien de MRL's voor gerst en haver van 0,4 mg/kg gebaseerd zijn op een goede landbouwpraktijk die niet meer wordt ondersteund, moeten de MRL's voor deze producten worden verlaagd tot 0,05 mg/kg.

(5)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten, en waarvoor geen invoertoleranties of Codex-grenswaarden (CXL's) bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(6)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak enkele bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Voor een aantal stoffen kwamen die laboratoria tot de conclusie dat voor bepaalde producten in verband met de technische ontwikkelingen specifieke bepaalbaarheidsgrenzen moeten worden vastgesteld.

(7)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

Via de Wereldhandelsorganisatie zijn de handelspartners van de Unie geraadpleegd over de nieuwe MRL's. Er zijn van verschillende derde landen opmerkingen over de nieuwe residudefinitie en het MRL voor captan in wijndruiven ontvangen. Het is passend de bestaande residudefinitie en het MRL tijdelijk te handhaven zodat voor wijndruiven residugegevens in overeenstemming met de voorgestelde residudefinitie kunnen worden verzameld. Dit MRL wordt herzien; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(9)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's werden vervaardigd en waarvoor informatie beschikbaar is waaruit blijkt dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(11)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 19 oktober 2016 zijn geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 19 oktober 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 maart 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2014: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for captan according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(4):3663 [55 blz.].

(3)  EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2015: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propiconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3975.

(4)  EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2015: Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for spiroxamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3992.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor captan, propiconazool en spiroxamine vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Som van captan en THPI, uitgedrukt als captan (R) (A)

Propiconazool (som van de isomeren) (F)

Spiroxamine (som van de isomeren) (A) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,03  (*)

 

0,01  (*)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

5 (+)

 

0110020

Sinaasappelen

 

9

 

0110030

Citroenen

 

5 (+)

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

5 (+)

 

0110050

Mandarijnen

 

5 (+)

 

0110990

Overige

 

0,01  (*)

 

0120000

Noten

0,07  (*)

 

0,05 (*)

0120010

Amandelen

 

0,01  (*)

 

0120020

Paranoten

 

0,01  (*)

 

0120030

Cashewnoten

 

0,01  (*)

 

0120040

Kastanjes

 

0,01  (*)

 

0120050

Kokosnoten

 

0,01  (*)

 

0120060

Hazelnoten

 

0,01  (*)

 

0120070

Macadamianoten

 

0,01  (*)

 

0120080

Pecannoten

 

0,02  (*)

 

0120090

Pijnboompitten

 

0,01  (*)

 

0120100

Pistaches

 

0,01  (*)

 

0120110

Walnoten

 

0,01  (*)

 

0120990

Overige

 

0,01  (*)

 

0130000

Pitvruchten

10 (+)

 

0,01  (*)

0130010

Appelen

 

0,15 (+)

 

0130020

Peren

 

0,01  (*)

 

0130030

Kweeperen

 

0,01  (*)

 

0130040

Mispels

 

0,01  (*)

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0,01  (*)

 

0130990

Overige

 

0,01  (*)

 

0140000

Steenvruchten

 

 

0,01  (*)

0140010

Abrikozen

6 (+)

0,15 (+)

 

0140020

Kersen (zoet)

6 (+)

0,01  (*)

 

0140030

Perziken

6 (+)

5

 

0140040

Pruimen

10 (+)

0,01  (*)

 

0140990

Overige

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

0151000

a)

druiven

 

0,3 (+)

 

0151010

Tafeldruiven

0,03  (*)

 

0,6 (+)

0151020

Wijndruiven

0,02  (*) (+)

 

0,5 (+)

0152000

b)

aardbeien

1,5 (+)

0,01  (*)

0,01  (*)

0153000

c)

rubussoorten

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0153010

Bramen/braambessen

20 (+)

 

 

0153020

Dauwbramen

0,03  (*)

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

20 (+)

 

 

0153990

Overige

0,03  (*)

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0,01  (*)

0154010

Blauwe bessen

30 (+)

0,01  (*)

 

0154020

Veenbessen

0,03  (*)

0,3

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

30 (+)

0,01  (*)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

30 (+)

0,01  (*)

 

0154050

Rozenbottels

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0154080

Vlierbessen

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0154990

Overige

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0160000

Diverse vruchten met

0,03  (*)

 

 

0161000

a)

eetbare schil

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0161010

Dadels

 

 

 

0161020

Vijgen

 

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

 

0161040

Kumquats

 

 

 

0161050

Carambola's

 

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

 

0161990

Overige

 

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

 

0162020

Lychees

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

 

0162990

Overige

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

0163010

Avocado's

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163020

Bananen

 

0,15 (+)

3 (+)

0163030

Mango's

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163040

Papaja's

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163050

Granaatappels

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163060

Cherimoya's

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163070

Guaves

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163080

Ananassen

 

0,02  (*)

0,01  (*)

0163090

Broodvruchten

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163100

Doerians

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0163990

Overige

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0211000

a)

aardappelen

 

 

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

 

0213020

Wortels

 

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

 

0213040

Mierikswortels

 

 

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

 

0213080

Radijzen

 

 

 

0213090

Schorseneren

 

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

 

0213110

Rapen

 

 

 

0213990

Overige

 

 

 

0220000

Bolgewassen

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0220010

Knoflook

 

 

 

0220020

Uien

 

 

 

0220030

Sjalotten

 

 

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

 

 

0220990

Overige

 

 

 

0230000

Vruchtgroenten

 

 

0,01  (*)

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

0231010

Tomaten

1 (+)

3

 

0231020

Paprika's

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0231030

Aubergines

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0231040

Okra's, okers

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0231990

Overige

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0232010

Komkommers

 

 

 

0232020

Augurken

 

 

 

0232030

Courgettes

 

 

 

0232990

Overige

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0233010

Meloenen

 

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

 

0233990

Overige

 

 

 

0234000

d)

suikermais

0,03  (*)

0,05

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,03  (*)

0,01  (*)

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0241020

Bloemkolen

 

 

 

0241990

Overige

 

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

 

0242020

Sluitkolen

 

 

 

0242990

Overige

 

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

 

 

0243020

Boerenkolen

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

0244000

d)

koolrabi's

 

 

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0251010

Veldsla

 

 

 

0251020

Sla

 

 

 

0251030

Andijvie

 

 

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

 

 

0251050

Winterkers

 

 

 

0251060

Raketsla/rucola

 

 

 

0251070

Rode amsoi

 

 

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

 

 

0251990

Overige

 

 

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0252010

Spinazie

 

 

 

0252020

Postelein

 

 

 

0252030

Snijbiet

 

 

 

0252990

Overige

 

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0254000

d)

waterkers

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,06  (*)

0,02  (*)

0,02  (*)

0256010

Kervel

 

 

 

0256020

Bieslook

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

 

 

0256040

Peterselie

 

 

 

0256050

Salie

 

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

 

0256070

Tijm

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

 

 

0256090

Laurierblad

 

 

 

0256100

Dragon

 

 

 

0256990

Overige

 

 

 

0260000

Peulgroenten

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0260010

Bonen (met peul)

 

 

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

 

 

0260030

Erwten (met peul)

 

 

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

 

 

0260050

Linzen

 

 

 

0260990

Overige

 

 

 

0270000

Stengelgroenten

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0270010

Asperges

 

 

 

0270020

Kardoenen

 

 

 

0270030

Bleekselderij

 

 

 

0270040

Knolvenkel

 

 

 

0270050

Artisjokken

 

 

 

0270060

Preien

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

0270080

Bamboescheuten

 

 

 

0270090

Palmharten

 

 

 

0270990

Overige

 

 

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,03  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,07  (*)

0,01  (*)

0,01  (*)

0300010

Bonen

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

0300030

Erwten

 

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

 

0300990

Overige

 

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,07  (*)

 

0,05 (*)

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

0401010

Lijnzaad

 

0,01  (*)

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0,01  (*)

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,01  (*)

 

0401040

Sesamzaad

 

0,01  (*)

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,01  (*)

 

0401060

Koolzaad

 

0,05 (+)

 

0401070

Sojabonen

 

0,07

 

0401080

Mosterdzaad

 

0,01  (*)

 

0401090

Katoenzaad

 

0,01  (*)

 

0401100

Pompoenzaad

 

0,01  (*)

 

0401110

Saffloerzaad

 

0,01  (*)

 

0401120

Bernagiezaad

 

0,01  (*)

 

0401130

Huttentutzaad

 

0,01  (*)

 

0401140

Hennepzaad

 

0,01  (*)

 

0401150

Wonderbonen

 

0,01  (*)

 

0401990

Overige

 

0,01  (*)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,01  (*)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

 

0402020

Palmpitten

 

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Overige

 

 

 

0500000

GRANEN

0,07  (*)

 

 

0500010

Gerst

 

0,3 (+)

0,05 (+)

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0500030

Mais

 

0,05

0,01  (*)

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0,01  (*)

0,01  (*)

0500050

Haver

 

0,3 (+)

0,05 (+)

0500060

Rijst

 

1,5 (+)

0,01  (*)

0500070

Rogge

 

0,04 (+)

0,05 (+)

0500080

Sorghum

 

</ 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving