Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.185-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/329 VAN DE COMMISSIE

van 8 maart 2016

tot verlening van een vergunning voor 6-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten en voor gespeende biggen, mestvarkens, zeugen en kleine varkenssoorten (vergunninghouder Lohmann Animal Nutrition GmbH)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor de verlening van een vergunning voor 6-fytase ingediend. Bij de aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van die verordening vereiste gegevens en documenten gevoegd.

(3)

Die aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor 6-fytase als toevoegingsmiddel voor diervoeding in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” voor vogel- en varkenssoorten.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 17 juni 2015 (2) geconcludeerd dat 6-fytase onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen ongunstige gevolgen voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid en het milieu heeft. Er is ook geconcludeerd dat het toevoegingsmiddel de fosforvertering, het fosforgebruik of de botmineralisatie bij leghennen, mestkippen, alle categorieën varkens, en mestkalkoenen kan verbeteren. De EFSA was van oordeel dat deze conclusies kunnen worden uitgebreid tot opfokleghennen en opfokkalkoenen. Bovendien bepaalde zij dat de conclusies kunnen worden geëxtrapoleerd naar alle kleine pluimveesoorten en andere vogelsoorten die worden gefokt tot zij legrijp zijn of die voor de leg bestemd zijn. Evenzo kunnen de voor varkens getrokken conclusies worden geëxtrapoleerd naar kleine varkenssoorten. Specifieke eisen voor toezicht na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. Zij heeft ook het verslag over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van 6-fytase blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dat toevoegingsmiddel, zoals gespecificeerd in de bijlage bij deze verordening, moet daarom worden toegestaan.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verteringsbevorderaars”, wordt onder de in de bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 maart 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  EFSA Journal (2015);13(7):4159.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars

4a23

Lohmann Animal Nutrition GmbH

6-fytase

EC 3.1.3.26

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van 6-fytase geproduceerd door Komagataella pastoris (DSM 25375), met een minimale activiteit van: 40 000 U/g (1)

Vloeistof en vaste stof

Karakterisering van de werkzame stof

6-fytase (EC 3.1.3.26) geproduceerd door Komagataella pastoris (DSM 25375)

Analysemethode  (2)

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 6-fytase in het toevoegingsmiddel voor diervoeding:

colorimetrische methode gebaseerd op de enzymatische reactie van fytase op het fytaat — VDLUFA Method Book, Vol. III, 27.1.1

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 6-fytase in voormengsels en minerale diervoeders:

colorimetrische methode gebaseerd op de enzymatische reactie van fytase op het fytaat — VDLUFA Method Book, Vol. III, 27.1.3

Voor de kwantificering van de werkzaamheid van 6-fytase in diervoeders:

colorimetrische methode gebaseerd op de enzymatische reactie van fytase op het fytaat — EN ISO 30024.

Mestkippen en opfokleghennen, alle vogelsoorten voor mest- en legdoeleinden met uitzondering van mest- en opfokkalkoenen

250 U

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagomstandigheden en de stabiliteit bij warmtebehandeling vermelden.

2.

Voor de veiligheid: bij hantering moeten ademhalingsbescherming, veiligheidsbril en -handschoenen worden gedragen.

29 maart 2026

Alle vogelsoorten voor legdoeleinden

125 U

Mest- en opfokkalkoenen

500 U

Biggen (gespeend), mestvarkens, zeugen en kleine varkenssoorten

250 U


(1)  1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,5 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol anorganisch fosfaat per minuut vrijmaakt uit een natriumfytaatsubstraat.

(2)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn beschikbaar op het volgende adres van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving