Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.64

VERORDENING (EU) 2016/439 VAN DE COMMISSIE

van 23 maart 2016

tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), calciumcarbide, kaliumjodide, natriumwaterstofcarbonaat, rescalure en Beauveria bassiana stam ATCC 74040 en Beauveria bassiana stam GHA

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), calciumcarbide, natriumwaterstofcarbonaat, rescalure, Beauveria bassiana stam ATCC 74040 en Beauveria bassiana stam GHA zijn geen specifieke maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld. Aangezien deze stoffen ook niet zijn opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005, is de in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening opgenomen standaardwaarde van 0,01 mg/kg van toepassing. Kaliumjodide is opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geconcludeerd (2) dat deze virussen niet pathogeen zijn voor de mens en geen toxinen zullen produceren. Daarom wordt het wenselijk geacht deze stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen.

(3)

Voor calciumcarbide heeft de EFSA geconcludeerd (3) dat deze stof niet in de menselijke voedselketen terechtkomt. Daarom wordt het wenselijk geacht deze stof in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op te nemen.

(4)

Kaliumjodide is een mineraal dat overeenkomstig Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) mag worden gebruikt voor de vervaardiging van voedingssupplementen. Daarom wordt het wenselijk geacht de voetnoot met het verzoek tot beoordeling overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 396/2005 voor deze stof weg te laten.

(5)

Natriumwaterstofcarbonaat is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (5) goedgekeurd als basisstof. Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2069 van de Commissie (6) is de Commissie van oordeel dat deze stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(6)

Voor rescalure heeft de EFSA geconcludeerd (7) dat die stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(7)

Voor Beauveria bassiana stam ATCC 74040 en Beauveria bassiana stam GHA (8) heeft de EFSA geen conclusie kunnen bereiken over de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding, aangezien bepaalde informatie ontbrak en verder onderzoek door risicomanagers nodig was. Verder onderzoek werd uitgevoerd en beschreven in de overeenkomstige evaluatieverslagen (9)  (10), waarin werd geconcludeerd dat het risico van de metabolieten van deze stoffen voor de mens verwaarloosbaar is. Gelet op die conclusies is de Commissie van oordeel dat die stoffen moeten worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Cydia pomonella granulovirus. EFSA Journal 2012;10(4):2655, 40 blz., doi:10.2903/j.efsa.2012.2655.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbide. EFSA Journal 2011;9(10):2419, 48 blz., doi:10.2903/j.efsa.2011.2419.

(4)  Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51).

(5)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2069 van de Commissie van 17 november 2015 tot goedkeuring van de basisstof natriumwaterstofcarbonaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 301 van 18.11.2015, blz. 42).

(7)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2015; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance rescalure. EFSA Journal 2015;13(2):4031, 40 blz.

(8)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2013; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substances Beauveria bassiana strains ATCC-74040 and GHA. EFSA Journal 2013;11(1):3031, 44 blz.

(9)  Evaluatieverslag voor de werkzame stof Beauveria bassiana stam ATCC 74040, afgerond door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op zijn bijeenkomst van 11 juli 2008 met betrekking tot de opneming van Beauveria bassiana stam ATCC 74040 in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. SANCO/1546/08 — rev. 5, 11 juli 2014.

(10)  Evaluatieverslag voor de werkzame stof Beauveria bassiana stam GHA, afgerond door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid op zijn bijeenkomst van 11 juli 2008 met betrekking tot de opneming van Beauveria bassiana stam GHA in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. SANCO/1547/08 — rev. 5, 11 juli 2014.


BIJLAGE

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De vermeldingen „Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)”, „calciumcarbide”, „natriumwaterstofcarbonaat”, „rescalure”, „Beauveria bassiana stam ATCC 74040” en „Beauveria bassiana stam GHA” worden in alfabetische volgorde ingevoegd.

2)

De verwijzing naar voetnoot 1 na de vermelding „kaliumjodide” wordt geschrapt.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving