Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-23

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/443 VAN DE COMMISSIE

van 23 maart 2016

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wat betreft de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op de invoer worden onderworpen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 15, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (2) bevat voorschriften voor de meer uitgebreide officiële controles die moeten worden uitgevoerd op de invoer van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij die Verordening („de lijst”), op de punten van binnenkomst op de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vermelde grondgebieden.

(2)

In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 669/2009 is bepaald dat de lijst regelmatig en ten minste op kwartaalbasis moet worden herzien, waarbij ten minste rekening wordt gehouden met de in dat artikel vermelde informatiebronnen.

(3)

Uit de frequentie en de relevantie van de recente incidenten met levensmiddelen die via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders zijn gemeld, de bevindingen van de controles in derde landen door het directoraat Audits en analyse inzake gezondheid en voedsel van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Commissie en de door de lidstaten overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 669/2009 bij de Commissie ingediende driemaandelijkse verslagen over zendingen van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong blijkt dat de lijst moet worden gewijzigd.

(4)

Met name voor zendingen grondnoten en afgeleide producten van oorsprong uit Madagaskar, palmolie uit Ghana en citroenen uit Turkije blijkt uit de desbetreffende informatiebronnen dat zich nieuwe risico's voordoen die de invoering van meer uitgebreide officiële controles rechtvaardigen. Daarom moeten in de lijst vermeldingen betreffende die zendingen worden opgenomen.

(5)

De lijst moet ook worden gewijzigd door de vermeldingen te schrappen voor goederen die volgens de beschikbare informatie over het algemeen in toereikende mate aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften van de EU-wetgeving voldoen en waarvoor uitgebreidere officiële controles bijgevolg niet langer nodig zijn. De vermeldingen in de lijst voor aubergines en bittermeloen uit de Dominicaanse Republiek moeten daarom worden geschrapt.

(6)

Met het oog op samenhang en duidelijkheid moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

(7)

Verordening (EG) nr. 669/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).


BIJLAGE

„BIJLAGE I

Diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op het aangewezen punt van binnenkomst worden onderworpen

Diervoeders en levensmiddelen

(beoogd gebruik)

GN-code (1)

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Risico

Frequentie van materiële en overeenstemmingscontroles (%)

Gedroogde druiven

(Levensmiddelen)

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxine A

50

Amandelen in de dop

0802 11

 

Australië (AU)

Aflatoxinen

20

Amandelen zonder dop

0802 12

(Levensmiddelen)

 

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 000708 20 00 ;

ex 0710 22 000710 22 00

10

10

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (3)

50

Aubergines

0709 30 000709 30 00 ;

 

ex 0710 80 950710 80 95

72

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

 

 

Chinese bleekselderij (Apium graveolens)

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

ex 0709 40 000709 40 00

20

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (4)

50

Brassica oleracea

(andere eetbare kool van het geslacht Brassica, „Chinese broccoli”) (5)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0704 90 900704 90 90

40

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)

50

Thee, ook indien gearomatiseerd

(Levensmiddelen)

0902

 

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (6)

10

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 000708 20 00 ;

ex 0710 22 000710 22 00

10

10

Dominicaanse Republiek (DO)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (7)

20

Pepers (niet-scherpsmakende en andere) (Capsicum spp.)

0709 60 100709 60 10 ;

0710 80 510710 80 51

 

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

ex 0709 60 990709 60 99 ;

ex 0710 80 590710 80 59

20

20

Aardbeien

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0810 10 00

 

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (8)

10

Pepers (niet-scherpsmakende en andere) (Capsicum spp.)

0709 60 100709 60 10 ;

0710 80 510710 80 51

 

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (9)

10

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 990709 60 99 ;

ex 0710 80 590710 80 59

20

20

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 102008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 912008 11 91 ;

2008 11 962008 11 96 ;

2008 11 982008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Palmolie

(Levensmiddelen)

1511 10 901511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Soedan-kleurstoffen (10)

50

1511 90 111511 90 11 ;

 

1511 90 191511 90 19 ;

90

1511 90 991511 90 99

 

Sesamzaad

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella (11)

20

Enzymen; bereidingen van enzymen

(Diervoeders en levensmiddelen)

3507

 

India (IN)

Chlooramfenicol

50

Erwten met peul (niet gedopt)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0708 10 000708 10 00

40

Kenia (KE)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (12)

10

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 102008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 912008 11 91 ;

2008 11 962008 11 96 ;

2008 11 982008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Frambozen

(Levensmiddelen — bevroren)

0811 20 31 ;

 

Servië (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

10

ex 0811 20 19

10

Zaden van watermeloenen (Egusi, Citrullus spp.) en afgeleide producten

(Levensmiddelen)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 992008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinen

50

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Soedan (SD)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 102008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 912008 11 91 ;

2008 11 962008 11 96 ;

2008 11 982008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0709 60 990709 60 99

20

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (13)

10

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 000708 20 00 ;

ex 0710 22 000710 22 00

10

10

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (14)

20

Aubergines

0709 30 000709 30 00 ;

 

ex 0710 80 950710 80 95

72

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

 

 

Gedroogde abrikozen

0813 10 00

 

Turkije (TR)

Sulfieten (15)

10

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 50 612008 50 61

(Levensmiddelen)

 

Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

0805 50 10

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 100709 60 10 ;

0710 80 510710 80 51

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (16)

10

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

 

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

(Levensmiddelen)

ex 2008 99 992008 99 99

11; 19

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (17)

50

Pistaches in de dop

0802 51 00

 

Verenigde Staten (US)

Aflatoxinen

20

Pistaches zonder dop

0802 52 00

(Levensmiddelen)

 

Gedroogde abrikozen

0813 10 00

 

Oezbekistan (UZ)

Sulfieten (15)

50

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 50 612008 50 61

(Levensmiddelen)

 

Korianderblad

ex 0709 99 900709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (18)

50

Basilicum (heilig, zoet)

ex 1211 90 86 ;

ex 2008 99 992008 99 99

20

75

Munt

ex 1211 90 86 ;

ex 2008 99 992008 99 99

30

70

Peterselie

ex 0709 99 900709 99 90

40

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

 

 

Okra's

ex 0709 99 900709 99 90

20

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (18)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 990709 60 99

20

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

 

 

Pitahaya's (drakenvruchten)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)  (18)

20

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

 


(1)  Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht en geen specifieke onderverdeling voor die code bestaat, wordt de GN-code voorafgegaan door „ex”.

(2)  Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige oorsprong).

(3)  Residuen van chloorbufam.

(4)  Residuen van fenthoaat.

(5)  Soorten van Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Ook bekend als „Kai Lan”, „Gai Lan”, „Gailan”, „Kailan”, „Jielan”.

(6)  Residuen van trifluraline.

(7)  Residuen van acefaat, aldicarb (som van aldicarb, het sulfoxide en het sulfon daarvan, uitgedrukt als aldicarb), amitraz (amitraz met inbegrip van alle metabolieten die het 2,4-dimethylanilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz), diafenthiuron, dicofol (som van p,p′- en o,p′-isomeer), dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) en methiocarb (som van methiocarb en methiocarbsulfoxide en -sulfon, uitgedrukt als methiocarb).

(8)  Residuen van hexaflumuron, methiocarb (som van methiocarb en methiocarbsulfoxide en -sulfon, uitgedrukt als methiocarb), fenthoaat en thiofanaat-methyl.

(9)  Residuen van dicofol (som van p,p′- en o,p′-isomeer), dinotefuran, folpet, prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het 2,4,6-trichloorfenolgedeelte bevatten, uitgedrukt als prochloraz), thiofanaat-methyl en triforine.

(10)  In deze bijlage worden onder „Soedan-kleurstoffen” de volgende chemische stoffen verstaan: i) Soedan I (CAS-nummer 842-07-9); ii) Soedan II (CAS-nummer 3118-97-6); iii) Soedan III (CAS-nummer 85-86-9); iv) Scarlet Red, of Soedan IV (CAS-nummer 85-83-6).

(11)  Referentiemethode EN/ISO 6579 of een ten opzichte van die methode gevalideerde methode overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 1).

(12)  Residuen van acefaat en diafenthiuron.

(13)  Residuen van formetanaat: som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(hydrochloride), prothiofos en triforine.

(14)  Residuen van acefaat, dicrotofos, prothiofos, quinalfos en triforine.

(15)  Referentiemethoden: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 of ISO 5522:1981.

(16)  Residuen van diafenthiuron, formetanaat: som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(hydrochloride) en thiofanaat-methyl.

(17)  Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) en metrafenon.

(18)  Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram), fenthoaat en quinalfos.”.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving