Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.63 Vo

VERORDENING (EU) 2016/156 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2016

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet en tolclofos-methyl in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 18, lid 1, onder b), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor boscalid, clothianidin, thiamethoxam en tolclofos-methyl zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor folpet zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij die verordening.

(2)

Voor boscalid heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (2). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij concludeerde dat met betrekking tot alle MRL's die werden geëvalueerd sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Zij gaf aan te verwachten dat de mogelijkheid bestaat dat residuen van boscalid in gewassen in vruchtwisseling accumuleren. Zij berekende twee reeksen MRL's, respectievelijk wel en niet rekening houdend met deze mogelijkheid van accumulatie, en liet het aan de risicomanagers om de vereiste optie te kiezen. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde niveau waarbij rekening is gehouden met de mogelijkheid van accumulatie. Deze MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(3)

Voor clothianidin heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (3). Zij heeft aanbevolen de MRL's voor pecannoten, papaja's, aardappelen, tomaten, pepers (paprika's), aubergines, suikermais, bloemkool, bladkoolachtigen, sla, kervel, bonen (vers, zonder peul), erwten (vers, zonder peul), linzen (vers), katoenzaad, sorghum, cacao en wortelchicorei te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor citrusvruchten, kersen, tafel- en wijndruiven, aardbeien, ananassen, meloenen, watermeloenen, koolrabi en andijvie sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

Voor thiamethoxam heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (4). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen en heeft aanbevolen de MRL's voor pecannoten, pitvruchten, perziken, tafelolijven, bananen, papaja's, aardappelen, koolrapen, suikermais, bloemkool, spruitjes, sluitkool, bladkoolachtigen, bonen (vers, met en zonder peul), erwten (vers, zonder peul), linzen (vers), peulvruchten, lijnzaad, pinda's, papaverzaad, sesamzaad, zonnebloemzaad, koolzaad, sojabonen, mosterdzaad, katoenzaad, pompoenzaad, saffloer, bernagie, huttentut, hennepzaad, wonderboom, olijven voor oliewinning, haver, rogge, cacao, suikerbiet, varkens (spier, lever, nier), runderen (spier, lever, nier), schapen (spier, lever, nier) en geiten (spier, lever, nier) te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor citrusvruchten, abrikozen, kersen, tafel- en wijndruiven, aardbeien, ananassen, meloenen, watermeloenen en andijvie sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(5)

Voor folpet heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (5). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen om de bestaande MRL's voor bepaalde producten te verhogen of te handhaven. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor aardbeien, tafelolijven, aardappelen, radijzen, schorseneren, tomaten, meloenen, olijven voor oliewinning, gerst, tarwe, hop (gedroogd), pluimvee (spier, vet, lever) en vogeleieren sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor knoflook, uien, sjalotten, bosuien, koolrabi, sla, andijvie, spinazie en bonen (vers, zonder peul) geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor deze producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(6)

Voor tolclofos-methyl heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (6). De EFSA heeft aanbevolen het MRL voor aardappelen te handhaven. Zij concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor radijzen, broccoli, bloemkool, spruitjes, sluitkool, veldsla, sla, andijvie, tuinkers, winterkers, raketsla (rucola), rode amsoi en bladeren en spruiten van Brassica spp. sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Deze MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA concludeerde dat met betrekking tot de MRL's voor koolrapen, rapen, Chinese kool, boerenkool, koolrabi, bleekselderij, varkens (spier, vet, lever, nier), runderen (spier, vet, lever, nier), schapen (spier, vet, lever, nier), geiten (spier, vet, lever, nier), pluimvee (spier, vet, lever), melk (runderen, schapen, geiten) en vogeleieren geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor deze producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(7)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten, en waarvoor geen invoertoleranties of Codex-grenswaarden (CXL's) bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(8)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak enkele bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(9)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(13)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 26 augustus 2016 zijn geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 26 augustus 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for boscalid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(7):3799, 127 blz.

(3)  EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(12):3918, 120 blz. doi:10.2903/j.efsa.2014.3918.

(4)  EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(12):3918, 120 blz. doi:10.2903/j.efsa.2014.3918.

(5)  EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for folpet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(5):3700, 55 blz.

(6)  EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2014. Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolclofos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(12):3920, 42 blz.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolom voor folpet wordt vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Som van folpet en ftaalimide, uitgedrukt als folpet (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,03  (1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

Noten

0,07  (1)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

0,03  (1)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige

 

0140000

Steenvruchten

0,03  (1)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

 

0151010

Tafeldruiven

6

0151020

Wijndruiven

20

0152000

b)

aardbeien

5 (+)

0153000

c)

rubussoorten

0,03  (1)

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,03  (1)

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil

 

0161010

Dadels

0,03  (1)

0161020

Vijgen

0,03  (1)

0161030

Tafelolijven

0,15  (1) (+)

0161040

Kumquats

0,03  (1)

0161050

Carambola's

0,03  (1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,03  (1)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,03  (1)

0161990

Overige

0,03  (1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,03  (1)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

0,03  (1)

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

aardappelen

0,06  (1) (+)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,03  (1)

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

0,03  (1)

0213020

Wortels

0,03  (1)

0213030

Knolselderij

0,03  (1)

0213040

Mierikswortels

0,03  (1)

0213050

Aardperen/topinamboers

0,03  (1)

0213060

Pastinaken

0,03  (1)

0213070

Wortelpeterselie

0,03  (1)

0213080

Radijzen

0,04  (1) (+)

0213090

Schorseneren

0,04  (1) (+)

0213100

Koolrapen

0,03  (1)

0213110

Rapen

0,03  (1)

0213990

Overige

0,03  (1)

0220000

Bolgewassen

0,03  (1)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige

 

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten

5 (+)

0231020

Paprika's

0,03  (1)

0231030

Aubergines

0,03  (1)

0231040

Okra's, okers

0,03  (1)

0231990

Overige

0,03  (1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,03  (1)

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen

0,4 (+)

0233020

Pompoenen

0,03  (1)

0233030

Watermeloenen

0,03  (1)

0233990

Overige

0,03  (1)

0234000

d)

suikermais

0,03  (1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,03  (1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,03  (1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,03  (1)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,03  (1)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,03  (1)

0254000

d)

waterkers

0,03  (1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,03  (1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,06  (1)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige

 

0260000

Peulgroenten

0,03  (1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

0,03  (1)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,03  (1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,03  (1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,07  (1)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

Oliehoudende zaden

0,07  (1)

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

0,15  (1) (+)

0402020

Palmpitten

0,07  (1)

0402030

Palmvruchten

0,07  (1)

0402040

Kapok

0,07  (1)

0402990

Overige

0,07  (1)

0500000

GRANEN

 

0500010

Gerst

1 (+)

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,07  (1)

0500030

Mais

0,07  (1)

0500040

Gierst/pluimgierst

0,07  (1)

0500050

Haver

0,07  (1)

0500060

Rijst

0,07  (1)

0500070

Rogge

0,07  (1)

0500080

Sorghum

0,07  (1)

0500090

Tarwe

0,4 (+)

0500990

Overige

0,07  (1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,1  (1)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels

 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

400 (+)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,1  (1)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,1  (1)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,1  (1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,1  (1)

0840020

Gember

0,1  (1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,1  (1)

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

0,1  (1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,1  (1)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,1  (1)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,1  (1)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,03  (1)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

0,05  (1)

1010000

Weefsels van

 

1011000

a)

varkens

 

1011010

Spier

 

1011020

Vetweefsel

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

runderen

 

1012010

Spier

 

1012020

Vetweefsel

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

schapen

 

1013010

Spier

 

1013020

Vetweefsel

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

geiten

 

1014010

Spier

 

1014020

Vetweefsel

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

paardachtigen

 

1015010

Spier

 

1015020

Vetweefsel

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

pluimvee

 

1016010

Spier

(+)

1016020

Vetweefsel

(+)

1016030

Lever

(+)

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

1017010

Spier

 

1017020

Vetweefsel

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige

 

1020000

Melk

 

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

(+)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

 

1050000

Amfibieën en reptielen

 

1060000

Ongewervelde landdieren

 

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

 

 

b)

de volgende kolommen voor boscalid, clothianidin, thiamethoxam en tolclofos-methyl worden toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Boscalid (F) (R) (A)

Clothianidin

Thiamethoxam

Tolclofos-methyl (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

 

 

0,01  (3)

0110000

Citrusvruchten

2 (+)

0,06 (+)

0,15 (+)

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

0120000

Noten

(+)

0,01  (3)

 

 

0120010

Amandelen

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120020

Paranoten

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120030

Cashewnoten

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120040

Kastanjes

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120050

Kokosnoten

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120060

Hazelnoten

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120070

Macadamianoten

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120080

Pecannoten

0,05  (3)

 

0,02  (3)

 

0120090

Pijnboompitten

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120100

Pistaches

1

 

0,01  (3)

 

0120110

Walnoten

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0120990

Overige

0,05  (3)

 

0,01  (3)

 

0130000

Pitvruchten

 

0,4

0,3

 

0130010

Appelen

2 (+)

 

 

 

0130020

Peren

1,5 (+)

 

 

 

0130030

Kweeperen

1,5 (+)

 

 

 

0130040

Mispels

0,01  (3)

 

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,01  (3)

 

 

 

0130990

Overige

0,01  (3)

 

 

 

0140000

Steenvruchten

 

 

 

 

0140010

Abrikozen

5 (+)

0,15

0,07 (+)

 

0140020

Kersen (zoet)

4 (+)

0,03 (+)

0,6 (+)

 

0140030

Perziken

5 (+)

0,15

0,07

 

0140040

Pruimen

3 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0140990

Overige

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

0151000

a)

druiven

5 (+)

0,7 (+)

0,4 (+)

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

6 (+)

0,02  (3) (+)

0,3 (+)

 

0153000

c)

rubussoorten

10 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0153010

Bramen/braambessen

 

 

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

 

 

0153990

Overige

 

 

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

15 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0154010

Blauwe bessen

 

 

 

 

0154020

Veenbessen

 

 

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

 

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

 

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

 

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

 

 

 

0154080

Vlierbessen

 

 

 

 

0154990

Overige

 

 

 

 

0160000

Diverse vruchten met

 

 

 

 

0161000

a)

eetbare schil

0,01  (3)

 

 

 

0161010

Dadels

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161020

Vijgen

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161030

Tafelolijven

 

0,09

0,4

 

0161040

Kumquats

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161050

Carambola's

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0161990

Overige

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

5 (+)

 

 

 

0162020

Lychees

0,01  (3)

 

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

0,01  (3)

 

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0,01  (3)

 

 

 

0162050

Sterappelen

0,01  (3)

 

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,01  (3)

 

 

 

0162990

Overige

0,01  (3)

 

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

0163010

Avocado's

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163020

Bananen

0,6 (+)

0,02

0,02  (3)

 

0163030

Mango's

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163040

Papaja's

0,01  (3)

0,01  (3)

0,02  (3)

 

0163050

Granaatappels

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163060

Cherimoya's

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163070

Guaves

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163080

Ananassen

0,01  (3)

0,02  (3) (+)

0,02  (3) (+)

 

0163090

Broodvruchten

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163100

Doerians

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0163990

Overige

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

 

 

 

0211000

a)

aardappelen

2 (+)

0,03

0,07

0,01  (3)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0212010

Cassave/maniok

(+)

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

(+)

 

 

 

0212030

Yams

(+)

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

(+)

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

(+)

 

 

 

0213010

Rode bieten

4

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213020

Wortels

2

0,06

0,3

0,01  (3)

0213030

Knolselderij

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213040

Mierikswortels

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213050

Aardperen/topinamboers

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213060

Pastinaken

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213070

Wortelpeterselie

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213080

Radijzen

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,1 (+)

0213090

Schorseneren

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213100

Koolrapen

2

0,02 (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

0213110

Rapen

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0213990

Overige

2

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0220000

Bolgewassen

(+)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0220010

Knoflook

5

 

 

 

0220020

Uien

5

 

 

 

0220030

Sjalotten

5

 

 

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

6

 

 

 

0220990

Overige

0,5

 

 

 

0230000

Vruchtgroenten

 

 

 

0,1  (3)

0231000

a)

Solanaceae

3 (+)

 

 

 

0231010

Tomaten

 

0,04

0,2

 

0231020

Paprika's

 

0,04

0,7

 

0231030

Aubergines

 

0,04

0,2

 

0231040

Okra's, okers

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0231990

Overige

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

4 (+)

 

 

 

0232010

Komkommers

 

0,02 (3)

0,5

 

0232020

Augurken

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0232030

Courgettes

 

0,02 (3)

0,5

 

0232990

Overige

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

3 (+)

 

 

 

0233010

Meloenen

 

0,02  (3) (+)

0,15 (+)

 

0233020

Pompoenen

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0233030

Watermeloenen

 

0,02  (3) (+)

0,15 (+)

 

0233990

Overige

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0234000

d)

suikermais

0,05 (+)

0,01  (3)

0,02  (3)

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,9

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

 

 

0,01  (3)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

5

0,02  (3)

 

 

0241010

Broccoli

(+)

 

0,3

(+)

0241020

Bloemkolen

(+)

 

0,02  (3)

(+)

0241990

Overige

 

 

0,01  (3)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

5

0,02 (3)

0,02  (3)

 

0242010

Spruitjes

(+)

 

 

(+)

0242020

Sluitkolen

(+)

 

 

(+)

0242990

Overige

 

 

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

9

0,3

0,02  (3)

 

0243010

Chinese kool/petsai

(+)

 

 

 

0243020

Boerenkolen

(+)

 

 

 

0243990

Overige

 

 

 

 

0244000

d)

koolrabi's

5 (+)

0,04 (+)

0,01  (3)

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

50 (+)

 

 

(+)

0251010

Veldsla

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251020

Sla

 

0,1

5

2

0251030

Andijvie

 

0,1 (+)

5 (+)

0,9

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251050

Winterkers

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251060

Raketsla/rucola

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251070

Rode amsoi

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0251990

Overige

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,9

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

 

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0252010

Spinazie

50 (+)

 

 

 

0252020

Postelein

0,9 (+)

 

 

 

0252030

Snijbiet

30 (+)

 

 

 

0252990

Overige

0,9

 

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0254000

d)

waterkers

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

7 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

50 (+)

1,5

0,02  (3)

0,02  (3)

0256010

Kervel

 

 

 

 

0256020

Bieslook

 

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

 

 

 

0256040

Peterselie

 

 

 

 

0256050

Salie

 

 

 

 

0256060

Rozemarijn

 

 

 

 

0256070

Tijm

 

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

 

 

 

0256090

Laurierblad

 

 

 

 

0256100

Dragon

 

 

 

 

0256990

Overige

 

 

 

 

0260000

Peulgroenten

 

 

 

0,01  (3)

0260010

Bonen (met peul)

5 (+)

0,2

0,3

 

0260020

Bonen (zonder peul)

3 (+)

0,01  (3)

0,02  (3)

 

0260030

Erwten (met peul)

5 (+)

0,2

0,3

 

0260040

Erwten (zonder peul)

3 (+)

0,01  (3)

0,02  (3)

 

0260050

Linzen

3 (+)

0,01  (3)

0,02*

 

0260990

Overige

0,06

0,01*

0,01*

 

0270000

Stengelgroenten

 

 

 

0,01  (3)

0270010

Asperges

0,9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270020

Kardoenen

0,9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270030

Bleekselderij

9 (+)

0,04

1

 

0270040

Knolvenkel

9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270050

Artisjokken

5 (+)

0,05

0,5

 

0270060

Preien

9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270070

Rabarber

0,9 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270080

Bamboescheuten

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270090

Palmharten

0,01  (3) (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0270990

Overige

0,5

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

0300000

PEULVRUCHTEN

3 (+)

0,02

0,04

0,01  (3)

0300010

Bonen

 

 

 

 

0300020

Linzen

 

 

 

 

0300030

Erwten

 

 

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

 

 

0300990

Overige

 

 

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

 

 

0,01  (3)

0401000

Oliehoudende zaden

(+)

0,02  (3)

 

 

0401010

Lijnzaad

1

 

0,02  (3)

 

0401020

Pinda's/aardnoten

1

 

0,02  (3)

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

1

 

0,02  (3)

 

0401040

Sesamzaad

1

 

0,02  (3)

 

0401050

Zonnebloemzaad

1

 

0,02  (3)

 

0401060

Koolzaad

1

 

0,02  (3)

 

0401070

Sojabonen

3

 

0,04

 

0401080

Mosterdzaad

1

 

0,02  (3)

 

0401090

Katoenzaad

1

 

0,02  (3)

 

0401100

Pompoenzaad

1

 

0,02  (3)

 

0401110

Saffloerzaad

1

 

0,02  (3)

 

0401120

Bernagiezaad

1

 

0,02  (3)

 

0401130

Huttentutzaad

1

 

0,02  (3)

 

0401140

Hennepzaad

1

 

0,02  (3)

 

0401150

Wonderbonen

1

 

0,02  (3)

 

0401990

Overige

0,06

 

0,01  (3)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01  (3)

 

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0,09

0,4

 

0402020

Palmpitten

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0402030

Palmvruchten

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0402040

Kapok

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0402990

Overige

 

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500000

GRANEN

(+)

 

 

0,01  (3)

0500010

Gerst

4

0,04

0,4

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,15

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500030

Mais

0,15

0,02 (3)

0,05

 

0500040

Gierst/pluimgierst

0,15

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500050

Haver

4

0,02 (3)

0,02  (3)

 

0500060

Rijst

0,15

0,5

0,01  (3)

 

0500070

Rogge

0,8

0,02 (3)

0,02  (3)

 

0500080

Sorghum

0,15

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0500090

Tarwe

0,8

0,02 (3)

0,05

 

0500990

Overige

0,15

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

 

 

0,05  (3)

0610000

Thee

0,01  (3)

0,7

20

 

0620000

Koffiebonen

0,05  (3) (+)

0,05

0,2

 

0630000

Kruidenthee van

 

0,05 (3)

0,05  (3)

 

0631000

a)

bloemen

0,9 (+)

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,9 (+)

 

 

 

0632010

Aardbei

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

 

0633000

c)

wortels

3 (+)

 

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,01  (3)

 

 

 

0640000

Cacaobonen

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02  (3)

 

0650000

Carob/johannesbrood

0,01  (3)

0,05 (3)

0,05 (3)

 

0700000

HOP

80 (+)

0,05 (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0800000

SPECERIJEN

(+)

 

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0810010

Anijs

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

 

0810060

Dille

 

 

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0820010

Piment

 

 

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

 

0820050

Jeneverbes

 

 

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

0820990

Overige

 

 

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

 

0840010

Zoethout

0,4

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0840020

Gember

0,4

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,4

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,4

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,9

0,05 (3)

0,05 (3)

0,05  (3)

0870010

Foelie

 

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

 

 

0,01  (3)

0900010

Suikerbiet

0,4 (+)

0,02 (3)

0,02  (3)

 

0900020

Suikerriet

7 (+)

0,4

0,01  (3)

 

0900030

Wortelcichorei

0,4 (+)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

0900990

Overige

0,5

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

 

 

1010000

Weefsels van

 

 

 

0,01  (3)

1011000

a)

varkens

 

 

 

 

1011010

Spier

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1011020

Vetweefsel

0,07

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1011030

Lever

0,05  (3)

0,2

0,01  (3)

 

1011040

Nier

0,05  (3)

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,07

0,2

0,02

 

1011990

Overige

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1012000

b)

runderen

 

 

 

 

1012010

Spier

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1012020

Vetweefsel

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1012030

Lever

0,2 (+)

0,2

0,01  (3)

 

1012040

Nier

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,3

0,2

0,02

 

1012990

Overige

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1013000

c)

schapen

 

 

 

 

1013010

Spier

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1013020

Vetweefsel

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1013030

Lever

0,2 (+)

0,2

0,01  (3)

 

1013040

Nier

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,3

0,2

0,02

 

1013990

Overige

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1014000

d)

geiten

 

 

 

 

1014010

Spier

0,2

0,02  (3)

0,02

 

1014020

Vetweefsel

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1014030

Lever

0,2 (+)

0,2

0,01  (3)

 

1014040

Nier

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,3

0,2

0,02

 

1014990

Overige

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1015000

e)

paardachtigen

 

 

 

 

1015010

Spier

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1015020

Vetweefsel

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1015030

Lever

0,2

0,2

0,01  (3)

 

1015040

Nier

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,3

0,2

0,02

 

1015990

Overige

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1016000

f)

pluimvee

 

 

0,01 (3)

 

1016010

Spier

0,01  (3)

0,01 (3)

 

 

1016020

Vetweefsel

0,08

0,01 (3)

 

 

1016030

Lever

0,15 (+)

0,1

 

 

1016040

Nier

0,05  (3)

0,01  (3)

 

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,15

0,1

 

 

1016990

Overige

0,05 (3)

0,01 (3)

 

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

 

1017010

Spier

0,01  (3)

0,02  (3)

0,02

 

1017020

Vetweefsel

0,3

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1017030

Lever

0,2

0,2

0,01  (3)

 

1017040

Nier

0,2

0,02  (3)

0,01  (3)

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,3

0,2

0,02

 

1017990

Overige

0,05 (3)

0,01  (3)

0,01  (3)

 

1020000

Melk

0,02

0,02

0,05

0,01  (3)

1020010

Runderen

 

 

 

 

1020020

Schapen

 

 

 

 

1020030

Geiten

 

 

 

 

1020040

Paarden

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

1030000

Vogeleieren

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

1030010

Kippen

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05  (3)

0,05 (3)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01  (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01  (3)

 

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A worden de kolommen voor boscalid, clothianidin, thiamethoxam en tolclofos-methyl geschrapt;

b)

in deel B wordt de kolom voor folpet geschrapt.


(1)  Bepaalbaarheidsgrens.

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

Som van folpet en ftaalimide, uitgedrukt als folpet (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

code 1000000 met uitzondering van 1040000: ftaalimide, uitgedrukt als folpet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000

b)

aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0161030

Tafelolijven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

aardappelen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010

Tomaten

0233010

Meloenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500090

Tarwe

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000

HOP

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot de aard en omvang van residuen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel

1016030

Lever

1030000

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels”

(2)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Som van folpet en ftaalimide, uitgedrukt als folpet (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

code 1000000 met uitzondering van 1040000: ftaalimide, uitgedrukt als folpet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000

b)

aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0161030

Tafelolijven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

aardappelen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010

Tomaten

0233010

Meloenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0402010

Olijven voor oliewinning

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500010

Gerst

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500090

Tarwe

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000

HOP

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot de aard en omvang van residuen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016010

Spier

1016020

Vetweefsel

1016030

Lever

1030000

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels”

(3)  Bepaalbaarheidsgrens.

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(F)

=

Vetoplosbaar

Boscalid (F) (R) (A)

(A)

=

Voetnoot betreffende de residudefinitie: de referentielaboratoria van de Europese Unie hebben vastgesteld dat de referentiestandaard voor 2-chloor-N-(4′-chloor-5-hydroxybifenyl-2-yl)nicotinamide niet in de handel verkrijgbaar is. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de verkrijgbaarheid van die referentiestandaard op 6 februari 2017 of, als de referentiestandaard op die datum niet in de handel verkrijgbaar is, met het ontbreken ervan.

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

code 1000000 met uitzondering van 1040000, 1011010, 1011020, 1011050, 1012010, 1012020, 1012050, 1013010, 1013020, 1013050, 1014010, 1014020, 1014050, 1015010, 1015020, 1015050, 1016010, 1016020, 1017010, 1017020, 1017050, 1020000, 1030000: som van boscalid en de hydroxymetaboliet 2-chloor-N-(4′-chloor-5-hydroxybifenyl-2-yl)nicotinamide (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als boscalid

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0120000

Noten

0120010

Amandelen

0120020

Paranoten

0120030

Cashewnoten

0120040

Kastanjes

0120050

Kokosnoten

0120060

Hazelnoten

0120070

Macadamianoten

0120080

Pecannoten

0120090

Pijnboompitten

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

0140030

Perziken

0140040

Pruimen

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000

b)

aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153000

c)

rubussoorten

0153010

Bramen/braambessen

0153020

Dauwbramen

0153030

Frambozen (geel en rood)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0154010

Blauwe bessen

0154020

Veenbessen

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0154050

Rozenbottels

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0154080

Vlierbessen

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0163020

Bananen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

aardappelen

0212010

Cassave/maniok

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

0212030

Yams

0212040

Arrowroot/pijlwortel

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortels

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213050

Aardperen/topinamboers

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

0220000

Bolgewassen

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0231000

a)

Solanaceae

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0231040

Okra's, okers

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0234000

d)

suikermais

0241010

Broccoli

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241020

Bloemkolen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

0243010

Chinese kool/petsai

0243020

Boerenkolen

0244000

d)

koolrabi's

0251000

a)

slasoorten

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0252010

Spinazie

0252020

Postelein

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0252030

Snijbiet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0254000

d)

waterkers

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij/snijselder

0256040

Peterselie

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

0260010

Bonen (met peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260020

Bonen (zonder peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260030

Erwten (met peul)

0260040

Erwten (zonder peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260050

Linzen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270010

Asperges

0270020

Kardoenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270050

Artisjokken

0270060

Preien

0270070

Rabarber

0270080

Bamboescheuten

0270090

Palmharten

0300000

PEULVRUCHTEN

0300010

Bonen

0300020

Linzen

0300030

Erwten

0300040

Lupinen/lupinebonen

0401000

Oliehoudende zaden

0401010

Lijnzaad

0401020

Pinda's/aardnoten

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0401040

Sesamzaad

0401050

Zonnebloemzaad

0401060

Koolzaad

0401070

Sojabonen

0401080

Mosterdzaad

0401090

Katoenzaad

0401100

Pompoenzaad

0401110

Saffloerzaad

0401120

Bernagiezaad

0401130

Huttentutzaad

0401140

Hennepzaad

0401150

Wonderbonen

0500000

GRANEN

0500010

Gerst

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0500030

Mais

0500040

Gierst/pluimgierst

0500050

Haver

0500060

Rijst

0500070

Rogge

0500080

Sorghum

0500090

Tarwe

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0620000

Koffiebonen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden, residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631000

a)

bloemen

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0632000

b)

bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0633000

c)

wortels

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden, residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000

HOP

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0800000

SPECERIJEN

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

0830000

Als specerij gebruikte bast

0830010

Kaneel

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0850010

Kruidnagels

0850020

Kappertjes

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0860010

Saffraan

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0870010

Foelie

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900010

Suikerbiet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900020

Suikerriet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900030

Wortelcichorei

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de lotgevallen van het pyridinegedeelte ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030

Lever

1013030

Lever

1014030

Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de lotgevallen van het pyridinegedeelte en de aard en omvang van gebonden residuen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016030

Lever

Clothianidin

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven met thiamethoxam ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

0163080

Ananassen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven met thiamethoxam ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0233010

Meloenen

0233030

Watermeloenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0244000

d)

koolrabi's

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven met thiamethoxam ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251030

Andijvie

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

Thiamethoxam

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoet)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

0163080

Ananassen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0233010

Meloenen

0233030

Watermeloenen

0251030

Andijvie

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

Tolclofos-methyl (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213080

Radijzen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven, toxicologische gegevens over de suikerconjugaten van de metabolieten ph-CH3 en TM-CH2OH, en residuproeven met inbegrip van analyse van de suikerconjugaten van de metabolieten ph-CH3 en TM-CH2OH ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

0251000

a)

slasoorten

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel”

(4)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Boscalid (F) (R) (A)

(A)

=

Voetnoot betreffende de residudefinitie: de referentielaboratoria van de Europese Unie hebben vastgesteld dat de referentiestandaard voor 2-chloor-N-(4′-chloor-5-hydroxybifenyl-2-yl)nicotinamide niet in de handel verkrijgbaar is. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de verkrijgbaarheid van die referentiestandaard op 6 februari 2017 of, als de referentiestandaard op die datum niet in de handel verkrijgbaar is, met het ontbreken ervan.

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

code 1000000 met uitzondering van 1040000, 1011010, 1011020, 1011050, 1012010, 1012020, 1012050, 1013010, 1013020, 1013050, 1014010, 1014020, 1014050, 1015010, 1015020, 1015050, 1016010, 1016020, 1017010, 1017020, 1017050, 1020000, 1030000: som van boscalid en de hydroxymetaboliet 2-chloor-N-(4′-chloor-5-hydroxybifenyl-2-yl)nicotinamide (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als boscalid

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0120000

Noten

0120010

Amandelen

0120020

Paranoten

0120030

Cashewnoten

0120040

Kastanjes

0120050

Kokosnoten

0120060

Hazelnoten

0120070

Macadamianoten

0120080

Pecannoten

0120090

Pijnboompitten

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

0140030

Perziken

0140040

Pruimen

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000

b)

aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153000

c)

rubussoorten

0153010

Bramen/braambessen

0153020

Dauwbramen

0153030

Frambozen (geel en rood)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0154010

Blauwe bessen

0154020

Veenbessen

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0154050

Rozenbottels

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0154080

Vlierbessen

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0163020

Bananen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000

a)

aardappelen

0212010

Cassave/maniok

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

0212030

Yams

0212040

Arrowroot/pijlwortel

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010

Rode bieten

0213020

Wortels

0213030

Knolselderij

0213040

Mierikswortels

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213050

Aardperen/topinamboers

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213060

Pastinaken

0213070

Wortelpeterselie

0213080

Radijzen

0213090

Schorseneren

0213100

Koolrapen

0213110

Rapen

0220000

Bolgewassen

0220010

Knoflook

0220020

Uien

0220030

Sjalotten

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0231000

a)

Solanaceae

0231010

Tomaten

0231020

Paprika's

0231030

Aubergines

0231040

Okra's, okers

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

0234000

d)

suikermais

0241010

Broccoli

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241020

Bloemkolen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

0243010

Chinese kool/petsai

0243020

Boerenkolen

0244000

d)

koolrabi's

0251000

a)

slasoorten

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0252010

Spinazie

0252020

Postelein

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0252030

Snijbiet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0254000

d)

waterkers

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0256010

Kervel

0256020

Bieslook

0256030

Bladselderij/snijselder

0256040

Peterselie

0256050

Salie

0256060

Rozemarijn

0256070

Tijm

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0256090

Laurierblad

0256100

Dragon

0260010

Bonen (met peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260020

Bonen (zonder peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260030

Erwten (met peul)

0260040

Erwten (zonder peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260050

Linzen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270010

Asperges

0270020

Kardoenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270030

Bleekselderij

0270040

Knolvenkel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270050

Artisjokken

0270060

Preien

0270070

Rabarber

0270080

Bamboescheuten

0270090

Palmharten

0300000

PEULVRUCHTEN

0300010

Bonen

0300020

Linzen

0300030

Erwten

0300040

Lupinen/lupinebonen

0401000

Oliehoudende zaden

0401010

Lijnzaad

0401020

Pinda's/aardnoten

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0401040

Sesamzaad

0401050

Zonnebloemzaad

0401060

Koolzaad

0401070

Sojabonen

0401080

Mosterdzaad

0401090

Katoenzaad

0401100

Pompoenzaad

0401110

Saffloerzaad

0401120

Bernagiezaad

0401130

Huttentutzaad

0401140

Hennepzaad

0401150

Wonderbonen

0500000

GRANEN

0500010

Gerst

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0500030

Mais

0500040

Gierst/pluimgierst

0500050

Haver

0500060

Rijst

0500070

Rogge

0500080

Sorghum

0500090

Tarwe

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0620000

Koffiebonen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden, residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0631000

a)

bloemen

0631010

Kamille

0631020

Hibiscus/roselle

0631030

Roos

0631040

Jasmijn

0631050

Lindebloesem

0632000

b)

bladeren en kruiden

0632010

Aardbei

0632020

Rooibos

0632030

Maté

0633000

c)

wortels

0633010

Valeriaan

0633020

Ginseng

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden, residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000

HOP

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0800000

SPECERIJEN

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0810010

Anijs

0810020

Zwarte komijn

0810030

Selderij

0810040

Koriander

0810050

Komijn

0810060

Dille

0810070

Venkel

0810080

Fenegriek

0810090

Nootmuskaat

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0820010

Piment

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

0820030

Karwij

0820040

Kardemom

0820050

Jeneverbes

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070

Vanille

0820080

Tamarinde

0830000

Als specerij gebruikte bast

0830010

Kaneel

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

0840010

Zoethout

0840020

Gember

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0850010

Kruidnagels

0850020

Kappertjes

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0860010

Saffraan

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0870010

Foelie

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900010

Suikerbiet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900020

Suikerriet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900030

Wortelcichorei

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de lotgevallen van het pyridinegedeelte ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030

Lever

1013030

Lever

1014030

Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de lotgevallen van het pyridinegedeelte en de aard en omvang van gebonden residuen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016030

Lever

Clothianidin

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven met thiamethoxam ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

0163080

Ananassen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven met thiamethoxam ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0233010

Meloenen

0233030

Watermeloenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0244000

d)

koolrabi's

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven met thiamethoxam ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251030

Andijvie

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

Thiamethoxam

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000

Citrusvruchten

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

0140020

Kersen (zoet)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0152000

b)

aardbeien

0163080

Ananassen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0233010

Meloenen

0233030

Watermeloenen

0251030

Andijvie

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel

Tolclofos-methyl (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213080

Radijzen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven, toxicologische gegevens over de suikerconjugaten van de metabolieten ph-CH3 en TM-CH2OH, en residuproeven met inbegrip van analyse van de suikerconjugaten van de metabolieten ph-CH3 en TM-CH2OH ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241010

Broccoli

0241020

Bloemkolen

0242010

Spruitjes

0242020

Sluitkolen

0251000

a)

slasoorten

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040

Mierikswortel”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving