Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.62

VERORDENING (EU) 2016/143 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2016

tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft COS-OGA, cerevisaan, calciumhydroxide, lecithinen, Salix spp cortex, azijn, fructose, pepinomozaïekvirus stam CH2 isolaat 1906, Verticillium albo-atrum isolaat WCS850 en Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor COS-OGA, cerevisaan, calciumhydroxide, lecithinen, Salix spp. cortex, azijn, fructose, pepinomozaïekvirus stam CH2 isolaat 1906, Verticillium albo-atrum isolaat WCS850 en Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747 zijn geen specifieke MRL's vastgesteld. Aangezien deze stoffen niet zijn opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005, is de in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening opgenomen standaardwaarde van 0,01 mg/kg van toepassing.

(2)

Voor COS-OGA heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) geconcludeerd (2) dat die stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(3)

Voor cerevisaan heeft de EFSA geconcludeerd (3) dat die stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(4)

Voor pepinomozaïekvirus stam CH2 isolaat 1906 heeft de EFSA geconcludeerd (4) dat die stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(5)

Calciumhydroxide is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (5) goedgekeurd als basisstof. Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2015/762 van de Commissie (6) is de Commissie van oordeel dat deze stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(6)

De basisstof lecithinen is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 goedgekeurd. Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1116 van de Commissie (7) is de Commissie van oordeel dat deze stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(7)

Salix spp cortex is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 goedgekeurd als basisstof. Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1107 van de Commissie (8) is de Commissie van oordeel dat deze stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

Azijn is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 goedgekeurd als basisstof. Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1108 van de Commissie (9) is de Commissie van oordeel dat deze stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(9)

Fructose is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 goedgekeurd als basisstof. Gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1392 van de Commissie (10) is de Commissie van oordeel dat deze stof moet worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

Verticillium albo-atrum isolaat WCS850 is bij Richtlijn 2008/113/EG van de Commissie (11) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad opgenomen en wordt geacht krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 te zijn goedgekeurd. De natuurlijke blootstelling aan Verticillium albo-atrum isolaat WCS850 is veel groter dan de blootstelling die gepaard gaat met het gebruik van die stof als gewasbeschermingsmiddel. De EFSA heeft geconcludeerd (12) dat Verticillium albo-atrum isolaat WCS850 voor zover bekend niet pathogeen is voor de mens en dat het tijdens het productieproces geen aanzienlijke hoeveelheden toxinen of secundaire metabolieten vormt. Daarom moet deze stof worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(11)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1316/2014 van de Commissie (13) is de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747 goedgekeurd. De EFSA heeft geconcludeerd (14) dat voor de beoordeling van het risico voor de consument via de voeding bepaalde informatie ontbrak en verder onderzoek door risicomanagers nodig was. In het evaluatieverslag voor die stof (15) wordt aangegeven dat deze niet pathogeen is voor de mens en naar verwachting geen toxinen produceert die van invloed zijn op de gezondheid van de mens. Daarom moet deze stof worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(12)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden de volgende vermeldingen in alfabetische volgorde ingevoegd: „COS-OGA”, „cerevisaan”, „calciumhydroxide”, „lecithinen”, „Salix spp. cortex”, „azijn”, „fructose”, „pepinomozaïekvirus stam CH2 isolaat 1906”, „Verticillium albo-atrum isolaat WCS850” en „Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2014, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance COS-OGA. EFSA Journal 2014;12(10):3868, 39 blz.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2014, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cerevisane (cell walls of Saccharomyces cerevisiae strain LAS117). EFSA Journal 2014;12(6):3583, 39 blz.

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2015, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906. EFSA Journal 2015;13(1):3977, 25 blz.

(5)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/762 van de Commissie van 12 mei 2015 tot goedkeuring van de basisstof calciumhydroxide overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 120 van 13.5.2015, blz. 6).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1116 van de Commissie van 9 juli 2015 tot goedkeuring van de basisstof lecithinen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 182 van 10.7.2015, blz. 26).

(8)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1107 van de Commissie van 8 juli 2015 tot goedkeuring van de basisstof Salix spp. cortex overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 181 van 9.7.2015, blz. 72).

(9)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1108 van de Commissie van 8 juli 2015 tot goedkeuring van de basisstof azijn overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 181 van 9.7.2015, blz. 75).

(10)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1392 van de Commissie van 13 augustus 2015 tot goedkeuring van de basisstof fructose overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 215 van 14.8.2015, blz. 34).

(11)  Richtlijn 2008/113/EG van de Commissie van 8 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde verscheidene micro-organismen op te nemen als werkzame stoffen (PB L 330 van 9.12.2008, blz. 6).

(12)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2015, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Verticillium albo-atrum (strain WCS850). EFSA Journal 2013; 11(1):3059, 22 blz.

(13)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1316/2014 van de Commissie van 11 december 2014 tot goedkeuring van de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie en ter verlening van toestemming aan de lidstaten om de geldigheidsduur van voorlopige toelatingen voor de werkzame stof te verlengen (PB L 355 van 12.12.2014, blz. 1).

(14)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, 2014, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747. EFSA Journal 2014;12(4):3624, 29 blz.

(15)  Review report for the active substance Bacillus amyloliquefaciens ssp. plantarum strain D747 [afgerond door het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders op de bijeenkomst van 10 oktober 2014] SANCO/11391/2014 — rev. 1, 10 oktober 2014.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving