Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.60 Vo

VERORDENING (EU) 2016/75 VAN DE COMMISSIE

van 21 januari 2016

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de maximumgehalten aan residuen van fosetyl in of op bepaalde producten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 16, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor fosetyl zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

De residudefinitie voor monitoring die van toepassing is op fosetyl omvat de uitgangsverbinding fosetyl, het afbraakproduct fosfonzuur en zouten van deze stoffen. Zouten van fosfonzuur worden fosfonaten genoemd.

(3)

Om ingrijpende verstoring van de handel in bepaalde producten te voorkomen, zijn tijdelijke MRL's voor fosetyl vastgesteld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 991/2014 van de Commissie (2). Die tijdelijke MRL's waren gebaseerd op de beschikbare monitoringgegevens en op de verklaring (3) van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) waarin zij concludeerde dat de voorgestelde tijdelijke MRL's de consument naar verwachting voldoende zullen beschermen.

(4)

Een aantal van de in Verordening (EU) nr. 991/2014 vastgestelde, tijdelijke MRL's gelden alleen tot 31 december 2015; na die datum zou de vorige, met de bepaalbaarheidsgrens overeenkomende MRL van 2 mg/kg van toepassing moeten zijn, omdat verwacht werd dat de geplande maatregelen ter voorkoming van de aanwezigheid van fosfonaatresiduen in de relevante gewassen in toekomstige groeiseizoenen tegen die tijd van kracht zouden worden. De Commissie heeft echter informatie ontvangen van exploitanten van levensmiddelenbedrijven waaruit blijkt dat voor sommige producten behorende tot de groep noten onvoldoende tijd was voorzien voor het van kracht worden van de maatregelen. Monitoringgegevens geven nog steeds fosfonaatniveaus in of op die producten aan van meer dan 2 mg/kg.

(5)

Handelspartners van de Unie hebben de Commissie geïnformeerd over huidige pogingen en tijdschema's om onder toezicht residuproefgegevens te produceren met het oog op het indienen van een aanvraag betreffende MRL's voor producten behorende tot de groep noten overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4 van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(6)

Om ingrijpende verstoring te voorkomen van de handel van de betrokken producten behorende tot de groep noten en aangezien er uit de huidige wetenschappelijke gegevens geen risico voor consumenten blijkt, is het aangewezen de geldigheidstermijn van de tijdelijke MRL's voor fosetyl te wijzigen. Die tijdelijke MRL's moeten van toepassing zijn tot een aanvraag overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4 van Verordening (EG) nr. 396/2005 is beoordeeld en er een besluit over is genomen. Rekening houdend met de informatie over de onder toezicht gehouden residuproeven en de geplande indiening van een dergelijke aanvraag zal een besluit over die aanvraag naar verwachting niet later dan 1 maart 2019 van kracht worden.

(7)

Op grond van de verklaring van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoet de wijziging van het MRL aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

MRL's voor een aantal producten, waaronder bepaalde producten behorende tot de groep noten, zijn door Verordening (EU) nr. 991/2014 gewijzigd, waarbij 31 december 2015 werd vastgesteld als einddatum voor de geldigheidstermijn van die tijdelijke MRL's. Voor die producten behorende tot de groep noten stelt deze verordening voor een aanvullende periode dezelfde MRL's vast als die van Verordening (EU) nr. 991/2014. In het belang van de rechtszekerheid moet deze verordening dus op 1 januari 2016 van kracht worden.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 januari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 991/2014 van de Commissie van 19 september 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de maximumgehalten aan residuen van fosetyl in of op bepaalde producten betreft (PB L 279 van 23.9.2014, blz. 1).

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Statement on the dietary risk assessment for proposed temporary maximum residue levels (t-MRLs) for fosetyl-Al in certain crops. EFSA Journal 2014;12(5):3695, 22 blz.


BIJLAGE

In deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt de kolom voor fosetyl vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Fosetyl-Al (som van fosetyl, fosfonzuur en zouten van deze stoffen, uitgedrukt als fosetyl)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

75

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

Noten

 

0120010

Amandelen

75 (+)

0120020

Paranoten

2 (1)

0120030

Cashewnoten

75 (+)

0120040

Kastanjes

2 (1)

0120050

Kokosnoten

2 (1)

0120060

Hazelnoten

75 (+)

0120070

Macadamianoten

75 (+)

0120080

Pecannoten

2 (1)

0120090

Pijnboompitten

2 (1)

0120100

Pistaches

75 (+)

0120110

Walnoten

75 (+)

0120990

Overige

2 (1)

0130000

Pitvruchten

75

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige

 

0140000

Steenvruchten

2 (1)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

100

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

75

0153000

c)

rubussoorten

2 (1)

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

2  (1)

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil

2 (1)

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

150

0162020

Lychees

2 (1)

0162030

Passievruchten/maracuja's

2 (1)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

2 (1)

0162050

Sterappelen

2 (1)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

2 (1)

0162990

Overige

2 (1)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado's

50

0163020

Bananen

2 (1)

0163030

Mango's

2 (1)

0163040

Papaja's

2 (1)

0163050

Granaatappels

2 (1)

0163060

Cherimoya's

2 (1)

0163070

Guaves

2 (1)

0163080

Ananassen

50

0163090

Broodvruchten

2 (1)

0163100

Doerians

2 (1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

2 (1)

0163990

Overige

2 (1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

aardappelen

30

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

2 (1)

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

2 (1)

0213020

Wortels

2 (1)

0213030

Knolselderij

2 (1)

0213040

Mierikswortels

2 (1)

0213050

Aardperen/topinamboers

2 (1)

0213060

Pastinaken

2 (1)

0213070

Wortelpeterselie

2 (1)

0213080

Radijzen

25

0213090

Schorseneren

2 (1)

0213100

Koolrapen

2 (1)

0213110

Rapen

2 (1)

0213990

Overige

2 (1)

0220000

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

2 (1)

0220020

Uien

50

0220030

Sjalotten

2 (1)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

30

0220990

Overige

2 (1)

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten

100

0231020

Paprika's

130

0231030

Aubergines

100

0231040

Okra's, okers

2 (1)

0231990

Overige

2 (1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

75

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

75

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

suikermais

5

0239000

e)

andere vruchtgroenten

5

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

10

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

75

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

 

0252010

Spinazie

75

0252020

Postelein

2 (1)

0252030

Snijbiet

15

0252990

Overige

2 (1)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

2 (1)

0254000

d)

waterkers

2 (1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

75

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

75

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige

 

0260000

Peulgroenten

2  (1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

 

0270010

Asperges

2 (1)

0270020

Kardoenen

2 (1)

0270030

Bleekselderij

2 (1)

0270040

Knolvenkel

2 (1)

0270050

Artisjokken

50

0270060

Preien

30

0270070

Rabarber

2 (1)

0270080

Bamboescheuten

2 (1)

0270090

Palmharten

2 (1)

0270990

Overige

2 (1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

2 (1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

2 (1)

0300000

PEULVRUCHTEN

2 (1)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

2 (1)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige

 

0500000

GRANEN

2 (1)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0610000

Thee

2 (1)

0620000

Koffiebonen

2 (1)

0630000

Kruidenthee van

500

0631000

a)

bloemen

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige

 

0633000

c)

wortels

 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

0640000

Cacaobonen

2 (1)

0650000

Carob/johannesbrood

2 (1)

0700000

HOP

1 500

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

400

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

400

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

400

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

400

0840020

Gember

400

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

400

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

400

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

400

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

400

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

400

0870010

Foelie

 

0870990

Overige

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0900010

Suikerbiet

2 (1)

0900020

Suikerriet

2 (1)

0900030

Wortelcichorei

75

0900990

Overige

2 (1)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

0,5 (1)

1011000

a)

varkens

 

1011010

Spier

 

1011020

Vetweefsel

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

runderen

 

1012010

Spier

 

1012020

Vetweefsel

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

schapen

 

1013010

Spier

 

1013020

Vetweefsel

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

geiten

 

1014010

Spier

 

1014020

Vetweefsel

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

paardachtigen

 

1015010

Spier

 

1015020

Vetweefsel

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

pluimvee

 

1016010

Spier

 

1016020

Vetweefsel

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

1017010

Spier

 

1017020

Vetweefsel

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige

 

1020000

Melk

0,1 (1)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

0,1 (1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,5 (1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,5 (1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,5 (1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,5 (1)

 

(1)  Bepaalbaarheidsgrens

(2)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Fosetyl-Al (som van fosetyl, fosfonzuur en zouten van deze stoffen, uitgedrukt als fosetyl)

(+)

MRL van toepassing tot 1 maart 2019, na die datum zal 2 (*) van toepassing zijn, tenzij gewijzigd bij een verordening.

0120010

Amandelen

0120030

Cashewnoten

0120060

Hazelnoten

0120070

Macadamianoten

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving