Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.59 Vo

VERORDENING (EU) 2016/67 VAN DE COMMISSIE

van 19 januari 2016

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ametoctradin, chloorthalonil, difenylamine, flonicamide, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-methyl, propamocarb, prothioconazool, thiacloprid en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor chloorthalonil, propamocarb, thiacloprid en trifloxystrobin zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor ametoctradin, flonicamide, fluazinam, fluoxastrobin en prothioconazool zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij die verordening. Voor difenylamine zijn MRL's vastgesteld in bijlage V en deel A van bijlage III bij die verordening. Voor halauxifen-methyl zijn geen specifieke MRL's vastgesteld en die stof is evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg, als bepaald in artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening, van toepassing is.

(2)

In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op salie en basilicum van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof ametoctradin bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

(3)

Wat flonicamide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor pepers (paprika's), spruitjes, erwten (zonder peul), katoenzaad, gerst, haver en rogge. Wat fluazinam betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor tomaten. Wat fluoxastrobin en prothioconazool betreft, zijn dergelijke aanvragen ingediend voor sjalotten. Wat propamocarb betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor prei. Wat thiacloprid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardperen (topinamboers).

(4)

Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor chloorthalonil op veenbessen. Volgens de aanvrager leidt het toegelaten gebruik van die stof op dat gewas in de Verenigde Staten van Amerika tot residuen die het MRL in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en is een hoger MRL nodig om handelsbarrières voor de invoer van dat gewas te vermijden.

(5)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

(7)

Wat propamocarb betreft, beveelt de EFSA aan een nieuw MRL voor gebruik op prei vast te stellen van 30 mg/kg, een waarde die werd verkregen door de met de MRL-rekenhulp van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verkregen waarde van 20 mg/kg naar boven af te ronden. Door de voor bladgewassen afgeleide kookfactor van 0,88 op preien toe te passen, zal een dergelijk MRL niet tot een overschrijding van de acute referentiedosis leiden en dus veilig zijn voor de consument. Gelet op de bedenkingen van sommige lidstaten is het echter passender het MRL op de niet-afgeronde waarde van 20 mg/kg vast te stellen. Die waarde dekt het beoogde gebruik op preien in voldoende mate.

(8)

Wat alle andere aanvragen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. De EFSA heeft rekening gehouden met de recentste informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Zij heeft ook geconcludeerd dat noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(9)

Wat difenylamine betreft, zijn bij Verordening (EU) nr. 772/2013 van de Commissie (3) tijdelijke MRL's vastgesteld voor appelen en peren. Uit monitoringgegevens blijkt dat er nog steeds een onvermijdelijke kruisbesmetting voorkomt die onbehandelde appelen en peren beïnvloedt. Om exploitanten van bedrijven de nodige tijd te geven om de residuen van difenylamine uit hun opslagvoorzieningen te verwijderen, is het passend om die tijdelijke MRL's, die opnieuw zullen worden beoordeeld, te handhaven. Bij die herziening zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(10)

Op 5 juli 2013 heeft de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC) (4) een Codex-grenswaarde (CXL) goedgekeurd voor trifloxystrobin in olijven voor oliewinning. De CXL is veilig voor de consumenten in de Unie (5) en moet daarom als MRL in Verordening (EG) nr. 396/2005 worden opgenomen.

(11)

Wat thiacloprid en trifloxystrobin betreft, zijn bij Verordening (EU) 2015/1200 van de Commissie (6) verscheidene MRL's gewijzigd. In die verordening worden de MRL's voor thiacloprid in aardperen (topinamboers) en voor trifloxystrobin in olijven voor oliewinning met ingang van 12 februari 2016 naar de desbetreffende bepaalbaarheidsgrenzen verlaagd. Ter wille van de rechtszekerheid is het passend dat de MRL's zoals bepaald in deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn.

(12)

Voor halauxifen-methyl heeft de EFSA een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van die werkzame stof als bestrijdingsmiddel ingediend (7). In dat kader heeft zij aanbevolen om MRL's voor de gebruiksdoeleinden vast te stellen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken in de Unie. De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie geraadpleegd over de passende bepaalbaarheidsgrenzen.

(13)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(14)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(15)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Wat het MRL voor thiacloprid in aardperen (topinamboers) en het MRL voor trifloxystrobin in olijven voor oliewinning betreft, is zij echter van toepassing met ingang van 12 februari 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 januari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: http://www.efsa.europa.eu

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ametoctradin in sage and basil. EFSA Journal 2015;13(6):4153 (22 blz.).

Setting of an import tolerance for chlorothalonil in cranberries. EFSA Journal 2015;13(7):4193 (21 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for flonicamid in several crops. EFSA Journal 2015;13(5):4103 (26 blz.).

Reasoned opinion on the setting of a new MRL for fluazinam in tomatoes. EFSA Journal 2015;13(6):4154 (23 blz.).

Modification of the existing maximum residue level (MRL) for fluoxastrobin in shallots. EFSA Journal 2015;13(6):4143 (19 blz.).

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks. EFSA Journal 2015;13(4):4084 (20 blz.).

Modification of the existing maximum residue level (MRL) for prothioconazole in shallots. EFSA Journal 2015;13(5):4105 (20 blz.).

Modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in Jerusalem artichokes. EFSA Journal 2015;13(7):4191 (18 blz.).

(3)  Verordening (EU) nr. 772/2013 van de Commissie van 8 augustus 2013 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van difenylamine in of op bepaalde producten (PB L 217 van 13.8.2013, blz. 1).

(4)  De verslagen van het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen zijn te vinden op: http://www.codexalimentarius.org/download/report/799/REP13_PRe.pdf

Gezamenlijk FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Commissie van de Codex Alimentarius. Aanhangsels II en III. Zesendertigste zitting. Rome, Italië, 1-5 juli 2013.

(5)  Scientific support for preparing an EU position for the 45th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2013;11(7):3312 (210 blz.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3312.

(6)  Verordening (EU) 2015/1200 van de Commissie van 22 juli 2015 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van amidosulfuron, fenhexamide, kresoxim-methyl, thiacloprid en trifloxystrobin in of op bepaalde producten (PB L 195 van 23.7.2015, blz. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance halauxifen-methyl (XDE-729 methyl). EFSA Journal 2014;12(12):3913 (93 blz.).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor chloorthalonil, propamocarb, thiacloprid en trifloxystrobin worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Chloorthalonil (R)

Propamocarb (som van propamocarb en zouten daarvan, uitgedrukt als propamocarb) (R)

Thiacloprid

Trifloxystrobin (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0,01 (1)

 

 

0110000

Citrusvruchten

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,5

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

 

 

0110030

Citroenen

 

 

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

 

 

0110990

Overige

 

 

 

 

0120000

Noten

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02

0120010

Amandelen

 

 

 

 

0120020

Paranoten

 

 

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

 

 

0120100

Pistaches

 

 

 

 

0120110

Walnoten

 

 

 

 

0120990

Overige

 

 

 

 

0130000

Pitvruchten

2 (+)

 

 

0,7

0130010

Appelen

 

 

0,3

 

0130020

Peren

 

 

0,3

 

0130030

Kweeperen

 

 

0,7

 

0130040

Mispels

 

 

0,7

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

0,7

 

0130990

Overige

 

 

0,01 (1)

 

0140000

Steenvruchten

 

 

0,5

3

0140010

Abrikozen

1 (+)

 

 

 

0140020

Kersen (zoet)

0,01 (1)

 

 

 

0140030

Perziken

1 (+)

 

 

 

0140040

Pruimen

0,01 (1)

 

 

 

0140990

Overige

0,01 (1)

 

 

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

 

 

0151000

a)

druiven

3 (+)

 

0,01 (1)

3

0151010

Tafeldruiven

 

 

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

 

 

0152000

b)

aardbeien

4 (+)

 

1

1

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (1)

 

 

3

0153010

Bramen/braambessen

 

 

1

 

0153020

Dauwbramen

 

 

1

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

6

 

0153990

Overige

 

 

0,01 (1)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

1

 

0154010

Blauwe bessen

0,01 (1)

 

 

2

0154020

Veenbessen

5

 

 

0,01 (1)

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,01 (1)

 

 

1,5 (+)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

15 (+)

 

 

1,5 (+)

0154050

Rozenbottels

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0154080

Vlierbessen

0,01 (1)

 

 

2

0154990

Overige

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0160000

Diverse vruchten met

 

 

 

 

0161000

a)

eetbare schil

0,01 (1)

 

 

 

0161010

Dadels

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161020

Vijgen

 

 

0,5

0,01 (1)

0161030

Tafelolijven

 

 

4

0,3

0161040

Kumquats

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161050

Carambola's

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0161990

Overige

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (1)

 

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

0,2

0,01 (1)

0162020

Lychees

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

0,01 (1)

4 (+)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162050

Sterappelen

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0162990

Overige

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

 

 

0163010

Avocado's

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163020

Bananen

15 (+)

 

0,01 (1)

0,05

0163030

Mango's

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163040

Papaja's

15 (+)

 

0,5

0,6

0163050

Granaatappels

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163060

Cherimoya's

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163070

Guaves

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163080

Ananassen

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163090

Broodvruchten

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163100

Doerians

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0163990

Overige

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

 

 

 

0211000

a)

aardappelen

0,01 (1) (+)

0,3

0,02

0,02

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0212010

Cassave/maniok

 

 

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

 

 

0212990

Overige

 

 

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

 

 

0213010

Rode bieten

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0,02

0213020

Wortels

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,1

0213030

Knolselderij

1 (+)

0,01 (1)

0,05

0,02

0213040

Mierikswortels

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,08

0213050

Aardperen/topinamboers

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0,01 (1)

0213060

Pastinaken

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,04

0213070

Wortelpeterselie

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,08

0213080

Radijzen

0,01 (1)

3

0,05

0,08

0213090

Schorseneren

0,3 (+)

0,01 (1)

0,05

0,04

0213100

Koolrapen

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,04

0213110

Rapen

0,3 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,04

0213990

Overige

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0220000

Bolgewassen

(+)

 

 

 

0220010

Knoflook

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220020

Uien

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220030

Sjalotten

0,01 (1)

2

0,01 (1)

0,01 (1)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

10

30

0,15

0,1

0220990

Overige

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0230000

Vruchtgroenten

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae

 

 

 

 

0231010

Tomaten

6 (+)

4

0,5

0,7

0231020

Paprika's

0,01 (1)

3

1

0,4 (+)

0231030

Aubergines

6 (+)

4

0,7

0,7

0231040

Okra's, okers

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0231990

Overige

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

5 (+)

5

0,5

0,3

0232010

Komkommers

 

 

 

(+)

0232020

Augurken

 

 

 

(+)

0232030

Courgettes

 

 

(+)

 

0232990

Overige

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

1 (+)

5

 

0,3

0233010

Meloenen

 

 

0,2

 

0233020

Pompoenen

 

 

0,01 (1)

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0,2

 

0233990

Overige

 

 

0,01 (1)

 

0234000

d)

suikermais

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

 

 

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

 

0,3 (+)

0,5

0241010

Broccoli

0,01 (1)

3

 

 

0241020

Bloemkolen

2 (+)

10 (+)

 

 

0241990

Overige

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

 

0,3

 

0242010

Spruitjes

3 (+)

2

 

0,6

0242020

Sluitkolen

0,6 (+)

0,7

 

0,5

0242990

Overige

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0243000

c)

bladkoolachtigen

0,01 (1)

 

 

3 (+)

0243010

Chinese kool/petsai

 

20

1

 

0243020

Boerenkolen

 

20

0,4

 

0243990

Overige

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0244000

d)

koolrabi's

0,01 (1)

0,3

0,04

0,01 (1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

 

 

0251000

a)

slasoorten

0,01 (1)

 

 

 

0251010

Veldsla

 

20 (+)

8

0,01 (1)

0251020

Sla

 

40

1

15

0251030

Andijvie

 

20 (+)

0,15 (+)

15 (+)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

20 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0251050

Winterkers

 

20 (+)

0,7 (+)

0,01 (1)

0251060

Raketsla/rucola

 

30

2 (+)

0,01 (1)

0251070

Rode amsoi

 

20 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

20 (+)

2 (+)

15

0251990

Overige

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (1)

 

 

0,01 (1)

0252010

Spinazie

 

40

0,15 (+)

 

0252020

Postelein

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0252030

Snijbiet

 

0,01 (1)

0,15 (+)

 

0252990

Overige

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (1)

15

0,01 (1)

0,01 (1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

30 (+)

5

15 (+)

0256010

Kervel

0,02 (1)

 

 

 

0256020

Bieslook

0,02 (1)

 

 

 

0256030

Bladselderij/snijselder

5 (+)

 

 

 

0256040

Peterselie

5 (+)

 

 

 

0256050

Salie

0,02 (1)

 

 

 

0256060

Rozemarijn

0,02 (1)

 

 

 

0256070

Tijm

0,02 (1)

 

 

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0,02 (1)

 

 

 

0256090

Laurierblad

0,02 (1)

 

 

 

0256100

Dragon

0,02 (1)

 

 

 

0256990

Overige

0,02 (1)

 

 

 

0260000

Peulgroenten

 

 

 

 

0260010

Bonen (met peul)

5 (+)

0,1

0,4 (+)

1 (+)

0260020

Bonen (zonder peul)

3 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0260030

Erwten (met peul)

5 (+)

0,01 (1)

0,2

0,01 (1)

0260040

Erwten (zonder peul)

1 (+)

0,01 (1)

0,2

0,01 (1)

0260050

Linzen

0,6 (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0260990

Overige

0,01 (1) (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270000

Stengelgroenten

 

 

 

 

0270010

Asperges

0,01 (1) (+)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05

0270020

Kardoenen

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270030

Bleekselderij

10 (+)

0,01 (1)

0,7

1

0270040

Knolvenkel

0,01 (1)

0,01 (1)

0,7

0,01 (1)

0270050

Artisjokken

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,3

0270060

Preien

8 (+)

20

0,1

0,7

0270070

Rabarber

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02

0,01 (1)

0270080

Bamboescheuten

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270090

Palmharten

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0270990

Overige

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

0,5 (+)

 

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

0,01 (1)

 

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

0,01 (1)

 

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0300000

PEULVRUCHTEN

(+)

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0300010

Bonen

3

 

0,08 (+)

 

0300020

Linzen

0,2

 

0,01 (1)

 

0300030

Erwten

1

 

0,08 (+)

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,2

 

0,01 (1)

 

0300990

Overige

0,01 (1)

 

0,01 (1)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0,01 (1)

 

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

 

 

0401010

Lijnzaad

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401020

Pinda's/aardnoten

0,1 (+)

 

0,02 (1)

0,02

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01 (1)

 

0,3

0,01 (1)

0401040

Sesamzaad

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401050

Zonnebloemzaad

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401060

Koolzaad

0,01 (1)

 

0,6 (+)

0,01 (1)

0401070

Sojabonen

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401080

Mosterdzaad

0,01 (1)

 

0,6 (+)

0,01 (1)

0401090

Katoenzaad

0,01 (1)

 

0,15

0,01 (1)

0401100

Pompoenzaad

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401110

Saffloerzaad

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401120

Bernagiezaad

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401130

Huttentutzaad

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401140

Hennepzaad

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401150

Wonderbonen

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0401990

Overige

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01 (1)

 

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

4

0,3

0402020

Palmpitten

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402030

Palmvruchten

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402040

Kapok

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0402990

Overige

 

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0500000

GRANEN

 

0,01 (1)

 

 

0500010

Gerst

0,4 (+)

 

0,9

0,5

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500030

Mais

0,01 (1)

 

0,01 (1) (+)

0,02

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500050

Haver

0,4 (+)

 

0,9

0,4 (+)

0500060

Rijst

0,01 (1)

 

0,02

5

0500070

Rogge

0,1 (+)

 

0,06

0,3

0500080

Sorghum

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0500090

Tarwe

0,1 (+)

 

0,1

0,3

0500990

Overige

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0610000

Thee

 

 

10 (+)

 

0620000

Koffiebonen

 

 

0,05 (1)

 

0630000

Kruidenthee van

 

 

 

 

0631000

a)

bloemen

 

 

0,05 (1)

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

 

 

0631990

Overige

 

 

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

50 (+)

 

0632010

Aardbei

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

 

0632990

Overige

 

 

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

0,02 (+)

 

0633010

Valeriaan

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Overige

 

 

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

0,05 (1)

 

0640000

Cacaobonen

 

 

0,05 (1)

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

 

0,05 (1)

 

0700000

HOP

60 (+)

0,05 (1)

0,05 (1)

40

0800000

SPECERIJEN

 

 

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (1)

0,05 (1)

0,08 (+)

0,05 (1)

0810010

Anijs

 

 

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

 

 

0810030

Selderij

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Komijn

 

 

 

 

0810060

Dille

 

 

 

 

0810070

Venkel

 

 

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

 

 

0810990

Overige

 

 

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0820010

Piment

 

 

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

 

 

0820030

Karwij

 

 

 

 

0820040

Kardemom

 

 

 

 

0820050

Jeneverbes

 

 

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

 

 

0820070

Vanille

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

0820990

Overige

 

 

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0830010

Kaneel

 

 

 

 

0830990

Overige

 

 

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

 

 

0840010

Zoethout

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840020

Gember

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Overige

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0850010

Kruidnagels

 

 

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

 

 

0850990

Overige

 

 

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0860010

Saffraan

 

 

 

 

0860990

Overige

 

 

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0870010

Foelie

 

 

 

 

0870990

Overige

 

 

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

0900010

Suikerbiet

 

 

0,02

0,02

0900020

Suikerriet

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0900030

Wortelcichorei

 

 

0,05

0,01 (1)

0900990

Overige

 

 

0,01 (1)

0,01 (1)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

 

 

 

1010000

Weefsels van

 

 

 

 

1011000

a)

varkens

(+)

 

 

0,04

1011010

Spier

0,02

0,01 (+)

0,1

(+)

1011020

Vetweefsel

0,07

0,01 (+)

0,01 (1)

(+)

1011030

Lever

0,2

0,1 (+)

0,5

(+)

1011040

Nier

0,2

0,02 (+)

0,5

(+)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,2

0,1

0,5

 

1011990

Overige

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1012000

b)

runderen

 

 

 

 

1012010

Spier

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1012020

Vetweefsel

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1012030

Lever

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1012040

Nier

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,2

0,5

0,07

1012990

Overige

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1013000

c)

schapen

 

 

 

 

1013010

Spier

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1013020

Vetweefsel

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1013030

Lever

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1013040

Nier

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,2

0,5

0,07

1013990

Overige

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1014000

d)

geiten

 

 

 

 

1014010

Spier

0,15

0,01 (+)

0,1

0,04 (+)

1014020

Vetweefsel

0,1

0,01 (+)

0,04

0,06 (+)

1014030

Lever

0,2

0,2 (+)

0,5

0,07 (+)

1014040

Nier

0,7

0,05 (+)

0,5

0,04 (+)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,2

0,5

0,07

1014990

Overige

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1015000

e)

paardachtigen

 

 

 

 

1015010

Spier

0,15

0,01

0,1

0,04

1015020

Vetweefsel

0,1

0,01

0,04

0,06

1015030

Lever

0,2

0,2

0,5

0,07

1015040

Nier

0,7

0,05

0,5

0,04

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,2

0,5

0,07

1015990

Overige

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1016000

f)

pluimvee

0,01 (1) (+)

 

 

0,04

1016010

Spier

 

0,02 (+)

0,02

(+)

1016020

Vetweefsel

 

0,01 (+)

0,01 (1)

(+)

1016030

Lever

 

0,05 (+)

0,02

(+)

1016040

Nier

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,05

0,02

 

1016990

Overige

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

 

 

1017010

Spier

0,15

0,01

0,1

0,04

1017020

Vetweefsel

0,1

0,01

0,04

0,06

1017030

Lever

0,2

0,2

0,5

0,07

1017040

Nier

0,7

0,05

0,5

0,04

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,7

0,2

0,5

0,07

1017990

Overige

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1020000

Melk

0,1

0,01 (+)

0,05

0,02 (1)

1020010

Runderen

 

 

 

(+)

1020020

Schapen

 

 

 

(+)

1020030

Geiten

 

 

 

(+)

1020040

Paarden

 

 

 

 

1020990

Overige

 

 

 

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (1) (+)

0,05 (+)

0,02 (1)

0,04 (+)

1030010

Kippen

 

 

 

 

1030020

Eenden

 

 

 

 

1030030

Ganzen

 

 

 

 

1030040

Kwartels

 

 

 

 

1030990

Overige

 

 

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

 

b)

de volgende kolom voor halauxifen-methyl wordt toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

</ 

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Halauxifen-methyl (som van halauxifen-methyl en X11393729 (halauxifen), uitgedrukt als halauxifen-methyl)

(1)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,02  (3)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige

 

0120000

Noten

0,05  (3)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

0,02  (3)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige

 

0140000

Steenvruchten

0,02 (3)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,02  (3)

0151000

a)

druiven

 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

 

0153000

c)

rubussoorten

 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige

 

0160000

Diverse vruchten met

0,02  (3)

0161000

a)

eetbare schil

 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,02  (3)

0211000

a)

aardappelen

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige

 

0220000

Bolgewassen

0,02  (3)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige

 

0230000

Vruchtgroenten

0,02  (3)

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten

 

0231020

Paprika's

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige

 

0234000

d)

suikermais

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,02  (3)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige

 

0244000

d)

koolrabi's

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,02  (3)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,02  (3)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,02  (3)

0254000

d)

waterkers

0,02  (3)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,02  (3)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,05  (3)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige

 

0260000

Peulgroenten

0,02  (3)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

0,02  (3)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,02  (3)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,02  (3)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,02  (3)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,05  (3)

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving