Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.58 Vo

VERORDENING (EU) 2016/60 VAN DE COMMISSIE

van 19 januari 2016

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor chloorpyrifos in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor chloorpyrifos zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

De Commissie heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (2) verzocht om een toxicologische beoordeling van chloorpyrifos uit te voeren. Op 22 april 2014 is de conclusie van de EFSA bekendgemaakt (3).

(3)

De Commissie heeft de EFSA overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EG) nr. 396/2005 verzocht om op basis van de nieuwe toxicologische referentiewaarden een met redenen omkleed advies betreffende de bestaande MRL's voor chloorpyrifos te verstrekken. Op 12 juni 2015 heeft de EFSA haar met redenen omklede advies ingediend (4).

(4)

De EFSA heeft geconcludeerd dat de huidige MRL's voor mandarijnen, appelen, peren, perziken, tafeldruiven, bramen/braambessen, frambozen, aalbessen, kruisbessen, kiwi's, ananassen, aardappelen, tomaten, paprika's, aubergines, meloenen, watermeloenen, sluitkolen, Chinese kool, artisjokken, preien en suikerbiet aanleiding kunnen geven tot bedenkingen ten aanzien van de bescherming van de consument. De EFSA heeft derhalve aanbevolen om de bestaande MRL's voor die producten te verlagen. Zij heeft aangeven dat het gebruik op bramen/braambessen, aalbessen, kruisbessen, kiwi's, ananassen, aardappelen, meloenen, watermeloenen, Chinese kool en preien niet langer wordt ondersteund en dat er met betrekking tot de MRL's voor die producten behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor die producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(5)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak enkele bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria zijn tot de conclusie gekomen dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen moeten worden vastgesteld.

(6)

Op grond van het met redenen omklede advies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(7)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(8)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 10 augustus 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 januari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(3)  EFSA, 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide human health risk assessment of the active substance chlorpyrifos. EFSA Journal 2014;12(4):3640, 34 blz., doi:10.2903/j.efsa.2014.3640.

(4)  EFSA, 2015. Reasoned opinion on the refined risk assessment regarding certain maximum residue levels (MRLs) of concern for the active substance chlorpyrifos. EFSA Journal 2015;13(6):4142, 41 blz., doi:10.2903/j.efsa.2015.4142.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de kolom voor chloorpyrifos vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Chloorpyrifos (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0,3

0110020

Sinaasappelen

0,3

0110030

Citroenen

0,2

0110040

Limoenen/lemmetjes

0,3

0110050

Mandarijnen

1,5

0110990

Overige

0,3

0120000

Noten

0,05 (1)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige

 

0130000

Pitvruchten

 

0130010

Appelen

0,01  (1)

0130020

Peren

0,01  (1)

0130030

Kweeperen

0,5

0130040

Mispels

 (2)

0130050

Loquats/Japanse mispels

 (2)

0130990

Overige

0,5

0140000

Steenvruchten

 

0140010

Abrikozen

0,05

0140020

Kersen (zoet)

0,3

0140030

Perziken

0,01  (1)

0140040

Pruimen

0,2

0140990

Overige

0,05 (1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

 

0151010

Tafeldruiven

0,01  (1)

0151020

Wijndruiven

0,5

0152000

b)

aardbeien

0,2

0153000

c)

rubussoorten

 

0153010

Bramen/braambessen

0,01  (1)

0153020

Dauwbramen

0,05 (1)

0153030

Frambozen (geel en rood)

0,01  (1)

0153990

Overige

0,05 (1)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

0154010

Blauwe bessen

0,05 (1)

0154020

Veenbessen

0,05 (1)

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,01  (1)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,01  (1)

0154050

Rozenbottels

 (2)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 (2)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 (2)

0154080

Vlierbessen

 (2)

0154990

Overige

0,05 (1)

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil

0,05 (1)

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 (2)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 (2)

0161070

Jambolans/djamblangs

 (2)

0161990

Overige

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

0,01  (1)

0162020

Lychees

0,05 (1)

0162030

Passievruchten/maracuja's

0,05 (1)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 (2)

0162050

Sterappelen

 (2)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 (2)

0162990

Overige

0,05 (1)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado's

0,05 (1)

0163020

Bananen

3

0163030

Mango's

0,05 (1)

0163040

Papaja's

0,05 (1)

0163050

Granaatappels

0,05 (1)

0163060

Cherimoya's

 (2)

0163070

Guaves

 (2)

0163080

Ananassen

0,01  (1)

0163090

Broodvruchten

 (2)

0163100

Doerians

 (2)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 (2)

0163990

Overige

0,05 (1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

 

0211000

a)

aardappelen

0,01  (1)

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,05 (1)

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 (2)

0212990

Overige

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

0,05 (1)

0213020

Wortels

0,1

0213030

Knolselderij

0,05 (1)

0213040

Mierikswortels

0,05 (1)

0213050

Aardperen/topinamboers

0,05 (1)

0213060

Pastinaken

0,05 (1)

0213070

Wortelpeterselie

0,05 (1)

0213080

Radijzen

0,2

0213090

Schorseneren

0,05 (1)

0213100

Koolrapen

0,05 (1)

0213110

Rapen

0,05 (1)

0213990

Overige

0,05 (1)

0220000

Bolgewassen

 

0220010

Knoflook

0,05 (1)

0220020

Uien

0,2

0220030

Sjalotten

0,05 (1)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,05 (1)

0220990

Overige

0,05 (1)

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae

 

0231010

Tomaten

0,01  (1)

0231020

Paprika's

0,01  (1)

0231030

Aubergines

0,4

0231040

Okra's, okers

0,5

0231990

Overige

0,5

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,05 (1)

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen

0,01  (1)

0233020

Pompoenen

0,05 (1)

0233030

Watermeloenen

0,01  (1)

0233990

Overige

0,05 (1)

0234000

d)

suikermais

0,05 (1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,05 (1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

 

0241000

a)

bloemkoolachtigen

0,05 (1)

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

0,05 (1)

0242020

Sluitkolen

0,01  (1)

0242990

Overige

0,05 (1)

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool/petsai

0,01  (1)

0243020

Boerenkolen

0,05 (1)

0243990

Overige

0,05 (1)

0244000

d)

koolrabi's

0,05 (1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

0,05 (1)

0251000

a)

slasoorten

 

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 (2)

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 (2)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

 

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 (2)

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

 (2)

0254000

d)

waterkers

 

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

 

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 (2)

0256060

Rozemarijn

 (2)

0256070

Tijm

 (2)

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 (2)

0256090

Laurierblad

 (2)

0256100

Dragon

 (2)

0256990

Overige

 

0260000

Peulgroenten

0,05 (1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige

 

0270000

Stengelgroenten

 

0270010

Asperges

0,05 (1)

0270020

Kardoenen

0,05 (1)

0270030

Bleekselderij

0,05 (1)

0270040

Knolvenkel

0,05 (1)

0270050

Artisjokken

0,01  (1)

0270060

Preien

0,01  (1)

0270070

Rabarber

0,05 (1)

0270080

Bamboescheuten

 (2)

0270090

Palmharten

 (2)

0270990

Overige

0,05 (1)

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,05 (1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

 (2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,05 (1)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,05 (1)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 (2)

0401120

Bernagiezaad

 (2)

0401130

Huttentutzaad

 (2)

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 (2)

0401990

Overige

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 (2)

0402030

Palmvruchten

 (2)

0402040

Kapok

 (2)

0402990

Overige

 

0500000

GRANEN

 

0500010

Gerst

0,2

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,05 (1)

0500030

Mais

0,05

0500040

Gierst/pluimgierst

0,05 (1)

0500050

Haver

0,05 (1)

0500060

Rijst

0,05 (1)

0500070

Rogge

0,05 (1)

0500080

Sorghum

0,05 (1)

0500090

Tarwe

0,05 (1)

0500990

Overige

0,05 (1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0610000

Thee

0,1 (1)

0620000

Koffiebonen

 (2)

0630000

Kruidenthee van

 (2)

0631000

a)

bloemen

 (2)

0631010

Kamille

 (2)

0631020

Hibiscus/roselle

 (2)

0631030

Roos

 (2)

0631040

Jasmijn

 (2)

0631050

Lindebloesem

 (2)

0631990

Overige

 (2)

0632000

b)

bladeren en kruiden

 (2)

0632010

Aardbei

 (2)

0632020

Rooibos

 (2)

0632030

Maté

 (2)

0632990

Overige

 (2)

0633000

c)

wortels

 (2)

0633010

Valeriaan

 (2)

0633020

Ginseng

 (2)

0633990

Overige

 (2)

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 (2)

0640000

Cacaobonen

 (2)

0650000

Carob/johannesbrood

 (2)

0700000

HOP

0,1 (1)

0800000

SPECERIJEN

 (2)

0810000

Als specerij gebruikte zaden

 (2)

0810010

Anijs

 (2)

0810020

Zwarte komijn

 (2)

0810030

Selderij

 (2)

0810040

Koriander

 (2)

0810050

Komijn

 (2)

0810060

Dille

 (2)

0810070

Venkel

 (2)

0810080

Fenegriek

 (2)

0810090

Nootmuskaat

 (2)

0810990

Overige

 (2)

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

 (2)

0820010

Piment

 (2)

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 (2)

0820030

Karwij

 (2)

0820040

Kardemom

 (2)

0820050

Jeneverbes

 (2)

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 (2)

0820070

Vanille

 (2)

0820080

Tamarinde

 (2)

0820990

Overige

 (2)

0830000

Als specerij gebruikte bast

 (2)

0830010

Kaneel

 (2)

0830990

Overige

 (2)

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 (2)

0840010

Zoethout

 (2)

0840020

Gember

 (2)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

 (2)

0840040

Mierikswortel

 (2)

0840990

Overige

 (2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

 (2)

0850010

Kruidnagels

 (2)

0850020

Kappertjes

 (2)

0850990

Overige

 (2)

0860000

Als specerij gebruikte stampers

 (2)

0860010

Saffraan

 (2)

0860990

Overige

 (2)

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

 (2)

0870010

Foelie

 (2)

0870990

Overige

 (2)

0900000

SUIKERGEWASSEN

 (2)

0900010

Suikerbiet

 (2)

0900020

Suikerriet

 (2)

0900030

Wortelcichorei

 (2)

0900990

Overige

 (2)

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

Weefsels van

 

1011000

a)

varkens

 

1011010

Spier

 

1011020

Vetweefsel

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

runderen

 

1012010

Spier

 

1012020

Vetweefsel

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

schapen

 

1013010

Spier

 

1013020

Vetweefsel

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

geiten

 

1014010

Spier

 

1014020

Vetweefsel

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

paardachtigen

 (2)

1015010

Spier

 (2)

1015020

Vetweefsel

 (2)

1015030

Lever

 (2)

1015040

Nier

 (2)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 (2)

1015990

Overige

 (2)

1016000

f)

pluimvee

0,05 (1)

1016010

Spier

 

1016020

Vetweefsel

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 (2)

1017010

Spier

 (2)

1017020

Vetweefsel

 (2)

1017030

Lever

 (2)

1017040

Nier

 (2)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 (2)

1017990

Overige

 (2)

1020000

Melk

0,01 (1)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 (2)

1030030

Ganzen

 (2)

1030040

Kwartels

 (2)

1030990

Overige

 (2)

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

 (2)

1050000

Amfibieën en reptielen

 (2)

1060000

Ongewervelde landdieren

 (2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

 (2)

 

2)

In deel B van bijlage III wordt de kolom voor chloorpyrifos vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (5)

Chloorpyrifos (F)

(1)

(2)

(3)

0130040

Mispels

0,5

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,5

0154050

Rozenbottels

0,05 (4)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,05 (4)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,05 (4)

0154080

Vlierbessen

0,05 (4)

0161050

Carambola's

0,05 (4)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,05 (4)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,05 (4)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

0,05 (4)

0162050

Sterappelen

0,05 (4)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,05 (4)

0163060

Cherimoya's

0,05 (4)

0163070

Guaves

0,05 (4)

0163090

Broodvruchten

0,05 (4)

0163100

Doerians

0,05 (4)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,05 (4)

0212040

Arrowroot/pijlwortel

0,05 (4)

0251050

Winterkers

0,05 (4)

0251070

Rode amsoi

0,05 (4)

0252020

Postelein

0,05 (4)

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,05 (4)

0256050

Salie

0,05 (4)

0256060

Rozemarijn

0,05 (4)

0256070

Tijm

0,05 (4)

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0,05 (4)

0256090

Laurierblad

0,05 (4)

0256100

Dragon

0,05 (4)

0270080

Bamboescheuten

0,05 (4)

0270090

Palmharten

0,05 (4)

0290000

Algen en prokaryote organismen

 

0401110

Saffloerzaad

0,05 (4)

0401120

Bernagiezaad

0,05 (4)

0401130

Huttentutzaad

0,05 (4)

0401150

Wonderbonen

0,05 (4)

0402020

Palmpitten

0,05 (4)

0402030

Palmvruchten

0,05 (4)

0402040

Kapok

0,05 (4)

0620000

Koffiebonen

0,2

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen

0,5

0631010

Kamille

0,5

0631020

Hibiscus/roselle

0,5

0631030

Roos

0,5

0631040

Jasmijn

0,5

0631050

Lindebloesem

0,5

0631990

Overige

0,5

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,5

0632010

Aardbei

0,5

0632020

Rooibos

0,5

0632030

Maté

0,5

0632990

Overige

0,5

0633000

c)

wortels

0,5

0633010

Valeriaan

0,5

0633020

Ginseng

0,5

0633990

Overige

0,5

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,1 (4)

0640000

Cacaobonen

0,1 (4)

0650000

Carob/johannesbrood

0,1 (4)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

5

0810010

Anijs

5

0810020

Zwarte komijn

5

0810030

Selderij

5

0810040

Koriander

5

0810050

Komijn

5

0810060

Dille

5

0810070

Venkel

5

0810080

Fenegriek

5

0810090

Nootmuskaat

5

0810990

Overige

5

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

1

0820010

Piment

1

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

1

0820030

Karwij

1

0820040

Kardemom

1

0820050

Jeneverbes

1

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

1

0820070

Vanille

1

0820080

Tamarinde

1

0820990

Overige

1

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,1 (4)

0830010

Kaneel

0,1 (4)

0830990

Overige

0,1 (4)

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

1

0840020

Gember

1

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

1

0840040

Mierikswortel

(+)

0840990

Overige

1

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,1 (4)

0850010

Kruidnagels

0,1 (4)

0850020

Kappertjes

0,1 (4)

0850990

Overige

0,1 (4)

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,1 (4)

0860010

Saffraan

0,1 (4)

0860990

Overige

0,1 (4)

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,1 (4)

0870010

Foelie

0,1 (4)

0870990

Overige

0,1 (4)

0900000

SUIKERGEWASSEN

 

0900010

Suikerbiet

0,05

0900020

Suikerriet

0,05 (4)

0900030

Wortelcichorei

0,05 (4)

0900990

Overige

0,05 (4)

1015000

e)

paardachtigen

 

1015010

Spier

 

1015020

Vetweefsel

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

1017010

Spier

 

1017020

Vetweefsel

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige

 

1030020

Eenden

0,01 (4)

1030030

Ganzen

0,01 (4)

1030040

Kwartels

0,01 (4)

1030990

Overige

0,01 (4)

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

0,05  (4)

1050000

Amfibieën en reptielen

 

1060000

Ongewervelde landdieren

 

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

 

 

(1)  Bepaalbaarheidsgrens

(2)  Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(3)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar”

(4)  Bepaalbaarheidsgrens

(5)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F)

=

Vetoplosbaar

Chloorpyrifos (F)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortels (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving