Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 72/2013 VAN DE COMMISSIE

van 25 januari 2013

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 180/2008 en Verordening (EG) nr. 737/2008 wat betreft de termijn van de aanwijzing van specifieke laboratoria als EU-referentielaboratoria

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (1), en met name artikel 55, lid 1,

Gezien Richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (2), en met name artikel 19, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 180/2008 van de Commissie van 28 februari 2008 betreffende het communautaire referentielaboratorium voor andere paardenziekten dan paardenpest en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (3) heeft de Commissie ANSES met zijn laboratoria voor diergezondheid en paardenziekten in Frankrijk aangewezen als EU-referentielaboratorium voor andere paardenziekten dan paardenpest voor een termijn van vijf jaar vanaf 1 juli 2008 en heeft zij de functies, taken en procedures voor de samenwerking met de laboratoria die in de lidstaten belast zijn met de diagnose van infectieziekten bij paardachtigen vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 737/2008 van de Commissie van 28 juli 2008 tot aanwijzing van de communautaire referentielaboratoria voor ziekten bij schaaldieren, rabiës en rundertuberculose, tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken van de communautaire referentielaboratoria voor rabiës en rundertuberculose en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (4), heeft de Commissie het Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Verenigd Koninkrijk, aangewezen als EU-referentielaboratorium voor ziekten bij schaaldieren voor een termijn van vijf jaar vanaf 1 juli 2008.

(3)

Om een hoge kwaliteit en uniformiteit van de analytische en diagnostische resultaten in de Unie te verzekeren is het belangrijk dat de aangewezen EU-referentielaboratoria voor andere paardenziekten dan paardenpest en voor ziekten bij schaaldieren hun activiteiten mogen voortzetten gedurende een nieuwe termijn van vijf jaar.

(4)

Daarom moet de termijn waarvoor deze laboratoria als EU-referentielaboratoria waren aangewezen, worden verlengd.

(5)

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moeten de in Verordening (EG) nr. 737/2008 vermelde laboratoria, die voorheen als „communautaire referentielaboratoria” werden aangeduid, als „EU-referentielaboratoria” worden aangeduid.

(6)

Verordening (EG) nr. 180/2008 en Verordening (EG) nr. 737/2008 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 180/2008 wordt „30 juni 2013” vervangen door „30 juni 2018”.

Artikel 2

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 737/2008 wordt vervangen door:

„Artikel 1

Het Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Verenigd Koninkrijk, wordt voor de periode 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2018 aangewezen als EU-referentielaboratorium voor ziekten bij schaaldieren.”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 januari 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 328 van 24.11.2006, blz. 14.

(2)  PB L 192 van 23.7.2010, blz. 1.

(3)  PB L 56 van 29.2.2008, blz. 4.

(4)  PB L 201 van 30.7.2008, blz. 29.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving