Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.57 Vo

VERORDENING (EU) 2016/53 VAN DE COMMISSIE

van 19 januari 2016

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor diethofencarb, mesotrione, metosulam en pirimifos-methyl in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 18, lid 1, onder b), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor diethofencarb en metosulam zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor mesotrione en pirimifos-methyl zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij die verordening.

(2)

Voor diethofencarb heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (2). Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor peren, wijndruiven, tomaten en aubergines bepaalde informatie ontbrak en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor komkommers, courgettes, runderen (spier, vet, lever en nier), schapen (spier, vet, lever en nier), geiten (spier, vet, lever en nier) en melk van runderen, schapen en geiten geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor die producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens. Aangezien er geen gegevens beschikbaar waren voor het vaststellen van MRL's in producten van dierlijke oorsprong moet ook het MRL voor appelen worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(3)

Voor mesotrione heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (3). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen en aanbevolen de MRL's voor suikermais, lijnzaad, papaverzaad/maanzaad, koolzaad en mais te verlagen. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot het MRL voor suikerriet bepaalde informatie ontbrak en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moet het MRL voor dat product in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Dat MRL wordt later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA heeft geconcludeerd dat voor het MRL voor zeewier geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Het MRL voor dat product moet worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(4)

Voor metosulam heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (4). De EFSA heeft aanbevolen de MRL's voor gerst, mais, haver, rogge en tarwe te verlagen. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor pitvruchten, steenvruchten, tafeldruiven, wijndruiven, aardbeien, rubussoorten, ander kleinfruit en besvruchten, aardappelen en suikermais bepaalde informatie ontbrak en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(5)

Voor pirimifos-methyl heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 2, juncto artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (5). Zij heeft met betrekking tot alle MRL's een langetermijnrisico voor consumenten vastgesteld. Het is derhalve passend de MRL's voor boekweit, mais, rijst en rogge te verlagen. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor gerst, gierst, haver, sorghum, tarwe, varkens (spier, vet, lever en nier), runderen (spier, vet, lever en nier), schapen (spier, vet, lever en nier), geiten (spier, vet, lever en nier), pluimvee (spier, vet en lever), melk van runderen, schapen en geiten, en vogeleieren bepaalde informatie ontbrak en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor amandelen, hazelnoten, pistaches, walnoten, peulvruchten (gedroogd) en palmnoten geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. De MRL's voor die producten moeten worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor lijnzaad, pinda's, papaverzaad/maanzaad, sesamzaad, zonnebloemzaad, koolzaad, sojabonen, mosterdzaad, katoenzaad, pompoenzaad, saffloer, bernagie, huttentut, hennepzaad en wonderbonen geen gegevens beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er een risico op kruisbesmetting bestaat, moeten de MRL's voor die producten en die voor boekweit, mais, rijst en rogge worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde niveau.

(6)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten, en waarvoor geen invoertoleranties of Codex-grenswaarden (CXL's) bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(7)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak enkele bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria zijn tot de conclusie gekomen dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(8)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(9)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(10)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat die op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(12)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 9 augustus 2016 zijn geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 9 augustus 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 januari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diethofencarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(2):4030.

(3)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3976.

(4)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metosulam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3983.

(5)  Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pirimiphos-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;13(1):3974.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor mesotrione en pirimifos-methyl worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

<td class="table" colspan="1" rowspan="1"  

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Mesotrione

Pirimifos-methyl (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01  (1)

0,01  (1)

0110000

Citrusvruchten

 

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

0110030

Citroenen

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

Noten

 

 

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

Pitvruchten

 

 

0130010

Appelen

 

 

0130020

Peren

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

0130990

Overige

 

 

0140000

Steenvruchten

 

 

0140010

Abrikozen

 

 

0140020

Kersen (zoet)

 

 

0140030

Perziken

 

 

0140040

Pruimen

 

 

0140990

Overige

 

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0151000

a)

druiven

 

 

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

aardbeien

 

 

0153000

c)

rubussoorten

 

 

0153010

Bramen/braambessen

 

 

0153020

Dauwbramen

 

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

 

0153990

Overige

 

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0154010

Blauwe bessen

 

 

0154020

Veenbessen

 

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

 

0154050

Rozenbottels

 

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

 

0154080

Vlierbessen

 

 

0154990

Overige

 

 

0160000

Diverse vruchten met

 

 

0161000

a)

eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats

 

 

0161050

Carambola's

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

0161990

Overige

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

0162020

Lychees

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado's

 

 

0163020

Bananen

 

 

0163030

Mango's

 

 

0163040

Papaja's

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0163060

Cherimoya's

 

 

0163070

Guaves

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0163090

Broodvruchten

 

 

0163100

Doerians

 

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

 

0163990

Overige

 

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01  (1)

0,01  (1)

0211000

a)

aardappelen

 

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

0213020

Wortels

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

0213040

Mierikswortels

 

 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving