Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.56 Vo

VERORDENING (EU) 2016/46 VAN DE COMMISSIE

van 18 januari 2016

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van oxadixyl en spinetoram in of op bepaalde producten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 16, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor oxadixyl en spinetoram zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Wat oxadixyl betreft, stelt Verordening (EG) nr. 396/2005, als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 592/2012 van de Commissie (2), gezien de persistentie van de werkzame stof in de bodem, tijdelijke MRL's vast voor verscheidene producten. De Commissie heeft de lidstaten verzocht monitoringgegevens over het voorkomen van de stof in die producten te delen. Uit de ingediende gegevens blijkt dat er in preien en in de groep „wortel- en knolgewassen” geen residuen meer voorkomen boven de relevante bepaalbaarheidsgrenzen. Het is daarom passend de tijdelijke MRL's tot deze waarden te verlagen. In peterselie, bleekselderij en in de groep „slasoorten” komen nog steeds residuen van oxadixyl voor. Uit monitoringgegevens blijkt dat een tijdelijk MRL van 0,05 mg/kg een passende maatregel is ten aanzien van het voorkomen van oxadixyl in die goederen. Het is daarom passend die tijdelijke MRL's tot een waarde van 0,05 mg/kg te verlagen. Die MRL's worden herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(3)

Wat spinetoram betreft, is het door de Commissie van de Codex Alimentarius vastgelegde MRL (CXL) voor vlees van andere zoogdieren dan zeezoogdieren bij Verordening (EU) nr. 459/2010 van de Commissie (3) opgenomen in Verordening (EG) nr. 396/2005. Verordening (EU) nr. 212/2013 (4) heeft bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 vervangen. Die verordening heeft in die bijlage I met name de vermelding „Vlees” van zoogdieren vervangen door de vermelding „Spier” van zoogdieren (codes 1011010, 1012010, 1013010, 1014010, 1015010 en 1017010). De MRL's waren op dat ogenblik niet aangepast aan de gewijzigde categorieën. Aangezien de stof in vet oplosbaar is en er in vetmatrices residuen te verwachten zijn, is het aangewezen in een dergelijke aanpassing te voorzien door de MRL's voor de groepen „vet” en „spier” van zoogdieren te corrigeren.

(4)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(5)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die werden vervaardigd voordat de MRL's door deze verordening zijn gewijzigd en waarvoor informatie beschikbaar is waaruit blijkt dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(7)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die voor de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die geproduceerd zijn voor 8 februari 2016.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 januari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 592/2012 van de Commissie van 4 juli 2012 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenazaat, captan, cyprodinil, fluopicolide, hexythiazox, isoprothiolane, metaldehyde, oxadixyl en fosmet in of op bepaalde producten (PB L 176 van 6.7.2012, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 459/2010 van de Commissie van 27 mei 2010 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bepaalde bestrijdingsmiddelen in of op bepaalde producten (PB L 129 van 28.5.2010, blz. 3).

(4)  Verordening (EU) nr. 212/2013 van de Commissie van 11 maart 2013 tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft toevoegingen en wijzigingen in verband met de in die bijlage opgenomen producten (PB L 68 van 12.3.2013, blz. 30).


BIJLAGE

In deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden de kolommen voor oxadixyl en spinetoram vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Oxadixyl

Spinetoram (XDE-175)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (1)

 

0110000

Citrusvruchten

 

0,2

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

 

0110020

Sinaasappelen

 

 

0110030

Citroenen

 

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

 

0110050

Mandarijnen

 

 

0110990

Overige

 

 

0120000

Noten

 

0,05 (1)

0120010

Amandelen

 

 

0120020

Paranoten

 

 

0120030

Cashewnoten

 

 

0120040

Kastanjes

 

 

0120050

Kokosnoten

 

 

0120060

Hazelnoten

 

 

0120070

Macadamianoten

 

 

0120080

Pecannoten

 

 

0120090

Pijnboompitten

 

 

0120100

Pistaches

 

 

0120110

Walnoten

 

 

0120990

Overige

 

 

0130000

Pitvruchten

 

0,2

0130010

Appelen

 

 

0130020

Peren

 

 

0130030

Kweeperen

 

 

0130040

Mispels

 

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

 

0130990

Overige

 

 

0140000

Steenvruchten

 

 

0140010

Abrikozen

 

0,2

0140020

Kersen (zoet)

 

0,05 (1)

0140030

Perziken

 

0,3

0140040

Pruimen

 

0,05 (1)

0140990

Overige

 

0,05 (1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

 

0151000

a)

druiven

 

0,5

0151010

Tafeldruiven

 

 

0151020

Wijndruiven

 

 

0152000

b)

aardbeien

 

0,2

0153000

c)

rubussoorten

 

 

0153010

Bramen/braambessen

 

0,05 (1)

0153020

Dauwbramen

 

0,05 (1)

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0,8

0153990

Overige

 

0,05 (1)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

 

0154010

Blauwe bessen

 

0,2

0154020

Veenbessen

 

0,05 (1)

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0,05 (1)

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0,05 (1)

0154050

Rozenbottels

 

0,05 (1)

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0,05 (1)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0,05 (1)

0154080

Vlierbessen

 

0,05 (1)

0154990

Overige

 

0,05 (1)

0160000

Diverse vruchten met

 

0,05 (1)

0161000

a)

eetbare schil

 

 

0161010

Dadels

 

 

0161020

Vijgen

 

 

0161030

Tafelolijven

 

 

0161040

Kumquats

 

 

0161050

Carambola's

 

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

 

0161990

Overige

 

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

 

0162020

Lychees

 

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

 

0162050

Sterappelen

 

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

 

0162990

Overige

 

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

 

0163010

Avocado's

 

 

0163020

Bananen

 

 

0163030

Mango's

 

 

0163040

Papaja's

 

 

0163050

Granaatappels

 

 

0163060

Cherimoya's

 

 

0163070

Guaves

 

 

0163080

Ananassen

 

 

0163090

Broodvruchten

 

 

0163100

Doerians

 

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

 

0163990

Overige

 

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01  (1)

0,05 (1)

0211000

a)

aardappelen

 

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

 

0212010

Cassave/maniok

 

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

 

0212030

Yams

 

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

 

0212990

Overige

 

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

 

0213010

Rode bieten

 

 

0213020

Wortels

 

 

0213030

Knolselderij

 

 

0213040

Mierikswortels

 

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

 

0213060

Pastinaken

 

 

0213070

Wortelpeterselie

 

 

0213080

Radijzen

 

 

0213090

Schorseneren

 

 

0213100

Koolrapen

 

 

0213110

Rapen

 

 

0213990

Overige

 

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (1)

 

0220010

Knoflook

 

0,05 (1)

0220020

Uien

 

0,05 (1)

0220030

Sjalotten

 

0,05 (1)

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0,8

0220990

Overige

 

0,05 (1)

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (1)

 

0231000

a)

Solanaceae

 

0,5

0231010

Tomaten

 

 

0231020

Paprika's

 

 

0231030

Aubergines

 

 

0231040

Okra's, okers

 

 

0231990

Overige

 

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0,2

0232010

Komkommers

 

 

0232020

Augurken

 

 

0232030

Courgettes

 

 

0232990

Overige

 

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0,05 (1)

0233010

Meloenen

 

 

0233020

Pompoenen

 

 

0233030

Watermeloenen

 

 

0233990

Overige

 

 

0234000

d)

suikermais

 

0,05 (1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

0,05 (1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (1)

0,05 (1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Bloemkolen

 

 

0241990

Overige

 

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

 

0242010

Spruitjes

 

 

0242020

Sluitkolen

 

 

0242990

Overige

 

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

 

0243020

Boerenkolen

 

 

0243990

Overige

 

 

0244000

d)

koolrabi's

 

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

 

0251000

a)

slasoorten

0,05 (+)

 

0251010

Veldsla

 

0,05 (1)

0251020

Sla

 

10

0251030

Andijvie

 

0,05 (1)

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0,05 (1)

0251050

Winterkers

 

0,05 (1)

0251060

Raketsla/rucola

 

0,05 (1)

0251070

Rode amsoi

 

0,05 (1)

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0,05 (1)

0251990

Overige

 

0,05 (1)

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (1)

0,05 (1)

0252010

Spinazie

 

 

0252020

Postelein

 

 

0252030

Snijbiet

 

 

0252990

Overige

 

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (1)

0,05 (1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (1)

0,05 (1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (1)

0,05 (1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

 

0,05 (1)

0256010

Kervel

0,01 (1)

 

0256020

Bieslook

0,01 (1)

 

0256030

Bladselderij/snijselder

0,01 (1)

 

0256040

Peterselie

0,05 (+)

 

0256050

Salie

0,01 (1)

 

0256060

Rozemarijn

0,01 (1)

 

0256070

Tijm

0,01 (1)

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

0,01 (1)

 

0256090

Laurierblad

0,01 (1)

 

0256100

Dragon

0,01 (1)

 

0256990

Overige

0,01 (1)

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (1)

 

0260010

Bonen (met peul)

 

0,1

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0,05 (1)

0260030

Erwten (met peul)

 

0,1

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0,05 (1)

0260050

Linzen

 

0,05 (1)

0260990

Overige

 

0,05 (1)

0270000

Stengelgroenten

 

0,05 (1)

0270010

Asperges

0,01 (1)

 

0270020

Kardoenen

0,01 (1)

 

0270030

Bleekselderij

0,05 (+)

 

0270040

Knolvenkel

0,01 (1)

 

0270050

Artisjokken

0,01 (1)

 

0270060

Preien

0,01  (1)

 

0270070

Rabarber

0,01 (1)

 

0270080

Bamboescheuten

0,01 (1)

 

0270090

Palmharten

0,01 (1)

 

0270990

Overige

0,01 (1)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (1)

0,05 (1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (1)

0,05 (1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (1)

0,05 (1)

0300010

Bonen

 

 

0300020

Linzen

 

 

0300030

Erwten

 

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

 

0300990

Overige

 

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (1)

0,05 (1)

0401000

Oliehoudende zaden

 

 

0401010

Lijnzaad

 

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

 

0401040

Sesamzaad

 

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

 

0401060

Koolzaad

 

 

0401070

Sojabonen

 

 

0401080

Mosterdzaad

 

 

0401090

Katoenzaad

 

 

0401100

Pompoenzaad

 

 

0401110

Saffloerzaad

 

 

0401120

Bernagiezaad

 

 

0401130

Huttentutzaad

 

 

0401140

Hennepzaad

 

 

0401150

Wonderbonen

 

 

0401990

Overige

 

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

 

0402020

Palmpitten

 

 

0402030

Palmvruchten

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Overige

 

 

0500000

GRANEN

0,01 (1)

0,05 (1)

0500010

Gerst

 

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

 

0500030

Mais

 

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

 

0500050

Haver

 

 

0500060

Rijst

 

 

0500070

Rogge

 

 

0500080

Sorghum

 

 

0500090

Tarwe

 

 

0500990

Overige

 

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,02 (1)

0,1 (1)

0610000

Thee

 

 

0620000

Koffiebonen

 

 

0630000

Kruidenthee van

 

 

0631000

a)

bloemen

 

 

0631010

Kamille

 

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

 

0631030

Roos

 

 

0631040

Jasmijn

 

 

0631050

Lindebloesem

 

 

0631990

Overige

 

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

 

0632010

Aardbei

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Overige

 

 

0633000

c)

wortels

 

 

0633010

Valeriaan

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Overige

 

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

 

0640000

Cacaobonen

 

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

 

0700000

HOP

0,02 (1)

0,1 (1)

0800000

SPECERIJEN

 

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,02 (1)

0,1 (1)

0810010

Anijs

 

 

0810020

Zwarte komijn

 

 

0810030

Selderij

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Komijn

 

 

0810060

Dille

 

 

0810070

Venkel

 

 

0810080

Fenegriek

 

 

0810090

Nootmuskaat

 

 

0810990

Overige

 

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,02 (1)

0,1 (1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

 

0820030

Karwij

 

 

0820040

Kardemom

 

 

0820050

Jeneverbes

 

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

 

0820070

Vanille

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Overige

 

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,02 (1)

0,1 (1)

0830010

Kaneel

 

 

0830990

Overige

 

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

 

0840010

Zoethout

0,02 (1)

0,1 (1)

0840020

Gember

0,02 (1)

0,1 (1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,02 (1)

0,1 (1)

0840040

Mierikswortel

(+)

(+)

0840990

Overige

0,02 (1)

0,1 (1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,02 (1)

0,1 (1)

0850010

Kruidnagels

 

 

0850020

Kappertjes

 

 

0850990

Overige

 

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,02 (1)

0,1 (1)

0860010

Saffraan

 

 

0860990

Overige

 

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,02 (1)

0,1 (1)

0870010

Foelie

 

 

0870990

Overige

 

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (1)

0,05 (1)

0900010

Suikerbiet

 

 

0900020

Suikerriet

 

 

0900030

Wortelcichorei

 

 

0900990

Overige

 

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

0,01 (1)

 

1010000

Weefsels van

 

 

1011000

a)

varkens

 

 

1011010

Spier

 

0,01  (1)

1011020

Vetweefsel

 

0,2

1011030

Lever

 

0,01 (1)

1011040

Nier

 

0,01 (1)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (1)

1011990

Overige

 

0,01 (1)

1012000

b)

runderen

 

 

1012010

Spier

 

0,01  (1)

1012020

Vetweefsel

 

0,2

1012030

Lever

 

0,01 (1)

1012040

Nier

 

0,01 (1)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (1)

1012990

Overige

 

0,01 (1)

1013000

c)

schapen

 

 

1013010

Spier

 

0,01  (1)

1013020

Vetweefsel

 

0,2

1013030

Lever

 

0,01 (1)

1013040

Nier

 

0,01 (1)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (1)

1013990

Overige

 

0,01 (1)

1014000

d)

geiten

 

 

1014010

Spier

 

0,01  (1)

1014020

Vetweefsel

 

0,2

1014030

Lever

 

0,01 (1)

1014040

Nier

 

0,01 (1)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (1)

1014990

Overige

 

0,01 (1)

1015000

e)

paardachtigen

 

 

1015010

Spier

 

0,01  (1)

1015020

Vetweefsel

 

0,2

1015030

Lever

 

0,01 (1)

1015040

Nier

 

0,01 (1)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (1)

1015990

Overige

 

0,01 (1)

1016000

f)

pluimvee

 

 

1016010

Spier

 

0,01

1016020

Vetweefsel

 

0,01 (1)

1016030

Lever

 

0,01 (1)

1016040

Nier

 

0,01 (1)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (1)

1016990

Overige

 

0,01 (1)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

 

 

1017010

Spier

 

0,01  (1)

1017020

Vetweefsel

 

0,2

1017030

Lever

 

0,01 (1)

1017040

Nier

 

0,01 (1)

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,01 (1)

1017990

Overige

 

0,01 (1)

1020000

Melk

 

0,01 (1)

1020010

Runderen

 

 

1020020

Schapen

 

 

1020030

Geiten

 

 

1020040

Paarden

 

 

1020990

Overige

 

 

1030000

Vogeleieren

 

0,01 (1)

1030010

Kippen

 

 

1030020

Eenden

 

 

1030030

Ganzen

 

 

1030040

Kwartels

 

 

1030990

Overige

 

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt

 

0,05 (1)

1050000

Amfibieën en reptielen

 

0,01 (1)

1060000

Ongewervelde landdieren

 

0,01 (1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

 

0,01 (1)

 

(1)  Bepaalbaarheidsgrens

(2)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Oxadixyl

(+)

Recente monitoringgegevens tonen aan dat er in slasoorten residuen van oxadixyl voorkomen. Het is daarom passend tijdelijke MRL's vast te stellen op een waarde van 0,05 mg/kg, totdat er verdere monitoringgegevens ingediend worden. Bij herbeoordeling van de MRL's zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251000

a)

slasoorten

0251010

Veldsla

0251020

Sla

0251030

Andijvie

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050

Winterkers

0251060

Raketsla/rucola

0251070

Rode amsoi

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0251990

Overige

(+)

Recente monitoringgegevens tonen aan dat er in peterselie residuen van oxadixyl voorkomen. Het is daarom passend tijdelijke MRL's vast te stellen op een waarde van 0,05 mg/kg, totdat er verdere monitoringgegevens ingediend worden. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256040

Peterselie

(+)

Recente monitoringgegevens tonen aan dat er in bleekselderij residuen van oxadixyl voorkomen. Het is daarom passend tijdelijke MRL's vast te stellen op een waarde van 0,05 mg/kg, totdat er verdere monitoringgegevens ingediend worden. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 19 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270030

Bleekselderij

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel

Spinetoram (XDE-175)

(+)

Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (Armoracia rusticana) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040

Mierikswortel”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving