Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-22 Vo

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/24 VAN DE COMMISSIE

van 8 januari 2016

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van grondnoten uit Brazilië, Capsicum annuum en nootmuskaat uit India, en nootmuskaat uit Indonesië en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name artikel 53, lid 1, onder b), ii),

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (2), en met name artikel 15, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (3) voorziet in meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die zijn opgenomen in bijlage I bij die verordening. Grondnoten uit Brazilië en Capsicum annuum en nootmuskaat uit India zijn al sinds januari 2010 onderworpen aan dergelijke, meer uitgebreide officiële controles op de aanwezigheid van aflatoxinen. Sinds juli 2012 is ook nootmuskaat uit Indonesië onderworpen aan meer uitgebreide officiële controles op aflatoxinen.

(2)

De resultaten van de officiële controles die de lidstaten op grond van Verordening (EG) nr. 669/2009 op die goederen hebben uitgevoerd, wijzen op een voortdurend hoge frequentie van niet-naleving van de maximumgehalten voor aflatoxinen. Uit deze resultaten blijkt dat de invoer van deze levensmiddelen en diervoeders risico's inhoudt voor de gezondheid van mens en dier. Na verschillende jaren van verhoogde frequentie van de controles aan de grenzen van de Unie kon geen verbetering van de situatie worden geconstateerd.

(3)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 van de Commissie (4) zijn bijzondere voorwaarden vastgesteld voor de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen.

(4)

Om de gezondheid van mens en dier in de Unie te beschermen, zijn er aanvullende garanties nodig met betrekking tot die levensmiddelen en diervoeders uit Brazilië, India en Indonesië. Alle zendingen grondnoten uit Brazilië, Capsicum annuum uit India en nootmuskaat uit India en Indonesië moeten vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat waarin wordt verklaard dat de producten zijn bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van aflatoxinen en dat zij aan de wetgeving van de Unie voldoen. De resultaten van de analyses moeten bij het gezondheidscertificaat worden gevoegd.

(5)

Naast de uitzondering voor zendingen die bestemd zijn voor een particulier, voor persoonlijke consumptie of persoonlijk gebruik, is het ook aangewezen zeer kleine zendingen van bepaalde diervoeders en levensmiddelen uit te sluiten, meer bepaald zendingen van niet meer dan 20 kg die bijvoorbeeld worden gebruikt voor handelstentoonstellingen of als handelsmonsters worden verzonden. Voor dergelijke zendingen staat het vereiste van een gezondheidscertificaat vergezeld van het analyseresultaat niet in verhouding tot het lage risico dat dergelijke zendingen vormen voor de volksgezondheid.

(6)

De Turkse en Iraanse autoriteiten hebben de Commissie op de hoogte gebracht van een wijziging met betrekking tot de bevoegde autoriteit waarvan de bevoegde vertegenwoordiger gemachtigd is het gezondheidscertificaat te ondertekenen. De Braziliaanse autoriteit is ook bevoegd voor diervoeders. Deze wijzigingen moeten dienovereenkomstig worden doorgevoerd.

(7)

Om onnodige administratieve lasten te beperken, is het aangewezen om vast te stellen dat in geval van een zending waarvan de verpakking verscheidene kleine pakketten/eenheden combineert, het identificatienummer van de zending niet op elk individueel pakket van de zending hoeft te worden vermeld en dat het volstaat dit te vermelden op de verpakking die deze kleine pakketten/eenheden combineert.

(8)

Naar aanleiding van ondervonden problemen is het aangewezen te verduidelijken dat de punten van het gemeenschappelijke document van binnenkomst met betrekking tot de bevredigende uitvoering van de documentencontrole moeten worden ingevuld alvorens toestemming te verlenen voor de overbrenging van de zending naar een aangewezen punt van invoer.

(9)

Verordening (EG) nr. 669/2009 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 1, lid 1, worden de volgende punten i), j) en k), toegevoegd:

„i)

grondnoten, in de dop en gedopt, pindakaas, grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd (diervoeders en levensmiddelen) van oorsprong of verzonden uit Brazilië;

j)

Capsicum sp. en nootmuskaat van oorsprong uit of verzonden uit India;

k)

nootmuskaat van oorsprong uit of verzonden uit Indonesië.”.

2)

Aan artikel 1, lid 3, wordt de volgende zin toegevoegd:

„Deze verordening is evenmin van toepassing op zendingen diervoeders en levensmiddelen met een brutogewicht van niet meer dan 20 kg.”.

3)

Artikel 5, lid 2, onder a), wordt vervangen door:

„a)

het ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening (MAPA) (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) voor diervoeders en levensmiddelen uit Brazilië;”.

4)

In artikel 5, lid 2, worden punten d) en e) vervangen door:

„d)

het ministerie van Volksgezondheid en Medische Scholing voor levensmiddelen uit Iran;

e)

het directoraat-generaal Levensmiddelen en Controle van het ministerie van Levensmiddelen, Landbouw en Veehouderij van de Republiek Turkije voor levensmiddelen uit Turkije;”.

5)

Aan artikel 5, lid 2, wordt het volgende punt i) toegevoegd:

„i)

het ministerie van Landbouw voor levensmiddelen uit Indonesië.”.

6)

Aan artikel 6 wordt de volgende zin toegevoegd:

„In geval van een zending waarvan de verpakking verscheidene kleine pakketten/eenheden combineert, volstaat het dat het identificatienummer van de zending is vermeld op de verpakking die deze kleine pakketten/eenheden combineert.”.

7)

In artikel 9, lid 4, wordt de eerste zin vervangen door:

„De bevoegde autoriteit op het APB verleent toestemming voor de overbrenging van de zending naar een aangewezen punt van invoer nadat de in lid 2 bedoelde controles naar tevredenheid zijn voltooid en nadat de relevante punten van deel II van het GDB (II.3, II.5, II.8 en II.9) zijn ingevuld.”.

8)

Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zendingen diervoeders en levensmiddelen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder i), j) en k), die het land van oorsprong verlaten hebben vóór de inwerkingtreding van deze Verordening, mogen ingevoerd worden in de EU zonder vergezeld te gaan van een gezondheidscertificaat en bemonsterings- en analyseresultaten.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 januari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(3)  Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 van de Commissie van 13 augustus 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1152/2009 (PB L 242 van 14.8.2014, blz. 4).


BIJLAGE I

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 worden de volgende vermeldingen geschrapt:

Diervoeders en levensmiddelen

(beoogd gebruik)

GN-code

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong of land van verzending

Frequentie van fysieke en identiteitscontroles (%) bij invoer

„—

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Brazilië (BR)

10

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Capsicum annuum, geheel

0904 21 10

 

India (IN)

20

Capsicum annuum, fijngemaakt of gemalen

ex 0904 22 00

10

Andere gedroogde vruchten van het geslacht Capsicum dan niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum), geheel

0904 21 90

 

Nootmuskaat (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

 

 

Nootmuskaat (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesië (ID)

20”

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

 


BIJLAGE II

Bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de laatste vermelding wordt „Zaden van watermeloenen (Egusi, Citrullus lanatus) en afgeleide producten” vervangen door „Zaden van watermeloenen (Egusi, Citrullus spp.) en afgeleide producten”.

2)

De volgende vermeldingen worden toegevoegd:

Diervoeders en levensmiddelen

(beoogd gebruik)

GN-code

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong of land van verzending

Frequentie van fysieke en identiteitscontroles (%) bij invoer

„—

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Brazilië (BR)

10

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Capsicum annuum, geheel

0904 21 10

 

India (IN)

20

Capsicum annuum, fijngemaakt of gemalen

ex 0904 22 00

10

Andere gedroogde vruchten van het geslacht Capsicum dan niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum), geheel

0904 21 90

 

Nootmuskaat (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

 

 

Nootmuskaat (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesië (ID)

20”

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

 


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving