Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-1.4

VERORDENING (EU) 2015/2294 VAN DE COMMISSIE

van 9 december 2015

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vaststelling van een nieuwe functionele groep van toevoegingsmiddelen voor diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 6, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 voorziet in de indeling van de toevoegingsmiddelen voor diervoeding in categorieën en verder in functionele groepen binnen die categorieën overeenkomstig hun functies en eigenschappen.

(2)

Als gevolg van de technologische en wetenschappelijke ontwikkeling kunnen sommige toevoegingsmiddelen voor diervoeders de diervoederhygiëne verbeteren, met name door specifieke bacteriële besmettingen terug te dringen en daardoor de mogelijke schadelijke effecten van micro-organismen op de gezondheid van de dieren te beperken.

(3)

In specifieke gevallen kan het zijn dat marktdeelnemers niet alleen de hygiënevoorschriften en goede praktijken in de voederketen moeten opvolgen, maar ook gebruik moeten maken van hygiënebevorderingsmiddelen en aldus door het verstrekken van aanvullende garanties voor de bescherming van de dier- en de volksgezondheid de kwaliteit van diervoeders verbeteren. Aangezien dergelijke toevoegingsmiddelen voor diervoeding niet kunnen worden ingedeeld in een van de functionele groepen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1831/2003, moet aan de categorie „technologische toevoegingsmiddelen” een nieuwe functionele groep worden toegevoegd.

(4)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In punt 1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 wordt het volgende punt toegevoegd:

„n)   hygiënebevorderingsmiddelen: stoffen of, indien van toepassing, micro-organismen die een gunstig effect hebben op de diervoederhygiëne door specifieke bacteriële besmettingen terug te dringen.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 december 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving