Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.2-1

VERORDENING (EU) Nr. 880/2011 VAN DE COMMISSIE

van 2 september 2011

tot rectificatie van Verordening (EU) nr. 208/2011 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 180/2008 van de Commissie en Verordening (EG) nr. 737/2008 van de Commissie wat lijsten en benamingen van EU-referentielaboratoria betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 32, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 882/2004 stelt de algemene taken, verplichtingen en voorschriften vast voor de EU-referentielaboratoria voor levensmiddelen en diervoeders en voor diergezondheid en levende dieren. De EU-referentielaboratoria voor diergezondheid en levende dieren staan vermeld in deel II van bijlage VII bij die verordening.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 87/2011 van de Commissie van 2 februari 2011 tot aanwijzing van het EU-referentielaboratorium voor bijengezondheid, tot vaststelling van aanvullende verantwoordelijkheden en taken van dat laboratorium en tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (2) is het EU-referentielaboratorium op het gebied van de bijengezondheid aangewezen en toegevoegd aan de lijst van EU-referentielaboratoria voor diergezondheid en levende dieren.

(3)

Verordening (EU) nr. 208/2011 van de Commissie van 2 maart 2011 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 180/2008 van de Commissie en Verordening (EG) nr. 737/2008 van de Commissie wat lijsten en benamingen van EU-referentielaboratoria betreft (3) heeft bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 vervangen. Het EU-referentielaboratorium op het gebied van de bijengezondheid is echter weggelaten in de lijst van de EU-referentielaboratoria voor diergezondheid en levende dieren, als vastgesteld in deel II van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004, als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 208/2011.

(4)

Het is belangrijk dat de lijst van EU-referentielaboratoria in Verordening (EG) nr. 882/2004 wordt bijgewerkt. De weglating in Verordening (EG) nr. 208/2011 moet daarom worden gerectificeerd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage van Verordening (EG) nr. 208/2011 wordt in de lijst van EU-referentielaboratoria voor diergezondheid en levende dieren in deel II van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 882/2004 het volgende punt 18 toegevoegd:

„18.   EU-referentielaboratorium voor bijengezondheid

ANSES — Sophia-Antipolis Laboratory

Sophia-Antipolis

Frankrijk.”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 september 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 29 van 3.2.2011, blz. 1.

(3)  PB L 58 van 3.3.2011, blz. 29.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving