Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-5

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 3 juni 2009

tot oprichting van een deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie

(2009/427/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1) zijn doelstellingen en beginselen inzake de biologische productie vastgesteld, alsook basisvoorschriften met betrekking tot productie, etikettering en controle van biologische producten in de plantaardige en de dierlijke sector en in de aquacultuur.

(2)

Met de in juni 2004 goedgekeurde mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over een Europees actieplan voor biologisch voedsel en biologische landbouw (2) wil de Commissie een stand van zaken opnemen en de basis leggen voor de verdere ontwikkeling van het beleid, alsook een omvattende strategische visie presenteren over de bijdrage van de biologische landbouw tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In actie 11 van het Europees actieplan voor biologisch voedsel en biologische landbouw wordt met name aanbevolen een deskundigenpanel voor technisch advies op te richten.

(3)

In bepaalde gevallen zal de Commissie technisch advies nodig hebben om te kunnen besluiten over de toelating van het gebruik van producten, stoffen en technieken in de biologische landbouw en bij de verwerking van biologische producten, om voorschriften voor biologische productie vast te stellen of te verbeteren en, meer in het algemeen, voor iedere andere aangelegenheid die verband houdt met de biologische productie. Het betreft complexe en tijdrovende aangelegenheden waarvoor een hoge mate van specialisatie vereist is.

(4)

Het is derhalve dienstig een groep van deskundigen op het gebied van de biologische productie op te richten en de taken en de structuur daarvan vast te stellen.

(5)

Deze groep zou moeten bijdragen tot een betere toegang tot hoog gekwalificeerde technische deskundigheid op een groot aantal gebieden die verband houden met biologische productie.

(6)

De groep dient te bestaan uit wetenschappers en andere deskundigen met kwalificaties op het gebied van de biologische productie, en dient onafhankelijk, uitmuntend en transparant technisch advies aan de Commissie te verstrekken.

(7)

Het is dienstig voorschriften voor de openbaarmaking van informatie door de leden van de groep vast te stellen, onverminderd de veiligheidsvoorschriften van de Commissie zoals vastgesteld in de bijlage bij Besluit 2001/844/EG, EGKS, Euratom van de Commissie (3).

(8)

Persoonsgegevens over de leden van de groep moeten worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (4),

BESLUIT:

Artikel 1

Deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie

Er wordt een deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie opgericht (hierna „de groep” genoemd).

Artikel 2

Taak

De taak van de groep bestaat erin de Commissie bij te staan bij:

a)

de evaluatie van producten, stoffen en technieken die kunnen worden gebruikt in de biologische productie, rekening houdend met de in Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde doelstellingen en beginselen,

b)

de verbetering van bestaande voorschriften en de vaststelling van nieuwe productievoorschriften,

c)

de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken op het gebied van de biologische productie.

Artikel 3

Raadpleging

1.   De Commissie kan de groep raadplegen over alle zaken die verband houden met de biologische productie.

2.   De voorzitter van de groep kan de Commissie adviseren over de wenselijkheid om de groep over een bepaalde kwestie te raadplegen.

Artikel 4

Samenstelling — Benoeming

1.   De groep telt 13 leden.

2.   De leden van de groep worden door de Commissie benoemd uit specialisten met een kwalificatie op de in artikel 2 en artikel 3, lid 1, bedoelde gebieden, die hebben gereageerd op de oproep tot het indienen van sollicitaties. De Commissie kan ook een reservelijst van kandidaten opstellen die niet als permanente leden konden worden benoemd, hoewel zij in de loop van de selectieprocedure geschikt werden geacht voor een functie in de groep.

3.   Deze reservelijst kan worden gebruikt om plaatsvervangers te benoemen voor leden van de groep, of om leden van subgroepen te benoemen.

4.   De leden van de groep en de subgroepen worden ad personam benoemd en adviseren de Commissie onafhankelijk van invloeden van buitenaf.

5.   De leden van de groep worden benoemd voor een hernieuwbare ambtstermijn van drie jaar en mogen niet meer dan drie opeenvolgende mandaten uitoefenen. Zij blijven in functie tot zij worden vervangen overeenkomstig het bepaalde in lid 6 of tot hun ambtstermijn afloopt.

6.   Leden die niet langer een effectieve bijdrage aan de beraadslagingen van de groep kunnen leveren, die ontslag nemen of die niet aan de voorwaarden van lid 4 van dit artikel of van artikel 287 van het Verdrag voldoen, kunnen voor de rest van hun ambtstermijn worden vervangen.

7.   De ad personam benoemde leden ondertekenen elk jaar een verklaring waarin zij zich ertoe verbinden in het algemeen belang te handelen, alsmede een verklaring waaruit blijkt dat zij geen belangen hebben die afbreuk kunnen doen aan hun objectiviteit. Zij maken voorts op elke vergadering alle specifieke belangen kenbaar die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid ten aanzien van de agendapunten.

8.   De namen van de ad personam benoemde leden van de groep en de subgroepen, alsook de in de reservelijst opgenomen namen, worden bekendgemaakt op de website van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling en in het register van deskundigengroepen. Deze namen worden verzameld, verwerkt en bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 45/2001.

Artikel 5

Werking

1.   De groep kiest uit zijn leden met gewone meerderheid een voorzitter en twee vicevoorzitters.

2.   Met instemming van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling kunnen subgroepen worden opgericht om specifieke kwesties te onderzoeken op basis van een door de groep opgesteld mandaat. Deze groepen worden ontbonden zodra hun mandaat is vervuld. Subgroepen bestaan uit maximaal 7 leden, die worden gekozen uit de groep of uit de in artikel 4, lid 3, bedoelde reservelijst.

3.   Indien zulks nuttig of nodig is, kan de vertegenwoordiger van de Commissie deskundigen of waarnemers met specifieke deskundigheid inzake een geagendeerd onderwerp vragen om aan de beraadslagingen van de groep of subgroep deel te nemen.

4.   De bij de werkzaamheden van de groep of subgroep verkregen informatie mag niet worden verspreid wanneer deze volgens de Commissie betrekking heeft op vertrouwelijke aangelegenheden.

5.   De groep en haar subgroepen vergaderen normaliter in de lokalen van de Commissie overeenkomstig de procedures en het tijdschema die door de groep worden vastgesteld. Het secretariaat van het comité wordt verzorgd door de Commissie. Andere betrokken ambtenaren van de Commissie mogen de vergaderingen van de groep en haar subgroepen bijwonen.

6.   De groep stelt haar reglement van orde vast op basis van het door de Commissie vastgestelde standaardreglement van orde (5).

7.   De Commissie mag op het internet de agenda, notulen, samenvattingen, conclusies, deelconclusies of werkdocumenten van de groep publiceren in de oorspronkelijke taal van het betrokken document.

Artikel 6

Vergaderkosten

Alle reis- en eventuele verblijfkosten die door de leden en deskundigen in het kader van de werkzaamheden van de groep worden gemaakt, worden door de Commissie vergoed overeenkomstig de interne regels voor de vergoeding van onkosten van externe deskundigen.

Voor in het kader van het onderhavige besluit verrichte diensten wordt geen vergoeding betaald.

Vergaderkosten worden vergoed binnen de grenzen van het jaarlijks budget dat door de verantwoordelijke diensten van de Commissie ten behoeve van de groep is uitgetrokken.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 juni 2009.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  SEC(2004) 739.

(3)  PB L 317 van 3.12.2001, blz. 1.

(4)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(5)  SEC(2005) 1004.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving