Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.8

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/931 VAN DE COMMISSIE

van 17 juni 2015

tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) is een termijn vastgesteld waarin de controleorganen en de controlerende autoriteiten hun verzoek tot erkenning voor overeenstemmingsdoeleinden moeten indienen overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr. 834/2007. Aangezien de tenuitvoerlegging van de voorschriften betreffende de invoer van overeenstemmende producten momenteel nog wordt beoordeeld en de desbetreffende richtsnoeren, modellen en vragenlijsten en het vereiste elektronische transmissiesysteem nog in ontwikkeling zijn, moet de uiterste datum voor de indiening van de aanvragen door de controleorganen en controlerende autoriteiten worden opgeschoven.

(2)

Met het oog op de vereenvoudiging en de efficiëntie van de procedure voor de erkenning van controleorganen en controlerende autoriteiten voor overeenstemmings- en gelijkwaardigheidsdoeleinden dient het voor de vertegenwoordigers van deze controleorganen of controlerende autoriteiten mogelijk te worden gemaakt om op elk moment van het jaar verzoeken om opneming in de in de artikelen 3 en 10 van Verordening (EG) nr. 1235/2008 bedoelde lijsten in te dienen. Bijgevolg dient de jaarlijkse termijn voor ontvangst van de verzoeken te worden geschrapt.

(3)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat de lijst van derde landen waarvan de productiesystemen en de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als gelijkwaardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(4)

Volgens de door Australië verschafte informatie is de betrokken bevoegde autoriteit gewijzigd.

(5)

Volgens de door Japan verschafte informatie zijn de naam en het internetadres van verscheidene van zijn controleorganen gewijzigd.

(6)

Op basis van de door de Republiek Korea verschafte informatie moet het internetadres van de betrokken bevoegde autoriteit worden toegevoegd.

(7)

De geldigheidsduur van de opneming van Tunesië in de lijst verstrijkt op 30 juni 2015. Gezien de corrigerende maatregelen en de verbeteringen die Tunesië heeft aangebracht aan zijn controlesysteem, dient de opneming van Tunesië in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 voor onbepaalde duur te worden verlengd.

(8)

De geldigheidsduur van de opneming van de Verenigde Staten in de lijst verstrijkt op 30 juni 2015. Aangezien de Verenigde Staten nog steeds aan de in artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde voorwaarden voldoen, moet de opneming voor onbepaalde duur worden verlengd.

(9)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat de lijst van de controleorganen en controlerende autoriteiten die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(10)

De Commissie heeft een verzoek van „Abcert AG” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Albanië, Armenië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo (3), Kirgizië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan, en voor productcategorie B met Moldavië.

(11)

De Commissie heeft een verzoek van „Afrisco Certified Organic, CC” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Namibië, Zuid-Afrika, Swaziland, Zambia en Zimbabwe uit te breiden met productcategorie B.

(12)

De Commissie heeft een verzoek van „Agreco R.F. Göderz GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Burkina Faso, Cambodja, Kaapverdië, Colombia, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, El Salvador, Ethiopië, Fiji, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Georgië, Guatemala, Honduras, Indonesië, Iran, Kazachstan, Kenia, Kirgizië, Madagaskar, Mali, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Peru, de Filipijnen, Samoa, Senegal, Servië, de Salomonseilanden, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Oezbekistan, Venezuela en Vietnam, en voor productcategorie D met Burkina Faso, Colombia, Cuba, Ethiopië, Guatemala, Honduras, Kenia, Mali, Mexico, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, de Filipijnen, Senegal, Zuid-Afrika, Sri Lanka, Suriname, Tuvalu, Uganda, Uruguay en Vietnam.

(13)

„Austria Bio Garantie GmbH” heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat het zijn certificeringsactiviteiten heeft stopgezet in alle derde landen waarvoor het was erkend.

(14)

„BCS Öko-Garantie GmbH” heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat zijn naam is gewijzigd in „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”.

(15)

Daarnaast heeft de Commissie van „BCS Öko-Garantie” een verzoek tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie B uit te breiden met Kenia, Mongolië, de Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam, voor productcategorie E met Kenia en Mongolië, en voor productcategorie F met Bangladesh, Bhutan, Colombia, Fiji, Nepal, Papoea-Nieuw-Guinea, Singapore en Zuid-Afrika.

(16)

De Commissie heeft een verzoek van „Bioagricert S.r.l.” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Iran en Vietnam.

(17)

De Commissie heeft een verzoek van „Bio Latina Certificadora” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Nicaragua en Peru. Voorts heeft „Bio Latina Certificadora” de Commissie ervan in kennis gesteld dat het zijn certificeringsactiviteiten voor productcategorie C in Peru heeft stopgezet.

(18)

De Commissie heeft een verzoek van „Caucacert Ltd” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Georgië uit te breiden met de productcategorieën B en F.

(19)

De Commissie heeft een verzoek van „CCPB Srl” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Mali. Daarnaast heeft „CCPB Srl” de Commissie ervan in kennis gesteld dat zijn adres is gewijzigd.

(20)

De Commissie heeft een verzoek van „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Cambodja, El Salvador, Guatemala, Honduras, Laos, Madagaskar, Maleisië, Mozambique, Myanmar/Birma, Namibië, Nicaragua, Panama, Samoa, Oost-Timor, Uruguay, Venezuela en Zimbabwe, voor productcategorie B met Myanmar/Birma en Uruguay, voor productcategorie D met Cambodja, El Salvador, Guatemala, Honduras, Laos, Madagaskar, Maleisië, Mozambique, Myanmar/Birma, Namibië, Nicaragua, Panama, Samoa, Oost-Timor, de Verenigde Arabische Emiraten, Uruguay, Venezuela en Zimbabwe, en voor productcategorie F met China, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië.

(21)

De Commissie heeft een verzoek van „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Colombia.

(22)

De Commissie heeft een verzoek van „Control Union Certifications” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Algerije, Azerbeidzjan, Bolivia, Chili, El Salvador, Gambia, Guatemala, Nicaragua, Rusland en Sudan, voor productcategorie B met Azerbeidzjan, Bolivia, Chili, El Salvador, Gambia, Guatemala, Nicaragua, Rusland en Sudan, voor productcategorie C met Algerije, Azerbeidzjan en Rusland, voor productcategorie D met Algerije, Azerbeidzjan, Bolivia, Chili, El Salvador, Gambia, Guatemala, Nicaragua, Rusland en Sudan, en voor de productcategorieën E en F met Azerbeidzjan en Rusland.

(23)

De Commissie heeft een verzoek van „Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Ethiopië en Taiwan, voor productcategorie C met Japan, voor productcategorie D met Chili en Taiwan en voor productcategorie E met Colombia en Cuba.

(24)

De Commissie heeft een verzoek van „Ecoglobe” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Afghanistan, Armenië, Belarus, Iran, Kazachstan, Kirgizië, Pakistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan uit te breiden met productcategorie B.

(25)

De voorbije maanden heeft de Commissie verscheidene meldingen van lidstaten ontvangen betreffende de invoer uit Oekraïne in de Europese Unie van grote hoeveelheden biologische producten die residuen bevatten van gewasbeschermingsmiddelen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 834/2007 en Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (4) in de biologische landbouw niet zijn toegestaan. De betrokken producten werden op grond van Verordening (EG) nr. 834/2007 door „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu” (hierna „ETKO” genoemd) gecertificeerd. Uit door de Commissie van ETKO ontvangen informatie en een onderzoek ter plaatse van zijn activiteiten door het accreditatieorgaan zijn ernstige tekortkomingen in de uitgevoerde controles en een aanzienlijk aantal gevallen van niet-naleving gebleken, die tezamen genomen wezen op een systematisch gebrekkig functioneren van de toegepaste controlemaatregelen. Ook is gebleken dat ETKO niet in staat was de nodige corrigerende maatregelen te nemen ten aanzien van de gerapporteerde tekortkomingen en de geconstateerde ernstige inbreuken. In dergelijke omstandigheden bestaat het risico dat de consument wordt misleid over de werkelijke aard van de door ETKO gecertificeerde producten. Bijgevolg dient ETKO overeenkomstig artikel 12, lid 2, eerste alinea, punten d), e) en f), van Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de lijst te worden geschrapt.

(26)

De Commissie heeft een verzoek van „IMO Control Latinoamérica Ltda.” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Panama en Suriname.

(27)

De Commissie heeft een verzoek van „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Turkije uit te breiden met de productcategorieën B en E.

(28)

„IMO Institut für Marktökologie GmbH” heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat het zijn certificeringsactiviteiten heeft stopgezet in alle derde landen waarvoor het was erkend.

(29)

„Indocert” heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat het zijn certificeringsactiviteiten voor productcategorie C heeft stopgezet.

(30)

De Commissie heeft een verzoek van „IMOswiss AG” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Cambodja, Gambia, Iran, Laos, Maleisië, Myanmar/Birma, Oman, Saudi-Arabië en Suriname, voor productcategorie B met Ethiopië en voor productcategorie D met de Bahama's, Cambodja, Gambia, Honduras, Iran, Laos, Maleisië, Myanmar/Birma, Oman en Saudi-Arabië.

(31)

De Commissie heeft een verzoek van „Istituto Certificazione Etica e Ambientale” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Ivoorkust.

(32)

De Commissie heeft een verzoek van „LACON GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat wijn onder zijn erkenning voor productcategorie D kan vallen. Voorts is het gerechtvaardigd het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Bhutan, Brazilië, Indonesië, Mauritius, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Uganda en de Verenigde Arabische Emiraten, voor productcategorie B met Madagaskar, Marokko, Senegal, Servië en Tanzania, en voor productcategorie D met Bhutan, Brazilië, Indonesië, Mali, Mauritius, Nigeria, Senegal, Sri Lanka en Uganda.

(33)

De Commissie heeft een verzoek van „Letis SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met de Kaaimaneilanden, Ecuador en Mexico, en voor productcategorie D met de Kaaimaneilanden en Ecuador.

(34)

De Commissie heeft een verzoek van „NASAA Certified Organic Pty Ltd” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met China.

(35)

De Commissie heeft een verzoek van „Organic Control System” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Montenegro.

(36)

De Commissie heeft een verzoek van „Organic Standard” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland en Oezbekistan, voor productcategorie B met Georgië en voor productcategorie D met Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Rusland en Oezbekistan. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt voorts dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Belarus en Oekraïne uit te breiden met de productcategorieën C, E en F.

(37)

De Commissie heeft een verzoek van „Organización Internacional Agropecuaria” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Argentinië uit te breiden met productcategorie D, met inbegrip van wijn, en het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Bolivia en Paraguay, voor productcategorie C met Brazilië en Uruguay, en voor productcategorie D met Bolivia, Brazilië en Paraguay.

(38)

„SGS Austria Controll-Co. GmbH” heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat het zijn certificeringsactiviteiten heeft stopgezet in alle derde landen waarvoor het was erkend.

(39)

De Commissie heeft een verzoek van „Soil Association Certification Limited” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Uit het onderzoek van de ontvangen informatie blijkt dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Algerije, de Bahama's, Hongkong, Malawi, Samoa, Singapore en Vietnam.

(40)

„Suolo e Salute srl” heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat het zijn certificeringsactiviteiten in Servië heeft stopgezet.

(41)

De geldigheidsduur van de opneming van verscheidene controleorganen in de lijst verstrijkt op 30 juni 2015. Gezien het permanente toezicht dat de Commissie overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 uitoefent, dient de termijn van de opneming van de betrokken controleorganen te worden verlengd tot en met 30 juni 2018.

(42)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 355/2014 van de Commissie (5), bevat een fout met betrekking tot het codenummer voor Nepal voor het controleorgaan „Onecert, Inc.”. Deze fout moet worden gecorrigeerd.

(43)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(44)

Aangezien de verwijzingen naar 30 juni 2015 als einde van de termijn voor opname in de lijsten in de bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 tijdig moeten worden gewijzigd, dienen de desbetreffende wijzigingen van toepassing te zijn met ingang van 30 juni 2015.

(45)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 4, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   De Commissie beoordeelt of een controleorgaan of een controlerende autoriteit kan worden erkend en in de in artikel 3 bedoelde lijst kan worden opgenomen na ontvangst van een verzoek daartoe van de vertegenwoordiger van het betrokken controleorgaan of de betrokken controlerende autoriteit dat is gebaseerd op het overeenkomstig artikel 17, lid 2, door de Commissie beschikbaar gestelde aanvraagmodel. Voor de opstelling van de eerste lijst worden alleen de vóór 31 oktober 2016 ontvangen volledige verzoeken in overweging genomen.”.

2.

Artikel 11, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   De Commissie beoordeelt of een controleorgaan of een controlerende autoriteit in de in artikel 10 bedoelde lijst kan worden opgenomen na ontvangst van een verzoek daartoe van de vertegenwoordiger van het betrokken controleorgaan of de betrokken controlerende autoriteit dat is gebaseerd op het overeenkomstig artikel 17, lid 2, door de Commissie beschikbaar gestelde aanvraagmodel. Voor het actualiseren van de lijst worden alleen de volledige verzoeken in overweging genomen.”.

(3)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

(4)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De punten 4 en 5 van bijlage I en punt 33 van bijlage II zijn evenwel van toepassing met ingang van 30 juni 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 juni 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3)  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

(4)  Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 355/2014 van de Commissie van 8 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 106 van 9.4.2014, blz. 15).


BIJLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1.

in de tekst met betrekking tot Australië wordt punt 4 vervangen door:

„4.

Bevoegde autoriteit: Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic”;

2.

in de tekst met betrekking tot Japan wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de rij betreffende codenummer JP-BIO-007 wordt vervangen door:

„JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html”;

b)

de rij betreffende codenummer JP-BIO-009 wordt vervangen door:

„JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html”;

c)

de rij betreffende codenummer JP-BIO-010 wordt vervangen door:

„JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/”;

d)

de rij betreffende codenummer JP-BIO-018 wordt vervangen door:

„JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org”;

3.

in de tekst met betrekking tot de Republiek Korea wordt punt 4 vervangen door:

„4.

Bevoegde autoriteit: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do”;

4.

in de tekst met betrekking tot Tunesië wordt punt 7 vervangen door:

„7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.”;

5.

in de tekst met betrekking tot de Verenigde Staten wordt punt 7 vervangen door:

„7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.”.


BIJLAGE II

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1.

in de tekst met betrekking tot „Abcert AG” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden in alfabetische volgorde ingevoegd:

„Albanië

AL-BIO-137

x

x

Armenië

AM-BIO-137

x

x

Bosnië en Herzegovina

BY-BIO-137

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-137

x

x

Kirgizië

KG-BIO-137

x

x

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-BIO-137

x

x

Montenegro

ME-BIO-137

x

x

Servië

RS-BIO-137

x

x

Tadzjikistan

TJ-BIO-137

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-137

x

x

Oezbekistan

UZ-BIO-137

x

x

—”;

b)

in de rij die betrekking heeft op Moldavië, wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

c)

onder de tabel wordt de volgende voetnoot betreffende Kosovo toegevoegd:

„(1)

Deze verwijzing laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.”;

2.

in de tekst met betrekking tot „Afrisco Certified Organic, CC” wordt in punt 3 een kruisje toegevoegd in kolom B van de rijen die betrekking hebben op Namibië, Zuid-Afrika, Swaziland, Zambia en Zimbabwe;

3.

in de tekst met betrekking tot „Agreco R.F. Göderz GmbH” worden in punt 3 de volgende rijen in alfabetische volgorde ingevoegd:

„Bolivia

BO-BIO-151

x

Bosnië en Herzegovina

BA-BIO-151

x

Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Cambodja

KH-BIO-151

x

Kaapverdië

CV-BIO-151

x

Colombia

CO-BIO-151

x

x

Cuba

CU-BIO-151

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-151

x

Ecuador

EC-BIO-151

x

Egypte

EG-BIO-151

x

El Salvador

SV-BIO-151

x

Ethiopië

ET-BIO-151

x

x

Fiji

FJ-BIO-151

x

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-BIO-151

x

Georgië

GE-BIO-151

x

Guatemala

GT-BIO-151

x

x

Honduras

HN-BIO-151

x

x

Indonesië

ID-BIO-151

x

Iran

IR-BIO-151

x

Kazachstan

KZ-BIO-151

x

Kenia

KE-BIO-151

x

x

Kirgizië

KG-BIO-151

x

Madagaskar

MG-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Mexico

MX-BIO-151

x

Montenegro

ME-BIO-151

x

Nepal

NP-BIO-151

x

x

Nicaragua

NI-BIO-151

x

x

Nigeria

NG-BIO-151

x

x

Papoea-Nieuw-Guinea

PG-BIO-151

x

x

Paraguay

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Filipijnen

PH-BIO-151

x

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegal

SN-BIO-151

x

x

Servië

RS-BIO-151

x

Salomonseilanden

SB-BIO-151

x

Zuid-Afrika

ZA-BIO-151

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-151

x

x

Suriname

SR-BIO-151

x

x

Tanzania

TZ-BIO-151

x

Thailand

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Turkmenistan

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

Uruguay

UY-BIO-151

x

Oezbekistan

UZ-BIO-151

x

Venezuela

VE-BIO-151

x

Vietnam

VN-BIO-151

x

x

—”;

4.

de volledige tekst met betrekking tot „Austria Bio Garantie GmbH” wordt geschrapt;

5.

de volledige tekst met betrekking tot „BCS Öko-Garantie GmbH” wordt geschrapt;

6.

in de tekst met betrekking tot „Bioagricert S.r.l.” worden in punt 3 de volgende rijen in alfabetische volgorde ingevoegd:

„Iran

IR-BIO-132

x

x

Vietnam

VN-BIO-132

x

x

—”;

7.

in de tekst met betrekking tot „Bio Latina Certificadora” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

in de rij die betrekking heeft op Nicaragua, wordt een kruisje toegevoegd in kolom A;

b)

in de rij die betrekking heeft op Peru, wordt een kruisje toegevoegd in kolom A en wordt het kruisje in kolom C geschrapt;

8.

in de tekst met betrekking tot „Caucacert Ltd” wordt in punt 3 een kruisje toegevoegd in de kolommen B en F van de rij die betrekking heeft op Georgië;

9.

de tekst met betrekking tot „CCPB Srl” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1 wordt vervangen door:

„1.

Adres: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italië”;

b)

in punt 3 wordt de volgende rij ingevoegd:

„Mali

ML-BIO-102

x

x

—”;

10.

in de vermelding met betrekking tot „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden in alfabetische volgorde ingevoegd:

„Cambodja

KH-BIO-140

x

x

El Salvador

SV-BIO-140

x

x

Guatemala

GT-BIO-140

x

x

Honduras

HN-BIO-140

x

x

Laos

LA-BIO-140

x

x

Madagaskar

MG-BIO-140

x

x

Maleisië

MY-BIO-140

x

x

Mozambique

MZ-BIO-140

x

x

Myanmar/Birma

MM-BIO-140

x

x

x

Namibië

NA-BIO-140

x

x

Nicaragua

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

Oost-Timor

TL-BIO-140

x

x

Verenigde Arabische Emiraten

AE-BIO-140

x

Uruguay

UY-BIO-140

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-140

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-140

x

x

—”;

b)

in de rij die betrekking heeft op China, wordt een kruisje toegevoegd in kolom F;

c)

in de rij die betrekking heeft op de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, wordt een kruisje toegevoegd in kolom F;

d)

in de rij die betrekking heeft op Servië, wordt een kruisje toegevoegd in kolom F;

11.

in de tekst met betrekking tot „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd:

„Colombia

CO-BIO-104

x

—”;

12.

in de tekst met betrekking tot „Control Union Certifications” worden in punt 3 de volgende rijen in alfabetische volgorde ingevoegd:

„Algerije

DZ-BIO-149

x

x

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-149

x

x

x

Chili

CL-BIO-149

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-149

x

x

x

Gambia

GM-BIO-149

x

x

x

Guatemala

GT-BIO-149

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-149

x

x

x

Rusland

RU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sudan

SD-BIO-149

x

x

x

—”;

13.

in de tekst met betrekking tot „Ecocert SA” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden in alfabetische volgorde ingevoegd:

„Chili

CL-BIO-154

x

Ethiopië

ET-BIO-154

x

Taiwan

TW-BIO-154

x

x

—”;

b)

in de rij die betrekking heeft op Colombia, wordt een kruisje toegevoegd in kolom E;

c)

in de rij die betrekking heeft op Cuba, wordt een kruisje toegevoegd in kolom E;

d)

in de rij die betrekking heeft op Japan, wordt een kruisje toegevoegd in kolom C;

14.

in de tekst met betrekking tot „Ecoglobe” wordt in punt 3 een kruisje toegevoegd in kolom B van de rijen die betrekking hebben op Afghanistan, Armenië, Belarus, Iran, Kazachstan, Kirgizië, Pakistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan;

15.

de volledige tekst met betrekking tot „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu” wordt geschrapt;

16.

in de tekst met betrekking tot „IMO Control Latinoamérica Ltda.” worden in punt 3 de volgende rijen in alfabetische volgorde ingevoegd:

„Panama

PA-BIO-123

x

x

Suriname

SR-BIO-123

x

x

—”;

17.

in de tekst met betrekking tot „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști” wordt in punt 3 een kruisje toegevoegd in de kolommen B en E van de rij die betrekking heeft op Turkije;

18.

de volledige tekst met betrekking tot „IMO Institut für Marktökologie GmbH” wordt geschrapt;

19.

in de tekst met betrekking tot „Indocert” wordt in punt 3 het kruisje geschrapt in kolom C van de rij die betrekking heeft op India;

20.

in de tekst met betrekking tot „IMOswiss AG” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden in alfabetische volgorde ingevoegd:

„Bahama's

BS-BIO-143

 

x

Cambodja

KH-BIO-143

x

x

Gambia

GM-BIO-143

x

x

Honduras

HN-BIO-143

x

Iran

IR-BIO-143

x

x

Laos

LA-BIO-143

x

x

Maleisië

MY-BIO-143

x

x

Myanmar/Birma

MM-BIO-143

x

x

Oman

OM-BIO-143

x

x

Saudi-Arabië

SA-BIO-143

x

x

Suriname

SR-BIO-143

x

x

—”;

b)

in de rij die betrekking heeft op Ethiopië, wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

21.

in de tekst met betrekking tot „Istituto Certificazione Etica e Ambientale” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd:

„Ivoorkust

CI-BIO-111

x

x

—”;

22.

de volgende nieuwe vermelding wordt ingevoegd:

„„Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”

 

1.

Adres: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Duitsland

 

2.

Internetadres: http://www.bcs-oeko.com

 

3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Albanië

AL-BIO-141

x

x

Algerije

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armenië

AM-BIO-141

x

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO-141

x

x

Bangladesh

BD-BIO-141

x

x

x

Belarus

BY-BIO-141

x

x

x

Benin

BJ-BIO-141

x

x

Bhutan

BT-BIO-141

x

x

x

Bolivia

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brazilië

BR-BIO-141

x

x

x

x

Cambodja

KH-BIO-141

x

x

Tsjaad

TD-BIO-141

x

x

Chili

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

China

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-141

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-141

x

Ivoorkust

CI-BIO-141

x

x

x

Cuba

CU-BIO-141

x

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-141

x

x

Ecuador

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egypte

EG-BIO-141

x

x

El Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Ethiopië

ET-BIO-141

x

x

x

x

Georgië

GE-BIO-141

x

x

x

Fiji

FJ-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haïti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

x

India

IN-BIO-141

x

Indonesië

ID-BIO-141

x

x

Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Japan

JP-BIO-141

x

x

Kenia

KE-BIO-141

x

x

x

x

Kosovo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kirgizië

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Maleisië

MY-BIO-141

x

x

Mexico

MX-BIO-141

x

x

x

x

Moldavië

MD-BIO-141

x

x

Mongolië

MN-BIO-141

x

x

x

x

Montenegro

ME-BIO-141

x

x

Marokko

MA-BIO-141

x

x

Mozambique

MZ-BIO-141

x

x

Myanmar/Birma

MM-BIO-141

x

x

x

Namibië

NA-BIO-141

x

x

Nepal

NP-BIO-141

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Oman

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Papoea-Nieuw-Guinea

PG-BIO-141

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filipijnen

PH-BIO-141

x

x

x

Rusland

RU-BIO-141

x

x

x

Saudi-Arabië

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Servië

RS-BIO-141

x

x

Singapore

SG-BIO-141

x

x

x

Zuid-Afrika

ZA-BIO-141

x

x

x

x

x

Zuid-Korea

KR-BIO-141

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-141

x

x

Sudan

SD-BIO-141

x

x

Swaziland

SZ-BIO-141

x

x

Frans-Polynesië

PF-BIO-141

x

x

Taiwan

TW-BIO-141

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-141

x

x

Thailand

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turkije

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Oekraïne

UA-BIO-141

x

x

x

Verenigde Arabische Emiraten

AE-BIO-141

x

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-141

x

x

Vietnam

VN-BIO-141

x

x

x

x

 

4.

Uitzonderingen: omschakelingproducten en onder bijlage III vallende producten

 

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”;

23.

de tekst met betrekking tot „LACON GmbH” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 3 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de volgende rijen worden in alfabetische volgorde ingevoegd:

„Bhutan

BT-BIO-134

x

x

Indonesië

ID-BIO-134

x

x

Mauritius

MU-BIO-134

x

x

Nigeria

NG-BIO-134

x

x

Senegal

SN-BIO-134

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-134

x

x

Uganda

UG-BIO-134

x

x

—”;

ii)

in de rij die betrekking heeft op Brazilië, wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen A en D;

iii)

in de rij die betrekking heeft op Madagaskar, wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

iv)

in de rij die betrekking heeft op Mali, wordt een kruisje toegevoegd in kolom D;

v)

in de rij die betrekking heeft op Marokko, wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

vi)

in de rij die betrekking heeft op Servië, wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

vii)

in de rij die betrekking heeft op Tanzania, wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;

viii)

in de rij die betrekking heeft op de Verenigde Arabische Emiraten, wordt een kruisje toegevoegd in kolom A;

b)

in punt 4 wordt het woord „wijn” geschrapt;

24.

in de tekst met betrekking tot „Letis SA” worden in punt 3 de volgende rijen in alfabetische volgorde ingevoegd:

„Kaaimaneilanden

KY-BIO-135

x

 

x

Ecuador

EC-BIO-135

x

x

Mexico

MX-BIO-135

x

—”;

25.

in de tekst met betrekking tot „NASAA Certified Organic Pty Ltd” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd:

„China

CN-BIO-119

x

x

—”;

26.

in de tekst met betrekking tot „Onecert, Inc.” wordt in punt 3 de rij voor Nepal vervangen door:

„Nepal

NP-BIO-152

x

x

—”;

27.

in de tekst met betrekking tot „Organic Control System” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd:

„Montenegro

ME-BIO-162

x

x

—”;

28.

in de tekst met betrekking tot „Organic Standard” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden in alfabetische volgorde ingevoegd:

„Armenië

AM-BIO-108

x

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO-108

x

x

Georgië

GE-BIO-108

x

x

x

Kazachstan

KG-BIO-108

x

x

Kirgizië

KZ-BIO-108

x

x

Moldavië

MD-BIO-108

x

x

Rusland

RU-BIO-108

x

x

Oezbekistan

UZ-BIO-108

x

x

—”;

b)

in de rij die betrekking heeft op Belarus, wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen C, D, E en F;

c)

in de rij die betrekking heeft op Oekraïne, wordt een kruisje toegevoegd in de kolommen C, E en F;

29.

in de tekst met betrekking tot „Organización Internacional Agropecuaria” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentinië

AR-BIO-110

x

x

Bolivia

BO-BIO-110

x

x

Brazilië

BR-BIO-110

x

x

x

Mexico

MX-BIO-110

x

x

Panama

PA-BIO-110

x

x

Paraguay

PY-BIO-110

x

x

Uruguay

UY-BIO-110

x

x

x

x

—”;

30.

de volledige tekst met betrekking tot „SGS Austria Controll-Co. GmbH” wordt geschrapt;

31.

in de tekst met betrekking tot „Soil Association Certification Limited” worden in punt 3 de volgende rijen in alfabetische volgorde ingevoegd:

„Algerije

DZ-BIO-142

x

x

Bahama's

BS-BIO-142

x

x

Hongkong

HK-BIO-142

x

x

Malawi

MW-BIO-142

x

x

Samoa

WS-BIO-142

x

x

Singapore

SG-BIO-142

x

x

Vietnam

VN-BIO-142

x

x

—”;

32.

in de tekst met betrekking tot „Suolo e Salute srl” wordt in punt 3 de rij die betrekking heeft op Servië geschrapt;

33.

in de tekst met betrekking tot „Abcert AG”, „Agreco R.F. Göderz GmbH”, „Albinspekt”, „ARGENCERT SA”, „Australian Certified Organic”, „Bioagricert S.r.l.”, „BioGro New Zealand Limited”, „Bio Latina Certificadora”, „Bolicert Ltd”, „Caucacert Ltd”, „CCOF Certification Services”, „CCPB Srl”, „CERES Certification of Environmental Standards GmbH”, „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”, „Certisys”, „Control Union Certifications”, „Doalnara Certified Organic Korea, LLC”, „Ecocert SA”, „Ecoglobe”, „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu”, „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”, „IBD Certifications Ltd”, „IMO Control Latinoamérica Ltda.”, „IMO Control Private Limited”, „Indocert”, „IMOswiss AG”, „International Certification Services, Inc.”, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, „Japan Organic and Natural Foods Association”, „LACON GmbH”, „Letis SA”, „NASAA Certified Organic Pty Ltd”, „ÖkoP Zertifizierungs GmbH”, „Onecert, Inc.”, „Oregon Tilth”, „Organic agriculture certification Thailand”, „Organic Certifiers”, „Organic crop improvement association”, „Organic Standard”, „Organización Internacional Agropecuaria”, „Organska Kontrola”, „QC&I GmbH”, „Quality Assurance International”, „Soil Association Certification Limited”, „Suolo e Salute srl” en „Uganda Organic Certification Ltd” wordt punt 5 vervangen door:

„5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2018.”.


(1)  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving