Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.7

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 644/2014 VAN DE COMMISSIE

van 16 juni 2014

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat een lijst van derde landen waarvan het productiesysteem en de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als gelijkwaardig met die in Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend. Bijlage IV bij die verordening bevat de lijst van de controleorganen en controlerende autoriteiten die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven. In het licht van de nieuwe informatie die de Commissie heeft ontvangen, moeten bepaalde wijzigingen worden aangebracht in de lijsten die in die bijlagen zijn opgenomen.

(2)

De geldigheidsduur van de opneming van Canada in de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 vastgestelde lijst loopt af op 30 juni 2014. Aangezien Canada aan de in artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde voorwaarden blijft voldoen, moet de opneming voor onbepaalde duur worden verlengd.

(3)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 586/2013 van de Commissie (3) werd het controleorgaan NOCA Pvt. Ltd, Pune uit de tekst met betrekking tot India in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 verwijderd nadat India informatie over de schorsing van dat controleorgaan had verstrekt. De bevoegde autoriteit van India heeft de Commissie meegedeeld dat dat controleorgaan niet langer geschorst is en dat een nieuw controleorgaan is goedgekeurd, namelijk M/s Faircert Certification Services Pvt. Ltd, Khargone. Deze controleorganen moeten daarom worden toegevoegd aan de tekst met betrekking tot India in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008.

(4)

Op basis van de door de Commissie ontvangen informatie waaruit blijkt dat het controleorgaan SGS India Pvt. Ltd de reikwijdte van de erkenning van India niet in acht neemt met betrekking tot de producten die mogen worden ingevoerd, moet dat controleorgaan worden verwijderd uit de tekst met betrekking tot India in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008.

(5)

De bevoegde autoriteit van Japan heeft de Commissie in kennis gesteld van wijzigingen met betrekking tot twee erkende controleorganen, alsook van vijf zopas goedgekeurde controleorganen; dit alles moet tot uiting komen in de tekst met betrekking tot Japan in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008.

(6)

De geldigheidsduur van de opneming van Tunesië in de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 vastgestelde lijst loopt af op 30 juni 2014. Uit de resultaten van het toezicht van de Commissie blijkt dat de Tunesische bevoegde autoriteit beter toezicht op het controlesysteem moet uitoefenen. Tunesië heeft corrigerende maatregelen genomen en er is vooruitgang geboekt. De opneming moet worden verlengd tot en met 30 juni 2015 om te kunnen controleren of sommige aangekondigde maatregelen worden nageleefd.

(7)

De Commissie heeft de uiterlijk op 31 oktober 2013 ontvangen verzoeken om opneming in de lijst in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 onderzocht. De controleorganen en controlerende autoriteiten die blijkens het onderzoek van alle ontvangen gegevens aan de betrokken eisen voldoen, moeten in die lijst worden opgenomen.

(8)

De bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 586/2013 van de Commissie van 20 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft en tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat de datum voor de indiening van het jaarverslag betreft (PB L 169 van 21.6.2013, blz. 51).


BIJLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tekst met betrekking tot Canada wordt punt 7 vervangen door:

„7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: niet nader gespecificeerd.”.

2)

Punt 5 van de tekst met betrekking tot India wordt als volgt gewijzigd:

a)

de rij voor IN-ORG-013 wordt geschrapt;

b)

de volgende rij wordt ingevoegd na de rij voor IN-ORG-010:

„IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com”

c)

de volgende rij wordt toegevoegd:

„IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt. Ltd

www.faircert.com”

3)

Punt 5 van de tekst met betrekking tot Japan wordt als volgt gewijzigd:

a)

de rij voor JP-BIO-006 wordt vervangen door:

„JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp”

b)

de rij voor JP-BIO-023 wordt vervangen door:

„JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

www.inasaku.or.tv”

c)

na de rij voor JP-BIO-030 worden de volgende rijen toegevoegd:

„JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

www.vaw.ne.jp/aso/woca

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-033

The Mushroom Research Institute of Japan

www.kinoko.or.jp

JP-BIO-034

International Nature Farming Researech Center

www.infrc.or.jp

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp”

4)

De tekst met betrekking tot Tunesië wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 5 wordt de rij voor TN-BIO-006 vervangen door:

„TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn”

b)

punt 7 wordt vervangen door:

„7.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst:30 juni 2015.”.


BIJLAGE II

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tekst met betrekking tot „Afrisco Certified Organic, CC” wordt punt 4 vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten”.

2)

In de tekst met betrekking tot „ARGENCERT SA” worden de punten 3 en 4 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentinië

AR-BIO-138

x

Chili

CL-BIO-138

x

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten”.

3)

De tekst met betrekking tot „Caucacert Ltd” wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt 1 wordt vervangen door:

„1.

Adres: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, GEORGIË”;

b)

punt 4 wordt vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten”.

4)

In de tekst met betrekking „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” wordt punt 4 vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten”.

5)

In de tekst met betrekking tot „Control Union Certifications” worden de punten 3 en 4 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-149

x

x

x

x

Albanië

AL-BIO-149

x

x

x

x

Bermuda

BM-BIO-149

x

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-149

x

x

x

x

Brazilië

BR-BIO-149

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-149

x

x

x

x

Birma/Myanmar

MM-BIO-149

x

x

x

x

Cambodja

KH-BIO-149

x

x

x

x

Canada

CA-BIO-149

x

China

CN-BIO-149

x

x

x

x

Colombia

CO-BIO-149

x

x

x

x

Costa Rica

CR-BIO-149

x

x

Ivoorkust

CI-BIO-149

x

x

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-149

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-149

x

x

x

x

Egypte

EG-BIO-149

x

x

x

x

Ethiopië

ET-BIO-149

x

x

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

x

x

Guinee

GN-BIO-149

x

x

Honduras

HN-BIO-149

x

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-149

x

x

x

x

India

IN-BIO-149

x

x

x

Indonesië

ID-BIO-149

x

x

x

x

Iran

IR-BIO-149

x

x

x

x

Israël

IL-BIO-149

x

x

Japan

JP-BIO-149

x

x

Zuid-Korea

KR-BIO-149

x

x

x

x

Kirgizië

KG-BIO-149

x

x

x

x

Laos

LA-BIO-149

x

x

x

x

Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

MK-BIO-149

x

x

x

x

Maleisië

MY-BIO-149

x

x

x

x

Mali

ML-BIO-149

x

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-149

x

x

x

x

Mexico

MX-BIO-149

x

x

x

x

Moldavië

MD-BIO-149

x

x

x

x

Mozambique

MZ-BIO-149

x

x

x

x

Nepal

NP-BIO-149

x

x

x

x

Nigeria

NG-BIO-149

x

x

x

x

Pakistan

PK-BIO-149

x

x

x

x

Bezette Palestijnse gebieden

PS-BIO-149

x

x

x

x

Panama

PA-BIO-149

x

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

x

x

Filipijnen

PH-BIO-149

x

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-149

x

x

x

x

Servië

RS-BIO-149

x

x

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-149

x

x

Singapore

SG-BIO-149

x

x

x

x

Zuid-Afrika

ZA-BIO-149

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-149

x

x

x

x

Zwitserland

CH-BIO-149

x

Syrië

SY-BIO-149

x

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-149

x

x

x

x

Thailand

TH-BIO-149

x

x

x

x

Oost-Timor

TL-BIO-149

x

x

x

x

Turkije

TR-BIO-149

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-149

x

x

x

x

Oekraïne

UA-BIO-149

x

x

x

x

Verenigde Arabische Emiraten

AE-BIO-149

x

x

x

x

Verenigde Staten

US-BIO-149

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

x

x

x

Oezbekistan

UZ-BIO-149

x

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

x

x

Zambia

ZN-BIO-149

x

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten”.

6)

In de tekst met betrekking tot „Ecoglobe” wordt punt 1 vervangen door:

„1.

Adres: 1, Aram Khachatryan Street, apt. 66, 0033 Yerevan, ARMENIË”.

7)

In de tekst met betrekking tot „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Azerbeidzjan

AZ-BIO-109

x

x

Ivoorkust

CI-BIO-109

x

x

Ethiopië

ET-BIO-109

x

x

Georgië

GE-BIO-109

x

x

Kazachstan

KZ-BIO-109

x

x

x

Kirgizië

KG-BIO-109

x

x

Rusland

RU-BIO-109

x

x

x

Servië

RS-BIO-109

x

x

x

x

Tadzjikistan

TJ-BIO-109

x

x

Turkije

TR-BIO-109

x

x

x

x

Oekraïne

UA-BIO-109

x

x

x

x

Oezbekistan

UZ-BIO-109

x

x

—”

8)

In de tekst met betrekking tot „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Bahama's

BS-BIO-144

x

x

x

China

CN-BIO-144

x

x

x

x

Dominicaanse Republiek

DO-BIO-144

x

x

x

x

Ecuador

EC-BIO-144

x

x

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

x

x

x

Maleisië

MY-BIO-144

x

x

x

Mexico

MX-BIO-144

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-144

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-144

x

x

x

Filipijnen

PH-BIO-144

x

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-144

x

x

x

x

Zuid-Afrika

ZA-BIO-144

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-144

x

x

x

x

Turkije

TR-BIO-144

x

x

x”

9)

In de tekst met betrekking tot „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghanistan

AF-BIO-158

x

x

Azerbeidzjan

AZ-BIO-158

x

x

Georgië

GE-BIO-158

x

Kazachstan

KZ-BIO-158

x

x

Kirgizië

KG-BIO-158

x

x

Rusland

RU-BIO-158

x

x

Tadzjikistan

TJ-BIO-158

x

x

Turkije

TR-BIO-158

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-158

x

x

Oekraïne

UA-BIO-158

x

x

x

Oezbekistan

UZ-BIO-158

x

x

Verenigde Arabische Emiraten

AE-BIO-158

x

—”

10)

In de tekst met betrekking tot „Indocert” worden de punten 3 en 4 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

India

IN-BIO-148

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-148

x

Cambodja

KH-BIO-148

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten”.

11)

In de tekst met betrekking tot „NASAA Certified Organic Pty Ltd” worden de punten 3 en 4 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Australië

AU-BIO-119

x

Indonesië

ID-BIO-119

x

x

Maleisië

MY-BIO-119

x

x

Nepal

NP-BIO-119

x

x

Papoea-Nieuw-Guinea

PG-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

Singapore

SG-BIO-119

x

x

Salomonseilanden

SB-BIO-119

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-119

x

x

Oost-Timor

TL-BIO-119

x

x

Tonga

TO-BIO-119

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten”.

12)

In de tekst met betrekking tot „SGS Austria Controll-Co. GmbH” wordt punt 4 vervangen door:

„4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten”.

13)

In de tekst met betrekking tot „Organic crop improvement association” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Canada

CA-BIO-120

x

x

Guatemala

GT-BIO-120

x

x

x

Japan

JP-BIO-120

x

x

x

Mexico

MX-BIO-120

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-120

x

x

x

Peru

PE-BIO-120

x

x

x

El Salvador

SV-BIO-120

x

x

x

—”

14)

In de tekst met betrekking tot „Soil Association Certification Limited” wordt punt 3 vervangen door:

„3.

Betrokken derde landen, codenummers en productcategorieën:

Derde land

Codenummer

Productcategorie

 

 

A

B

C

D

E

F

Belize

BZ-BIO-142

x

x

Kameroen

CM-BIO-142

x

x

Colombia

CO-BIO-142

x

Egypte

EG-BIO-142

x

x

Ghana

GH-BIO-142

x

x

Iran

IR-BIO-142

x

x

Kenia

KE-BIO-142

x

x

Zuid-Afrika

ZA-BIO-142

x

x

x

Thailand

TH-BIO-142

x

x

Uganda

UG-BIO-142

x

x

Venezuela

VE-BIO-142

x

—”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving