Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.6

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1980 VAN DE COMMISSIE

van 4 november 2015

tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/931 van de Commissie (3), is Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH opgenomen als een erkend controleorgaan voor productcategorie D voor Zuid-Korea, hoewel die erkenning bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/131 van de Commissie (4) is ingetrokken na de opname van de Republiek Korea in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008. Aangezien de Republiek Korea als een erkend derde land is opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 voor productcategorie D, onder meer voor de verwerking van ingevoerde ingrediënten, kan Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH niet overeenkomstig artikel 10, lid 2, onder b), voor die productcategorie voor de Republiek Korea worden erkend. De erkenning voor productcategorie D moet bijgevolg uit bijlage IV worden geschrapt. Om te zorgen voor consistentie met de in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/131 gebruikte terminologie, moet „Zuid-Korea” in de overige erkenningen voor Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH worden vervangen door „Republiek Korea”.

(2)

De eerder bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1287/2014 van de Commissie (5) verleende erkenning van Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH voor de productcategorieën A, D en F voor Guinee-Bissau is niet vermeld in de tabel in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, hoewel de erkenning van dat controleorgaan voor dat land niet is ingetrokken. Die erkenning moet bijgevolg weer in bijlage IV worden opgenomen.

(3)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/931, bevat eveneens een aantal fouten met betrekking tot de codenummers, die moeten worden gerectificeerd. De codenummers voor het controleorgaan „Abcert AG” voor Bosnië en Herzegovina, voor het controleorgaan „Istituto Certificazione Etica e Ambientale” voor Ivoorkust en voor het controleorgaan „Organic Standard” voor Kazachstan en Kirgizië moeten daarom worden gerectificeerd. Tegelijkertijd moet een door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 355/2014 van de Commissie (6) veroorzaakte fout in verband met het codenummer voor het controleorgaan „Bio.inspecta AG” voor Kirgizië worden gerectificeerd.

(4)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(5)

Ter wille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid, moeten deze correcties onverwijld worden aangebracht. Derhalve moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het is evenwel aangewezen dat bepaalde correcties die bij deze verordening worden aangebracht in verband met fouten in Uitvoeringsverordening (EU) 2015/931, met terugwerkende kracht vanaf de datum van inwerkingtreding van die verordening van toepassing zijn.

(6)

De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt gerectificeerd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De punten 1) en 3), punt 4), onder b), en punt 5) van de bijlage zijn van toepassing met ingang van 8 juli 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 november 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/931 van de Commissie van 17 juni 2015 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 151 van 18.6.2015, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/131 van de Commissie van 26 januari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 23 van 29.1.2015, blz. 1).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1287/2014 van de Commissie van 28 november 2014 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 348 van 4.12.2014, blz. 1).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 355/2014 van de Commissie van 8 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 106 van 9.4.2014, blz. 15).


BIJLAGE

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gerectificeerd:

1)

In de tekst met betrekking tot „Abcert AG” wordt de rij voor Bosnië en Herzegovina onder punt 3 vervangen door:

„Bosnië en Herzegovina

BA-BIO-137

x

x

—”

2)

In de tekst met betrekking tot „Bio.inspecta AG” wordt de rij voor Kirgizië onder punt 3 vervangen door:

„Kirgizië

KG-BIO-161

x

x

—”

3)

In de tekst met betrekking tot „Istituto Certificazione Etica e Ambientale” wordt de rij voor Ivoorkust onder punt 3 vervangen door:

„Ivoorkust

CI-BIO-115

x

x

—”

4)

In de tekst met betrekking tot „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de rij voor Zuid-Korea wordt vervangen door:

„Republiek Korea

KR-BIO-141

x

x

x

—”

b)

de volgende rij wordt toegevoegd:

„Guinee-Bissau

GW-BIO-141

x

x

x”

5)

In de tekst met betrekking tot „Organic Standard” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de rij voor Kazachstan wordt vervangen door:

„Kazachstan

KZ-BIO-108

x

x

—”

b)

de rij voor Kirgizië wordt vervangen door:

„Kirgizië

KG-BIO-108

x

x

—”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving