Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.6

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 442/2014 VAN DE COMMISSIE

van 30 april 2014

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008, wat betreft verzoeken tot opneming in de lijst van derde landen die voor gelijkwaardigheidsdoeleinden zijn erkend met het oog op de invoer van biologische producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, lid 2, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) zijn bepalingen vastgesteld inzake de procedure om derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden te erkennen overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007.

(2)

Op 13 en 14 mei 2013 heeft de Raad van de Europese Unie tijdens zijn 3 237e bijeenkomst van de ministers van Landbouw en Visserij in zijn conclusies over de biologische landbouw de Commissie aangemoedigd de bestaande mechanismen te verbeteren om de internationale handel in biologische producten te vergemakkelijken, en wederkerigheid en transparantie te eisen in alle handelsovereenkomsten.

(3)

Naar aanleiding van de nog lopende herziening van het rechtskader voor de biologische productiesector is aan het licht gekomen dat de bestaande regeling om derde landen voor gelijkwaardigheidsdoelstellingen te erkennen, tekortkomingen vertoont. De meeste gelijkwaardigheidsovereenkomsten die de Commissie en derde landen hebben ondertekend, zijn unilateraal door de Europese Commissie toegepast en zijn bijgevolg weinig bevorderlijk geweest voor het creëren van een gelijk speelveld. Geconstateerd werd dat een internationale overeenkomst het geschikte instrument is om de gelijkwaardigheid van derde landen te erkennen. Om een gelijk speelveld, transparantie en rechtszekerheid te bevorderen, moet voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van derde landen worden overgestapt van de huidige op gelijkwaardigheidsovereenkomsten gebaseerde regeling naar een regeling op basis van evenwichtige internationale overeenkomsten.

(4)

Om de overgang naar de nieuwe, op internationale overeenkomsten gebaseerde regeling te vergemakkelijken, moet een termijn worden bepaald voor ontvangst van nieuwe verzoeken tot opneming in de lijst als bedoeld in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1235/2008 en als vastgesteld in bijlage III bij die verordening. Na die datum ontvangen verzoeken mogen niet in aanmerking worden genomen.

(5)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt vervangen door:

„1.   De Commissie beoordeelt of een derde land in de in artikel 7 bedoelde lijst kan worden opgenomen, na daartoe een opnemingsverzoek van de vertegenwoordiger van het betrokken derde land te hebben ontvangen, op voorwaarde dat dit verzoek vóór 1 juli 2014 is ingediend.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 april 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving