Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-18

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1068 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2015

tot wijziging van Beschikking 2002/994/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 4437)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (1), en met name artikel 22, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2002/994/EG van de Commissie (2) is van toepassing op alle producten van dierlijke oorsprong die uit China worden ingevoerd en die bestemd zijn voor menselijke consumptie of voor diervoeding.

(2)

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, van die beschikking moeten de lidstaten de invoer van die producten verbieden. Artikel 2, lid 2, voorziet in twee afwijkingen van dat verbod.

(3)

Overeenkomstig de eerste afwijking in artikel 2, lid 2, van Beschikking 2002/994/EG moeten de lidstaten de invoer toestaan van in de lijst van deel I van de bijlage bij die beschikking opgenomen producten voor zover de voor de betrokken producten geldende veterinairrechtelijke voorschriften en gezondheidsvoorschriften in acht worden genomen.

(4)

Overeenkomstig de tweede afwijking in artikel 2, lid 2, van die beschikking moeten de lidstaten de invoer toestaan van in de lijst van deel II van de bijlage bij die beschikking opgenomen producten voor zover die bovendien vergezeld gaan van een specifieke verklaring van de Chinese bevoegde autoriteit waarin staat dat de betrokken producten geen gevaar opleveren voor de diergezondheid en de volksgezondheid.

(5)

Het bestaan van twee lijsten van producten heeft geleid tot onzekerheden bij de toepassing van Beschikking 2002/994/EG aangezien sommige stoffen zoals levensmiddelenadditieven en toevoegingsmiddelen voor diervoeders, voedingssupplementen en voedermiddelen in geen van beide lijsten zijn opgenomen. De Chinese autoriteiten hebben verzocht om toevoeging van andere stoffen in deel I; bovendien oordeelde de Commissie dat de redenen die hebben geleid tot de vaststelling van Beschikking 2002/994/EG niet van toepassing zijn op levensmiddelenadditieven en toevoegingsmiddelen voor diervoeders, voedingssupplementen en voedermiddelen, aangezien deze in hoge mate geraffineerd zijn.

(6)

Beschikking 2002/994/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel I van de bijlage bij Beschikking 2002/994/EG wordt vervangen door:

„DEEL I

Lijst van voor menselijke consumptie of als diervoeder bedoelde producten van dierlijke oorsprong die in de Unie mogen worden ingevoerd zonder de in artikel 3 bedoelde verklaring:

visserijproducten, met uitzondering van:

aquacultuurproducten,

gepelde en/of verwerkte garnalen,

zoetwaterkreeft van de soort Procambarus clarkii, gevist in natuurlijk zoet water;

gelatine;

voeder voor gezelschapsdieren overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad (3);

als levensmiddelenadditieven te gebruiken stoffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad (4);

als of in voedingssupplementen te gebruiken stoffen overeenkomstig Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (5);

chondroïtinesulfaat en glucosamine, beschouwd als voedermiddelen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 68/2013 van de Commissie (6);

L-cysteïne en L-cystine, beschouwd als toevoegingsmiddelen voor diervoeding, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad (7).

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2015.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(2)  Beschikking 2002/994/EG van de Commissie van 20 december 2002 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van uit China ingevoerde producten van dierlijke oorsprong (PB L 348 van 21.12.2002, blz. 154).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving