Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-16

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/949 VAN DE COMMISSIE

van 19 juni 2015

tot goedkeuring van de door bepaalde derde landen verrichte, aan de uitvoer voorafgaande controles op bepaalde levensmiddelen wat de aanwezigheid van bepaalde mycotoxinen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 23,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie (2) stelt toelaatbare maximumgehalten voor ochratoxine A en aflatoxinen in levensmiddelen vast. Alleen levensmiddelen die aan de maximumgehalten voldoen, mogen in de Unie in de handel worden gebracht.

(2)

In Verordening (EG) nr. 882/2004 wordt bepaald dat de lidstaten verplicht zijn ervoor te zorgen dat regelmatig officiële controles op basis van een risicobeoordeling en met een passende frequentie worden verricht om de doelstellingen van de verordening te bereiken, onder meer het voorkomen, wegnemen of tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen van risico's voor mens en dier.

(3)

Artikel 23 van Verordening (EG) nr. 882/2004 bepaalt dat controles kunnen worden goedgekeurd die derde landen voorafgaand aan de uitvoer verrichten op diervoeders en levensmiddelen onmiddellijk vóór de uitvoer ervan naar de Europese Unie om na te gaan of de uitgevoerde producten voldoen aan de eisen van de Unie.

(4)

Een dergelijke goedkeuring kan alleen aan een derde land worden verleend als uit een audit van de Europese Unie is gebleken dat de naar de Europese Unie uitgevoerde diervoeders of levensmiddelen voldoen aan de vereisten van de Unie of daaraan gelijkwaardige vereisten en dat de in het derde land vóór de verzending verrichte controles als voldoende doeltreffend en efficiënt worden beschouwd om de door de wetgeving van de Unie voorgeschreven documenten-, overeenstemmings- en materiële controles te vervangen of te beperken.

(5)

In april 2005 hebben de Verenigde Staten van Amerika (hierna de „Verenigde Staten” genoemd) bij de Commissie een aanvraag ingediend tot verlening van een goedkeuring voor de door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten verrichte, aan de uitvoer voorafgaande controles op de verontreiniging met aflatoxinen van voor uitvoer naar de Europese Unie bestemde grondnoten.

(6)

Na een door het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Commissie (VVB) uitgevoerde audit werd bij Beschikking 2008/47/EG van de Commissie (3) goedkeuring verleend voor die aan de uitvoer voorafgaande controles om te garanderen dat wordt voldaan aan de in de wetgeving van de Unie vastgestelde maximumgehalten van aflatoxinen.

(7)

Op 8 oktober 2007 heeft Canada bij de Commissie een aanvraag ingediend tot verlening van een goedkeuring voor de door de bevoegde autoriteiten van Canada verrichte, aan de uitvoer voorafgaande controles op de verontreiniging met ochratoxine A van voor uitvoer naar de Europese Unie bestemde tarwe (gewone tarwe en durum) en tarwemeel.

(8)

De Commissie heeft in detail de informatie onderzocht die is verstrekt door de Canadese Grain Commission, de bevoegde autoriteit van Canada onder wiens verantwoordelijkheid de aan de uitvoer voorafgaande controles worden verricht, en was van oordeel dat de geboden garanties toereikend zijn voor het aanvaarden van de aanvraag tot goedkeuring van de aan de uitvoer voorafgaande controles op tarwe en bepaalde afgeleide producten daarvan wat de aanwezigheid van ochratoxine A betreft. Daarom werd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2011 van de Commissie (4) goedkeuring verleend voor die aan de uitvoer voorafgaande controles om te garanderen dat wordt voldaan aan de in de wetgeving van de Unie vastgestelde maximumgehalten van ochratoxine A.

(9)

Op 21 november 2012 hebben de Verenigde Staten bij de Commissie een aanvraag ingediend tot verlening van een goedkeuring voor de door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten verrichte, aan de uitvoer voorafgaande controles op de verontreiniging met aflatoxinen van voor uitvoer naar de Europese Unie bestemde amandelen.

(10)

Na een door het VVB van de Commissie uitgevoerde audit en nadat zij de door de Verenigde Staten verstrekte aanvullende informatie in detail heeft onderzocht, is de Commissie van oordeel dat de geboden garanties toereikend zijn en de goedkeuring rechtvaardigen van de aan de uitvoer voorafgaande controles. Daarom moet goedkeuring worden verleend voor die aan de uitvoer voorafgaande controles om te garanderen dat wordt voldaan aan de in de wetgeving van de Unie vastgestelde maximumgehalten van aflatoxinen.

(11)

Om de wetgeving te vereenvoudigen en te zorgen voor een uniforme aanpak is het wenselijk alle goedkeuringen van door bepaalde derde landen verrichte, aan de uitvoer voorafgaande controles op de aanwezigheid van mycotoxinen in levensmiddelen in één verordening op te nemen. Daarom dienen Beschikking 2008/47/EG en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2011 te worden vervangen en moeten de in deze instrumenten vervatte voorschriften worden samengevoegd met deze uitvoeringsverordening. Er zijn echter enkele kleine wijzigingen aangebracht om de bepalingen op elkaar af te stemmen wat betreft de frequentie van de controles en om de bepalingen aan te passen aan de wijzigingen van de GN-codes.

(12)

De lidstaten moeten overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 882/2004 de frequentie van de materiële controles op de invoer aanpassen aan de risico's die zijn verbonden aan de verschillende categorieën van levensmiddelen en onder meer rekening houden met de garanties die zijn verstrekt door de bevoegde autoriteiten van het derde land van oorsprong van de desbetreffende levensmiddelen. De systematische aan de uitvoer voorafgaande controles die onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit van het derde land in overeenstemming met de goedkeuring van de Unie en overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 882/2004 worden verricht, zorgen voor een toereikend niveau van garanties ten aanzien van de verontreiniging met mycotoxinen en stellen de lidstaten dus in staat de frequentie van de op deze producten uitgevoerde materiële controles te beperken.

(13)

De lage frequentie van de controle die is vastgesteld in de bijlage bij deze uitvoeringsverordening moet worden gevolgd door de lidstaten die veel zendingen van de desbetreffende levensmiddelen invoeren. De lidstaten die slechts een beperkt aantal zendingen van de desbetreffende levensmiddelen invoeren, moeten zorgen voor een lage frequentie van de controles, zonder aan de vastgestelde frequentie van de controles te voldoen.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Goedkeuring van de aan de uitvoer voorafgaande controles

1.   De aan de uitvoer voorafgaande controles vóór uitvoer door de Canadese Grain Commission, als bevoegde autoriteit, verricht op de aanwezigheid van ochratoxine A in de in bijlage I opgenomen en op het grondgebied van Canada geproduceerde tarwe en tarwemeel, zijn goedgekeurd.

2.   De volgende, aan de uitvoer voorafgaande controles vóór uitvoer naar de Unie door het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA), als bevoegde autoriteit, verricht, zijn goedgekeurd:

a)

de aan de uitvoer voorafgaande controles op aflatoxinen in de in bijlage I opgenomen en op het grondgebied van de Verenigde Staten geproduceerde grondnoten;

b)

de aan de uitvoer voorafgaande controles op aflatoxinen in de in bijlage I opgenomen en op het grondgebied van de Verenigde Staten geproduceerde amandelen.

Artikel 2

Begeleidende documenten en identificatie van de zendingen

1.   Elke zending van de in artikel 1 vermelde producten gaat vergezeld van:

a)

een verslag met de resultaten van de bemonstering en analyse, uitgevoerd door een door de bevoegde autoriteit erkend laboratorium overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 401/2006 van de Commissie (5) of daaraan gelijkwaardige vereisten;

b)

een certicaat overeenkomstig het in bijlage II vastgestelde model, ingevuld, geverifieerd en ondertekend door een vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit; het certificaat is vier maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

2.   Elke zending producten als bedoeld in artikel 1 moet voorzien zijn van een identificatiecode die wordt aangebracht op het verslag en het certificaat, als bedoeld in lid 1. Elke afzonderlijke zak of andere verpakkingsvorm van de zending of elke verpakking die verscheidene eenheden in één verpakking combineert, wordt met dezelfde code geïdentificeerd.

Artikel 3

Splitsing van zendingen

Indien een zending wordt gesplitst, gaat elk deel van de gesplitste zending totdat het in het vrije verkeer wordt gebracht, vergezeld van kopieën van het in artikel 2, lid 1, onder b), bedoelde certificaat, die zijn gewaarmerkt door de bevoegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied waarvan de splitsing heeft plaatsgevonden.

Artikel 4

Officiële controles

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 16, lid 2, en artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 882/2004 wordt de frequentie van de materiële controles door de lidstaten op de zendingen van de in artikel 1 bedoelde producten die overeenkomstig artikel 2 worden aangeboden, beperkt tot een maximaal percentage van het aantal aangeboden zendingen, zoals vastgesteld in bijlage I.

Artikel 5

Intrekking

Beschikking 2008/47/EG en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2011 worden hierbij ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking en uitvoeringsverordening gelden als verwijzingen naar deze uitvoeringsverordening.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsverordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze uitvoeringsverordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 juni 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5).

(3)  Beschikking 2008/47/EG van de Commissie van 20 december 2007 tot goedkeuring van de aan de uitvoer voorafgaande controles die door de Verenigde Staten van Amerika worden verricht op grondnoten en afgeleide producten daarvan wat de aanwezigheid van aflatoxinen betreft (PB L 11 van 15.1.2008, blz. 12).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 844/2011 van de Commissie van 23 augustus 2011 tot goedkeuring van de door Canada verrichte, aan de uitvoer voorafgaande controles op tarwe en tarwemeel wat de aanwezigheid van ochratoxine A betreft (PB L 218 van 24.8.2011, blz. 4).

(5)  Verordening (EG) nr. 401/2006 van de Commissie van 23 februari 2006 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op het mycotoxinegehalte in levensmiddelen (PB L 70 van 9.3.2006, blz. 12).


BIJLAGE I

In artikel 1 bedoelde producten en in artikel 4 bedoelde frequentie van de materiële controles:

Levensmiddelen

GN-code

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Mycotoxine

Frequentie van de materiële controles (%) bij invoer

Tarwe

1001

 

Canada

Ochratoxine A

< 1

Tarwemeel

1101 00

Grondnoten, in de dop

1202 41 00

 

Verenigde Staten van Amerika

Aflatoxinen

< 1

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 912008 11 962008 11 98

Amandelen, in de dop

0802 11

 

Verenigde Staten van Amerika

Aflatoxinen

< 1

Amandelen, zonder dop

0802 12

BIJLAGE II

Image

Image

Image


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving