Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-15

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/943 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 2015

inzake noodmaatregelen tot opschorting van de invoer van gedroogde bonen uit Nigeria en tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name artikel 53, lid 1,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (2), en met name artikel 15, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn de algemene beginselen inzake levensmiddelen in het algemeen en de voedselveiligheid in het bijzonder op het niveau van de Unie en op nationaal niveau vastgesteld. De verordening voorziet in door de Commissie te nemen noodmaatregelen wanneer blijkt dat een uit een derde land ingevoerd levensmiddel waarschijnlijk een ernstig risico voor de gezondheid van de mens inhoudt.

(2)

Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (3) voorziet in meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die zijn opgenomen in de lijst in bijlage I bij die verordening. Gedroogde bonen uit Nigeria worden sinds 1 juli 2013 aan zulke meer uitgebreide controles onderworpen ten aanzien van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelenresiduen.

(3)

De resultaten van de officiële controles die de lidstaten in het kader van Verordening (EG) nr. 669/2009 voor gedroogde bonen uit Nigeria hebben uitgevoerd, wijzen op een voortdurend hoge frequentie van niet-naleving van de in de levensmiddelenwetgeving vastgelegde eisen inzake bestrijdingsmiddelenresiduen. Na een periode van meer dan een jaar met frequentere controles aan de grenzen van de Unie kon geen verbetering van de situatie worden vastgesteld.

(4)

Sinds januari 2013 zijn via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders meer dan 50 meldingen gemaakt in verband met gedroogde bonen uit Nigeria, waarbij het in vrijwel alle gevallen ging om de aanwezigheid van de niet-toegelaten werkzame stof dichloorvos in veel grotere gehalten dan de door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voorlopig vastgestelde acute referentiedosis.

(5)

Uit deze resultaten blijkt dat de invoer van deze levensmiddelen een ernstig risico voor de gezondheid van de mens vormt en dat de door de betrokken lidstaten genomen maatregelen het risico niet op afdoende wijze kunnen beheersen. Daarom is het gepast om de invoer in de Unie van gedroogde bonen uit Nigeria op te schorten totdat de Nigeriaanse autoriteiten kunnen garanderen dat zij beschikken over een adequaat systeem voor officiële controles die ervoor zorgen dat de producten in kwestie voldoen aan de desbetreffende voorschriften van de levensmiddelenwetgeving.

(6)

Als gevolg van deze opschorting is het niet langer nodig uitgebreidere officiële controles op de invoer van gedroogde bonen uit Nigeria te verlangen. Bijgevolg moet Verordening (EG) nr. 669/2009 dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Teneinde Nigeria de nodige tijd te laten om een reactie te geven en de gepaste risicobeheersmaatregelen af te wegen, moet de opschorting van de invoer van gedroogde bonen tot en met 30 juni 2016 van toepassing zijn.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deze verordening is van toepassing op alle gedroogde bonen uit Nigeria die onder GN-code 0713 39 00 zijn aangegeven.

Artikel 2

De invoer in de Unie van de in artikel 1 genoemde levensmiddelen is verboden.

Artikel 3

Alle uit de toepassing van deze verordening voortvloeiende uitgaven zijn voor rekening van de geadresseerde of zijn gemachtigde.

Artikel 4

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt de volgende vermelding geschrapt:

„Gedroogde bonen

(Levensmiddelen)

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (2)

50”

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing tot en met 30 juni 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(3)  Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving