Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1235/2012 VAN DE COMMISSIE

van 19 december 2012

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (1), en met name artikel 15, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (2) bevat voorschriften voor de meer uitgebreide officiële controles die moeten worden uitgevoerd op de invoer van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die zijn opgenomen in de lijst van bijlage I bij die verordening („de lijst”) op de punten van binnenkomst in de gebieden als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004.

(2)

In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 669/2009 is bepaald dat de lijst regelmatig en ten minste op kwartaalbasis moet worden herzien, waarbij ten minste rekening wordt gehouden met de in dat artikel vermelde informatiebronnen.

(3)

Uit de frequentie en de relevantie van de incidenten met levensmiddelen die via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders worden gemeld, de bevindingen van de controles door het Voedsel- en Veterinair Bureau in derde landen en de door de lidstaten overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 669/2009 bij de Commissie ingediende driemaandelijkse verslagen over zendingen van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong blijkt dat de lijst moet worden gewijzigd.

(4)

In het bijzonder blijkt uit de relevante informatiebronnen dat zich nieuwe risico’s voordoen en/of dat niet aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften wordt voldaan voor zendingen gedroogde druiven uit Afghanistan, watermeloenen uit Brazilië, aardbeien uit China, erwten en bonen uit Kenia, munt uit Marokko, watermeloenzaden en afgeleide producten uit Sierra Leone en bepaalde kruiden, specerijen en groenten uit Vietnam, waardoor de invoering van meer uitgebreide officiële controles op deze producten gerechtvaardigd is. Daarom moeten in de lijst vermeldingen betreffende die zendingen worden opgenomen.

(5)

Tevens moet de lijst worden gewijzigd door de intensiteit van de officiële controles te verlagen voor goederen die — volgens de beschikbare informatie — over het algemeen in toenemende mate aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften van de EU-wetgeving voldoen en waarvoor de huidige frequentie van de officiële controles bijgevolg niet langer nodig is. De vermeldingen in de lijst voor aubergines en bittermeloen uit de Dominicaanse Republiek, specerijen uit India en kousenband, aubergines en koolsoorten uit Thailand, moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De lijst moet ook worden gewijzigd door de vermeldingen te schrappen voor goederen die — volgens de beschikbare informatie — over het algemeen in toereikende mate aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften van de EU-wetgeving voldoen en waarvoor een verhoogde controlefrequentie bijgevolg niet langer nodig is. De vermeldingen in de lijst voor perziken uit Egypte, toevoegingsmiddelen voor diervoeders en voormengsels uit India en Capsicum annuum uit Peru en moeten daarom worden geschrapt.

(7)

Met het oog op een betere afbakening van bepaalde producten in de lijst, moeten in voorkomend geval Taric-codes worden toegevoegd. Omdat de gewijzigde Gecombineerde Nomenclatuur per 1 januari 2013 van toepassing wordt, moeten tevens bepaalde GN-codes worden gewijzigd.

(8)

Omwille van de samenhang en de duidelijkheid van de wetgeving van de Unie moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

(9)

Verordening (EG) nr. 669/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 december 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11.


BIJLAGE

„BIJLAGE I

Diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op het aangewezen punt van binnenkomst worden onderworpen

Diervoeders en levensmiddelen

(beoogd gebruik)

GN-code (1)

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Gevaar

Frequentie van materiële en overeen-stemmings-controles

(%)

Gedroogde druiven

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxine A

50

(Levensmiddelen)

 

Hazelnoten

(in de dop of zonder dop)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Azerbeidzjan (AZ)

Aflatoxinen

10

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Watermeloen

0807 11 00

 

Brazilië (BR)

Salmonella

10

(Levensmiddelen)

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Brazilië (BR)

Aflatoxinen

10

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Aardbeien (bevroren)

0811 10

 

China (CN)

Norovirus en hepatitis A

5

(Levensmiddelen)

 

Brassica oleracea

(andere eetbare kool van het geslacht „Brassica”, „Chinese broccoli”) (13)

ex 0704 90 90

40

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (14)

10

(Levensmiddelen - vers of gekoeld)

 

 

Gedroogde noedels

ex 1902 11 00;

10

China (CN)

Aluminium

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Levensmiddelen)

 

 

Pomelo’s

ex 0805 40 00

31; 39

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (11)

20

(Levensmiddelen — vers)

 

 

Thee, ook indien gearomatiseerd

0902

 

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidu-methoden (10)

10

(Levensmiddelen)

 

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Dominicaanse Republiek (DO)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (3)

10

Bittermeloen (Mormodica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

 

 

Kousenband (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Dominicaanse Republiek (DO)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (3)

20

ex 0710 22 00

10

Pepers (niet-scherpsmakende en andere) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

 

 

Sinaasappelen (vers of gedroogd)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidu-methoden (7)

10

Granaatappelen

ex 0810 90 75

30

Aardbeien

0810 10 00

 

(Levensmiddelen, vers fruit)

 

Pepers (niet-scherpsmakende en andere) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

 

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Kerrieblad (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (5)

50

(Levensmiddelen - verse kruiden)

 

 

Capsicum annuum, geheel

0904 21 10

 

India (IN)

Aflatoxinen

10

Capsicum annuum, fijngemaakt of gemalen

ex 0904 22 00

10

Andere gedroogde vruchten van het geslacht Capsicum dan niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum), geheel

0904 21 90

 

Kerrie (producten van Spaanse peper)

0910 91 05

Nootmuskaat (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Foelie (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Gember (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (kurkuma)

0910 30 00

(Levensmiddelen - gedroogde specerijen)

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoxinen

20

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 

Okra’s

ex 0709 99 90

20

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (2)

50

(Levensmiddelen — vers)

 

Nootmuskaat (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

 

Indonesië (ID)

Aflatoxinen

20

Foelie (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

(Levensmiddelen - gedroogde specerijen)

 

Erwten met peul (niet gedopt)

ex 0708 10 00

40

Kenia (KE)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (16)

10

Bonen met peul (niet gedopt)

ex 0708 20 00

40

(Levensmiddelen - vers en gekoeld)

 

 

Watermeloen (Egusi, Citrullus lanatus) pitten en afgeleide producten

ex 1207 70 00;

10

Nigeria (NG)

Aflatoxinen

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Levensmiddelen)

 

 

Munt

ex 1211 90 86

30

Marokko (MA)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (17)

10

(Levensmiddelen - verse kruiden)

 

 

Watermeloen (Egusi, Citrullus lanatus) pitten en afgeleide producten

ex 1207 70 00;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinen

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Levensmiddelen)

 

 

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (9)

10

(Levensmiddelen — vers)

 

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Salmonella (6)

10

Basilicum (heilig, zoet)

ex 1211 90 86

20

Munt

ex 1211 90 86

30

(Levensmiddelen — verse kruiden)

 

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (4)

20

Basilicum (heilig, zoet)

ex 1211 90 86

20

(Levensmiddelenverse kruiden)

 

 

Kousenband (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (4)

20

ex 0710 22 00

10

Aubergines

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Koolsoorten

0704; ex 0710 80 95

76

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

 

 

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (8)

10

Tomaten

0702 00 00; 0710 80 70

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

 

Gedroogde druiven

0806 20

 

Oezbekistan (UZ)

Ochratoxine A

50

(Levensmiddelen)

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (15)

20

Basilicum (heilig, zoet)

ex 1211 90 86

20

Munt

ex 1211 90 86

30

Peterselie

ex 0709 99 90

40

(Levensmiddelen — verse kruiden)

 

 

Okra’s

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen, zoals gebleken uit analyse met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS of met singleresidumethoden (15)

20

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Levensmiddelen — vers)

 

 

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Zuid-Afrika (ZA)

Aflatoxinen

10

Grondnoten, gedopt

1202 42 00

Pindakaas

2008 11 10

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Diervoeders en levensmiddelen)

 


(1)  Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht en in de goederennomenclatuur geen specifieke onderverdeling voor die code bestaat, is de GN-code aangegeven met „ex”.

(2)  Met name residuen van: acefaat, methamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos, methomyl, thiodicarb, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acetamipirid, indoxacarb, mandipropamid.

(3)  Met name residuen van: amitraz, acefaat, aldicarb, benomyl, carbendazim, chloorfenapyr, chloorpyrifos, CS2 (dithiocarbamaten), diafenthiuron, diazinon, dichloorvos, dicofol, dimethoaat, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malathion, methamidofos, methiocarb, methomyl, monocrotofos, omethoaat, oxamyl, profenofos, propiconazool, thiabendazool, thiacloprid.

(4)  Met name residuen van: acefaat, carbaryl, carbendazim, carbofuran, chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl, dimethoaat, ethion, malathion, metalaxyl, methamidofos, methomyl, monocrotofos, omethoaat, profenofos, prothiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforine.

(5)  Met name residuen van: triazofos, oxydemeton-methyl, chloorpyrifos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidine, methamidofos, acefaat, propargite, monocrotofos.

(6)  Referentiemethode EN/ISO 6579 of een ten opzichte van die methode gevalideerde methode overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 1).

(7)  Met name residuen van: carbendazim, cyfluthrin, cyprodinil, diazinon, dimethoaat, ethion, fenitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrin, methiocarb, methomyl, omethoaat, oxamyl, fenthoaat, thiofanaat-methyl.

(8)  Met name residuen van: methomyl, oxamyl, carbendazim, clofentezine, diafenthiuron, dimethoaat, formetanaat, malathion, procymidon, tetradifon, thiofanaat-methyl.

(9)  Met name residuen van: carbofuran, methomyl, omethoaat, dimethoaat, triazofos, malathion, profenofos, prothiofos, ethion, carbendazim, triforine, procymidon, formetanaat.

(10)  Met name residuen van: buprofezin; imidacloprid; fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RS- en SR-isomeer); profenofos; trifluraline; triazofos; triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol), cypermethrin (cypermethrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)).

(11)  Met name residuen van: triazofos, triadimefon en triadimenol (som van triadimefon en triadimenol), parathion-methyl, fenthoaat, methidathion.

(12)  Met name residuen van: carbofuran (som), chloorpyrifos, cypermethrin (som), cyproconazool, dicofol (som), difenoconazool, dinotefuran, ethion, flusilazool, folpet, prochloraz, profenofos, propiconazool, thiofanaat-methyl en triforine.

(13)  Soorten van Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Ook bekend als „Kai Lan”, „Gai Lan”, „Gailan”, „Kailan”, „Chinese bare Jielan”.

(14)  Met name residuen van: chloorfenapyr, fipronil, carbendazim, acetamiprid, dimethomorf en propiconazool.

(15)  Met name residuen van: carbofuran, carbendazim (som), chloorpyrifos, profenofos, permethrin, hexaconazool, difenoconazool, propiconazool, fipronil, propargite, flusilazool, fenthoaat, cypermethrin, methomyl, quinalfos, pencycuron, methidathion, dimethoaat (som), fenbuconazool.

(16)  Met name residuen van: dimethoaat (som), chloorpyrifos, acefaat, methamidofos, methomyl, diafenthiuron, indoxacarb.

(17)  Met name residuen van: chloorpyrifos, cypermethrin, dimethoaat (som), endosulfan (som), hexaconazool, parathion-methyl (som), methomyl, flutriafol, carbendazim (som), flubendiamide, myclobutanil, malathion (som).”


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving