Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-6.8

VERORDENING (EU) Nr. 107/2013 VAN DE COMMISSIE

van 5 februari 2013

tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan melamine in blikvoeder voor gezelschapsdieren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding (1), en met name artikel 8, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2002/32/EG verbiedt het gebruik van producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren en waarvan het gehalte aan ongewenste stoffen de in bijlage I bij die richtlijn vermelde maximumgehalten overschrijdt.

(2)

Er is informatie ingediend waaruit blijkt dat melamine wordt gebruikt in de deklaag van blikken voor diervoeder en kan migreren naar dat diervoeder. Blikken met diezelfde deklaag worden gebruikt voor het inblikken van levensmiddelen en volgens het wetenschappelijk advies van Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) betreffende melamine in levensmiddelen en diervoeder (2), is bij Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (3), zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1282/2011 (4), een specifieke migratielimiet van 2,5 mg/kg voor conserven in blik als dusdanig vastgelegd.

(3)

De Commissie van de Codex Alimentarius heeft maximumgehalten voor melamine in diervoeder en levensmiddelen (5) vastgesteld die gelden voor diervoeder in de vorm waarin het wordt verkocht, terwijl de maximumgehalten van Richtlijn 2002/32/EG van toepassing zijn op diervoeder met een vochtgehalte van 12 %.

(4)

Uit recentelijk ingediende informatie blijkt dat bij diervoeder met een vochtgehalte van meer dan 12 % meer dan 2,5 mg/kg aan melamine uit de deklaag van het blik naar nat voeder voor gezelschapsdieren kan migreren, maar de SML van 2,5 mg/kg voor nat voeder voor gezelschapsdieren niet overschrijdt. Gezien de ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis moet het maximumgehalte van 2,5 mg/kg aan melamine voor nat blikvoeder voor gezelschapsdieren, in overeenstemming met de bepalingen voor conserven in blik, worden vastgesteld voor de vorm waarin dit blikvoeder wordt verkocht.

(5)

Richtlijn 2002/32/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad heeft zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 februari 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10.

(2)  EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) and EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF); Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed. EFSA Journal 2010; 8(4):1573. [145 blz.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Online raadpleegbaar: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf.

(3)  PB L 12 van 15.1.2011, blz. 1.

(4)  PB L 328 van 10.12.2011, blz. 22.

(5)  Verslag over de drieëndertigste zitting van het gezamenlijke FAO/WHO-voedselnormenprogramma, Codex Alimentarius-commissie, Genève, Zwitserland, 5-9 juli 2010 (ALINORM 10/33/REP).


BIJLAGE

Vermelding 7 in afdeling I van bijlage I bij Richtlijn 2002/32/EG wordt vervangen door:

Ongewenste stoffen

Producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren

Maximumgehalte in mg/kg (ppm) van diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

„7.

Melamine (9)

Diervoeders

2,5

met uitzondering van

 

blikvoeder voor gezelschapsdieren

2,5 (1)

de volgende toevoegingsmiddelen voor diervoeding:

 

- -

guanidinoazijnzuur (GAA);

- -

ureum;

- -

biureet.


(1)  Het maximumgehalte geldt voor blikvoeder voor gezelschapsdieren in de vorm waarin dit wordt verkocht.”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving