Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-3.1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 451/2012 VAN DE COMMISSIE

van 29 mei 2012

tot het uit de handel nemen van bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorend tot de functionele groep van toevoegingsmiddelen voor kuilvoer

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 10, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003. Artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 in samenhang met artikel 10, leden 1 tot en met 4, stelt specifieke bepalingen vast voor de evaluatie van in de Unie als toevoegingsmiddelen voor kuilvoer gebruikte producten op de datum waarop die verordening van toepassing werd.

(2)

De in de bijlage vermelde toevoegingsmiddelen voor diervoeding zijn in het communautair repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding opgenomen als bestaande producten overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(3)

Wat het gebruik van die toevoegingsmiddelen voor diervoeding als toevoegingsmiddelen voor kuilvoer betreft, is vóór het verstrijken van de in artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde termijn geen aanvraag voor een vergunning overeenkomstig artikel 10, lid 7, in samenhang met artikel 10, lid 2, ingediend. Wat het toevoegingsmiddel hexamethyleentetramine voor bepaalde diersoorten betreft, is vóór die termijn geen aanvraag voor een vergunning ingediend.

(4)

Voor de transparantie zijn de toevoegingsmiddelen waarvoor binnen de in artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vastgestelde periode geen aanvraag voor een vergunning is ingediend, opgenomen in een afzonderlijk deel van het communautair repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

(5)

Die toevoegingsmiddelen voor diervoeding moeten daarom uit de handel worden genomen, wat het gebruik daarvan als toevoegingsmiddel voor kuilvoer betreft, met uitzondering van de soorten waarvoor aanvragen voor een vergunning zijn ingediend. Deze maatregel doet geen afbreuk aan het gebruik van sommige van de hierboven genoemde toevoegingsmiddelen overeenkomstig andere categorieën of functionele groepen waarvoor zij kunnen worden toegelaten.

(6)

Aangezien de betrokken toevoegingsmiddelen voor kuilvoer niet om veiligheidsredenen uit de handel worden genomen, moet een overgangsperiode worden toegestaan waarbinnen bestaande voorraden van die toevoegingsmiddelen, alsook voormengsels en kuilvoer die met die toevoegingsmiddelen zijn geproduceerd, mogen worden opgebruikt.

(7)

Het uit de handel nemen van de in de bijlage opgenomen toevoegingsmiddelen voor diervoeding wordt geacht de mogelijke toekomstige verlening van een vergunning daarvoor of de vaststelling van een maatregel over hun status op grond en volgens de procedures van Verordening (EG) nr. 1831/2003 onverlet te laten.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uit de handel nemen

De in deel A van de bijlage vermelde toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorend tot de functionele groep „toevoegingsmiddelen voor kuilvoer” in de categorie „technologische toevoegingsmiddelen”, worden uit de handel genomen.

De in deel B van de bijlage vermelde toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorend tot de functionele groep „toevoegingsmiddelen voor kuilvoer” in de categorie „technologische toevoegingsmidelen”, worden uit de handel genomen voor de in dat deel van de bijlage vermelde diersoorten.

Artikel 2

Overgangsmaatregelen

1.   Bestaande voorraden van in deel A van de bijlage opgenomen toevoegingsmiddelen voor diervoeding mogen tot en met 19 juni 2013 verder in de handel worden gebracht en gebruikt als toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorend tot de functionele groep „toevoegingsmiddelen voor kuilvoer” in de categorie „technologische toevoegingsmiddelen”.

2.   Met de in lid 1 bedoelde toevoegingsmiddelen geproduceerde voormengsels mogen verder in de handel worden gebracht en gebruikt tot en met 19 juni 2013.

3.   Met de in lid 1 bedoelde toevoegingsmiddelen of met de in lid 2 bedoelde voormengsels geproduceerd kuilvoer mag verder in de handel worden gebracht en gebruikt tot en met 19 juni 2014.

4.   Wat het in deel B van de bijlage vermelde toevoegingsmiddel voor diervoeding betreft, zijn de leden 1, 2 en 3 van toepassing op de in dat deel van de bijlage vermelde diersoorten.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 mei 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.


BIJLAGE

Uit de handel genomen toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorend tot de functionele groep van toevoegingsmiddelen voor kuilvoer, als vastgesteld in artikel 1

DEEL A

Toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorend tot de functionele groep van toevoegingsmiddelen voor kuilvoer, uit de handel genomen voor alle diersoorten en -categorieën

Identificatie-nummer

Toevoegingsmiddel

Diersoort of -categorie

Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: toevoegingsmiddelen voor kuilvoer

 

Alfa-amylase EC 3.2.1.1 uit Bacillus subtilis var amyloliquefaciens

Alle soorten

 

Amylase EC 3.2.1.1 uit Aspergillus oryzae

Alle soorten

 

Amylase EC 3.2.1.1 uit mout

Alle soorten

 

Bèta-1,4-glucanasecellulase EC 3.2.1.4 uit Aspergillus niger

Alle soorten

 

Bèta-1,4-xylanase EC 3.2.1.37 uit Trichoderma reesei

Alle soorten

 

Bèta-glucanase EC 3.2.1.6 uit Trichoderma viride

Alle soorten

 

Cellulase EC 3.2.1.4 uit Penicillium funiculosum

Alle soorten

 

Cellulase EC 3.2.1.4 uit Trichoderma reesei

Alle soorten

 

Cellulase EC 3.2.1.4 uit Trichoderma viride

Alle soorten

 

Cellulase-hemicellulasecomplex EC 3.2.1.4 uit Trichoderma reesei

Alle soorten

 

Cellulase-xylanasecomplex EC 3.2.1.4 uit Trichoderma reesei

Alle soorten

 

Endo-1,3-bèta-glucanase EC 3.2.1.6 uit Bacillus amyloliquefaciens

Alle soorten

 

Endo-1,4-bèta-D-mannanase EC 3.2.1.78 uit Bacillus lentus

Alle soorten

 

Endo-1,4-bèta-glucanase EC 3.2.1.4 uit Trichoderma longibrachiatum

Alle soorten

 

Endo-1,4-bèta-glucanase EC 3.2.1.6 uit Bacillus amyloliquefaciens

Alle soorten

 

Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8. uit Aspergillus oryzae

Alle soorten

 

Glucoamylase EC 3.2.1.3. uit Aspergillus niger

Alle soorten

 

Glucoseoxidase EC 1.1.3.4 uit Aspergillus niger

Alle soorten

 

Hemicellulase EC 3.2.1.8 uit Aspergillus niger

Alle soorten

 

Mannanase EC 3.2.1.77 uit Aspergillus niger

Alle soorten

 

Pectinase EC 3.2.1.15 uit Aspergillus niger

Alle soorten

 

Xylanase EC 3.2.1.8 uit Aspergillus niger

Alle soorten

 

Xylanase EC 3.2.1.8 uit Penicillium funiculosum

Alle soorten

 

Xylanase EC 3.2.1.8 uit Trichoderma reesei

Alle soorten

 

Aspergillus oryzae AK 7001 DSM 1862

Alle soorten

 

Bacillus coagulans CECT 7001

Alle soorten

 

Bacillus lentus 302

Alle soorten

 

Bacillus licheniformis DSM 5749

Alle soorten

 

Bacillus licheniformis MBS-BL-01

Alle soorten

 

Bacillus licheniformis Micron Bio-Systems kweekverzameling

Alle soorten

 

Bacillus pumilus BP288 ATCC 53682

Alle soorten

 

Bacillus pumilus CNCM I-3240/NRRL B4064

Alle soorten

 

Bacillus pumilus MBS-BP-01

Alle soorten

 

Bacillus pumilus Micron Bio-Systems kweekverzameling

Alle soorten

 

Bacillus subtilis AK 6012 DSM 8563

Alle soorten

 

Bacillus subtilis BS1

Alle soorten

 

Bacillus subtilis CNCM I-3239/ATCC 6633

Alle soorten

 

Bacillus subtilis DSM 5750

Alle soorten

 

Bacillus subtilis Micron Bio-Systems kweekverzameling

Alle soorten

 

Bacillus subtilis NCIMB 40286

Alle soorten

 

Bifidobacterium animalis subsp. Lactis CHCC5445/DSM15954

Alle soorten

 

Bifidobacterium longum CNCM I-3241/ATCC 15707

Alle soorten

 

Candida glabrata 35120

Alle soorten

 

Clostridium sporogenes phage NCIMB 30008

Alle soorten

 

Clostridium tyrobutyricum phage NCIMB 30008

Alle soorten

 

Enterococcus faecium AP34

Alle soorten

 

Enterococcus faecium CECT 7002

Alle soorten

 

Enterococcus faecium CNCM DASF I-1248

Alle soorten

 

Enterococcus faecium CNCM I-819

Alle soorten

 

Enterococcus faecium DSM 15958

Alle soorten

 

Enterococcus faecium DSM 16567

Alle soorten

 

Enterococcus faecium DSM 16573

Alle soorten

 

Enterococcus faecium DSM 5464

Alle soorten

 

Enterococcus faecium M74 CCM 6226

Alle soorten

 

Enterococcus faecium NCAIM

Alle soorten

 

Enterococcus faecium NCIMB 30006

Alle soorten

 

Enterococcus faecium NCIMB 30098

Alle soorten

 

Enterococcus faecium NCIMB 30122

Alle soorten

 

Enterococcus mundtii 82760

Alle soorten

 

Lactobacillus acidophilus 36587

Alle soorten

 

Lactobacillus acidophilus CHCC3777/DSM13241

Alle soorten

 

Lactobacillus acidophilus CNCM DALA I-1246

Alle soorten

 

Lactobacillus acidophilus NCIMB 30067

Alle soorten

 

Lactobacillus acidophilus NCAIM

Alle soorten

 

Lactobacillus amylolyticus CBS 116420

Alle soorten

 

Lactobacillus amylovorans DSM 16251

Alle soorten

 

Lactobacillus brevis DSM 16570

Alle soorten

 

Lactobacillus brevis KKP. 839

Alle soorten

 

Lactobacillus brevis NCIMB 8038

Alle soorten

 

Lactobacillus buchneri 71044

Alle soorten

 

Lactobacillus buchneri 71065

Alle soorten

 

Lactobacillus buchneri BIO 73

Alle soorten

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30137

Alle soorten

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30138

Alle soorten

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 8007

Alle soorten

 

Lactobacillus bulgaricus MA 547/3M

Alle soorten

 

Lactobacillus casei CCM 3775

Alle soorten

 

Lactobacillus casei CHCC2115

Alle soorten

 

Lactobacillus casei CNCM DA LC I-1247

Alle soorten

 

Lactobacillus casei MA 67/4U

Alle soorten

 

Lactobacillus casei NCIMB 11970

Alle soorten

 

Lactobacillus casei NCIMB 30007

Alle soorten

 

Lactobacillus casei rhamnosus LC 705 DSM 7061

Alle soorten

 

Lactobacillus farciminis MA27/6B

Alle soorten

 

Lactobacillus fermentum DSM 16250

Alle soorten

 

Lactobacillus helveticus CNCM DALH I-1251

Alle soorten

 

Lactobacillus mucosae DSM 16246

Alle soorten

 

Lactobacillus paracasei DSM 16572

Alle soorten

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11394

Alle soorten

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11395

Alle soorten

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei CNCM I-3292/P4126

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum 24001

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum 252

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum 50050

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum 88

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum AMY LMG-P22548

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum C KKP/783/p

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum CCM 3769

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum CNCM DALP. I-1250

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum CNCM I-820

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum CNCM MA 27/5M

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 12187

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 13367

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 13543

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 13544

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 13545

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 13546

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 13547

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 13548

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 16247

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 16571

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 16682

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 4784

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 4904

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 8427

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 8428

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 8862

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSM 8866

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 15683

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 16627

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum EU/EEC 1/24476

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum L43 NCIMB 30146

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum L44 NCIMB 30147

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum L58

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum MA 541/2E

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum Micron Bio-Systems kweekverzameling

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 12422

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30004

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30114

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30115

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30170

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum PL3/CSL

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum PL6/CSL

Alle soorten

 

Lactobacillus plantarum PLA/CSL

Alle soorten

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6E-g

Alle soorten

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6U-g

Alle soorten

 

Lactobacillus reuteri DSM 16248

Alle soorten

 

Lactobacillus reuteri DSM 16249

Alle soorten

 

Lactobacillus rhamnosus MA27/6R

Alle soorten

 

Lactobacillus sakei DSM 16564

Alle soorten

 

Lactobacillus sakei ssp. Sakei AK 5115 DSM 20017

Alle soorten

 

Lactococcus lactis CNCM I-3291/ATCC 7962

Alle soorten

 

Lactococcus Lactis NCIMB 30149

Alle soorten

 

Lactococcus lactis ssp. Lactis biovar diacetylactis CHCC2237

Alle soorten

 

Lactococcus lactis ssp. Lactis CHCC2871

Alle soorten

 

Leuconostoc mesenteroides DSM 8865

Alle soorten

 

Leuconostoc oeno LO1

Alle soorten

 

Leuconostoc pseudomesenteroides CHCC2114

Alle soorten

 

Pediococcus acidilactici AK 5201 DSM 20284

Alle soorten

 

Pediococcus acidilactici CNCM MA 151/5R

Alle soorten

 

Pediococcus acidilactici DSM 10313

Alle soorten

 

Pediococcus acidilactici DSM 13946

Alle soorten

 

Pediococcus acidilactici ET 6

Alle soorten

 

Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

Alle soorten

 

Pediococcus pentosaceus 69221

Alle soorten

 

Pediococcus pentosaceus AP35

Alle soorten

 

Pediococcus pentosaceus CCM 3770

Alle soorten

 

Pediococcus pentosaceus CNCM MA 25/4J

Alle soorten

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16566

Alle soorten

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16569

Alle soorten

 

Pediococcus pentosaceus HTS LMG P-22549

Alle soorten

 

Pediococcus pentosaceus Micron Bio-Systems kweekverzameling

Alle soorten

 

Pediococcus pentosaceus EU/EEC 2124476

Alle soorten

 

Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067

Alle soorten

 

Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermanii AK 5502 DSM 4902

Alle soorten

 

Propionibacterium globosum CNCM DAPB I-1249

Alle soorten

 

Propionibacterium shermanii ATCC 9614

Alle soorten

 

Propionibacterium shermanii MBS-PS-01

Alle soorten

 

Propionibacterium sp. DSM 9576

Alle soorten

 

Propionibacterium sp. DSM 9577

Alle soorten

 

Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001

Alle soorten

 

Saccharomyces cerevisiae 37584

Alle soorten

 

Saccharomyces cerevisiae 80566

Alle soorten

 

Serratia rubidaea NCIMB 40285

Alle soorten

 

Streptococcus cremoris CNCM DASC I-1244

Alle soorten

 

Streptococcus faecium 36 KKP. 880

Alle soorten

 

Streptococcus thermophilus CHCC3021

Alle soorten

 

Streptococcus thermophilus CNCM DAST I-1245

Alle soorten

 

Ammoniumacetaat

Alle soorten

 

Ammoniumacetaattetrahydraat

Alle soorten

 

Ammoniumbenzoaat

Alle soorten

 

Ammoniumbisulfiet

Alle soorten

 

Ammoniumdipropionaat

Alle soorten

 

Attapulgiet (klei) CAS-nr. 12174-11-7

Alle soorten

E 210

Benzoëzuur

Alle soorten

 

Ethylbenzoaat

Alle soorten

E 507

Zoutzuur

Alle soorten

 

Waterstofperoxide

Alle soorten

 

Isoboterzuur

Alle soorten

 

Methenamine

Alle soorten

E 285

Methylpropionzuur

Alle soorten

 

Kaliumbisulfiet

Alle soorten

 

Kaliumformiaat

Alle soorten

 

Kaliumsulfaat

Alle soorten

 

Siliciumdioxide

Alle soorten

E 222

Natriumbisulfiet

Alle soorten

E 223

Natriummetabisulfiet

Alle soorten

 

Natriumsulfiet

Alle soorten

 

Natriumthiosulfaat

Alle soorten

E 513

Zwavelzuur

Alle soorten

 

Tannine-extract van tamme kastanje (Castanea sativa Mill, CAS-nr.1401-55-4)

Alle soorten

 

DEEL B

Toevoegingsmiddelen voor diervoeding, behorend tot de functionele groep van toevoegingsmiddelen voor kuilvoer, uit de handel genomen voor bepaalde diersoorten of -categorieën

Identificatie-nummer

Toevoegingsmiddel

Diersoort of -categorie

Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: toevoegingsmiddelen voor kuilvoer

 

Hexamethyleentetramine

Alle soorten met uitzondering van runderen; schapen; varkens; pluimvee; konijnen; paarden; geiten


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving