Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.318

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1490 VAN DE COMMISSIE

van 3 september 2015

tot verlening van een vergunning voor een preparaat van carvacrol, kaneelaldehyde en capsicum oleoharsen als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Pancosma France SAS)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor vergunning voor een preparaat van carvacrol, kaneelaldehyde en capsicum oleoharsen ingediend. Bij die aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten gevoegd.

(3)

Die aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor een preparaat van carvacrol, kaneelaldehyde en capsicum oleoharsen als toevoegingsmiddel voor diervoeding in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” voor mestkippen.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 27 januari 2015 (2) geconcludeerd dat het preparaat van carvacrol, kaneelaldehyde en capsicum oleoharsen, onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen nadelige effecten voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu heeft en dat het gebruik ervan de voederconversie bij mestkippen kan verbeteren. Specifieke voorschriften voor toezicht na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het verslag over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding gecontroleerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van het preparaat van carvacrol, kaneelaldehyde en capsicum oleoharsen blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dat preparaat zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het in de bijlage beschreven preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „andere zoötechnische toevoegingsmiddelen”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 september 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(2):4011.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: andere zoötechnische toevoegingsmiddelen (verbetering van zoötechnische parameters)

4d11

Pancosma France SAS

Preparaat van carvacrol, kaneelaldehyde en capsicum oleoharsen

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van carvacrol, kaneelaldehyde en capsicum oleoharsen met een gehalte aan:

carvacrol 4,6 % -5,3 %

kaneelaldehyde 2,6 % -3,2 %

capsicum oleoharsen ≥ 2 % (met een gehalte van de som van capsaïcine en dihydrocapsaïcine 0,06 %-0,21 %)

Karakterisering van de werkzame stoffen

carvacrol (1) (≥ 98 % zuiverheid)

C10H14O CAS-nummer: 499-75-2

kaneelaldehyde (1) (≥ 98 % zuiverheid)

C9H8O CAS-nummer: 104-55-2

capsicum oleoharsen met een minimaal gehalte van de som van capsaïcine en dihydrocapsaïcine 6 %-7 %

Analysemethode  (2)

Voor de kwantificering van carvacrol, kaneelaldehyde, capsaïcine en dihydrocapsaïcine in het toevoegingsmiddel voor diervoeding:

gaschromatografie met vlamionisatiedetectie (GC-FID)

Mestkippen

100

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagomstandigheden en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Het toevoegingsmiddel mag niet gebruikt worden met andere bronnen van carvacrol, kaneelaldehyde, capsaïcine en dihydrocapsaïcine.

3.

Voor de veiligheid: tijdens hantering moeten ademhalingsbescherming, bril en handschoenen worden gebruikt.

4.

Aanbevolen minimumdosis: 100 mg/kg volledig diervoeder.

24 september 2025


(1)  JECFA, Online Edition: „Specifications for Flavourings”. http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-flav/index.html#T

(2)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving