Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.289

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/47 VAN DE COMMISSIE

van 14 januari 2015

tot verlening van een vergunning voor voor het preparaat van alfa-amylase geproduceerd door Bacillus licheniformis (DSM 21564) als toevoegingsmiddel in voeder voor melkkoeien (vergunninghouder DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag ingediend voor een vergunning voor een preparaat van alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus licheniformis (DSM 21564). Bij die aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten gevoegd.

(3)

Die aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor een preparaat van alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus licheniformis (DSM 21564) als toevoegingsmiddel in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” voor melkkoeien.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) concludeerde in haar advies van 15 juni 2012 (2) en 9 oktober 2013 (3) dat het preparaat van alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus licheniformis (DSM 21564) onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen ongunstige gevolgen voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu heeft. Bovendien heeft de EFSA opgemerkt dat het toevoegingsmiddel tijdens de eerste helft van de lactatieperiode de melkgift aanzienlijk verhoogde. Deze conclusie kan echter niet worden getrokken voor de gehele lactatieperiode. Specifieke eisen voor toezicht na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van het preparaat van alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus licheniformis (DSM 21564) blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van het preparaat zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verlening van de vergunning

Voor het in de bijlage gespecificeerde preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verteringsbevorderaars”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 januari 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10 (7): 2777.

(3)  EFSA Journal 2013; 11 (10): 3434.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars

4a21

DSM Nutritional products Ltd Vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o

alfa-amylase

EC 3.2.1.1

Samenstelling van het toevoegingsmiddel:

Preparaat van alfa-amylase, geproduceerd door Bacillus licheniformis (DSM 21564) met een minimale activiteit van:

 

in vaste vorm: 160 KNU (1)/g;

 

in vloeibare vorm: 240 KNU/g;

Karakterisering van de werkzame stof:

alfa-amylase EC 3.2.1.1, geproduceerd door Bacillus licheniformis (DSM 21564).

Analysemethoden  (2)

Bepaling van alfa-amylase:

Colorimetrische methode gebaseerd op de kwantificering van gekleurde fragmenten, geproduceerd door de inwerking van alfa-amylase op rode zetmeelsubstraten.

Melkkoeien

300 KNU

1.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagomstandigheden en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Voor gebruik tot de veertiende week van de lactatie.

3.

Voor de veiligheid: gebruik van ademhalingsbescherming, bril en handschoenen tijdens hantering.

4 februari 2025


(1)  1 KNU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 7,0 en een temperathuur van 37 °C 6 micromol p-nitrofenyl per minuut vrijmaakt uit 1,86 mM ethylideen-G-7-p-nitrofenyl-maltoheptaoside.

(2)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving