Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.277

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 852/2014 VAN DE COMMISSIE

van 5 augustus 2014

tot verlening van een vergunning voor L-methionine als toevoegingsmiddel in diervoeding voor alle diersoorten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor de verlening van een vergunning voor L-methionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding ingediend. Bij die aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten gevoegd.

(3)

De aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor L-methionine, geproduceerd door Escherichia coli (KCCM 11252P en KCCM 11340P), als toevoegingsmiddel in de categorie „nutritionele toevoegingsmiddelen” voor diervoeding voor alle diersoorten.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 8 oktober 2013 (2) geconcludeerd dat L-methionine, geproduceerd door Escherichia coli (KCCM 11252P en KCCM 11340P), onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen ongunstige effecten voor de diergezondheid, de gezondheid van de mens of het milieu heeft en dat het gebruik ervan als een effectieve bron van het aminozuur L-methionine voor alle diersoorten kan worden beschouwd. Specifieke eisen voor toezicht na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van die stof blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van die stof, zoals gespecifieerd in de bijlage bij deze verordening, moet daarom worden toegestaan.

(6)

De EFSA heeft in haar advies bezorgdheid geuit over de veiligheid van L-methionine voor de doelsoorten bij toediening via het drinkwater. De EFSA stelt echter geen maximumgehalte voor L-methionine voor. Het is in het geval van toediening van L-methionine via het drinkwater dus passend de gebruiker te instrueren om alle verschillende bronnen van methionine in aanmerking te nemen voor het verkrijgen van een optimale toevoer met de essentiële aminozuren zonder de prestaties van de dieren te beïnvloeden.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de in de bijlage beschreven stof, die behoort tot de categorie „nutritionele toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „aminozuren, de zouten en de analogen daarvan”, wordt onder de in de bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 augustus 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  EFSA Journal (2013); 11(10):3428.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie nutritionele toevoegingsmiddelen. Functionele groep: aminozuren, de zouten en de analogen daarvan

3c305

L-methionine

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

L-methionine met een zuiverheid van ten minste 98,5 %

Karakterisering van de werkzame stof

L-methionine ((2S)-2-amino-4-(methylthio)butaanzuur), geproduceerd door fermentatie met Escherichia coli (KCCM 11252P en KCCM 11340P)

Chemische formule: C5H11NO2S

CAS-nummer: 63-68-3

Analysemethode (1) :

Voor de identificatie van L-methionine in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: infraroodabsorptie en optische rotatie — methoden volgens FCC-monografieën.

Voor de kwantificering van methionine in het toevoegingsmiddel voor diervoeding en voormengsels die meer dan 10 % methionine bevatten: ionenwisselingschromatografie met post-column derivatisering en fotometrische of fluorescentiedetectie (HPLC-VIS/FD) — ISO/DIS 17180.

Voor de bepaling van methionine in voormengsels die minder dan 10 % methionine bevatten, mengvoeders, voedermiddelen en water: ionenwisselingschromatografie met post-column derivatisering en fotometrische detectie (HPLC/VIS) — Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie (2) (bijlage III, F).

Alle soorten

 

 

1.

L-methionine kan ook via het drinkwater worden toegediend.

2.

Verklaringen die moeten worden aangebracht op het etiket van het toevoegingsmiddel en de voormengsels:

„Wanneer het toevoegingsmiddel via het drinkwater wordt toegediend, moet een teveel aan proteïnen worden vermeden.”.

3.

Wanneer een vrijwillige verklaring betreffende het toevoegingsmiddel op het etiket van voedermiddelen en mengvoeders wordt aangebracht, wordt onder meer het volgende vermeld:

naam en identificatienummer van het toevoegingsmiddel,

toegevoegde hoeveelheid van het toevoegingsmiddel.

26 augustus 2024


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  PB L 54 van 26.5.209, blz. 1.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving