Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.271

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 669/2014 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 2014

tot verlening van een vergunning voor calcium-D-pantothenaat en D-panthenol als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003. Artikel 10 van die verordening voorziet in de herbeoordeling van toevoegingsmiddelen waarvoor een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (2).

(2)

Voor calcium-D-pantothenaat en D-panthenol is overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor gebruik als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten, in de groep „Vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een soortgelijke werking”. Vervolgens zijn die toevoegingsmiddelen overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaande producten opgenomen in het communautair repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding.

(3)

Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 in samenhang met artikel 7 daarvan werden twee aanvragen ingediend voor de herbeoordeling van calcium-D-pantothenaat en D-panthenol als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en overeenkomstig artikel 7 van die verordening voor een wijziging van de vergunningsvoorwaarden betreffende de toediening ervan via het drinkwater. De aanvragers hebben gevraagd deze toevoegingsmiddelen in de categorie „nutritionele toevoegingsmiddelen” in te delen. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten waren bij de aanvragen gevoegd.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) concludeerde in haar adviezen van 11 oktober 2011 (3) dat calcium-D-pantothenaat en D-panthenol onder de voorgestelde voorwaarden voor gebruik in diervoeding geen ongunstige gevolgen voor de diergezondheid, de gezondheid van de mens of het milieu hebben. De EFSA concludeerde ook dat calcium-D-pantothenaat en D-panthenol beschouwd worden als nuttige bronnen van pantotheenzuur en dat geen veiligheidsproblemen voor de gebruikers zullen rijzen als de nodige beschermingsmaatregelen worden genomen. Specifieke eisen voor toezicht na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. Zij heeft ook het rapport over de analysemethode voor de toevoegingsmiddelen voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van calcium-D-pantothenaat en D-panthenol blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van deze stoffen zoals gespecificeerd in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing van de wijzigingen van de vergunningsvoorwaarden vereisen, moet worden voorzien in een overgangsperiode om de bestaande voorraden van de toevoegingsmiddelen, voormengsels en mengvoeders die deze bevatten, zoals toegestaan bij Richtlijn 70/524/EEG, op te gebruiken.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de in de bijlage beschreven stoffen, die behoren tot de categorie „nutritionele toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een gelijkaardige werking”, wordt onder de in de bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

De in de bijlage beschreven stoffen en diervoeders die deze stoffen bevatten die vóór 9 januari 2015 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 9 juli 2014 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de bestaande voorraden zijn uitgeput.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(11):2409 en EFSA Journal 2011; 9(11):2410.


BIJLAGE

Identificatie-nummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Dier-soort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 % of mg/l water

Categorie: Nutritionele toevoegingsmiddelen. Functionele groep: vitaminen, provitaminen en chemisch duidelijk omschreven stoffen met een gelijkaardige werking

3a841

Calcium-D-pantothenaat

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Calcium-D-pantothenaat

Karakterisering van de werkzame stof

Calcium-D-pantothenaat

Ca[C9H16NO5]2

CAS-nr.: 137-08-6

Calcium-D-pantothenaat, vaste vorm, geproduceerd door chemische synthese.

Zuiverheidscriteria:

1.

Min. 98 % (op droge basis)

2.

Max. 0,5 % 3-aminopropionzuur.

Analysemethode (1)

Voor het bepalen van calcium-D-pantothenaat in het toevoegingsmiddel voor diervoeders: potentiometrische titratie met perchloorzuur en identificatie met behulp van specifieke optische draaiing (monografie 0470 van de Europese Farmacopee)

Voor de bepaling van calcium-D-pantothenaat in voormengsels en diervoeders: reverse-phase hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan een single quadrupool-massaselectieve detector (RP-HPLC-MS)

Alle diersoorten

1.

Mag ook via het drinkwater worden toegediend.

2.

In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslag- en stabiliteitsvoorwaarden aangegeven

3.

Om veiligheidsredenen moeten bij hantering ademhalingsbescherming, veiligheidsbril en -handschoenen worden gedragen.

19 juni 2024

3a842

D-panthenol

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

d-panthenol

Karakterisering van de werkzame stof

D-panthenol

C9H19NO4

CAS-nr.: 81-13-0

D-panthenol, vloeibare vorm, geproduceerd door chemische synthese

Zuiverheidscriteria:

1.

Min. 98 % op watervrije basis (water <1 %)

2.

Max. 0,5 % 3-aminopropanol

Analysemethode (1)

Voor de bepaling van d-panthenol in het toevoegingsmiddel voor diervoeders: titratie met perchloorzuur en kaliumwaterstofftalaat en identificatie met behulp van specifieke optische draaiing en infraroodspectroscopie (monografie 0761 van de Europese Farmacopee).

Voor de bepaling van d-panthenol in water: reverse-phase hogedrukvloeistofchromatografie in combinatie met uv-detectie (RP-HPLC).

Alle diersoorten

 

1.

Mag alleen via het drinkwater worden toegediend.

2.

In de gebruiksaanwijzing van het toevoegingsmiddel de opslagvoorwaarden aangeven.

3.

Voor de veiligheid: bij hantering moeten ademhalingsbescherming, veiligheidsbril en -handschoenen worden gedragen.

19 juni 2024


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving