Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.267

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 302/2014 VAN DE COMMISSIE

van 25 maart 2014

tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo- 1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126896), als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkippen en gespeende biggen (vergunninghouder ROAL Oy)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het preparaat endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126896). De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en bescheiden zijn bij de aanvraag verstrekt.

(3)

Die aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126896), als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkippen en gespeende biggen, in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen”.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) concludeerde in haar advies van 9 oktober 2013 (2) dat het preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126896), onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen ongunstige gevolgen voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid of het milieu heeft. Ook concludeerde zij dat het toevoegingsmiddel de prestaties van de dieren aanzienlijk verbeterde. Specifieke eisen voor toezicht na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van het preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126896), blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van dat preparaat zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verlening van de vergunning

Voor het in de bijlage gespecificeerde preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verteringsbevorderaars”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 maart 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(10):3432.


BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegings-middel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergun ningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verteringsbevorderaars

4a20

ROAL Oy

Endo-1,3(4)-bèta-glucanase

EC 3.2.1.6

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126896), met een minimale activiteit van:

vast: endo-1,3(4)-bèta-glucanase 200 000 BU (1)/g;

vloeibaar: endo-1,3(4)-bèta-glucanase 400 000 BU/ml.

 

Karakterisering van de werkzame stof

endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126896)

 

Analysemethoden  (2)

Voor de kwantificering van de endo-1,3(4)-bèta-glucanaseactiviteit: spectrofotometrische (DNS)-methode gebaseerd op de kwantificering van de vrijgekomen suikers, geproduceerd door de inwerking van endo-1,3(4)-bèta-glucanase op bèta-glucaan van gerst bij een pH van 4,8 en een temperatuur van 50 °C.

Mest-kippen

20 000 BU

1.

In de gebruiks-aanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagomstandig-heden en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.

2.

Voor (gespeende) biggen tot maximaal ongeveer 35 kg.

3.

Voor de veiligheid: gebruik van ademhalings-bescherming, bril en handschoenen tijdens hantering.

15 april 2024

Biggen (gespeend)

10 000 BU


(1)  1 BU is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 4,8 en een temperatuur van 50 °C 1 nanomol reducerende suikers (uitgedrukt als glucose-equivalent) per seconde vrijmaakt uit bèta-glucaan van gerst.

(2)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving