Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.266

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 292/2014 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2014

tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126897), als toevoegingsmiddel voor voeding voor pluimvee, gespeende biggen, mestvarkens en zeugen (vergunninghouder ROAL Oy)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is een aanvraag voor een vergunning voor een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126897), ingediend. Bij die aanvraag waren de krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste gegevens en documenten gevoegd.

(3)

Die aanvraag betreft de verlening van een vergunning voor 6-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126897), als toevoegingsmiddel in de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” voor pluimvee en varkens.

(4)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar adviezen van 11 september 2013 (2) en 9 oktober 2013 (3) geconcludeerd dat een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126897), onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden geen ongunstige gevolgen voor de diergezondheid, de menselijke gezondheid en het milieu heeft en dat het gebruik ervan het fosforgebruik, de vertering en de botmineralisatie of de prestatie bij mestkippen en -kalkoenen kan verbeteren. Deze conclusies kunnen worden uitgebreid tot opfokleghennen en kalkoenen die worden opgefokt voor fokdoeleinden. Aangezien de werking van het toevoegingsmiddel als vergelijkbaar kan worden beschouwd voor alle pluimveesoorten, kan deze conclusie worden geëxtrapoleerd tot vogels van minder gangbare pluimveesoorten die worden gemest of worden opgefokt tot legvogel of voor fokdoeleinden. Bovendien heeft de EFSA geconcludeerd dat het toevoegingsmiddel potentieel heeft voor verbetering van de botmineralisatie, de vertering in de kronkeldarm, het fosforgebruik en de prestaties van legkippen. Deze conclusies kunnen worden geëxtrapoleerd tot legvogels van minder gangbare pluimveesoorten. De EFSA heeft ook geconcludeerd dat het toevoegingsmiddel de vertering en retentie van fosfor of de prestatieparameters bij biggen, mestvarkens en zeugen kan verbeteren. Specifieke eisen voor toezicht na het in de handel brengen acht de EFSA niet nodig. De EFSA heeft ook het rapport over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

(5)

Uit de beoordeling van 6-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126897), blijkt dat aan de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vermelde voorwaarden voor de verlening van een vergunning is voldaan. Het gebruik van het preparaat zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening moet daarom worden toegestaan.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verlening van de vergunning

Voor het in de bijlage gespecificeerde preparaat, dat behoort tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „verteringsbevorderaars”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(10):3364.

(3)  EFSA Journal 2013; 11(10):3433.


BIJLAGE

Identificatie-nummer van het toevoegings-middel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegings-middel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximum-leeftijd

Minimum-gehalte

Maximum-gehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Activiteitseenheden/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep „Verteringsbevorderaars”

4a19

ROAL Oy

6-fytase

EC 3.1.3.26

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Preparaat van 6-fytase

geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126897)

met een minimale activiteit van:

Vloeistof en vaste stof: 5 000 FTU (1)/g

 

Karakterisering van de werkzame stof

6-fytase (EC 3.1.3.26)

geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 126897)

 

Analysemethode  (2)

Bepaling van 6-fytase:

Colorimetrische methode gebaseerd op de enzymatische reactie van 6-fytase op fytaat: EN ISO 30024.

Pluimvee met uitzonde-ring van legvogels

250 FTU

 

1.

In de gebruiks-aanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagomstandigheden en de stabiliteit bij warmtebehandeling vermelden.

2.

Voor gebruik in mengvoeders met meer dan 0,23 % aan fytine gebonden fosfor.

3.

Aanbevolen maximumdosis:

2 500 FTU/kg volledig voeder voor pluimvee;

1 750 FTU/kg volledig voeder voor gespeende biggen, mestvarkens en zeugen.

4.

Voor de veiligheid: gebruik van adem-halingsbescherming, bril en hand-schoenen tijdens hantering.

11 april 2024

Legvogels

150 FTU

Gespeende biggen

500 FTU

Mest-varkens en zeugen

250 FTU


(1)  1 FTU is de hoeveelheid enzym die uit een natriumfytaatsubstraat bij een pH van 5,5 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol anorganisch fosfaat per minuut vrijmaakt.

(2)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving