Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.249

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1014/2013 VAN DE COMMISSIE

van 22 oktober 2013

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2380/2001, (EG) nr. 1289/2004, (EG) nr. 1455/2004, (EG) nr. 1800/2004, (EG) nr. 600/2005 en (EU) nr. 874/2010 en van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 en (EU) nr. 900/2011 wat betreft de naam van de houder van de vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Pfizer Ltd heeft een aanvraag overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingediend tot wijziging van de naam van de houder van de vergunningen wat betreft de Verordeningen (EG) nr. 2380/2001 (2), (EG) nr. 1289/2004 (3), (EG) nr. 1455/2004 (4), (EG) nr. 1800/2004 (5), (EG) nr. 600/2005 (6) en (EU) nr. 874/2010 (7) van de Commissie en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 388/2011 (8), (EU) nr. 532/2011 (9) en (EU) nr. 900/2011 (10) van de Commissie.

(2)

De aanvrager voert aan dat door de beslissing van Pfizer Ltd om zijn afdeling diergezondheid om te vormen tot een op zichzelf staande onderneming onder de naam Zoetis Belgium SA en alle vergunningen voor het in de handel brengen van coccidiostatica van Pfizer Ltd over te dragen naar Zoetis Belgium SA, deze laatste de rechten bezit voor het in de handel brengen van de toevoegingsmiddelen decoquinaat, lasalocide A natrium, maduramicineammonium alfa, robenidinehydrochloride en salinomycine.

(3)

De voorgestelde wijziging van de voorwaarden van de vergunningen is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van de desbetreffende toevoegingsmiddelen noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(4)

Om de aanvrager in staat te stellen om gebruik te maken van zijn rechten voor het in de handel brengen van de toevoegingsmiddelen onder de naam Zoetis Belgium SA, moeten de voorwaarden van de respectieve vergunningen worden gewijzigd.

(5)

De Verordeningen (EG) nr. 2380/2001, (EG) nr. 1289/2004, (EG) nr. 1455/2004, (EG) nr. 1800/2004, (EG) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010 en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 en (EU) nr. 900/2011 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Aangezien de voorwaarden van de vergunningen niet om veiligheidsredenen worden gewijzigd, moet worden voorzien in een overgangsperiode tijdens welke bestaande voorraden kunnen worden opgebruikt.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 2380/2001

In de tweede kolom van de bijlage worden de woorden „Pfizer Ltd” vervangen door „Zoetis Belgium SA”.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1289/2004

In de tweede kolom van de bijlage worden de woorden „Pfizer Ltd” vervangen door „Zoetis Belgium SA”.

Artikel 3

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1455/2004

In de tweede kolom van de bijlage worden de woorden „Pfizer Ltd” vervangen door „Zoetis Belgium SA”.

Artikel 4

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1800/2004

In de tweede kolom van de bijlage worden de woorden „Pfizer Ltd” vervangen door „Zoetis Belgium SA”.

Artikel 5

Wijziging van Verordening (EG) nr. 600/2005

In de tweede kolom van bijlage I worden de woorden „Pfizer Ltd” vervangen door „Zoetis Belgium SA”.

Artikel 6

Wijziging van Verordening (EU) nr. 874/2010

Verordening (EU) nr. 874/2010 wordt als volgt gewijzigd:

a)

In de titel worden de woorden „Alpharma (België) BVBA” vervangen door „Zoetis Belgium SA”;

b)

in de tweede kolom van de bijlage worden de woorden „Pfizer Ltd” vervangen door „Zoetis Belgium SA”.

Artikel 7

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 388/2011

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 388/2011 wordt als volgt gewijzigd:

a)

In de titel worden de woorden „Alpharma (Belgium) BVBA” vervangen door „Zoetis Belgium SA”;

b)

in de tweede kolom van de bijlage worden de woorden „Pfizer Ltd” vervangen door „Zoetis Belgium SA”.

Artikel 8

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011 wordt als volgt gewijzigd:

a)

In de titel worden de woorden „Alpharma Belgium BVBA” vervangen door „Zoetis Belgium SA”;

b)

in de tweede kolom van bijlage I worden de woorden „Pfizer Ltd” vervangen door „Zoetis Belgium SA”.

Artikel 9

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 900/2011

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 900/2011 wordt als volgt gewijzigd:

a)

In de titel worden de woorden „Alpharma (Belgium) BVBA” vervangen door „Zoetis Belgium SA”;

b)

in de tweede kolom van de bijlage worden de woorden „Pfizer Ltd” vervangen door „Zoetis Belgium SA”.

Artikel 10

Overgangsmaatregelen

De bestaande voorraden die voor 12 november 2013 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die van toepassing waren voor 12 november 2013, mogen verder in de handel worden gebracht en worden opgebruikt.

Artikel 11

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 oktober 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  Verordening (EG) nr. 2380/2001 van de Commissie van 5 december 2001 tot verlening van een vergunning voor tien jaar voor een toevoegingsmiddel in de diervoeding (PB L 321 van 6.12.2001, blz. 18).

(3)  Verordening (EG) nr. 1289/2004 van de Commissie van 14 juli 2004 tot verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Deccox® van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders (PB L 243 van 15.7.2004, blz. 15).

(4)  Verordening (EG) nr. 1455/2004 van de Commissie van 16 augustus 2004 tot verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Avatec 15 % van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders (PB L 269 van 17.8.2004, blz. 14).

(5)  Verordening (EG) nr. 1800/2004 van de Commissie van 15 oktober 2004 tot verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Cycostat 66G van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders (PB L 317 van 16.10.2004, blz. 37).

(6)  Verordening (EG) nr. 600/2005 van de Commissie van 18 april 2005 tot verlening van een nieuwe vergunning voor tien jaar voor een coccidiostaticum als toevoegingsmiddel in diervoeding, een voorlopige vergunning voor een toevoegingsmiddel en een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in diervoeding (PB L 99 van 19.4.2005, blz. 5).

(7)  Verordening (EU) nr. 874/2010 van de Commissie van 5 oktober 2010 tot verlening van een vergunning voor lasalocide A natrium als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor kalkoenen tot 16 weken oud (vergunninghouder Alpharma (België) BVBA) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2430/1999 (PB L 263 van 6.10.2010, blz. 1).

(8)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 388/2011 van de Commissie van 19 april 2011 tot verlening van een vergunning voor maduramicineammonium alfa als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder Alpharma (Belgium) BVBA) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2430/1999 (PB L 104 van 20.4.2011, blz. 3).

(9)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 532/2011 van de Commissie van 31 mei 2011 tot verlening van een vergunning voor robenidinehydrochloride als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor fokkonijnen en mestkonijnen (vergunninghouder Alpharma Belgium BVBA) en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2430/1999 en (EG) nr. 1800/2004 (PB L 146 van 1.6.2011, blz. 7).

(10)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 900/2011 van de Commissie van 7 september 2011 tot verlening van een vergunning voor lasalocide A natrium als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor fazanten, parelhoenders, kwartels en patrijzen, met uitzondering van legvogels (vergunninghouder Alpharma (Belgium) BVBA) (PB L 231 van 8.9.2011, blz. 15).


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving